Zákony projednané na 4. schůzi a komentář (7. období)

Projednaný pořad 4. schůze Senátu PČR (7. funkční období) 28. 1. 2009

 

Vládní návrh zákona

17 - Školský zákon

 

Poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

16 - Zákon o veřejném zdravotním pojištění

 

Mezinárodní smlouvy

344 - Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

 

Jiný

23 - Působení sil a prostředků v zahraničí v roce 2009

25 - Zpráva o peticích za rok 2008

26 - Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Pavla Trpáka

 

Dokumenty EU

K 020/07 - Sdělení Komise EP, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů   - Dopad volného pohybu pracovníků v kontextu rozšíření EU ( Zpráva o první fázi , 1. ledna 2007 - 31. prosince 2008, přechodných ustanovení)

 

 

Vládní návrh zákona

 

Senátní tisk č. 17 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, O. Liška

 

Novela reaguje na řadu změn v oblasti vzdělávání a na zkušenosti s aplikací jednotlivých ustanovení školského zákona v praxi. V rámci 78 novelizačních ustanovení zasahuje do všech stupňů vzdělávání.

 

V oblasti předškolního a základního vzdělávání se zavádí tzv. přípravný stupeň speciální základní školy pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem. Na základě nové právní úpravy budou moci všichni zřizovatelé stanovit jakýkoli počet dětí, žáků a studentů ve škole, třídě, studijní skupině nebo oddělení, a to pokud jde o počet nejnižší, za předpokladu, že zřizovatel rozdíl dofinancuje. Návrh zachovává limity pro nejvyšší počet dětí, žáků a studentů ve třídě s možností výjimky 4 žáků pro všechny zřizovatele. Umožňuje zvlášť talentovaným dětem   zahájit povinnou školní docházku už před dosažením šesti let věku dítěte. Čeští žáci se mohou vzdělávat na evropských školách buď v české jazykové sekci, kde mají zajištěnu celou výuku (s výjimkou cizích jazyků) v českém jazyce prostřednictvím českých učitelů zajišťovaných ministerstvem. V případech evropských škol, kde není zřízena česká jazyková sekce, se čeští žáci vzdělávají v cizojazyčných sekcích, ale jako děti zaměstnanců institucí EU dle stanov evropských škol mají právo být vyučováni českému jazyku podle učebních osnov přijatých ministerstvem. V oblasti středního vzdělávání návrh umožní stanovit kritéria přijímacího řízení s přihlédnutím k obsahovému zaměření vzdělávacího programu i oddálit termín pro zaslání rozhodnutí v přijímacím řízení, pokud není stanovena přijímací zkouška na termín obvyklý pro přijímací. Opět se roz šiřuje možnost organizovat nástavbové studium dle rámcového vzdělávacího programu pro příslušný obor vzdělání a také možnost získat ve zkráceném studiu nový výuční list v jiném oboru vzdělání pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem.

 

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 

Senátní tisk č. 16 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o  veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Předkladatel: Poslanecká sněmovna,   zástupce skupiny poslanců Jiří Paroubek

 

Cílem návrhu poslanců ČSSD je osvobození určitých skupin osob od plateb regulačních poplatků.

 

Předloha navrhuje, aby z placení regulačních poplatků byli osvobozeni pojištěnci mladší 18 let, starobní důchodci, s výjimkou výdělečně činných, invalidní důchodci, rodiny a jednotlivci, jejichž příjmy nepřevyšují dvojnásobek částky životního minima jednotlivce nebo rodiny a vypuštění ustanovení, kdy je zdravotnické zařízení povinno od pojištěnce nebo jeho zákonného zástupce regulační poplatek vybrat s sankcí za porušení ze strany zdravotní pojišťovny až do výše 50 000 Kč.

 

Senát vrátil Poslanecké sněmovně k znovu projednání v podobě komplexního pozměňovacího návrhu   s principem sčítání regulačního poplatku za položku na receptu a doplatku na léčebný přípravek či potravinu pro zvláštní lékařské účely. Pokud je doplatek nižší než 30 Kč, budou pojištěnci platit pouze tento poplatek, a v okamžiku, kdy lék bude za poplatek vyšší než 30 Kč, pak se poplatek odečítá a platí se pouze doplatek s cílem ochrany pacientů, kteří dlouhodobě nebo opakovaně vybírají v lékárnách léky s vyššími doplatky. Regulační funkci plní v tomto případě samotný doplatek. Od placení poplatků se osvobozují děti v pěstounské péči, obdobně jako děti v dětských domovech. Osvobozují se také osoby, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby např. v ústavech, které buď nemají žádný příjem, anebo mají příjem, z něhož jim zbývá 800 Kč nebo méně. Od poplatků za návštěvu lékaře jsou osvobozeny děti do dovršení věku 18 let, tedy děti a mladiství. Zpřísňuje se sankce za soustavné a opakované porušování povinnosti zdravotnického zařízení vybírat regulační poplatek. Upravuje se ustanovení, které u mladistvých, dětí do 18 let a seniorů nad 65 let věku, snižuje roční limit na regulační poplatky a doplatky na 2500 Kč.

 

Výsledek projednávání: schváleno s pozměňovacími návrhy

 

 

Mezinárodní smlouvy

 

Senátní tisk č. 344 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací . Předkladatel: Vláda, M. Topolánek

 

Smlouvy upravují standardní instituty v oblasti ochrany utajovaných informací

 

Upravuje standardní instituty v oblasti utajovaných informací, rovnocennost stupňů utajení, podmínky přístupu k utajovaným informacím a nakládání s nimi, předávání utajovaných informací, uznávání bezpečnostních oprávnění, spolupráce mezi bezpečnostními úřady obou zemí, režim utajovaných smluv, režim návštěv vyžadujících přístup k utajovaným informacím.

Smlouva byla podepsána v Lublani dne 21. října 2008 ředitelem Národního bezpečnostního úřadu Dušanem Navrátilem a ředitelem obdobného úřadu   panem Milanem Tarmanem.

 

 

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Jiný

 

Senátní tisk č. 23 - Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009 .   Předkladatel: Vláda, V. Parkanová

 

Senátu byl předložen ke schválení přehled účasti národních ozbrojených sil a prostředků v roce 2009 v zahraničí.

 

V operaci sil KFOR (Kosovo Force) pod vedením NATO v Kosovu v počtu do 550 osob s mandátem do 31. prosince 2009

 

Prodloužení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v silách ISAF pod vedením Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Afghanistánu v celkového počtu do 480 osob s mandátem do 31. prosince 2009.

 

Prodloužení působeni kontingentu speciálních sil rezortu Ministerstva obrany v protiteroristické operaci Trvalá svoboda v Afghanistánu v celkovém počtu do 100 osob s mandátem do 31. prosince 2009

 

Prodloužení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci velitelských struktur operace EU v Čadské republice a ve Středoafrické republice (EUFOR TCHAD / RCA) v počtu do 3 osob s mandátem do 30. června 2009.

 

Vyslání   sil a prostředků rezortu MO do operace OSN MINURCAT v Čadské republice a ve Středoafrické republice v počtu do 5 osob s mandátem do 31. prosince 2009.

 

Vyslání   sil a prostředků rezortu MO k ochraně vzdušného prostoru pobaltských zemí v rámci operace NATO v počtu do 75 osob s mandátem od 1. dubna do 15. září 2009

vyslání sil a prostředků rezortu MO do mise MFO (Multinational Forces and Observers) na Sinajském poloostrově v počtu do 3 osob s mandátem do 31. prosince 2009.

 

Vyslání   5 příslušníků rezortu MO do Operačního velitelství EU ve Spolkové republice Německo s mandátem do 31. prosince 2009 pro přípravu případného nasazení sil a prostředků rezortu MO v rámci Bojového uskupení EU (European Union Battle Group, EU BG)

 

Působení sil a prostředků rezortu MO v operacích Sil rychle reakce NATO Response Fotce, NRF mimo území ČR v celkovém počtu do 229 osob na dobu s mandátem do 15. července 2009 a do 3 osob na dobu od 1. července 2009 do 15. ledna 2010 s tím, že o případném vyslání do konkrétní operace rozhodne vláda, která o takovém   rozhodnutí neprodleně informuje obě komory PČR.

 

Působení sil a prostředků rezortu MO v rámci Bojového uskupení EU (European Union Battle Group, EU BG) v operacích Sil rychlé reakce EU mimo území České republiky v celkovém počtu do 1800 osob na dobu od 1. července do 31. prosince 2009,   o případném vyslání do konkrétní operace rozhodne vláda, která o takovém rozhodnutí neprodleně informuje obě komory PČR.

 

Výsledek projednávání: vysloven souhlas

 

 

Senátní tisk č. 25 - Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2008 a výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2008.   Předkladatel:   Senát, zástupce Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, senátor J. Jermář  

 

Zpráva informuje, že Senát Parlamentu České republiky obdržel v roce 2008 celkem 21 peticí a 38 jiných podání od občanů

 

Uvedený počet petic v r. 2008 je srovnatelný s počtem petic v posledních letech. Nejvyšší počet peticí byl evidován v roce 2000 v souvislosti se zřízením krajů.

Senátu PČR nebo přímo Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice byly v průběhu roku 2008 doručeny pouze tři petice s počtem podpisů nad deset tisíc. Jednalo se o petice týkající se platů ve školství, záchrany Vojenského uměleckého souboru Ondráš a privatizace bytů OKD. Takovéto petice jsou vyřizovány v souladu s jednacím řádem Senátu a s Podrobnějšími pravidly projednávání petic v Senátu, jako samostatný senátní tisk a jsou projednávány na schůzi Senátu. V případě petice týkajících se platů ve školství uspořádal Senát veřejné slyšení. Výsledkem bylo doporučení posílit příslušnou kapitolu návrhu státního rozpočtu na rok 2009 o 360 mil. Kč.

 

Výsledek projednávání: vzato na vědomí

 

 

Senátní tisk č. 2 6 - Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Pavla Trpáka . Předkladatel:   Senát, zástupce Mandátového a imunitního výboru, senátora P. Čáslava

 

Senát vyhověl žádosti Policie ČR, Okresního ředitelství Trutnov, Služby kriminální policie a vyšetřování a vyslovil souhlas   trestním stíháním senátora Parlamentu ČR Pavla Trpáka, pro údajný skutek ublížení na zdraví podle § 224 odst . 1 a 2 trestního zákona.

 

Skutek, pro který se vede trestní stíhání, se měl stát v noci ze 17. 5. 2007 na 18. 5. 2007 na gynekologicko-porodnickém oddělení oblastní nemocnice v Trutnově. Pavel Trpák se měl dopustit trestného činu ublížení na zdraví tím, že jako porodník během porodu vyhodnoceného jako rizikový nezajistil dostatečné sledování plodu, které by pravděpodobně odhalilo s známky ohrožení plodu. Dalším porušením povinnosti mělo být nezajištění přítomnosti pediatra u rizikového porodu. Zanedbání těchto povinností mělo mít za následek narození dítěte v kritickém stavu a pozdější selhání jeho životních funkcí a jeho úmrtím.

 

Výsledek projednávání: vysloven souhlas

 

 

Dokumenty EU

 

Senátní tisk K 020/07 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ,, Dopad volného pohybu pracovníků v kontextu rozšíření EU " - Zpráva o první fázi (1. ledna 2007 - 31. prosince 2008) přechodných ustanovení stanovených ve smlouvě o přistoupení z roku 2005, požadovaná podle přechodného ustanovení stanoveného ve smlouvě o přistoupení z roku 2003, COM (2008) 765, 16162/08

 

Komise ve zprávě konstatuje,   že v souvislosti s hospodářskou krizí je pravděpodobné, že nižší poptávka po pracovní síle povede k omezení migrace za prací a že uvolnění trhu práce je nejlepším způsobem, jak reagovat na aktuální hospodářskou krizi.

 

Zpráva byla Komisi předložena před koncem první fáze přechodných období pro Bulharsko a Rumunsko a také na základě žádosti 8 členských zemí, které vstoupily do EU v roce 2004, jejíž předložení iniciovala Česká republika. Zpráva dokládá, že mobilní pracovníci ze zemí, které k EU přistoupily v roce 2004 a v roce 2007, pozitivně ovlivňují ekonomiky členských států a nenarušují závažným způsobem jejich trhy práce, nevytlačovali   pracovníky- rezidenty z míst nebo nesnižovali jejich mzdy.

 

Senát schválil usnesení ve znění, které předložil Výbor pro záležitosti EU. To uvádí, že Výbor je zastáncem   liberalizace pohybu pracovníků, jedné ze základních svobod EU, a všech opatření, která vedou ke zvýšení profesní mobility v Evropě. Považuje uvolnění přístupu nových členských států na pracovní trh starých členských států   za symbolické gesto vzhledem k tomu, že ani tato zpráva Komise nepotvrdila žádné narušení pracovních trhů těch států, které již k tomuto kroku přistoupily. Podle stanoviska VEU, které Senát přijal by měla Komise pečlivě hodnotit   důvody pro prodloužení přechodných období pro členské státy, které přistoupily k EU v roce 2004, na další dva roky.

 

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU