Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (7. období)

Projednaný pořad 9. schůze Senátu PČR (7. funkční období) 22. – 24. července 2009. Sčítání lidu, úrazové pojištění zaměstnanců, právo shromažďovací, dohled nad finančním trhem, oběh osiva a sadby, platební služby na vnitřním trhu, nakládání s ohroženými druhy živočichů a rostlin, ochrana přírody a krajiny, sběr baterií a akumulátorů, zrušení Zajišťovacího fondu záložen, novela daňového řádu, exekuční řád, civilní letectví, spotřební daně, celní správa, značení lihu, vojáci z povolání, převody bytů do osobního vlastnictví, poplatky z podnikových ubytoven, .. [45 tisků]

Vládní návrh zákona

110 - Změna zákona o zřízení ministerstev

111 - Zákon o sčítání lidu

114 - Změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

116 - Změna zákona o právu shromažďovacím

117 - Změna zákona o bankách

118 - Změna zákona o oběhu osiva a sadby

120 - Změna zákona o pojišťování a financování vývozu

125 - Zákon o platebním styku

126 - Změna zákonů - platební styk, související

127 - Změna zákona o ochraně živočichů a rostlin

129 - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

130 - Změna zákona o odpadech

131 - Zákon o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen

132 - Zákon o daňovém řádu

133 - Změna zákonů - Daňový řád, související

134 - Změna zákona o soudních exekutorech

135 - Zákon o pojišťovnictví

136 - Změna zákonů - o pojišťovnictví, související

137 - Změna zákona o zemědělství

138 - Změna zákona o civilní letectví

139 - Změna zákona o veterinární péči

140 - Změna zákona o spotřebních daních

141 - Změna zákona o Celní správě ČR

142 - Změna zákona o povinném značení lihu

144 - Změna zákona o podmínkách převodu pozemků

145 - Změna zákona o Pozemkovém fondu ČR

146 - Změna zákona o vojácích z povolání

 

Poslanecký návrh zákona

109 - Změna zákona o vlastnictví bytů

112 - Změna zákona o místních poplatcích

113 - Zákon, kterým se mění zákony v souvislosti se statut poslanců EP

115 - Změna zákona o nemocenském pojištění

119 - Změna zákona o správě daní a poplatků

121 - Změna zákona o stavebním spoření

122 - Změna zákona o zdravotních pojišťovnách

123 - Změna zákona o ochraně před škodami z tabákových výrobků

128 - Změna zákona o pozemních komunikacích

143 - Změna Trestního zákoníku

 

Senátní návrh zákona

150  - Provoz na pozemních komunikacích

 

Mezinárodní smlouvy

67 - Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

68 - Protokol ČR - Jordánsko, ochrana investic

71 - Smlouva ČR - Kypr o zamezení dvojímu zdanění

 

Dokumenty EU

M 042/07 - Návrh rámcového rozhodnutí Rady - o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii

M 043/07 - Návrh rámcového rozhodnutí Rady - o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí

K 046/07 - Sdělení Komise Radě a EP - Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelné energie

K 049/07 - Sdělení Komise - Evropský finanční dohled

 

 

 

Vládní návrh zákona

 

Senátní tisk č. 110 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky , ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, E. Janota, M. Pecina

Návrh zákona řeší přechod veškeré regulace v oblastech finančního trhu, platebního styku a dohledu nad finančním trhem na Ministerstvo financí (dále jen MF) a tak se rozdělení pravomocí mezi Českou národní bankou (dále ČNB) a MF přiblíží modelům obvyklým ve státech Evropských společenství.

 

Navrhovaná novela zákona přenáší pravomoci k předkládání návrhů zákonů vládě v oblasti přípravy jednotné měny Evropských společenství a platebního styku z ČNB na MF. Zákonné úpravy v oblasti měny, peněžního oběhu a návrhy zákonných úprav, kterými se upravují postavení, působnost, organizace a činnost ČNB s výjimkou dohledu nad finančním trhem, platebním stykem a vydáváním elektronických peněz, bude ČNB nově připravovat a předkládat vládě společně s MF. ČNB, v souladu se svým hlavním cílem, kterým je péče o cenovou stabilitu, bude expertně spolupracovat s MF na přípravě všech norem ve výlučné působnosti MF. ČNB bude v oblastech, které se přímo dotýkají působnosti ČNB jako ústřední banky České republiky, spolu předkládat s MF návrhy zákonných úprav v oblasti měny, peněžního oběhu a návrhů zákonných úprav, kterými se upravují postavení, působnost, organizace a činnost ČNB s výjimkou dohledu nad finančním trhem, platebním stykem a vydáváním elektronických peněz.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 111 - Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 . Předkladatel: Vláda, E. Janota

Stanovují se společná pravidla pro poskytování souhrnných údajů o obyvatelstvu, domech a bytech.

 

Zákon je prováděcí, jednorázovou legislativní úpravou regulující sčítání lidu, domů a bytů, které bude provedeno v roce 2011. Návrh je vypracován v souladu s nařízením EP a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. 7. 2008 o sčítání lidu, domů a bytů, které stanovují se společná pravidla pro sčítání v desetiletých intervalech ve všech členských státech EU. Nařízení sjednocuje metodiku sčítání a referenční období jejich provádění. Rozhodným okamžikem pro provedení sčítání je stanovena půlnoc z pátku 25. března na sobotu 26. března roku 2011.

Povinnost členských států EU poskytnout údaje podle stanoveného rozsahu otázek a ukazatelů za referenční rok 2011 stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 z r. 2008

Novinkou je možná dodavatelská varianta - prostřednictvím výběrového řízení na sběr a zpracování dat. Nově se eviduje registrované partnerství, nebo personalizace údajů dočasně nepřítomných osob. Nově je zde možnost elektronického podání formuláře

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 114 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců , ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Předkladatel: Vláda, P. Šimerka

Účelem předloženého návrhu zákona je posunout o tři roky účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců.

 

Stávající zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, jehož účinnost se posouvá, nahrazuje dosavadní systém zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, sociálním úrazovým pojištěním zaměstnanců.

Odstraňuje dále objektivní odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání a převádí provádění včetně poskytování dávek na orgány sociálního zabezpečení; odstraňuje monopolní postavení dvou komerčních pojišťoven (České pojišťovny, a.s. a Kooperativy, a.s.), které byly určeny zákonem k provádění zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání. Provádění úrazového pojištění je nově svěřeno České správě sociálního zabezpečení (dále jen “ČSSZ”) a okresním správám sociálního zabezpečení (dnes provádí nemocenské a důchodové pojištění); počítá s navýšením počtu zaměstnanců ČSSZ a OSSZ celkem o 520 zaměstnanců,

V roce 2009 nejsou na úrazové pojištění ve státním rozpočtu k dispozici žádné finanční prostředky je nutný odklad účinnosti. Plná účinnost zákona se navrhuje od 1. ledna 2013

 

Oproti současné právní úpravě novela převádí systém zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání do systému úrazového pojištění zaměstnanců jako součásti sociálního zabezpečení. Novela odstraňuje objektivní odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání a převádí provádění včetně poskytování dávek na orgány sociálního zabezpečení, ruší monopolní postavení dvou komerčních pojišťoven, České pojišťovny, a.s. a Kooperativy, a.s., které byly určeny zákonem k provádění zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 116 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o   právu shromažďovacím , ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, M. Pecina

Novela je technickou úpravu lhůt pro povinnost oznámit shromáždění a rozhodnutí o zákazu shromáždění.

 

Současné znění zákona o právu shromažďovacím neposkytuje správnímu úřadu dostatečný časový prostor pro posouzení toho, zda se jedná o pokojný výkon práva shromažďovacího a to zejména v případech, kdy je oznámení o shromáždění podáno v den, po kterém nenásledují pracovní dny. Novela upravuje lhůtu vyřízení žádosti tak, aby se počítala nikoliv v kalendářních, nýbrž v pracovních dnech. Lhůta tří pracovních dnů je přitom současně nadále natolik dostačující, že nepředstavuje prakticky žádné omezení shromažďovacího práva.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 117 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách , ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Návrh usnadňuje orgánu dohledu nad finančním trhem, tj. České národní bance, přijmout rychlejší a účinnější opatření směřující ke zjednání nápravy v případě ohrožení stability bankovního nebo finančního systému.

 

Novela připouští využití veřejných prostředků při ozdravných opatřeních, za podmínek stanovených zvláštními zákony. M ůže být založena banka zvláštního určení (tzv. bridge bank) se stoprocentní majetkovou účastí státu. Rozšiřuje se okruh nedostatků v činnostech bank, evidované Českou národní bankou. Dochází k operativnějšímu zavádění nucené správy. Zakotvuje se plošný regulatorní nástroj České národní banky pro případ ohrožení stability systému ve formě opatření obecné povahy jakožto správní rozhodnutí. Ten by na přechodnou dobu 6-ti měsíců v čase “finanční krize” umožnil České národní bance operativněji regulovat podnikání bank, případně poboček zahraničních bank v tuzemsku.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 118 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby ), ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, J. Šebesta

V pořadí již čtvrtá novela zákona má za cíl dosáhnout plné slučitelnosti právních předpisů ES s národní právní úpravou.

 

Jedná se o implementaci směrnice Komise 2007/72/ES, která se týká oblasti uvádění do oběhu osiva a sadby zejména odrůd, které jsou významné z hlediska zachování genetických zdrojů rostlin.

Dochází k definici nových pojmů, jako např. krajová odrůda, uchovávaná odrůda, nebo zachovávání genetického materiálu v jeho přirozeném prostředí. Stanovují se podmínky pro uvádění do oběhu osiva uchovávaných původních zvláštních starých krajových odrůd, které buď nebyly vůbec registrovány, nebo u nich registrace skončila, ale z hlediska mnohotvárnosti přírody v současném systému moderních odrůd mají svůj význam i z hlediska zachování současného genofondu.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 120 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, V. Tošovský

Novela zákona je dalším z opatření národního protikrizového plánu vlády. Představuje jedno z opatření k řešení dopadů krizového vývoje ekonomiky. Cílem novely je, aby legislativní úprava podpory exportu odpovídala současným trendům a praxi ve světě, zejména v zemích Evropské unie.

 

Navrhovaná novela zákona umožňuje, aby státem podporované úvěrování vývozu poskytovaly i komerční banky prostřednictvím takzvaného systému vyrovnávání úrokových rozdílů. Tím dojde k podstatnému zvýšení celkové obslužnosti financování českého vývozu. Na toto dorovnání nevzniká právní nárok. Návrh mění přístup podpory vývozu zboží národního původu na podporu vývozu v národním zájmu. Podpora vývozu se tak rozšíří z podpory pouze přímého vývozu i na podporu dlouhodobého pronikání českých subjektů na zahraničních trzích a vytváření potenciálů pro další české vývozy. Dále se rozšiřuje možnost pojištění exportních a investičních úvěrů zahraničním společnostem ovládaným českými společnostmi a nově umožní poskytování předexportních úvěrů na financování vývozu výsledků vědy a výzkumu.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 125 - Návrh zákona o platebním styku . Předkladatel: Vláda, E. Janota

Návrh implementuje do české legislativy směrnici o platebních službách na vnitřním trhu.

 

Novela implementuje směrnici EP a Rady 2007/64/ES. Zavádí novou kategorii nebankovních poskytovatelů platebních služeb – platební instituce, které podrobuje regulaci a dohledu. Upravuje podmínky provádění tuzemského a přeshraničního platebního styku, vydávání elektronických platebních prostředků, fungování platebních systémů a pravidel jejich regulace. Zavádí novou úpravu soukromoprávních vztahů při poskytování platebních služeb (např. upravuje informační povinnosti, autorizaci platebních transakcí, způsob a lhůty provádění platebních transakcí a odpovědnosti). Tato úprava se bude vztahovat na všechny kategorie poskytovatelů platebních služeb.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 126 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku . Předkladatel: Vláda, E. Janota

Úpravy dalších zákonů v souvislosti s novelou zákona o platebním styku.

 

Jde o úpravu celkem 22 zákonů, jako např. zákona o bankách, o spořitelních a úvěrních družstvech, o České národní bance, devizového zákona, občanského a obchodního zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele, o poštovních službách, živnostenského zákona a dalších.

Uvedený zákon je také využit pro opravu chyb ve stávající legislativě. V zákoně o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, napravuje věcnou chybu a nahrazuje pojem skutečný majitel pojmem ovládající osoba, v paragrafu o provádění identifikace. Dále v zákoně o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, byla upravena splatnost pojistného placeného zaměstnavatelem, kde namísto komplikovaného znění je navržena splatnost od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Třetí změna je v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na žádost osoby samostatně výdělečně činné použije příslušná sociální správa přeplatek na pojistném na úhradu záloh nejdéle do konce měsíce června následujícího kalendářního roku.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 127 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy). Předkladatel: Vláda, L. Miko

Novela na základě nařízení Komise mění pravidla pro postupy nakládání s ohroženými druhy při výstavách a se soubory vzorků, zavádí zjednodušené postupy pro obchod s minimálním množstvím vzorků.

 

Novela přijímá nařízení Komise 865/97/ES o prováděcích pravidlech k nařízení Rady 338/97/ES o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. V nařízení Komise jsou zavedeny nové doklady požadované ES a nové možnosti regulace obchodu s exempláři. Detailněji se opatření týká zjednodušených postupů obchodu s biologickými vzorky, zjednodušených postupů vývozu a zpětného vývozu neživých exemplářů, potvrzení o putovní výstavě, potvrzení o osobním vlastnictví, potvrzení o souboru vzorků, dovozní povolení do ES může za jistých okolností nahradit výjimku ze zákazu komerčních aktivit s exempláři druhů z přílohy A, povinné licencování balíren kaviáru, řeší nedostatky implementace nařízení Rady 338/97/ES, které se objevily při jeho praktické aplikaci po vstupu České republiky do Evropské unie, a to zejména: upřesňuje, jak se prokazuje zákonný původ exemplářů získaných v ČR, stanovuje kompetenci orgánu ke zrušení rozhodnutí o vydání potvrzení nebo povolení.

Návrh dále přesouvá na krajský úřad z CHKO kompetenci vydávání povolení přemisťování exemplářů, upravuje podmínky pro zřizování a rušení záchranných center. Dosavadní lhůtu pro registraci mláďat prodlužuje na 30 dnů. Pro prodávající stanovuje povinnost upozornit kupujícího na to, že musí zaregistrovat zakoupený exemplář. Také upravuje výši pokut dle závažnosti provinění na částky do Kč 100 tis. do 500 tis. a do jednoho a půl milionu podle míry provinění. Přestává rozlišovat mezi právnickými a fyzickými osobami, zpřísňuje zákaz obchodování s výrobky z tuleňů a lachtanů. Úpravy jsou promítány do zákona o správních poplatcích, zákona o přestupcích a do zákona o státním fondu životního prostředí, když mu přiznává celý výnos z pokut, jež dosud měly.

Senát navrhl v pozměňovacích návrzích, oddálení data účinnosti, tak aby se dikcí zákona, vzhledem k výši pokut, mohly seznámit fyzické osoby.

Výsledek projednávání: schváleno s pozměňovacími návrhy

 

 

Senátní tisk č. 129 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Předkladatel: Vláda, L. Miko

Novela zákona odstraňuje nedostatky v transpozici evropských směrnic, konkrétně směrnice o ochraně volně žijících ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

 

Novela obsahuje změnu stávajícího režimu kácení dřevin rostoucích mimo les, dosavadní oznámení se mění na povolovací řízení.

Dosavadní kompetence vlády povolovat výjimky ze zákazu ve zvláště chráněných územích by měla přejít přešla na odborné orgány ochrany přírody.

Novela určuje aby se existující Agentura ochrany přírody a krajiny, která je rozpočtovou organizací zřízenou Ministerstvem životního prostředí, stala správním úřadem. (13 krajských středisek a 24 správ chráněných krajinných oblastí)

Novela ruší zásadu aplikační přednosti zákona o ochraně přírody a krajiny ve vztahu k zákonům určeným k ochraně jiných veřejných zájmů, konkrétně k legislativě týkající se lesů, vod a územního plánování. Součástí návrhu je i novela zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko.

Senát navrhl pozměňovací návrh, který zredukoval povinnost vypracovávat EIA při pořizování všech lesních hospodářský plánů. Dále vjímá z kompetencí agentury ochrany přírody její novou kompetenci správního úřadu (která mu zůstává jen v chráněných krajinných oblastech).

Výsledek projednávání: schváleno s pozměňovacími návrhy

 

 

Senátní tisk č. 130 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů , ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Předkladatel: Vláda, L. Miko

Novela zákona implementuje do českého právního řádu požadavky zakotvené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech.

 

Směrnice ukládá členským státům, aby dosáhly minimálních úrovní sběru odpadních baterií a akumulátorů, a to ve výši 25 % do roku 2012 a 45 % do roku 2016. V roce 2007 byla míra sběru v České republice cca 9 %. Novela upravuje povinnost výrobců dodržovat při výrobě baterií a akumulátorů stanovené limity obsahu kadmia a rtuti a také informovat konečné uživatele o obsahu těchto látek, o jejich negativním vlivu na životní prostředí a na lidské zdraví. Dále ukládá povinnost výrobcům označovat baterie a akumulátory symboly "zpětný odběr", a tak motivovat uživatele poskytovat spotřebované výrobky ke zpětnému odběru. Výrobcům akumulátorů a baterií se nařizuje zřídit místa zpětného odběru v každé obci, městském obvodě nebo městské části, která má více než 1500 obyvatel a ve které jsou přenosné baterie a akumulátory prodávány, v prodejních místech posledních prodejců baterií a akumulátorů, a to tak, že tato povinnost je specifikována u maloobchodů pouze tehdy, jestliže velikost prodejní plochy překročí 200 metrů čtverečních.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 131 - Návrh zákona o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen . Předkladatel: Vláda, E. Janota

Návrh zákona ruší ZFDZ bez likvidace. Veškerý majetek ZFDZ tak přechází na stát.

 

Stát se stává nástupcem všech práv a povinností z právních vztahů ZFDZ, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Ruší se i uhrazovací povinnost družstevních záložen vůči ZFDZ. Stanovuje se postup, kterým dojde k vyplácení maximálního množství nároků z pojištěných vkladů ZFDZ, ve lhůtě od účinnosti zákona do ukončení jeho existence. ZFDZ tak od doby účinnosti navrhovaného zákona do 31. 12. 2009 vyplatí co nejvíce nároků z pojištěných vkladů tak, aby na Ministerstvo financí přešla minimální administrativní zátěž po zrušení ZFDZ. Návrh předpokládá součinnost České národní banky.

Od 1. 4. 2006 ZFDZ vyplácí nebo bude vyplácet nároky z pojištěných vkladů klientům 33 družstevních záložen v konkurzu (údaj ke dni 31. 7. 2007) a 39 družstevních záložen v likvidaci (údaj ke dni 1. 1. 2007), subjekty jsou postupně vymazávány z Obchodního rejstříku.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 132 - Návrh zákona o daňovém řádu . Předkladatel: Vláda, E. Janota

Přepsání daňového řádu s logičtějším strukturováním textu a jasnějším vymezením pojmů. Zvyšuje právní jistotu daňových poplatníků.

 

Novela sjednocuje terminologii používanou v zákonech upravujících jednotlivé daně a odstraňují se duplicity některých ustanovení. Jde sice o „přepsání správního řádu“, ale na principech dosavadní úpravy se v podstatě mění jen málo. Cílem je zvýšit efektivnost výběru daně a administrativní náročnost jejího výběru, tedy snížení nákladů jak pro stát, tak pro daňové subjekty. Dalším deklarovaným cílem by mělo být také zvýšení právní jistotu při zachování zásad typických pro daňové právo, zejména neveřejnost řízení a ochrana mlčenlivosti.

Předloha zahrnuje větší podporu elektronizace daňové správy, jasnější pravidla pro doručování, pro vedení daňového spisu a nahlížení do něj. Stanovuje se, že ke všemu, co má být použito jako důkaz, bude zajištěn poplatníkovi přímý přístup. Navrhuje se možnost odpustit úrok z prodlení při posečkání již vydaného rozhodnutí o posečkání. Vydá-li správce daně rozhodnutí o posečkání, musí daňový poplatník, pokud žádá odpuštění úroků, podat novou žádost. Podle nové předlohy už správce daně může tak rozhodnout hned v první instanci. Dále možnost dokončení daňové kontroly, popř. daňové exekuce původním správcem daně i po změně místní příslušnosti. Novela rozšiřuje možnosti podání, současné podání dodatečného daňového přiznání je možné s požádáním o obnovu řízení. Nově správce daně rozhodne na základě dodatečného daňového přiznání již v první instanci. Novela posouvá splatnost daně ve výši, která byla stanovena nad rámec tvrzení daňového subjektu, až po rozhodnutí odvolání.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 133 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu . Předkladatel: Vláda, E. Janota

Návrh zákona mění některé zákony v souvislosti s navrhovaným daňovým řádem.

 

Novelizací je dotčeno celkem 200 zákonů, z toho 52 částí návrhu zákona ruší novely zákona o správě daní a poplatků. Další, převážná část návrhů novel se týká úpravy zákonů ve věci tzv. dělené správy. Mimo tyto navrhované změny je nutné řešit terminologickou náhradu slov “zákona o správě daní a poplatků” za slova “daňovým řádem”, pokud se vyskytují přímo v textu ustanovení jednotlivých zákonů. Dále jsou řešeny věcné změny daňových zákonů navazující na úpravu v návrhu daňového řádu k vyjádření specifik správy daní uskutečňované podle zákonů o daních z příjmů, o spotřebních daních, o dani z přidané hodnoty, o dani z nemovitostí, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, celního zákona, jakož i dalších nedaňových zákonů.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 134 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb ., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, D. Kovářová

Jedná se o novelu exekučního řádu, která má lépe chránit pozici třetích osob, které se často stávají oběťmi soudních exekutorů. Zefektivňuje exekuční řízení.

 

Novela převádí na exekutory nerozhodovací administrativu, kterou jsou zatíženy soudy, zvyšuje se odpovědnosti soudních exekutorů uložením nových povinností. Exekuční řízení bude podle navrhované právní úpravy možno zahájit pouze podáním návrhu soudnímu exekutorovi, tedy již nikoliv soudu; soudní exekutor bude sám rovněž dbát na to, aby návrh na nařízení exekuce obsahoval všechny stanovené náležitosti a aby nebyl nesrozumitelný nebo neurčitý. Exekutor bude vyřizovat pouze nesporné věci, tj. věci, v nichž mezi účastníky ohledně dané otázky panuje shoda; v opačném případě bezodkladně předloží věc k rozhodnutí soudu.

Nově je formulována přiměřenost exekuce , a to zejména vzhledem k způsobům exekuce na finanční plnění, kdy prioritní bude způsob přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy nebo zřízením exekutorského zástavního práva; stanovuje se, že zajistit majetek k provedení exekuce lze pouze v rozsahu vymáhané pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce. Jasně se stanovuje lhůta, v níž exekutor bude povinen oprávněnému vyplatit vymožené peníze, pokud vymožená částka přesáhla určitý limit, byť dosud nedošlo k vymožení celého dluhu. Posiluje se ochrana dětí vzhledem k vymáhání nároků z titulu výživného - nově se zavádí, že i když oprávněný nesložil zálohu na náklady exekuce, exekutor exekuci nezastaví, jde-li o exekuci pro výživné na nezletilé dítě. Nově se zavádí vyškrtnutí věci ze soupisu, přičemž povaha tohoto institutu spočívá v tom, že sepsal-li exekutor věc, patřící třetí osobě, může tato osoba podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu; návrh lze podat do 15 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci u exekutora, který věc pojal do soupisu; exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, souhlasí-li s tím oprávněný - do doby, než rozhodne soud o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, nemůže exekutor věc prodat. Stanovuje se Nový orgán Exekutorské komory - kontrolní komise, která bude mít na starosti vyřizování stížností (dosud prezidium Komory). Rozšiřuje se možnost nahlížení do spisů, tak jak je tomu v ostatních procesních řádech, tj. každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 135 - Návrh zákona o pojišťovnictví . Předkladatel: Vláda, E. Janota

Transponuje legislativu EU, týkající se provozování soukromého pojištění a zajištění a výkon dohledu nad touto činností

 

Do našeho práva promítá následující evropskou legislativu: směrnice 2005/68/ES o zajištění; sdělení o úpravě některých částek stanovených směrnicemi o životním a neživotním pojištění podle inflace (2006/C 194/07); směrnice 2007/44/ES, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru.

Konkrétně se zjednodušuje nabývání účasti v pojišťovnictví, zavádí se nové pojmy a definice, upravují se základní principy provozování soukromého pojištění a zajištění a výkon dohledu nad touto činností. Zvyšuje přehlednost zákona a informovanost spotřebitele. Zavádí jednotný evropský pas pro všechny zajišťovny. Upravuje dohled nad činností zajišťoven.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 136 - Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví . Předkladatel: Vláda, E. Janota

Návrh mění některé zákony v souvislosti s novým zákonem o pojišťovnictví.

 

Návrh upravuje sedmnáct zákonů v návaznosti na předchozí zákon. Mění zákon o pojistné smlouvě, o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, o bankách a další.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 137 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství , ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Předkladatel: Vláda, J. Šebesta

V souladu s právem Evropských společenství se zakotvuje systém provádění kontrol podmíněnosti, které jsou nezbytnou součástí administrace dotací platební agenturou

 

Návrh je předložen z důvodu transpozice nově přijatých směrnic EU. Pro zemědělské dotace se zavádí, systém kontrol podmíněnosti [cross compliance]. Stanovují se nové kompetence k provádění kontrol podmíněnosti pro příslušné kontrolní a dozorové orgány, rozšiřuje se evidence využití půdy podle uživatelských vztahů o evidenci krajinných prvků a evidenci hospodářství podle objektů sloužících k chovu příslušných evidovaných hospodářských zvířat a rozšiřuje se výčet evidovaných druhů zemědělských kultur. Současně se zpřesňuje právní úprava ustanovení týkající se vymezení podnikání v zemědělství a evidence zemědělských podnikatelů, jakož i ustanovení týkajících se činnosti Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu v oblasti poskytování dotací, kontrolní činnosti a správního trestání.

V zákonu o Státním zemědělském intervenčním fondu, se zpřesňují pravomoci této instituce, upravují se výše pokut a intenzivněji se propojuje jeho působení s resortem Ministerstva zemědělství. Ředitele fondu bude jmenovat přímo ministr zemědělství na rozdíl od současné situace, kdy jej jmenuje vláda.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 138 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Předkladatel: Vláda, G. Slamečka

Novela zákona implementuje do české legislativy směrnice EP o licenci řídícího letového provozu, o právech osob se zdravotním postižením a ustavuje černou listinu leteckých dopravců.

 

Nové ustanovení o licencích umožňuje vzájemné uznávání průkazů způsobilosti v rámci evropského prostoru.

Dále se Ministerstvu dopravy zavádí povinnost spravovat databázi údajů o terénu a překážkách letišť a jejich okolí. Databáze bude sloužit k navigačním účelům účastníkům mezinárodního civilního letectví. Transpozice nařízení zavádí seznam leteckých dopravců, kteří v rámci Společenství podléhají zákazu provozování letecké dopravy.

V novele je také ustanovení přijaté v PS, týkající se rozhodování o věcném břemenu majitelů pozemků pro provoz letiště. A by letiště mohlo získat povolení ke své činnosti, musí prokázat Úřadu pro civilní letectví, že provozovatel je majitelem všech pozemků, což se u některých letišť, (cca 50 %) nedaří. Proto je v návrhu ustanovení, aby soud v každém individuálním případě rozhodoval o tom, zda na minoritní pozemek může být uloženo věcné břemeno s umožněním provozování letiště, za předpokladu řádné ocenění pozemku majitele. Soud může i v případě, že uzná, že ne celý pozemek v této době používaný pro letiště je nezbytně nutný pro jeho funkci veřejného letiště, může i rozhodnout, že některé pozemky budou z tohoto letištního pozemku vyjmuty a může s nimi nakládat majitel pozemku volně.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 139 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, J. Šebesta

Novela upravuje obchod s kočičími a psími kůžemi nebo výrobky z těchto kůží. Nařízením EP se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže.

 

Novela aplikuje nařízení do dvou příslušných zákonů, veterinárního a o ochraně spotřebitele. V zákoně veterinárním se zajišťuje zmocnění Státní veterinární správy k určení příslušného veterinárního ústavu, který bude provádět příslušné analýzy dotyčných předmětů, aby se zjistilo, zda jsou, případně nejsou vyrobeny z těchto zakázaných surovin. V zákoně o ochraně spotřebitele se navrhuje, aby Česká obchodní inspekce mohla vykonávat dozor a oprávnění k zajištění psích a kočičích kůží a výrobků obsahujících tyto kůže a umožňující jejich zničení. Zavádí se nový správní delikt spočívající v porušení povinností vyplývajících z uvedeného nařízení a stanovují se sankce.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 140 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních , ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Návrh implementuje směrnici 2003/30/ES, o podpoře užívání biopaliv a směrnici 2003/96/ES, kterou se mění struktura zdanění energetických produktů a elektřiny.

 

Navrhuje se, aby čisté rostlinné oleje, čisté metylestery mastných kyselin a bioplyn byly osvobozeny od spotřební daně. Dále aby směs motorové nafty s metylestery mastných kyselin (FAME), kde FAME představují nejméně 31 % hmotnostních všech látek obsažených ve směsi (tzv. směsná nafta), měla sníženou sazbu spotřební daně (6 866 Kč/1000 l); u pohonné hmoty E 85 bude zavedena možnost uplatnit si nárok na vracení spotřební daně z podílu lihu kvasného bezvodého obecně nebo zvláštně denaturovaného obsaženého ve směsi a pohonná hmota E 95 bude od spotřební daně osvobozena v rámci pilotních projektů technologického vývoje ekologicky příznivější palivové směsi.

Zákon získal ve sněmovně přílepek týkající se zákona 695/2004Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami, který stanoví, že pokud firmy investují do modernizace infrastruktury a do čistých technologií, získají v této výši povolenky zdarma i po r. 2013, s tím, že alespoň polovinu této hodnoty proinvestují do 31. prosince 2011. [Řada energetických firem tento termín nepovažuje za splnitelný, tyto termíny byly v následujícím období změněny].

Další přílepek se týká zákona o policii - zrušuje u osob provádějící ostrahu majetku předpoklad odborné způsobilosti, spočívající ve středním vzdělání s maturitou.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 141 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky , ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Novela zákona zapracovává do českého právního řádu povinnosti ze dvou předpisů EU, novelu nařízení kterým se provádí celní kodex společenství a rámcového rozhodnutí Rady o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států

 

Nově jsou stanoveny podmínky pro využívání zjednodušených postupů při celním řízení. V souvislosti s požadavky vyplývajícími z výše uvedeného rámcového rozhodnutí musí každý členský stát určit ústřední úřad, který bude odpovědný za výměnu informací. Definuje operativně pátrací činnosti a operativní informace; stanoví, že Generální ředitelství cel je ústředním úřadem zajišťujícím výměnu informací mezi členskými státy; stanoví oprávnění a postup celních orgánů v postavení policejních orgánů při předávání nebo požadování informace v rámci policejní spolupráce od příslušných donucovacích orgánů uvedených v prohlášení členského státu uloženém u generálního sekretariátu Rady Evropské unie; stanoví lhůty pro vyřizování žádosti o výměnu operativních informací atp.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 142 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Návrh zapracovává zkušenosti od poslední novelizace zákona v roce 2005, snaží se co nejúčinněji zamezit daňovým a celním únikům v oblasti nakládání s lihem

 

Cílem je také zbytečně nezatěžovat poctivé výrobce, dovozce, distributory a prodejce lihu a chránit spotřebitele. Praxe potvrdila, že značení lihu kontrolní páskou jednoznačně přispívá k boji s nelegální výrobou lihu. Zavedení povinného značení inkaso spotřební daně z lihu výrazně roste a odhad stanovený státním rozpočtem je překračován. Novela zpřesňuje některá ustanovení zákona, nově vymezuje pojem spotřebitelské balení, okruh osob, na které se povinnost značení vztahuje a zjednodušení způsobu evidence kontrolních pásek.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 144 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, J. Šebesta

Novela mění podmínky převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu tak aby bylo možné urychlit proces vypořádání restitučních nároků.

 

Cílem je urychlit proces vypořádávání restitučních nároků za nevydané pozemky, zajistit vyšší míru možnosti uplatnění přednosti oprávněných osob disponujících nároky původem z dané lokality, umožnit další bezúplatný převod pozemků do vlastnictví obcí, odstranit nemožnost poskytnout peněžitou náhradu přídělcům podle zákona o půdě v případě, kdy není možno zjistit výši zaplacené přídělové ceny a umožnit převod lesních pozemků ve větší míře než dosud, a přispět tak k snadnějšímu řešení komplikovaných spoluvlastnických vztahů a k lepšímu hospodaření v lesích.

 

Novela odstraňuje možnost různé aplikace zákona při uplatnění přednostního práva na převod pozemků z titulu jejich dlouhodobého nájmu. Stanovuje způsob náhrady za nevydané nemovitosti, které oprávněná osoba získala přídělem od státu, nelze-li zjistit výši uhrazené přídělové ceny. Umožňuje urychlit proces vypořádání restitučních nároků za nevydané pozemky tím, že se navrhuje povinné započítávání restitučních nároků na kupní cenu pozemků. Pokud Pozemkový fond již dříve nabídl oprávněné osobě poskytnutí peněžité náhrady u restitučních nároků, za něž již nelze poskytnout náhradní pozemek, může peněžitou náhradu tato osoba přijmout nejpozději do jednoho roku ode dne účinnosti této novely, jinak právo na tuto náhradu zaniká. Umožňuje také další bezúplatný převod pozemků do vlastnictví obcí, veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí.

Výsledek projednávání: schváleno s pozměňovacími návrhy

 

 

Senátní tisk č. 145 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky , ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, J. Šebesta

Návrh transformuje Pozemkový fond do podoby standardní státní organizace, připravuje ukončení jeho činnosti a postupnou integraci pod MZe.

 

Současná právní úprava řízení fordu vychází z kolektivního rozhodování. Fond je reprezentován presidiem a Výkonným výborem. Novela nahrazuje tento princip řízení monokratickým, reprezentovaným ředitelem s jasně stanovenými pravomocemi a odpovědnostmi, s rozšířenými kompetencemi dozorčí rady, se zachováním kontrolní funkce Poslanecké sněmovny. Ustanovuje se povinnost držby rezervy státní půdy pro zajištění veřejných funkcí.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 146 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, M. Barták

Návrh aktualizuje zákon po deseti letech užívání, a upravuje některá ustanovení týkající se úkolů armády v zahraničních misích .

 

Návrh obsahuje novely třech zákonů, a dochází k následujícím změnám: v hodnostním systému vojáků z povolání (navrhuje se zrušit vojenskou hodnost štábní rotmistr, podpraporčík a podporučík); dochází k vyloučení extremistů (charakterizovaným jednáním, spočívajícím v podpoře nebo propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka); vytváří se specifické režimy služby (intenzivní a nepřetržitý vojenský výcvik, úkolové uskupení), zavádí se tzv. protikorupční prvky (např. zákaz využívání služebních informací); zvyšují se náhrady při úmrtí vojáka; zavádí se institut podmíněného vyloučení z nároku na výsluhové náležitosti (je-li proti vojáku vedeno trestní řízení).

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

 

Poslanecký návrh zákona

 

Senátní tisk č. 109 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony ( zákon o vlastnictví bytů ), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Zdeňka Horníková, Oldřich Vojíř

Návrh zákona umožní obyvatelům družstevních bytů, kteří v minulosti podle zákona požádali o převod bytu do osobního vlastnictví, toto právo uplatnit až do roku 2020.

 

Lhůta pro družstevníky, kteří podali družstvu výzvu o vydání bytu do osobního vlastnictví a družstvo ji uznalo, se prodloužila lhůta pro skutečný převod bytu do roku 2020. Některá družstva nepřeváděla byty například kvůli nečinnosti nebo proto, že měla nesplacené dluhy v bance. O převod bytu by měl mít šanci požádat i dědic nájemníka družstevního bytu. Pokud družstvo nesplní svou povinnost a nepřevede byt na nájemníka, který ho k tomu vyzval a splnil všechny související povinnosti, bude muset platit pokutu 100 korun za každý den prodlení. Senát souhlasil s přijetím pozměňovacího návrhu týkajícího se výstavby podzemních staveb, například tunelů. Stavebník by podle něj neměl povinnost prokazovat vlastnická a jiná práva k pozemkům na povrchu nad touto stavbou.

Výsledek projednávání: vráceno s pozměňovacími návrhy

 

 

Senátní tisk č. 112 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Václav Votava

Zrušuje se osvobození podnikových ubytoven od poplatků z ubytovací kapacity.

 

Novela zákona ukládá samosprávám obcí a měst povinnost vybírat poplatek z ubytovací kapacity včetně poplatku z lůžek v ubytovnách zaměstnanců, zpoplatňuje i neobsazená lůžka a současně se zvyšuje sazba poplatku maximálně ze 4 Kč na 6 Kč za lůžko/den, případně umožňuje po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou. Během projednávání byl odsouhlasen pozměňovací návrh na zpoplatnění pouze obsazeného lůžka a na změnu účinnosti zákona.

Výsledek projednávání: vráceno s pozměňovacími návrhy

 

 

Senátní tisk č. 113 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu . Předkladatel: Petr Krill

Zákon upravuje zajištění poslanců EP podle nového rozhodnutí evropského parlamentu.

 

EP přijal v roce 2005 rozhodnutí o statutu poslanců EP s platností prvního dne volebního období od července 2009; statut stanovuje jednotné obecné podmínky, kterými se řídí výkon funkce poslance Evropského parlamentu, stanovuje jeho odměnu, která platí po celou dobu trvání mandátů, odchodné a starobní nebo invalidní důchod; pozůstalí mají v případě smrti poslance v průběhu výkonu mandátu nebo bývalého poslance, který měl v době smrti nárok na starobní důchod, nárok na zaopatření; platby jsou hrazeny z rozpočtu EU. Odměny budou zdaňovány ve prospěch EU.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 115 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění , ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Petr Nečas

Zákon upravuje příslušné tiskopisy týkající se nemocenského pojištění v důsledku některých praktických poznatků vyplývajících z aplikace zákona o nemocenském pojištění,.

 

Návrh reaguje na novelu zákona o nemocenském pojištění, který je účinný od 1. ledna 2009. Zákon upravuje tiskopisy (pro rozhodování ve věcech dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování nebo péče a uplatňování nároků na nemocenské a ošetřovné) tak, že snižuje počet dílů tiskopisů; opravuje současnou nepropsatelnost tiskopisu propsatelností; prodlužuje lhůty pro zasílání tiskopisů rozhodnutí o vzniku a o ukončení dočasné pracovní neschopnosti orgánům nemocenského pojištění ošetřujícími lékaři (lékař dnes musí odeslat příslušný tiskopis nejpozději v pracovní den následující po začátku pracovní neschopnosti); ruší tiskopis rozhodnutí o vzniku a zániku potřeby ošetřování nebo péče, který ošetřující lékaři odesílají orgánům nemocenského pojištění, čímž dojde ke snížení počtu zásilek těchto tiskopisů a sníží se též administrativní náročnost a správní náklady ošetřujících lékařů; zavádí možnost ukončení potřeby ošetřování do budoucna, tj. nejvýše tři kalendářní dny dopředu. .

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 119 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků , ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Michal Doktor

Novela zákona upravuje v rámci daňového řízení sankce za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost, odklad vykonatelnosti u dodatečného platebního výměru vydaného po skončení daňové kontroly, postup při stanovení daně u daňových subjektů v úpadku, posečkání daně, povolení splátek a institut zástavního práva.

 

Cílem návrhu zákona je zpřesnit současný text a zavést systémovou změnu týkající se odůvodňování rozhodnutí a odkladného účinku dodatečného vyměření daně. Upravuje stav tak, že součástí rozhodnutí daňového správce musí být též odůvodnění s cílem posílit právní jistotu daňového subjektu, vůči němuž směřuje výrok rozhodnutí a taktéž zvýšit přesvědčivost rozhodnutí správce daně. Pokud daňový subjekt s vydaným rozhodnutím nesouhlasí, umožnit mu tím ujasnit si, proti čemu budou případně uplatňovat opravný prostředek.

Nově bude mít odkladný účinek odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru. Doměřená částka daně tak bude splatná až na základě doručení zamítavého rozhodnutí odvolacího orgánu. Povolí-li správce daně daňovému subjektu posečkání s platbou daně či její splácení, pak platí, že svým rozhodnutím změnil datum splatnosti daně. Návrh sjednocuje okamžik vzniku zástavního práva, aby vycházel ze shodné koncepce, jak ji dnes známe např. z právní úpravy zástavního práva aplikovaného orgány správy sociálního zabezpečení.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 121 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Ladislava Zelenková

Novela zařazuje financování studia do systému stavebního spoření.

 

Hlavním smyslem navrhované právní úpravy je pomoci těm studentům, pro které mohou být nepřímé náklady spojené se studiem (ubytování, stravování, doprava, zakoupení pomůcek) překážkou pro získání dalšího stupně vzdělání (podobný model je v Rakousku). Rozšiřuje se okruhu účelů, které mohou být prostřednictvím stavebního spoření financovány. Senát se k návrhu zákona vyjadřoval nesouhlasně, zejména z důvodů nesystematičnosti. Chybí vymezení základních pojmů, např. co jsou studijní potřeby, a kalkulace dopadů na státní rozpočet. Navíc současná úprava neomezuje použití naspořených peněz včetně státního příspěvku na cokoliv, tedy ani na náklady na vzdělání. Senát vyslovil směrem k Ministerstvu školství apel, aby poslanecký návrh dopracovalo a předložilo předlohu skutečného produktu studijního spoření, který by umožňoval dosáhnout na studium i studentům z nízko příjmových skupin.

Výsledek projednávání: zamítnuto

 

 

Senátní tisk č. 122 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Ludvík Hovorka

Návrh zpřísňuje podmínky pro vydání povolení k provádění všeobecného zdravotního pojištění, řešit problematiku rušení pojišťoven, upravuje výčet nedostatků v činnosti zaměstnaneckých pojišťoven a zpřísňuje podmínky pro výkon funkce ředitele, člena správní nebo dozorčí rady zaměstnanecké pojišťovny.

 

Novela konkretizuje podmínky, za kterých může dojít k zániku zdravotní pojišťovny jejím splynutím nebo sloučením a současně konkretizuje jaké podmínky musí splňovat pojišťovna vzniklá sloučením; ruší “nenaplnění rezervního fondu” jako možný důvod zániku zdravotní pojišťovny splynutím nebo sloučením (rezervní fond nebude nástrojem k překonávání přechodných problémů způsobených nepříznivým vývojem poměru mezi příjmy a výdaji zdravotní pojišťovny, ale bude čerpán jen v nepříznivých obdobích). Důvodem nucené správy tak nebude soulad momentu doby čerpání a jeho zákonem nedosahování určené výše; rozhodování o schvalování sloučení nebo spojení zdravotní pojišťovny s více než 200.000 pojištěnci přenáší z úrovně rezortního ministerstva na úroveň vlády ČR;

řeší zákaz činnosti statutárních zástupců, členů správní rady a dozorčí rady po zániku zdravotní pojišťovny, za jejíž činnost nesli odpovědnost a zavádí pětiletý zákaz vykonávat tyto funkce v kterékoliv zdravotní pojišťovně, tak, jak je obvyklé u ostatních finančních institucí.

 

Senát vrátil zákon sněmovně a to ve znění přijatého komplexního pozměňovacího návrhu zdravotního výboru, který dikci novely upravuje. V něm pojišťovna nesmí při náboru pojištěnců, a to ani je-li tento nábor prováděn prostřednictvím třetích osob, poskytovat nebo nabízet těmto pojištěncům v souvislosti s přihlášením se k Pojišťovně žádné peněžní ani nepeněžní plnění ani jinou výhodu. Dále se ukládá Ministerstvu zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí stanovit prováděcím právním předpisem další informace, které má obsahovat výroční zpráva nad rámec zvláštního právního předpisu, tj. např. údaje o smluvní síti zdravotnických zařízení. Upravuje účetnictví, zejména informace o vybraných regulačních poplatcích a doplatcích, o dosažených limitech regulačních poplatků a doplatků. Nově zavádí vytvářet tzv. fondu prevence z podílu kladného hospodářského výsledku po zdanění z činností, které jsou nad rámec provádění veřejného zdravotního pojištění a které pojišťovna provádí v souladu se zákony.

Výsledek projednávání: vráceno s pozměňovacími návrhy

 

 

Senátní tisk č. 123 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky , alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Boris Šťastný

Novela přesněji vymezuje místa na kterých se zakazuje kouřit, určuje povinnost označovat vyhrazená místa ke kouření i označovat vyhrazené kuřácké prostory v restauracích.

 

Zákon vymezuje prodejní místa, kde lze tabákové potřeby výhradně prodávat a zakazuje prodej tabákových potřeb a elektronických cigaret osobám mladším 18 let; nově specifikuje a zpřesňuje vymezení veřejných míst, na kterých se zakazuje kouřit, (např. dopravní prostředky veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy); nově specifikuje dosavadní povinnosti označovat místa ke kouření vyhrazených; ukládá provozovatelům zařízení společného stravování provozovaného na základě hostinské činnosti povinnost viditelně označit příslušnou grafickou značkou upravenou v příloze zákona nekuřácké zařízení, kuřácké zařízení i zařízení s vyhrazenými prostory; zakotvuje oprávnění pro obce v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou dočasně nebo trvale zakázat kouření na veřejně přístupných dětských hřištích, veřejně přístupných sportovištích, nebo ve vnitřních prostorách budov určených pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí, anebo na sportovních, kulturních a společenských akcích, pokud jsou tato místa nebo akce vyhrazeny osobám mladším 18 let

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 128 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Oldřich Vojíř

Novela zavádí v rámci aplikace evropského práva mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny. Dále elektronické viněty namísto papírových známek a kontrolní vážení určených typů vozidel.

 

Předložený poslanecký návrh zákona původně rozšiřoval v zásadě jen okruh vozidel, jejichž užití na zpoplatněných pozemních komunikacích podléhá mýtnému, o vozidla, jejichž největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny a méně než 12 tun. Tento věcný rámec zamýšlené právní úpravy byl v Poslanecké sněmovně dále rozšířen o zavedení přenosného elektronického kupónu pro účely časového zpoplatnění a o změny ve stávajícím systému kontrolního vážení vybraných vozidel na pozemních komunikacích. Součástí návrhu jsou i novely zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury a zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Na návrh ústavněprávního výboru byla z poslaneckého znění zákona odňata pozměňovacím návrhem tématika vinět, z důvodu nezachování anonymity účastníka provozu.

Výsledek projednávání: vráceno s pozměňovacími návrhy

 

 

Senátní tisk č. 143 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník , a některé další zákony. Předkladatel: Zuzka Bebarová-Rujbrová

Novela zákona vrací úpravu hranice trestní zodpovědnosti zpět z 14 let na 15 let

 

V oblasti, trestní odpovědnosti a sexuální způsobilosti se posouvá věková hranice zpět ze 14-i na 15 let . Původní novela trestního zákoníku je již platná, nikoliv však účinná (až od 1. ledna 2010).

Výsledek projednávání: usnesení nepřijato

 

 

 

Senátní návrh zákona

 

Senátní tisk č. 150 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka, Jiřího Nedomy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Předkladatel: Jiří Žák

Návrh zákona přepracovává systém bodového hodnocení řidičů za porušení povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích.

 

Novela zvyšuje maximální počet možných získaných bodů z 12 na 18. Již při dosažení 12 bodů ukládá povinnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnosti informovat o tomto řidiče vozidla. Dále zpřesňuje podmínky provozu nákladních vozidel a jízdních souprav a doplňuje oprávnění Policie ČR o možnost reagovat na aktuální situaci ve sjízdnosti komunikací.

Výsledek projednávání: přikázáno výborům k projednání

 

 

 

Mezinárodní   smlouvy

 

Senátní tisk č. 67 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o právech osob se zdravotním postižením , podepsaná v New Yorku dne 30. března 2007. Předkladatel: Vláda, P. Nečas, P. Šimerka

Ratifikovaná Úmluva směřuje k dalšímu zlepšení pozice osob se zdravotním postižením, např. zavazuje státy i k blíže neurčeným přeměřeným úpravám a přístupnostem pro tyto osoby.

 

Úmluva doplňuje definice osoby se zdravotním postižením navíc o nedostatečné zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními. Touto formulací se Úmluva přiklání k tzv. sociálnímu pojetí zdravotního postižení, na rozdíl do té doby převažujícího medicínského nebo také charitativního pojetí.

Smluvní strany Úmluvy se zavazují k potírání diskriminace na základě zdravotního postižení (přičemž za diskriminaci je považováno i odmítnutí provedení přiměřené úpravy). Dále se strany zavazují že přijmou vhodná opatření k zajištění provádění přiměřených úprav. Úmluva stanoví státům povinnost zapojit osoby se zdravotním postižením prostřednictvím jejich reprezentativních organizací do přípravy a realizace legislativních i jiných opatření a rozhodovacích procesů ve věcech, které se jich dotýkají. Jedním z klíčových ustanovení Úmluvy je čl. 9, který upravuje přístupnost. Přístupnost je v tomto článku chápána v širokém smyslu slova a jednotlivá ustanovení se týkají přístupnosti budov, dopravy, školských a zdravotnických zařízení, bydlení a pracovišť. Je zde řešen i přístup k informacím a informačním technologiím a systémům a zavádění standardů přístupnosti. Úmluva zavazuje smluvní státy přijmout účinná a vhodná opatření s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o osobách se zdravotním postižením, podporovat respekt k jejich právům a důstojnosti, potírat stereotypy a předsudky a informovat o schopnostech a přínosu osob se zdravotním postižením.

Česká republika, jako signatář, podepsala Úmluvu 30. března 2007. Její ustanovení spadají do působnosti téměř všech resortů. Vláda ustavila Výbor pro práva osob se zdravotním postižením v České republice, který by měl posuzovat národní zprávy o plnění závazků vyplývajících z Úmluvy.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 68 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a  Jordánským hášimovským královstvím o změně Dohody mezi Českou   republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic , podepsaný dne 6. dubna 2009 v Praze. Předkladatel: Vláda, M. Kalousek, E. Janota

Česká republika je povinna upravit dohodu o ochraně a podpoře investic s Jordánskem na základě článku 307 Smlouvy o založení ES, dle kterého je povinna uvést všechny své mezinárodní právní závazky, kterými byla vázána před členstvím v EU, do souladu s komunitárním právem.

 

V článku 1, smlouvy bylo změněno euro za původní platidla. V článku 3, oblast národního zacházení, dikce rozšířena o výjimku z národního zacházení o doložky nejvyšších výhod. ČR tak nebude povinna poskytovat jordánským investorům a jejich investicím výhodnější zacházení než které poskytuje ostatním investorům a jejich investicím z členských zemí EU nebo ze třetích zemí na základě mezinárodních smluv uzavřených EU se třetími státy.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 71 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Nikósii dne 28. dubna 2009. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Smlouva je standardní, komplexní bilaterálním aktem, vylučující dvojí zdanění různých druhů příjmů a zvyšující právní jistotu daňových subjektů obou zemí zejména s ohledem na existenci a výši daňové povinnosti.

 

Součástí nové smlouvy je i protokol obsahující doložku nejvyšších výhod, která se vztahuje ke zdaňování průmyslových licenčních poplatků. Protokol opravňuje příslušné úřady smluvních států k odepření výhod plynoucích z jednotlivých ustanovení smlouvy při naplnění konkrétních podmínek, a to po vzájemné dohodě kompetentních úřadů.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

 

Dokumenty   EU

 

Senátní tisk M 042/07 - Návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii , kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí , COM (2009) 135, 8150/09 Předkladatel: Vláda, D. Kovářová

Návrh opravuje existující rámcové rozhodnutí. Změna je reakcí na rychlý rozvoj informatiky, jejíž technologie poskytují neustále nové možnosti ve snadném dosahu a distribuci dětské pornografie.

 

Dětskou pornografií se nyní myslí i realistické znázornění neexistujícího dítěte, nemusí tedy k ní stát živá předloha. Nově se zde objevuje skutková podstata „Navazování kontaktu s dítětem za sexuálním účelem“ jedná se o lákání nezletilých osob skrze internet k tomu, aby s ním byly prováděny sexuální praktiky či vyráběna pornografie. Tyto návrhy pak následně musí vést k danému setkání, aby byla podstata naplněna. Ve srovnání s trestními řády většiny států EU se zpřísňuje horní výše sazeb. Upravuje se zákaz výkonu činnosti z důvodu odsouzení, který se vztahuje na činnosti zahrnující styk s dětmi.

 

Senát ve svém usnesení, sděluje že navrhovaná harmonizace trestního práva by měla více vycházet ze společných tradic a současné podoby právních řádů členských zemí. Nesouhlasí s ustanoveními týkající se harmonizace trestních sazeb, které dosta tečně nezohledňují rozdílnou míru společenské nebezpečnosti jednotlivých typů jednání a nepostihují je tomu odpovídajícími trestními sankcemi. Dále doporučuje nastavit formy výměny informací mezi jednotlivými členskými státy o odsouzených, s cílem zavést nástroje pro možnost zákazu výkonu některých povolání, případně určit nezpůsobilost k výkonu některých povolání, a vytvořit systém monitoringu souvisejících informací i u potencionálních pachatelů. Nicméně nesouhlasí s automatickým uznáním zákazu výkonu některých povolání ve všech členských zemích EU a paušální beztrestností obětí.

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU

 

 

Senátní tisk M 043/07 - Návrh rámcového rozhodnutí Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí , kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí, COM (2009) 136, 8151/09 Předkladatel: Vláda, D. Kovářová

Návrh nově definuje některá trestní jednání související s obchodování s lidmi a zvyšuje trestní sankce.

 

Nově se definují trestná jednání: „najímání, převoz, převod, ukrývání nebo příjem osob za použití hrozeb, podvodu, klamu, zneužití moci či "zranitelného postavení“. Zároveň jsou v definovány pojmy, jako například „vykořisťování“, které je nově rozšířeno též o činnosti související s žebráním či nedovolenými činnostmi, případně s odebíráním orgánů. Navyšují se trestní sankce, eliminuje se trestání obětí obchodování s lidmi i když jsou účastni na protiprávních činnostech. Další články se týkají vyšetřování a trestního stíhání, soudní příslušnosti a koordinace při trestním stíhání

 

Senát přijal usnesení VEU, které kromě obligatorních vět o užitečnosti postupu a boje, požaduje lépe definovat termín „nedovolené činnosti“ v souvislosti s definováním pojmu „vykořisťování“ s ohledem na povinnost členských států takové jednání trestat. Dále namísto paušálního vynětí z trestní odpovědnosti dle článku 6 návrhu by se k (ne)stíhání a (ne)ukládání sankcí [těch, kteří se v některé fázi dobrovolně podíleli na trestné činnosti a poté se přidali na správnou stranu] mělo přistupovat na základě individuálního posouzení příslušným orgánem.

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU

 

 

Senátní tisk K 046/07 - Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelné energie : Zpráva Komise v souladu s článkem 3 směrnice 2001/77/ES, čl. 4 odst. 2 směrnice 2003/30/ES a o provádění akčního plánu EU pro biomasu , COM (2009) 192, 9211/09. Předkladatel: Vláda, J. Šebesta

Pravidelná zpráva o pokroku v oblasti obnovitelné energie. Ukazuje se, že cíle ani jedné ze směrnic týkající se této energie nebudou do roku 2010 splněny.

 

Komise rekapituluje její pohled na důvody neplenění směrnic. Jedním z nich je "nesouvislá podpora". To je z hlediska např. záruky patnáctiletého zaručeného zisku a zaručeného výkupu s cenou vyšší nežli je tržní u fotovoltaiky a větrných elektráren poněkud nepřesvědčivý argument. Další příčinou by měly být příliš složité správní postupy pro povolování obnovitelných zdrojů. Zde nelze nekomentovat skutečnost, že pokud se povolování netýkalo obnovitelných zdrojů, tak z hlediska Komise i evropských zelených aktivistů bylo povolování vždy málo složité. Nyní když jde o lukrativní zelné technologie, náhle to vadí. Posledním problémem jsou podle Komise procesy přístupu do distribuční soustavy pro elektřinu. Zde se ale nabízí komentář, že daleko vážnější problém je skutečnost, že obnovitelné zdroje (fotovoltaika a větrníky) vnášejí do sítí nestability a rizika výpadků a to je zapotřebí prioritně před připojováním řešit.

 

Senát přijal usnesení VEU, které vycházelo z názoru Výboru pro územní rozvoj a žp. Senát ve svém usnesení žádá vládu, aby jej informovala jak je připravena plnit závazky v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie a jak postupují práce na akčním plánu, který má být dle nové směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů vypracován každým členským státem do roku 2010, a dále jakou konkrétní podobu má podpora sektoru hydroenergetiky, jaký podíl zemědělské půdy a produkce je v současné době určen pro energetické využití a jakým způsobem se bude do budoucna regulovat využití zemědělské produkce pro energetické účely. Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU

 

 

Senátní tisk K 049/07 - Sdělení Komise: Evropský finanční dohled , COM (2009) 252, 10511/09. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Konzultační dokument, ve kterém Komise jako reakci na celosvětovou finanční krizi navrhuje zřízení Evropské rady pro systémová rizika a Evropský systém orgánů finančního dohledu.

 

Představitelé skupiny G20 se shodli, že jednou z příčin krize byly nedostatky ve finančním odvětví a v regulaci financí a finančním dohledu. V listopadu 2008 Komise pověřila skupinu pod vedením Jacquese de Larosiéra, aby navrhla doporučení Komisi k posílení evropských opatření týkajících se dohledu za účelem lepší ochrany občanů a obnovení důvěry k finančnímu systému. Závěrečná zpráva této skupiny z 25. 2. 2009 stanovila vizi nového systému evropského finančního dohledu. Základem této vize jsou návrhy na posílení spolupráce a koordinace mezi vnitrostátními orgány dohledu, které zahrnují vytvoření nových evropských orgánů dohledu a orgánu na evropské úrovni odpovědného za dohled nad riziky v celém finančním systému.

Evropský finanční dohled by měl zahrnoval dvě opatření:

- vytvoření Evropské rady pro systémová rizika (ESCR), která by prováděla „finanční dohled na makro úrovni“ (vývoj uvnitř finančního systému jako celku)

- vytvoření Evropského systému orgánů finančního dohledu (ESFS), který by byl tvořen sítí vnitrostátních orgánů finančního dohledu a který by fungoval souběžně s novými evropskými orgány dohledu na ochranu finanční stability.

 

Senát přijal usnesení VEU, které vycházelo z názoru Hospodářského výboru. Ve svém usnesení sděluje, že je si vědom možného budoucího přínosu ustavení Evropské rady pro systémová rizika, dále se staví zdrženlivě k návrhu na vytvoření systému evropského finančního dohledu a na transformaci výborů 3. úrovně Lamfalussyho procesu do tří orgánů finančního dohledu agenturního typu, neboť by mohlo dojít ke snížení odpovědnosti jednotlivých národních dohledových orgánů a také k nárůstu personálních i finančních nákladů, které bohužel nebyly posouzeny v rámci dopadové studie; žádá také vládu, aby při formulaci pozičních dokumentů konkretizovala možné dopady na legislativu ČR dle v úvahu připadajících variant vývoje jednání.

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU