Zákony projednané na 6. schůzi a komentář (7. období)

Projednaný pořad 6. schůze Senátu PČR (7. funkční období) 6. – 7. 5. 2009

Vládní návrh zákona

58 - Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje

59 - Zákon o nakládání s těžebním odpadem

60 - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže

61 - Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem

62 - Změna zákona o Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových

63 - Změna Energetického zákona

 

Poslanecký návrh zákona

50 - Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

64 - Zákon o zmírnění křivd za nemovitý majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi

65 - Změna zákona o jednostranném zvyšování nájemného

 

Senátní návrh zákona

52 - Zákon o zrušení rozhlasových a televizních poplatků

56 - Změna zákona o vysokých školách

70 - Změna zákona o jednorázové peněžní částce nahrazující příspěvek k důchodu

 

Mezinárodní smlouvy

3 - Dohoda ČR Jemen o podpoře a vzájemné ochraně investic

6 - Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic

19 - Dohoda ČR Sýrie o ochraně investic

20 - Dohoda ČR-Belgie o policejní spolupráci

28 - Smlouva mezi ČR a Gruzií o vzájemné ochraně utajovaných informací

181 - Lisabonská smlouva

 

Jiný

41 - Výroční zpráva NKÚ 2008 (Nejvyšší kontrolní úřad)

49 - Zpráva ÚOHS 2008 (Úřad na ochranu hospodářské soutěže)

53 - Výroční zpráva UZSVM za rok 2008 ( Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových)

 

Dokumenty EU

K 038/07 – Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a VR - Cesta ke komplexní dohodě o změně klimatu v Kodani

 

 

Vládní návrh zákona

 

Senátní tisk č. 58 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, C. Svoboda

Euronovela implementuje podmínky pro vznik evropských seskupení pro územní spolupráci.

 

Nově vzniklá seskupení umožní efektivní přeshraniční spolupráci a s možností čerpání prostředků z Evropské unie. Seskupení budou muset užívat, pokud budou založena podle tohoto zákona, značku ESUS, evropské seskupení pro územní spolupráci. Registrace těchto organizací bude prováděna Ministerstvem pro místní rozvoj.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 59 - Návrh zákona o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů. Předkladatel: Vláda, M. Říman

Důvodem návrhu zákona je transpozice směrnice EU, která klade větší důraz na proces nakládání s těžebními odpady.

 

Stanovuje, na které těžební odpady a oblasti činnosti se navrhovaná legislativa vztahuje, specifikuje místa, na která se odpad ukládá, rozděluje je na dvě kategorie v závislosti na riziku vzhledem k ochraně životního prostředí. Zavádí tzv. plán pro nakládání s těžebními odpady, dokument, který vypracovává provozovatel úložného místa a schvaluje příslušný obvodní báňský úřad. Podmínky ukládání jsou upraveny tak, aby bylo předcházeno zhoršování jakosti podzemních a povrchových vod. Řeší také přeshraniční účinky provozu úložných míst, kdy by provozování úložného místa v jednom státě mohlo mít nějaký nepříznivý vliv v sousedním nebo v jiném státě EU. Agenda oblasti je svěřena Českému báňskému úřadu, jeho obvodním úřadům a krajským úřadům, které zpracovávají havarijní plány kraje, ministerstvu životního prostředí a ministerstvu zemědělství, kterému je udělena kompetence pro povolování těžby rašeliny.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 60 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, M. Topolánek

Novela technického rázu, která zjednodušuje řízení o povolení pro ta spojení subjektů, která nevyvolávají vážné obavy z narušení hospodářské soutěže, tím snižuje náklady na tato spojení a urychluje proces jejich posuzování.

 

Novela umožní sankcionovat právní nástupce porušitele soutěžního práva, ukládat pokuty sdružením soutěžitelů s ohledem na čisté obraty jednotlivých členů sdružení. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přiděluje novou kompetenci provádět tzv. sektorová šetření v souladu s komunitární legislativou, ale také vypouští stávající ustanovení zákona, která vylučují působnost zákona na jednání soutěžitelů v oblasti výroby zemědělských produktů a obchodů s nimi.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 61 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, M. Říman

Novela technického rázu odstraňuje legislativně technické chyby vyplývající z dvouleté aplikace normy v praxi zejména prokazování bezúhonnosti a bezpečnostní způsobilosti u žadatelů o koncesi a upřesnění kontrolních pravomocí Policie ČR.

 

Příslušné útvary policie si budou v rámci přípravy stanoviska k žádosti o vydání koncesní listiny samy obstarávat doklady osvědčující bezúhonnost a spolehlivost žadatele elektronickou cestou. Osoby nakládající s těmito vybranými skupinami bezpečnostního materiálu, jež jsou držiteli osvědčení pro stupeň utajení důvěrné a vyšší, nebudou muset nově žádat současně i o vydání dokladů o bezpečnostní způsobilosti a naopak, postačí pouze jeden z těchto dokladů. Do kategorie bezpečnostního materiálu, s nímž se nakládání považuje za citlivou činnost jsou nově explicitně zařazeny radiolokační pasivní sledovací systémy.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 62 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových , ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, M. Kalousek

Novela zajišťuje legislativní přechod příslušnosti k hospodaření s vybraným majetkem státu z Ministerstva financí na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Zákonem dotčeným majetkem je majetek po Fondu dětí a mládeže v likvidaci a z části majetek, který nepřešel na obce podle zákona č. 172/1991 Sb. Projednáváním návrhu v PS byl přijat pozměňovací návrh, který ruší stávajíc nezbytnou součást převodu, tzv. majetkovou doložku ústředního orgánu státní správy, pokud se majetek státu převádí na kraje a obce. Důvodem je zrácení lhůty převodu majetku.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 63 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o   podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ( energetický zákon ), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů. Předkladatel: Vláda, M. Říman

Rozsáhlá novela zákona upravuje právní rámec pro regulaci v energetických odvětvích, stanovuje pravidla pro podnikání v odvětví, práva a povinnosti jednotlivých účastníků trhu s energií a upravuje působnost státní správy. Podnikání v oboru bude i nadále možné pouze na základě licence udělované Energetickým regulačním úřadem. Přístup třetích stran k energetickým sítím bude uskutečňováno na principu regulovaného přístupu. Trh s plynem i elektřinou bude otevřený, přístup k sítím pro všechny účastníky trhu nediskriminační.

 

Zákon implementuje od roku 2004 nově schválené směrnice a nařízení EU, zejména směrnice o energetických službách, bezpečnosti dodávek elektřiny a plynu a zakotvení mezinárodní spolupráce provozovatelů přenosových a přepravních soustav, aplikuje do národní legislativy zkušenosti a poznatky z dosavadního několikaletého uplatňování zákona, reaguje na otevření trhu jak s elektřinou, tak s plynem. Odstraňuje nepřesnosti, nedostatky nebo nejasné formulace na základě zkušeností a činí tak postupy jednoznačnější a prokazatelnější i administrativně méně nákladné primárně ve vztahu k podnikatelům, odběratelům a uživatelům energie, např. redukce regulačních výkazů, nakládání s plyny /kromě zemního plynu/ bez dopravy potrubím bez licence, prodlužování licencí bez absolvování celé licenční procedury, omezení autorizací na výstavbu elektráren a další. Operátor trhu s elektřinou se nově může zabývat i obdobnými procesy v plynárenství, rušení pojem chráněný zákazník, řeší úhrady za přípojky nízkého napětí, povinnost chránit ptactvo před poškozením elektrickým proudem. Zřizuje radu Energetického regulačního úřadu.

Zákon zjednodušuje a snižuje administrativní zátěž podnikatelů v energetice. Pozitivně reaguje na rozvoj tržních vztahů v energetice, pokračuje v liberalizačním trendu.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

 

Poslanecký návrh zákona

 

Senátní tisk č. 50 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny , ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Poslanecká sněmovna, M. Benda

Návrh zákona upravuje vázaný mandát výkonné moci pro jednání v evropských radách a upravuje postup komory v případě podávání žalob k Evropskému soudnímu dvoru.

 

Naléhavost přijetí vázaného mandátu se zvyšuje s možností schválení Lisabonské smlouvy. Zejména pak z důvodů existence klausule flexibility a přechodové klausule, které umožňují exekutivě dokonce měnit zakládací smlouvy a kompetence Unie již bez účasti národních parlamentů.

 

Po vzájemné dohodě obou komor Parlamentu ČR dochází k shodné úpravě jejich jednacích řádů. Upravuje postup komory v případě podávání žaloby k Evropskému soudnímu dvoru ve věci porušení zásad subsidiarity aktem EU a řeší otázku vázaného mandátu - kompenzační klauzule, v některých případech, kdy může moc výkonná na základě pravidel stanovených v Lisabonské smlouvě (respektive předseda vlády nebo jiný zástupce v radě), souhlasit s tím, aby další kompetence v určité oblasti byly přesunuty na úroveň EU. Vláda nemůže nyní bez souhlasu Parlamentu v jednotlivých případech daných jednacím řádem hlasovat pro uvedené změny bez mandátu sněmovny. V některých zcela vymezených případech může tento nesouhlas v Parlamentu, v jednotlivé komoře, znamenat přímé pozastavení projednávání v orgánech EU.

Tato novela má stejný význam jako novela jednacího řádu Senátu viz http://www.skaloud.net/senat/aktuality/novela-jednacich-radu-snemovny-a-senatu-jako-predpoklad-pro-pripadnou-aplikaci-lisabonske-smlouvy-12-2-2009/

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 64 - Návrh zákona, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik. Předkladatel: Poslanecká sněmovna, H. Orgoníková

Návrh zákona zmírňuje majetkové křivdy osobám, stanoveným zákonem, bez omezení na druh zanechaného nemovitého majetku.

 

Oprávněnou osobou je občan ČR, který zanechal v období od 5. listopadu 1938 do 18. března 1939 a po dobu do 23. května 1945 na území Podkarpatské Rusi svůj nemovitý majetek a již se k němu do 29. června 1945 nemohl vrátit nebo zanechal a pozbyl svůj nemovitý majetek na území Podkarpatské Rusi v souvislosti se smluvním postoupením tohoto území Svazu sovětských socialistických republik. Pozměňovací návrhy přijaté Senátem se týkají výčtu oprávněných osob, převodu práv oprávněných osob, případě nedožití se účinnosti zákona na děti a manžele, možnosti podání opravného prostředku a stanovení maximální celková výše výplaty pro všechny dědice na dva milióny Kč. Výplaty by měly být realizovány od 1. ledna 2010.

Výsledek projednávání: vráceno s pozměňovacími návrhy

 

 

Senátní tisk č. 65 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Poslanecká sněmovna, J. Carbol

Návrh oddaluje ukončení deregulace nájemného o dva roky.

 

Návrh rozkládá proces deregulace do delšího časového období. Původní termín schválený v r. 2006 stanovil termín ukončení deregulace na 31. 12. 2010. Tato novela jej posouvá do 31. 12. 2012. V důsledku poměrně silného růstu cen nemovitostí došlo, především v největších městech republiky, k výraznému nárůstu hodnot cílového nájemného. Novela počítá výši cílového nájemného tak jak vychází z kalkulací v r. 2009 posunout do r. 2012 tak zpomalit jeho každoroční nárůst. Účinnost novely zákona se navrhuje k 1. červnu 2009.

Výsledek projednávání: nepřijato usnesení

 

 

 

Senátní návrh zákona

 

Senátní tisk č. 52, 1. čtení - Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů. Předkladatel: Senát, R. Svoboda

Návrh ruší institut rozhlasového a televizního poplatku.

 

Výpadek poplatku se navrhuje kompenzovat veřejnoprávním médiím ve stoprocentní výši jejich inkasa odvodem části výnosů daně z přidané hodnoty. Návrh ruší neefektivní systém výběru koncesionářských poplatků a nahrazuje je mandatorním odvodem části výnosů, cca 3 % inkasa DPH na účet České televize a Českého rozhlasu.

Výsledek projednávání: přikázáno výborům k projednání

 

 

Senátní tisk č. 56, 1. čtení - Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Hálka, Richarda Svobody, Soni Paukrtové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a doplnění dalších zákonů ( zákon o vysokých školách ), ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Senát, J. Hálek

Novela zákona vypouští ze stávající podoby zákona o vysokých školách ustanovení týkající se vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu a upravuje specifikaci pracovního poměru akademických pracovníků.

 

Ustanovení se vypouštějí z důvodu duplicity pojmu. Vysoké školy, potažmo zákon aplikuje pro tyto kurzy formu „programů celoživotního vzdělávání“. Pojem „mezinárodně uznávaný kurz“ mezinárodní praxe ani mezinárodní vysoké školy neznají a neuznávají jej. Nově lze sjednávat pracovních poměr akademických pracovníků na dobu určitou, zpravidla v délce pěti let a to i opakovaně nebo dohodou na i na dobu delší.

Výsl e dek projednávání: přikázáno výborům k projednání

 

 

Senátní tisk č. 70, 1. čtení - Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky, kterým se mění zákon č. 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů. Předkladatel: Senát, J. Liška

Novela zákona upravuje ve stávajícím znění zákona rozšířením okruhu oprávněných osob tak, aby nárok na finanční příspěvek náležel i osobám, zejména účastníkům odboje a perzekuce, které nesplňují podmínku pobírání důchodu z českého důchodového pojištění.

 

Ocenění ve formě finančního odškodnění bude náležet i této skupině oprávněných osob nebo jejich potomkům z důvodu spravedlivého přístupu k jejich zásluhám. Stávající zákon neodstraňuje plošně podmínku českého státního občanství.

P ozůstalým po osobách, jejichž činnost či perzekuci příslušné právní předpisy oceňují se navrhuje tuto podmínku odpustit.

Výsledek projednávání: přikázáno výborům k projednání

 

 

 

Mezinárodní smlouvy

 

Senátní tisk č. 3 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Jemenskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic , podepsaná dne 20. března 2008 v Sanná. Předkladatel: Vláda, M. Kalousek

Ratifikace dohody posiluje právní jistotu investorů obou dotčených zemí.

 

Expertně sjednaná dohoda, respektující několik formulačních odlišností vzhledem k jemenským zvykům, zakotvuje komplex standardních zásad a záruk k ochraně investorů na území druhého smluvního státu i ustanovení zohledňující závazky České republiky vyplývající z členství v EU.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 6 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic , podepsaný dne 16. září 2008 v Kyjevě. Předkladatel: Vláda, M. Kalousek

Dodatek ke smlouvě, kterou Česká republika uzavřela před přijetím do EU a je povinna ji upravit tak, aby odpovídala závazkům, vyplývajícím z členství v EU.

 

Smluvní akt byl s Ukrajinou dojednán a stvrzen podpisem 16. září 2008. Aktualizací dohody nejsou dotčena práva investorů obou zemí.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 19 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic , podepsaná dne 21. listopadu 2008 v Praze. Předkladatel: Vláda, M. Kalousek

Dohoda vyplňuje dlouhotrvající neexistenci vzájemných dohod o investicích a obchodě.

 

V roce 2008 byla při návštěvě ministra financí ČR v Damašku podepsána dohoda o zamezení dvojího zdanění, kterou již Senát ratifikoval. Při příležitosti loňské listopadové návštěvy syrského místopředsedy vlády v ČR byla dojednána i druhá základní dohoda, smlouva o vzájemné ochraně investic.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 20 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o policejní spolupráci , podepsaná dne 27. listopadu 2008 v Bruselu. Předkladatel: Vláda, I. Langer

Dohoda o upřesňuje policejní spolupráci s Belgickým královstvím.

 

Standardní dohoda vymezuje rozsah a formy spolupráce, výměnu informací v oblasti nejzávažnější trestné činnosti, upravuje náležitosti žádostí o spolupráci, možnosti, kdy může být tato spolupráce odmítnuta, možnosti vyslání styčných úředníků k orgánům druhého státu, předávání a ochranu osobních údajů a hrazení nákladů spolupráce.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 28 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k  vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o výměně a  vzájemné ochraně utajovaných informací . Předkladatel: Vláda, M. Topolánek

Smlouva upravuje standardní instituty v oblasti utajovaných informací.

 

Přestože Gruzie není členem NATO, jedná se o zemi, která má s touto organizací sjednanou smlouvu o ochraně utajovaných informací a která s ní spolupracuje v různých oblastech vyžadujících výměnu a vzájemnou ochranu utajovaných informací. Smlouva upravuje rovnocennost stupňů informací, režim utajovaných smluv, uznávání bezpečnostních oprávnění, popřípadě režim návštěv, které vyžadují přístup k utajovaným informacím.

Vzhledem ke konfliktní situaci v oblasti, mezi Gruzií a spojenými jihoosetijskými a abchazskými ozbrojenými silami i zesílenému zájmu Ruska v oblasti, lze předpokládat intenzivní vztahy mezi Gruzií a členskými státy Severoatlantické aliance. Smlouva byla podepsána 22. ledna 2009.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 181 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství . Předkladatel: Vláda, A. Vondra

Plénu senátu byla předložena k ratifikaci Lisabonská smlouva, která je jen mírnou modifikací tzv. euroústavy (nepřijatou referendy ve Francii a v Nizozemí). Lisabonská smlouva byla podepsána představiteli 27 členských států Evropské unie dne 13.12.2007.

 

Smlouva mění hodnoty a cíle Unie, nyní zřetelně převažují cíle sociálně solidární nad cíli liberálně ekonomickými. Ustavují se nové kvazistátní orgány, jako je předseda Evropské rady a vysoký přestavitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Snižuje se počet členů Evropského parlamentu a mění se složení Komise která bude po r 2014 bude tvořena jen 18 komisaři. Deklarují se explicitně pravomoci na výlučné, sdílené a podpůrné.

Rozšíření věcné působnosti doložky flexibility představuje značný prostor pro rozšiřování výkonu pravomocí Unií mimo klasické revize zakládacích smluv. Tzv. přechodové formule (passarelle) umožní novelizaci smluv bez demokratické kontroly, Evropská rada může novelizovat třetí část Smlouvy o fungování EU (SFEU) bez nutnosti konání mezivládních konferencí a souhlasu EP. Výjimku tvoří úprava SZBP.

Smlouva mění stávající hlasovací poměry a rozhodovací mechanismy Unie. Rozšiřuje oblasti, ve které se bude hlasovat kvalifikovanou většinou o celkem 68 položek. V 19 oblastech jde o nahrazení stávajícího jednomyslného rozhodování a ve 49 se kvalifikovaná většina zavádí nově. Dochází k rozšíření politik Unie, zejména v oblastech společné zemědělské politiky, sociálního zabezpečení, hospodářské, sociální a územní soudržnosti, životní prostředí, přidávají se nové politiky - energetika a vesmírná politika.

Připojuje se Charta práv Unie jako nedílnou součástí smlouvy.

Posiluje se postavení Evropského parlamentu a omezeně i národních parlamentů.

 

podrobněji viz http://www.skaloud.net/clanky/co-prinasi-lisabonska-smlouva-2-7-2009/

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

 

Jiný

 

Senátní tisk č. 41 - Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2008 . Předkladatel: F. Dohnal, ředitel úřadu

Zpráva mapuje fungování Nejvyššího kontrolního úřadu v roce 2008.

 

Garanční výbor i plénum Senátu zhodnotilo zprávu jako podrobnou a dobře zpracovanou. Úřadem byly prověřeny finanční prostředky a majetek státu v celkové výši 157,653 mld. Kč. Vlastní příjmy úřadu činily 5,448 mil, tj. 84,42 % oproti schválenému rozpočtu, celkové výdaje bez mimorozpočtových prostředků byly čerpány v částce 554 mil. Kč, tj. 89,38 % schváleného rozpočtu. K 31. 12. 2008 bylo na NKÚ zaměstnáno 441 osob, z toho v sekci kontrolní 311 osob.

Výsledek projednávání: vzato na vědomí

 

 

Senátní tisk č. 49 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2008 . Předkladatel: M. Pecina, ředitel úřadu

Zpráva informuje o stabilizační fázi ÚOHS, kterou v roce 2008 úřad prošel.

 

Úřad dokončil své sídlo na třídě kpt. Jaroše v Brně, doplnil stav zaměstnanců na 126, včetně těch kteří byli zapotřebí v souvislosti s naším předsednictvím v Evropské unii. V roce 2008 došlo k podstatnému zlomu v rozhodování soudů, týkajících se rozhodnutí ÚHOSu. Některá jejich rozhodnutí, původně zrušená Krajským soudem v Brně, byla nakonec potvrzena rozsudkem Nejvyššího správního soudu, např. causa RWE Transgas, kde byla uložena pokuta 240 milionů Kč za zneužití dominantního postavení na trhu s dodávkami zemního plynu. Vzhledem k novým způsobům protisoutěžního chování některých subjektů inicioval úřad v loňském roce novelu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, která byla schválena. V roce 2009 je úřadem připravena k projednání novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která je cílená na zvýšení transparentnosti řízení a zjednodušení postupu v některých druzích řízení.

Výsledek projednávání: vysloven souhlas

 

 

Senátní tisk č. 53 - Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2008 . Předkladatel: M. Vaněk, ředitel úřadu

Roční výkaz fungování Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Úřad plní základní dvě funkce, role tzv. finanční prokuratury, právního zastupování státu a ve vymezených případech i obcí před soudy. V roce 2008 evidoval úřad cca 11 tis. caus, z toho cca 5 tis. soudních jednání. Druhá funkce je hospodaření s majetkem státu v účetní hodně cca přes 20 mld. Kč, v tržní hodnotě je to cca 60 mld. Kč. Úřad spravuje majetek delimitovaný ze zrušených okresních úřadů, hraniční přechody, pozemky od Agentury ochrany přírody a krajiny, zbytný majetek MF ČR, ale i majetek zajištěný z trestné činnosti. S účinností od 1.7.2009 bude spravovat i majetek rušeného Fondu dětí a mládeže. V evidenci je i v katastru vedený majetek s neexistujícími vlastníky, jako jsou např. nevypořádané majetky některých bývalých Národních výborů, nebo zrušených státních podniků, přičemž část tohoto dohledaného majetku připadla státu a část připadla obcím. Úřad má za cíl vytvořit centrální registr všech soudních sporů, s účastí státu a centrální registr státního majetku, který stát vlastní nebo o nějž se starají organizační složky státu.

Výsledek projednávání: vysloven souhlas

 

 

 

Dokumenty EU

 

Senátní tisk K 038/07 - Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a VR - Cesta ke komplexní dohodě o   změně klimatu v Kodani , COM (2009) 39, 5892/09

Na prosincové konferenci v Kodani by mělo být dosaženo dohody o podobě "boje" se změnou klimatu po roce 2012.

 

U jednacího stolu zasednou i země, které se dosud na úsilí o snižování emisí skleníkových plynů v rámci Kjótského protokolu nepodílejí, tj. USA a Čína. Nová americká administrativa je k těmto otázkám vstřícnější. Podle odhadů obsažených ve sdělení Komise dosáhnou do roku 2020 čisté celosvětové dodatečné roční investice výše v řádu 175 miliard EUR. Odhaduje se, že nejméně polovinu této částky bude nutné investovat v rozvojových zemích, což zahrnuje i odvětví lesnictví. Rozvojové země by měly pokrýt některé výdaje z vlastních zdrojů. Jedná se například o snížení emisí v oblasti energetiky, kterého lze nejméně z poloviny dosáhnout zvýšením energetické účinnosti. Tato opatření bude muset financovat především soukromý sektor a domácnosti. Finanční pomoc ze strany vyspělých států by měla být určena především na projekty přesahující vlastní možnosti rozvojových států. EU plánuje by v Kodani dospět k dohodě, kde finance pro tuto pomoc získá. Jednou z možností zdroje financí je například využití výnosů z aukcionování emisních povolenek.

Senát ve svém usnesení považuje brzké dořešení finanční stránky příspěvku EU a rozdělení nákladů mezi její členské státy za důležitou podmínku pro včasné doladění společné pozice EU; vyjadřuje politování nad tím, že sdělení Komise není v otázce financování konkrétnější; apeluje na příslušné formace Rady EU, aby co nejdříve dořešily finanční otázky potřebné k finalizaci postoje EU před konferencí v Kodani a vyjadřuje obavu, aby se v rámci poskytování financí rozvojovým státům na boj se změnou klimatu nesnižoval objem poskytované rozvojové spolupráce ze strany členských států;

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU