Zákony projednané na 2. schůzi a komentář (7. období)

Projednaný pořad 2. schůze Senátu PČR (7. funkční období) 10.- 18.12. 2008

 

Vládní návrh zákona

7 - Daň z příjmu

8 - Daň z nemovitosti

9 - Daň dědická

10 - Rozpočtové pravidla

347 - Zákon o technických požadavcích na výrobky

348 - Zákon o hnojivech - EU

349 - Zákon o střelných zbraních

350 - Zákon o ochraně ovzduší

351 - Trestní řád

352 - Insolvenční zákon

353 - Trestní řád

354 - Katastrální zákon

355 - Občanský soudní řád

357 - Zákon o provozu na pozemních komunikacích

358 - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 

Poslanecký návrh zákona

356 - Zákon o daních z příjmů

360 - Zákon o přechodu Úrazové nemocnice v Brně

 

Senátní návrh zákona

363 - Zákon o jednacím řádu Senátu

 

Mezinárodní smlouvy  

181 - Lisabonská smlouva

262 - Dohoda o Mez. tel. družicové organizaci

263 - Lichtenštejnsko - Schengenské acquis

295 - Protokol o registrech znečišťujících látek

304 - Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 188 o práci v odvětví rybolovu

307 - Smlouva ČR Francie - pojistné

308 - Dohoda o účasti Bulharska a Rumunska v EHP

310 - Smlouva mezi ČR a Arménskou republikou dvojí zdanění

317 - Smlouva s Evrop. kosmickou agenturou o ochraně utajovaných skutečností

318 - Dohoda mezi ČR a Slovenskou republikou o ochraně utajovaných skutečností

319 - Smlouva ČR a Švédsko o ochraně utaj. informací

320 - Smlouva ČR a Finsko o ochraně utaj. informací

321 - Smlouva ČR Norsko o ochraně utaj. informací

322 - Dohoda o používání ustanovení Úmluvy o vzájemné pomoci v trest. věcech

323 - Smlouva mezi ČR a Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic

329 - Přístup Albánie a Chorvatska k NATO

331 - Ukončení dohody ČR-Itálie

 

Jiný

1 - Petice provozních a správních zaměstnanců ve školství

5 - Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2009

330 - Výroční zpráva ÚSTR

340 - Aktivity AČR v roce 2009

 

Dokumenty EU

K 114/06 - Sdělení Komise - Akt o malém a středním podnikání (Small Business Act)

K 120/06 - Sdělení Komise – sociální Evropa (koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění)

N 125/06 - Návrh směrnice - ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie

N 126/06 - Návrh směrnice - o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

N 132/06 - Návrh nařízení -   o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích

 

 

Vládní návrh zákona

 

Senátní tisk č. 7 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů , ve znění pozdějších předpisů, a některé další. Předkladatel: Vláda, M. Kalousek

 

Novela určuje daň z příjmu fyzických osob pro rok 2009 ve výši 15 % a upravuje slevy na dani, tak aby nedošlo pro r. 2009 ke zvýšení daňového zatížení.

 

Cílem   výše uvedeného návrhu zákona o daních z příjmů je náprava stavu nastalého po přijetí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve kterém se pro rok 2009 schválila sazba daně 12,5 % pro poplatníka - fyzickou osobu, avšak zároveň se pro tento rok snížila sleva na dani, což by pro rok 2009 a následující pro některé poplatníky znamenalo nárůst daňového zatížení oproti roku 2008. Z těchto důvodů se navrhuje ponechat daň z příjmů na 15 %, upravit slevy na dani a daňové zvýhodnění a zároveň snížit odvod na sociální zabezpečení. Dále se navrhuje pro vyloučení pochybností o slučitelnosti dosavadní úpravy s komunitárním právem rozšířit poskytování darů, u kterých lze náklady na jejich pořízení odečíst od základu daně.

 

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 8 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí , ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, M. Kalousek

 

Novela zákona ruší možnost obcí osvobodit novostavby od daně z nemovitostí.

 

Novelou zákona o dani z nemovitostí dochází ke zrušení osvobození novostaveb od daně ze staveb   tak, že od 1. 1. 2010 již nelze žádné osvobození poskytnout. Od 1.1.2013 nebude možné poskytnout osvobození od daně ve vztahu k zateplení staveb. Cílem navržených změn je umožnit obcím účinněji využít finančních možností. Návrh přispěje ke spravedlivějšímu rozložení daňové zátěže mezi poplatníky daně z nemovitostí a zmenší prostor pro osvobození od daně ze staveb, které i nadále přes navrženou úpravu zůstává značně rozsáhlé.

 

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitos , ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, M. Kalousek

 

Cílem novely je sladění národní legislativy upravující přímé daně s platným komunitárním právem.

Evropský soudní dvůr rozhodující spory o dodržování komunitárního práva uvedl, že podmínky pro osvobození od majetkových daní, jsou-li vázány na bydliště fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby, by v členských státech EU měly být shodné. Novela reaguje na toto rozhodnutí a upravuje ustanovení zákona tak, aby byly stejným způsobem osvobozeny dary nebo dědictví nabyté pro veřejně prospěšné účely, stejně tak i úplatné převody nemovitostí z vlastnictví nebo do vlastnictví členských států EU nebo států tvořících Evropský hospodářský prostor (s výjimkou Lichtenštejnska).

 

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Předkladatel: Vláda, M. Kalousek

 

Právní úprava, která odstraňuje dosavadní nejednotný výklad některých ustanovení, zejména o hospodaření příspěvkových organizací

 

Dosavadní znění některých ustanovení zákona vyvolávalo nejednoznačný výklad, zda příspěvkové organizace hospodaří pouze s majetkem svého zřizovatele, nebo zda mohou některý majetek i vlastnit.

Stanovuje se, že příspěvková organizace hospodaří s majetkem svého zřizovatele a majetek nabývá pro svého zřizovatele. Zákon stanoví, v kterých případech je k nabytí majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas. V taxativně vymezených případech může příspěvková organizace majetek i vlastnit. Zřizovatel může rozhodnout, že některý svůj majetek převede bezúplatně do vlastnictví své příspěvkové organizace, pokud to bude pro plnění úkolů příspěvkové organizace vhodnější, a také o tom, jaký majetek může jeho příspěvková organizace nabýt do svého vlastnictví. Mělo by se jednat především o drobné předměty potřebné pro výkon činnosti příspěvkové organizace, a navrhované řešení by mělo zjednodušit pořizování takových předmětů .

 

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 347 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, M. Říman

 

Reakce na zrušení organizace TESTCOM a rozšíření okruhu činností svěřených Českému metrologickému institutu.

 

Návrhem novely zákona se reaguje na zrušení příspěvkové organizace TESTCOM – Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt k 30. červnu 2008, provázeného převedením některých jejích činností do Českého metrologického institutu a činnosti Českého metrologického institutu jako notifikované osoby pro posuzování shody a řešení problematiky stanovování metrologických a technických požadavků na stanovená měřidla. Nově je v navrhované novele zmocnění pro Český metrologický institut k vydávání opatření obecné povahy, kterým se budou stanovovat technické požadavky na stanovená měřidla. Institut opatření obecné povahy byl zvolen z důvodu rychlé a pružné reakce na požadavky podnikatelů i státních institucí.

 

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 348 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech , pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Předkladatel: Vláda, P. Gandalovič

 

Cílem novely je zjednodušit a zpřesnit terminologii zákona o hnojivech

 

Např. je definován definovat pojem sediment a jsou upraveny podmínky jeho používání. Dále se navrhuje v souvislosti s nárůstem počtu bioplynových stanic a tím i zvyšujícím se objemem organických hnojiv vzniklých anaerobní fermentací jejich používání na zemědělské půdě či lesních pozemcích (jen pokud jsou registrována). Návrh též ze zákona vypouští ustanovení týkající se hnojiv Evropského společenství, pokud jsou duplicitní s ustanoveními nařízení EP a Rady. V souvislosti s novelizací zákona o hnojivech je souběžně novelizován i zákon o správních poplatcích, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu a zákon o odpadech. PS navrhovala zapracování pozměňovacích návrhů, se kterými navrhovatel vyslovil souhlas.

 

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 349 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu ( zákon o střelných zbraních ), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, I. Langer

 

Cílem návrhu zákona je omezit možnost zneužití legálně držených zbraní k teroristickým útokům a snaha o znemožnění neoprávněného zmocnění se většího počtu zbraní k teroristickým akcím.

 

Nově se stanovuje režim kontroly znehodnocených zbraní za účelem omezení možnosti zpětné aktivace těchto zbraní. Držitel se musí do určitého krátkého počtu dnů s takovou to zbraní dostavit na policii, kde proběhne kontrola znehodnocení. Upřesňují se podmínky pro udělování výjimek k nabytí vlastnictví a držení zbraní kategorie A, zakázané zbraně (samopaly, kulomety a jiné rychlopalné automatické zbraně). Povinnost hlášení transportu většího počtu zbraní (více než 100 zbraní a více než 2000 kusů střeliva). Přestupky na úseku zbraní a střeliva nebude již řešit přestupkový zákon, ale tato nově přijatá legislativa.

 

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 350 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, M. Bursík

 

Novela zákona se vztahuje na hlavu 3 a 4 zákona, části, které upravují provozování zařízení, která používají látky poškozující ozónovou vrstvu země.

 

Řešená problematika se týká tzv. regulovaných látky a fluorovaných skleníkové plyny, F-plynů. Důvodem právní úpravy je přijetí nařízení Evropské rady. Přijímaná ustanovení se týkají kontroly a znovuzískávání těchto plynů za účelem jejich recyklace, regenerace, zneškodnění.

 

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 351 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním ( trestní řád ), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, J. Pospíšil

 

Cílem navrhované úpravy zákona je implementace rámcového rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci.  

 

Rozhodnutí upravuje zcela speciální postup při uznávání a výkonu konfiskačních příkazů, obsahuje speciální formuláře, jež je třeba přiložit k rozhodnutí, taxativně stanoví důvody pro odmítnutí uznání a výkonu konfiskačního příkazu, upravuje řešení souběhu konfiskačních příkazů a otázku sdílení zkonfiskovaného majetku mezi státy. Návrh úprava upravuje postup při uznávání a výkonu rozhodnutí orgánů jiných členských států Evropské unie, kterými bylo uloženo propadnutí nebo zabrání majetku (definovaného rámcovým rozhodnutím) pachateli trestného činu nebo za vymezených podmínek i třetí osobě, stanoví příslušnost krajských soudů, upravuje informační povinnost, definuje podmínky umožňující rozhodnutí neuznat a stanoví postup při předání rozhodnutí soudu České republiky ukládajícího trest propadnutí majetku, trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, propadnutí náhradní hodnoty, ochranné opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo zabrání náhradní hodnoty jinému členskému státu Evropské unie k uznání a výkonu.

 

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 352 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ( insolvenční zákon ), ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, J. Pospíšil

 

Drobná   technická novela insolvenčního zákona s účinnosti od 1. ledna 2009.

 

Novela upravuje lhůty, jež stanovuje insolvenční zákon pro soud, kdy je soud povinen zveřejnit informaci o tom, že bylo zahájeno insolvenční řízení formou vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení, která se zveřejňuje v insolvenčním rejstříku. Je-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, je soud povinen do dvou hodin od doručení takovéhoto insolvenčního návrhu zveřejnit v insolvenčním rejstříku zahájení insolvenčního řízení. Dvouhodinová lhůta je vázána na úřední hodiny soudu. Tato vázanost na úřední hodiny, by od 1. ledna měla přestat platit. Zachovává se stav, kdy by byl vyvěšen údaj o zahájení insolvenčního řízení do dvou hodin, ale pouze v rámci úředních hodin na soudě, nikoli aby tyto povinnosti soud měl v noci a ve dnech pracovního klidu.

 

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 353 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním ( trestní řád ), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Předkladatel: Vláda, J. Pospíšil

 

Návrh omezuje zveřejňování informací u osob mladších 18 let a omezuje také zveřejňování informací o obětech trestných činů, které mají osobní charakter.

 

Novela má primárně za cíl poskytnout poškozenému (oběti trestného činu) speciální ochranu soukromí před nevyžádanou medializací prostřednictvím ochrany osobních   údajů, které poškozeného identifikují. V přípravném řízení se ochrana bude vztahovat nově všem obětem, v dalším pak dvěma skupinám, poškozeným mladším 18 let a obětem vybraných trestných činů (proti životu, zdraví i v sexuální oblasti). V průběhu hlavního líčení je ochrana obou skupin poškozených osob vedena zákazem zveřejnění audiovizuálních záznamů a informací, umožňujících jejich identifikaci. Rozsudek zveřejněný ve sdělovacích prostředcích nesmí obsahovat identifikační údaje těchto skupin obětí.

Nově se zakazuje zveřejňování identifikace osob, proti kterým se vede trestní řízení (podezřelý, obviněný), zúčastněné osoby (jeho věc je v řízení zabrána)   a svědka, a to   během přípravného řízení (prověřování   a vyšetřování až do zastavení, postoupení nebo podání obžaloby). Jednáním v PS byla přeformulovány některé odstavce trestního zákona, trestního řádu a zákona o ochraně osobních údajů s tím, že byly upřesněny podmínky zveřejňování odposlechů, např. zveřejňovat lze, pokud byly odposlechy použity před soudem.

 

Tomuto zákonu je věnován samostatný článek viz Novela trestního řádu - zákaz zveřejňování odposlechů - omezení svobody slova, nebo zbytečné obavy?

 

Výsledek projednávání: schváleno s pozměňovacími návrhy

 

 

Senátní tisk č. 354 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky ( katastrální zákon ), ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, P. Gandalovič

 

Cílem návrhu jsou praktické úpravy systému evidence nemovitostí.

 

Novela má za cíl odstranit nedostatky současné právní úpravy a zároveň reagovat na zvyšující se nároky kladené na informační systém katastru nemovitostí, potřeba nahradit stávající ne zcela jednoznačnou úpravu zápisu vlastníka nově evidované stavby do katastru nemovitostí jednoznačným stanovením, zjistit údaje z katastru nemovitostí z území celé republiky, umožnit bezúplatný dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí pro organizační složky státu a zvýšit kontrolu nad poskytováním některých údajů z katastru při zachování principu veřejnosti.

 

Projednávání novely v PS hledalo rovnováhu mezi veřejnou dostupností informací z katastru proti ochraně osobních údajů a proto se i nově zavádí   přísnější režim poskytování přehledu informací o vlastnictví osoby na celém území ČR a kopií listin doprovodných listin, neodepírá se vydání tohoto přehledu a kopií, ale žadatel musí uvést důvod a účel, pro který údaje požaduje a uvést svou totožnost.

 

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 355 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád , ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Předkladatel: Vláda, J. Pospíšil

 

Rozsáhlá novela řeší prioritně tři základní problémy a to doručování písemností soudem v rámci civilního řízení, systém protokolace u soudů a odůvodňování rozhodnutí soudů.

 

Novela zavádí institut tzv. povinné doručovací adresy občana, účastníka soudního řízení (trvalé bydliště nebo jím určená jiná adresa), na kterou mu soud doručuje písemnosti. Nová právní úprava prioritně preferuje elektronickou formu doručování, pokud není možná, nastupuje klasická forma doručování. Písemnost, s doručením do vlastních rukou, je směřována na tuto jím určenou doručovací adresu. V případě, že osoba na této adrese nebude zastižena, pak je zásilka uložena na poště, a pokud si ji účastník ve lhůtě deseti dnů nevyzvedne, pošta vhazuje zásilku do schránky, která je umístěna na adrese, kterou nazýváme povinná adresa, a tím je zásilka doručena. Nebude-li povinná adresa vybavena takovouto schránkou, je zásilka umístěna u soudu.

Dále se řeší protokolace, přepisování jednání v rámci civilního řízení. Navrhuje se zachovávat   informace na zvukovém záznamu. Přepis zvukového záznamu se bude realizovat pouze v případech, kdy to zákon stanovuje, např. pokud o to účastník řízení sám požádá (přepis bude zpoplatněn) anebo v případě, kdy je podán řádný nebo mimořádný opravný prostředek a následně se s textem mohl seznámit i odvolací soud (přepis bez poplatku).

Z důvodu zjednodušení a zkrácení odůvodňování rozsudku soudce tak, že budou vydávali takové písemné odůvodnění, jaké verbálně uvedou při vynášení rozsudku v soudní síni. Písemné odůvodnění tak bude korespondovat s tím, co soudce řekl v jednací síni při vynášení rozsudku. Rozšíří se tak okruh   rozhodnutí, kde se odůvodnění nevydá (procesní usnesení s meritorním charakterem).

 

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 357 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky , zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, I. Langer

 

Cílem návrhu je úprava působnosti městské a obecní policie a pravidel vyšetřování příslušníků Policie ČR

 

Působnost (oprávnění) k měření rychlosti vozidel se navrhuje svěřit Policii České republiky i obecní policii. Výkon působnosti k měření rychlosti vozidel městskou a obecní policií bude výrazně podmíněn třemi následujícími podmínkami:

- místo (úsek) měření určuje výhradně Policie České republiky,

- při měření musí obecní policie postupovat v součinnosti s Policií České republiky a

- úsek měření (začátek a konec) musí být označen informativní dopravní značkou.

Původní, dosud platná úprava trestního řádu (od ledna 2002), svěřuje vyšetřování policistů a příslušníků BIS a ÚZSI státním zástupcům a vyšetřování trestných činů spáchaných vojáky ponechává obecně Policii ČR. Předkládaná změna § 161 trestního řádu navrací pravidla o působnosti konat vyšetřování trestných činů policistů, příslušníků BIS, ÚZSI a vojáků do stavu právě popsané původní úpravy .

 

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 358 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Předkladatel: Vláda, P. Nečas

 

Návrhem se upravuje celé prvoinstanční posuzování na okresních správách sociálního zabezpečení, s výjimkou oblasti nemocenského pojištění pro snadnější zastupitelnost lékařů a splnění požadavků jejich vzdělávání.   

 

Prvoinstanční lékařská posudková služba se převádí zpět na Českou správu sociálního zabezpečení s   využitím dosud osvědčených prvků (např. systém smluvních lékařů) a posílením řízení lékařské posudkové služby resortem Ministerstvem práce a sociálních věcí (jmenování a odvolání vedoucího organizační jednotky pro posuzování zdravotního stavu ministrem). Posudkový orgán bude vycházet z podkladů smluvních lékařů, které za tímto účelem určí, a kteří nemusí být zaměstnanci posudkového orgánu. Obdobný systém již existuje na úřadech práce pro posuzování v rámci důchodového pojištění.

 

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

 

Poslanecký návrh zákona

 

Senátní tisk č. 356 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů , ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: PS, zástupce poslanců T. Kvapil

 

Novela navyšuje limit (příjem manžela, manželky) pro uplatnění slevy na dani.

 

Úprava zákona o daní z příjmu navyšuje limit pro maximální vlastní příjem manželky (manžela), žijící s poplatníkem ve stejné domácnosti ze současných Kč 38 040,- na Kč 68 000,- Kč za účelem dosáhnout takového stavu, aby limit příjmů nebyl nikdy překročen v případě peněžité pomoci v mateřství (vyplácené po dobu 28 týdnů), vypočtené z platu ve výši Kč 15 000,- měsíčně.

Tento limit byl po byl naposledy navýšen v roce 2001.  

 

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 360 - Návrh zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.   Předkladatel: PS, zástupce poslanců   M. Hašek

 

Cílem zákona je převod Úrazové nemocnice v Brně na město.

 

Poslanci navrhovali, aby se Úrazová nemocnice v Brně, která v současné době existuje v právní formě státní příspěvkové organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává Ministerstvo zdravotnictví, stala příspěvkovou organizací územního samosprávného celku, statutárního města Brna, na jehož území se nachází objekty, s nimiž hospodaří. Senát k návrhu zákona nepřijal žádné usnesení, zákon platí, ve znění navrženém a přijatém Poslaneckou sněmovnou.

 

Výsledek projednávání: nepřijato žádné usnesení

zákon bude platit ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou

 

 

Senátní návrh zákona

 

Senátní tisk č. 363 , 1. čtení - Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu , ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Senát, zástupce senátorů J. Rippelová

 

Novely jednacího řádu Senátu umožňující vázaný parlamentní mandát.

 

Dílčí novela jednacího řádu Senátu, která zakotvuje vázaný parlamentní mandát pro případ využití zvláštních rozhodovacích procedur, jako jsou klauzule flexibility a přechodová klauzule při jednáních Evropské rady a Rady EU. Novela dále zavádí možnost Senátu podávat žalobu na neplatnost legislativních aktů k Evropskému soudnímu dvoru.

 

Tomuto zákonu je věnován samostatný příspěvek - viz Novela jednacích řádů Sněmovny a Senátu  .

 

Výsledek projednávání: přikázáno výborům (ÚPV, VEU)

 

 

Mezinárodní smlouvy

 

Senátní tisk č. 181 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství. Předkladatel: Vláda, A. Vondra

 

Senát tuto mezinárodní smlouvu projednal na své 13. schůzi dne 24. dubna 2008 a přijal usnesení, kterým podal Ústavnímu soudu návrh na posouzení souladu Lisabonské smlouvy, pozměňující smlouvy o EU a smlouvy o založení ES s ústavním pořádkem.

 

Senát na této schůzi prohlasoval procedurální návrh na odročení bodu a   znovu projednání Výborem pro záležitosti Evropské unie, Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a Ústavně-právním výborem. Zároveň žádá o projednán tisku také Stálou komisi Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury. Důvodem je stanovisko Ústavního soudu ke kontrole subsidiarity a proporcionality v české legislativě ve vztahu k Lisabonské smlouvě a s tím související neukončená jednání o změnách jednacích řádů a souvisejícího stykového zákona mezi oběma komorami.

 

Podání k ústavnímu soudu je předmětem samostatného příspěvku - viz Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud

 

Výsledek projednávání: vráceno výborům k novému projednání

 

 

Senátní tisk č. 262 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci ze dne 2. dubna 2008. Předkladatel: Vláda, M. Říman

 

Zpřesnění čl. 12 odst. 2 bodu i) již platné dohody z roku 2005, které bylo přijato za účelem zvýšení ochrany tzv. společného dědictví Mezinárodní telekomunikační družicové organizace (ITSO).

 

Společné dědictví představují práva na využívání přídělu orbitálních pozic a s nimi spojených radiových kmitočtů pro geostacionární družice poskytnutá od Mezinárodní telekomunikační unie ITU ke společnému využití organizací ITSO. Subjektem, který v současnosti tyto pozice ve prospěch členských států využívá, je společnost Intersat. Navržená změna slouží pro případ neschopnosti plnit smluvní podmínky ze strany společnosti Intersat. Předpokládaná změna zvyšuje ochranu poskytnutí práv od ITU tím, že v daném případě je umožněno jejich další využití jen těm subjektům, které podepíší dohodu o veřejných službách, aby bylo zajištění plnění poslání a smyslu existence organizace ITSO. Změna článku byla požadována zejména ze strany rozvojových zemí, Afriky a Latinské Ameriky a ostrovních zemí, které jsou životně závislé na telekomunikačních družicových službách.

 

Výsledek projednávání: souhlas k ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 263 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění , uplatňování a rozvoji schengenského acquis . Předkladatel: Vláda, I. Langer, J. Pospíšil

 

Clem projednávaného Protokolu je upravit důsledky přistoupení Lichtenštejnska s Schengenským dohodám.

 

Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (dále jen „Dohoda“) byla   ratifikována v roce 2004 v Lucemburku. V roce 2008 bylo k původní dohodě přidruženo Norské království a Islandská republika. Návrh přidružuje k Dohodě i   Lichtenštejnské knížectví.  

 

Výsledek projednávání: souhlas k ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 295 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (Kyjev, 21. května 2003). Předkladatel: Vláda, M. Bursík

 

Cílem návrhu, ratifikací Protokolu, je postupně zavést integrovaný celostátní systém inventur nebo registrů znečištění prostředí do formě veřejně přístupných databází.

 

Protokol je prvním mezinárodním právně závazným dokumentem o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek. Cílem protokolu je zlepšit přístup veřejnosti k informacím prostřednictvím sestavení ucelených, integrovaných, celostátních registrů úniků a přenosů znečišťujících látek v souladu s ustanoveními protokolu. Protokol deklaruje důležitost registrů úniků a přenosů znečišťujících látek jako mechanismu pro zvyšování odpovědnosti podniků, omezování znečištění a podporu "udržitelného rozvoje". Účelem registrů je přispět k posílení integrovaného přístupu v ochraně životního prostředí a k podpoře šetrnějšího chování.

 

Výsledek projednávání: souhlas k ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 304 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 188 o práci v odvětví rybolovu a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 199 o práci v odvětví rybolovu spolu se stanoviskem vlády k nim k informaci . Předkladatel: Vláda, P. Nečas

 

Úmluva reguluje pracovní podmínky prací na palubách rybářských lodí.

 

Úmluva obsahuje závazky týkající se práce na palubě rybářské lodi (požadavek na minimální věk pracovníků, úpravu pracovní smlouvy, lékařská osvědčení a zdravotnické zabezpečení, dobu odpočinku závazky při repatriaci či najímání pracovníků, požadavky na ubytování a stravování, sociální zabezpečení rybářů) či konstrukční požadavky na stavbu lodí užívaných ke komerčnímu rybolovu vč. jejich sociálního vybavení. Doporučení pak některé ze zmíněných oblastí dále rozvádí formou nezávazných pokynů. Vzhledem ke geografickým disposicím České republiky přijala Vláda i Senát usnesení se stanoviskem, že předložení návrhu na ratifikaci úmluvy není v současnosti účelné.

 

Výsledek projednávání: vzato na vědomí

 

 

Senátní tisk č. 307 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o výměně údajů a spolupráci v oblasti pojistného a při potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení, podepsaná v Chantilly dne 11. července 2008. Předkladatel: Vláda, P. Nečas

 

Smlouva přináší ujednání o výměně údajů v sociální oblasti mezi ČR a Francií za účelem odvrácení zneužívání sociálních dávek migrujícími osobami..

 

Cílem smlouvy je nastavení pravidel spolupráce smluvních stran tak, aby bylo možné v co největší míře zabránit případnému zneužívání sociálních dávek migrujícími osobami a neplacení pojistného, případně zajistit jeho vymáhání, doplnit již platné komunitární předpisy tam, kde je jejich úprava nedostatečná, např. v oblasti výběru pojistného, doručování písemností, uznávání a výkonu rozhodnutí a možnost ověřovat skutečnosti rozhodující pro přiznání dávek.

 

Výsledek projednávání: souhlas k ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 308 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru podepsaná v Bruselu dne 25. července 2007. Předkladatel: Vláda, Karel Schwarzenberg

 

V souvislosti se vstupem Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie k 1. lednu 2007 Senát ratifikuje také přístupovou smlouvu zemí do EHP.

 

Evropský hospodářský prostor vznikl ke dni 1. ledna 1994 uzavřením Smlouvy mezi Evropským sdružením volného obchodu (ESVO), Evropským společenstvím a jeho členskými státy. Smluvními stranami Dohody o EHP, jsou tři ze čtyř zemí ESVO (Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví, Norské království), ES a členské státy ES. Česká republika přistoupila do Evropského hospodářského prostoru k 6. prosinci 2005. V rámci jednání o finančních instrumentech byly dohodnuty finanční

příspěvky k vyrovnání sociálních a ekonomických disparit: státy EHP/ESVO poskytnou 21,5 mil. eur pro Bulharskou republiku a 50,5 mil. eur pro Rumunsko prostřednictvím finančních mechanismů EHP v období od 1. ledna 2007 do 30. dubna 2009. Norské království poskytne dodatečný finanční příspěvek ve výši 20 mil. eur pro Bulharskou republiku a 48 mil. eur pro Rumunsko na základě bilaterální pomoci v období ode dne vstupu Dohody nebo dohody o prozatímním provádění Dohody v platnost do 30. dubna 2009.

 

Výsledek projednávání: souhlas k ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 310 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Jerevanu dne 6. července 2008. Předkladatel: Vláda, M. Kalousek

 

Ratifikovaná smlouva vyplňuje mezeru neexistence smluvního vztahu   mezi Arménií a Českou republikou v oblasti   zamezení dvojího zdanění.

 

Vzorová smlouva podle modelu OECD a posiluje právní jistoty investorů v obou zemích.

 

Výsledek projednávání: souhlas k ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 317 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně a výměně utajovaných informací. Předkladatel: Vláda, M. Topolánek

 

Přistoupení k této Smlouvě je z hlediska ČR důležité nejen z důvodů samotného členství v Evropské kosmické agentuře (ESA) a spolupráce na kosmickém výzkumu, ale i vzhledem ke kandidatuře ČR na umístění sídla Evropského úřadu pro dohled nad globálními navigačními družicovými systém.

 

Tento úřad má spravovat evropské navigační systémy EGNOS a Galileo a vzhledem k roli ESA v těchto programech se předpokládá vzájemná úzká spolupráce, která bude vyžadovat také výměnu utajovaných informací.

Evropská kosmická agentura je mezinárodní mezivládní organizací zřízenou Úmluvou o založení Evropské kosmické agentury a souvisejících podmínkách, která byla podepsána dne 30. května 1975 a vstoupila v platnost dne 30. května 1980. Hlavním cílem této organizace je podpora a rozvoj kosmického výzkumu a technologií pro mírové účely. V současnosti je členem ESA 17 evropských států.

 

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 318 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností. Předkladatel: Vláda, M. Topolánek

 

Cílem návrhu je aktualizace prvotní Dohody mezi vládou ČR a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností, která byla podepsána 3. února 2005 v Bratislavě.

 

Dohoda reaguje na nutnost úpravy vzájemné součinnosti příslušných orgánů při provádění bezpečnostního řízení, zejména řízení o vydávání osvědčení fyzické osobě nebo osvědčení podnikatele pro přístup k utajovaným informacím, které dohoda v roce 2005 neřešila. Dohoda se doplňuje o článek 3, o ustanovení, které explicitně stanovuje, že příslušné orgány v souladu s vnitrostátními právními předpisy si na vyžádání poskytují součinnost před vydáním tohoto osvědčení a dále po dobu jejich platnosti.

 

Výsledek projednávání: souhlas k ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 319 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací . Předkladatel: Vláda, M. Topolánek

 

Smlouva byla podepsána v Praze 30. května 2008 ředitelem NBÚ Dušanem Navrátilem a velvyslankyní Švédska v Praze Catharine von Heidenstam.

 

Výsledek projednávání: souhlas k ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 320 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Finskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací . Předkladatel: Vláda, M. Topolánek

 

Smlouva byla podepsána dne 26. května 2008 ředitelem NBÚ Dušanem Navrátilem a velvyslancem Finska v Praze panem Hannu Kyröläinen.

 

Výsledek projednávání: souhlas k ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 321 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací . Předkladatel: Vláda, M. Topolánek

 

Smlouva byla podepsána v Praze 27. června letošního roku ředitelem NBÚ Dušanem Navrátilem a velvyslancem Norska v Praze panem Peterem Raederem.

 

Bilatelární smlouvy mezi ČR a Švédském, Finskem a Norskem upravují standardní instituty v oblasti ochrany utajovaných informací, to je rovnocennost stupňů utajení, podmínky přístupu k utajovaným informacím a nakládání s nimi, předávání utajovaných informací, uznávání bezpečnostních oprávnění, spolupráce mezi bezpečnostními úřady obou zemí, režim utajovaných smluv a režim návštěv vyžadujících přístup k utajovaným informacím .

 

Výsledek projednávání: souhlas k ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 322 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o používání některých ustanovení Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a protokolu 2001 k této úmluvě (Brusel, 19. prosince 2003). Předkladatel: Vláda, J. Pospíšil

 

Dohoda byla podepsána v Bruselu 19. prosince 2003.

 

Cílem dohody je zlepšit právní   nástroje justiční spolupráce v trestních věcech mezi členskými státy EU, a to zejména tím, že ve srovnání s předchozí smluvní úpravou rozšiřují situace, při nichž lze žádat o pomoc.

 

Výsledek projednávání: souhlas k ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 323 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic . Předkladatel: Vláda, M. Říman

 

Smlouva podrobně vymezuje podmínky pro provádění geologických prací tak, aby bylo možno včas a účinně předcházet důlním škodám.

 

Navržená smlouva řeší především aktuální problém nebezpečí průniku podzemních vod z uzavřeného a zatopeného dolu Morcinek na území Polské republiky v těsné blízkosti státních hranic do podzemních důlních děl Dolu ČSM těžební společnosti OKD, doprovázeného hrozbou významného ztížení báňsko technických podmínek dobývání. K eliminaci tohoto nebezpečí vznikla aktuální potřeba vyrazit důlní dílo z české strany na polské území a pomocí vrtných prací umožnit snížení hladiny podzemních vod v zatopeném dole. Smlouva řeší rovněž otázky akci při možnosti ohrožení života, zdraví, obecného ohrožení nebo ohrožení životního prostředí a otázky spolupráce orgánů dozoru, kontroly a vědeckovýzkumných organizací obou stran.

 

Výsledek projednávání: souhlas k ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 329 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokoly o přístupu Albánské republiky a Chorvatské republiky k Severoatlantické smlouvě , podepsané v Bruselu dne 9. července 2008. Předkladatel: Vláda, Karel Schwarzenberg

 

Protokoly o přístupu Albánské republiky a Chorvatské republiky k Severoatlantické smlouvě, byly podepsané v Bruselu dne 9. července 2008.

 

Kandidátské země splnily všechny požadované podmínky a na summitu NATO v Bukurešti v dubnu 2008 byly pozvány k zahájení rozhovorů o přístupu k Severoatlantické smlouvě. Příštího summitu NATO v dubnu 2009 ve Štrasburku by se tak obě země měly účastnit jako řádní členové aliance.   Vstup Albánie a Chorvatska do NATO přispěje k posílení bezpečnostní stability v jihovýchodní Evropě. Tento region je jednou z hlavních zahraničněpolitických priorit České republiky, a to nejen během předsednictví v Radě Evropské unie.

 

Výsledek projednávání: souhlas k ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 331 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic , podepsané dne 22. ledna 1996 v Římě, která bude sjednána formou výměny nót. Předkladatel: Vláda, M. Kalousek

 

Jedná se o vypovězení Dohody vzájemnou dohodou z důvodu doporučení Evropské unie, aby členské státy tyto bilaterální smlouvy na ochranu investic ukončili a řídili se pro větší výhodnost primárním právem.

 

Výsledek projednávání: souhlas k ratifikací

 

 

Jiný

 

Senátní tisk č. 1 - Petice za odstranění nerovnosti v úrovni platů provozních a správních zaměstnanců ve školství . Předkladatel: F. Dobšík

 

Petice má za cíl přehodnotit platovou stupnici nepedagogických pracovníků zaměstnaných ve školství a jejich přeřazení do zvýhodněné platové stupnice.

 

Na projednávané téma bylo Výborem pro školství výchovu a vzdělávání Senátu uspořádáno 3. prosince 2008 veřejné slyšení. Mezi zúčastněnými, zástupci petentů, zástupci MŠMT, zástupci MPSV a senátory výboru byla nalezena shoda problém řešit, s tím, že je již jsou připraveny legislativní změny s možností realizace od 1. dubna 2009. Nařízením vlády vzroste od dubna mzda těchto pracovníků o zhruba čtrnáct procent a nadále již budou zařazeni pouze do dvou stupnic platových tarifů místo dosavadních tří.

 

Výsledek projednávání: vzato na vědomí

 

 

Senátní tisk č. 5 - Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2009 . Předkladatel: Senát, zástupce výboru Senátu Jan Hajda

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 330 - Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2007 . Předkladatel: N. Kavalírová

 

Zpráva ÚSTR za rok 2007, informující o jeho roční činnosti, byla Senátu přednesena předsedkyni Rady Ústavu MUDr. Naděžda Kavalírovou

 

Roční zpráva informuje o úspěšném završení vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů a archivu bezpečnostních složek tak, jak předpokládá zákon č. 181/2007 Sb., přijatý v polovině loňského roku. Ústav a archiv vznikly delimitací movitého i nemovitého majetku v celkové hodnotě cca čtvrt miliardy korun, archivních dokumentů v rozsahu okolo 20 běžných kilometrů, včetně statisíců kusů mikrofiší a převodem 273 systemizovaných pracovních míst z ministerstva vnitra, ministerstva obrany, včetně Vojenského zpravodajství, Úřadu pro zahraniční styky a informace, ministerstva spravedlnosti a Bezpečnostní informační služby. Proces vzniku byl definitivně završen až k 1. únoru 2008 a bude tudíž prezentován až ve výroční zprávě Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2008 .

 

Výsledek projednávání: vzato na vědomí

 

 

Senátní tisk č. 340 - Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009. Předkladatel: Vláda, V. Parkanová, K. Schwarzenberg

 

Návrh působení sil a prostředků resortu ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009 předkládá Ministerstvo obrany spolu s Ministerstvem zahraničních věcí.

 

Schválený mandát mimo jiné:

- prodlužuje působeni sil a prostředků rezortu MO v operaci sil KFOR (Kosovo Force) pod vedením NATO v Kosovu v počtu do 550 osob na dobu od 1.ledna do 31. prosince 2009,

- prodlužuje působení sil a prostředků rezortu MO v silách ISAF pod vedením NATO v Afghánistánu v do 645 osob na dobu od 1.ledna do 31. prosince 2009,

- prodlužuje působení kontingentu speciálních sil rezortu MO v protiteroristické operaci Trvalá svoboda v Afghánistánu v počtu do 100 osob na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2009,

- prodlužuje působení sil a prostředků rezortu MO v rámci Výcvikové mise NATO v Irácké republice   v celkovém počtu do 5 osob na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2009

 

Výsledek projednávání: vysloven souhlas

 

 

Dokumenty EU

 

Senátní tisk č. K 114//06   Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Mysli především na malé podnikatele (Think Small First) Akt o malém a středním podnikání (A Small Business Act) pro Evropu, COM (2008) 394, 11262/06

 

V tomto komunikačním dokumentu Komise navrhuje podporu malých a středních podniků prostřednictvím deseti zásad.

 

Mezi návrh patří: zjednodušení regulačního prostředí, podpora prosazování elektronické správy (e-governmentu) a kontaktních míst, účast malých a středních podniků na veřejných zakázkách, podpora přístupu k rizikovému kapitálu (mucrofund), lepší zastoupení zájmů malých podniků při tvorbě norem, podpora zvyšování kvalifikace v malých a středních podnicích.

 

Stanovisko VEU :  ve svém usnesení   podporuje zejména kroky reagující přímo na požadavky zástupců podnikatelské sféry; a dále se domnívá, že jedině řádná implementace zásad Small Business Act může malým a středním podnikům umožnit plně využít výhod a možností jednotného trhu, a proto by mělo být hodnocení provádění Small Business Act zahrnuto do každoročního hodnocení Lisabonské strategie na úrovni Společenství a prostřednictvím Národních plánů reforem na úrovni jednotlivých členských států.

 

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU

 

 

Senátní tisk č. K 120//06   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: - Obnovený závazek pro sociální Evropu: posílení otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění , COM (2008) 418, 11560/08

 

V tomto komunikačním dokumentu navrhuje Komise v rámci metody otevřené koordinace posílit dohodu členských států na společných cílech a způsobech realizace v oblasti   sociální ochrany a tzv. sociálního začleňování, reformy důchodových systémů a zdravotní a dlouhodobé péče,

 

Otevřená metoda koordinace (OMK) byla zavedena v roce 2000 jako dobrovolný proces sebehodnocení, typu "něco pro to dělejte a dávejte nám pravidelně hlášení do Bruselu". Obvykle se stanoví společné ukazatele, které se budou vyhodnocovat a dále povinnost připravovat tzv. národní akční plány v jejichž rámci si státy musí vytknout nějaké cíle v dané oblasti a o jejich dosahování pravidelně informovat Brusel. Takovýto proces se uplatňuje v oblastech, ve kterých nemá EU kompetence a ke kterým se touto metodou postupně a nenápadně propracovává.

 

V rámci tohoto sdělení Komise navrhuje zejména stanovení kvantifikovaných cílů – např. snížení počtu lidí (dětí) pod hranicí chudoby, zvýšení dostupnosti zdravotní a sociální péče a její kvality, apod.; dále zdokonalování nástrojů používaných analýz např. zlepšování statistických kapacit a sběru dat, zejména v oblastech, kde chybí srovnatelná data nebo kde nejsou k dispozici v dostatečné míře. Jiným cílem je zapojování do hodnocení různých subjektů, zejména na místní a regionální úrovni.

 

Komentář : uvedené sdělení Komise je typickým příkladem snahy o omezení politické soutěže na národní úrovni (do které bezpochyby patří pojmy jako je chudoba, zdravotní a sociální péče apod.) a postupné vnucování předem určeného směřování členským státům (a v tomto případě více socialistického).  

 

Stanovisko VEU :  v přijatém usnesení vyslovujeme politování nad dosavadní nízkou mírou transparentnosti a nedostatkem demokratické kontroly, zejména pak okrajovou rolí národních parlamentů v procesu otevřené metody koordinace. Vyzývá k debatě na národní i evropské úrovni o možnostech intenzivnějšího zapojení parlamentů v tomto procesu, o revizi otevřené metody koordinace zaměřené na zvýšení transparentnosti, otevřenosti a účasti všech relevantních aktérů.

 

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU

 

 

Senátní tisk č. N 125//06 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie , COM (2008) 399, 12119/08

 

Navrhovaná změna směrnice o ekodesignu rozšiřuje oblast působnosti stávající směrnice (tj. povinnost certifikace, administrace a poplatků) v tom smyslu, že se bude týkat všech výrobků jejichž použití může mít vliv na spotřebu energie, nejen spotřebičů el. energie.

 

Požadavky na ekodesign mají charakter normy a je povinností výrobce nebo dovozce před uvedením na trh vždy zajistit prohlášení o shodě. Nyní by měl být každý výrobek, který může ovlivnit spotřebu energie, i když není spotřebičem, certifikován. Tím se zavádí neúměrná administrativní zátěž, papírování, zpoplatnění, navíc certifikaci provádí neurčitelný útvar v Bruselu. EU prostřednictvím Komise naléhá na její schválení, aniž by specifikovala jakého rozsahu položek se bude týkat (přestože se může se týkat prakticky většiny prvků pro výstavbu a řady nepředvídatelných dalších výrobků z různých oblastí). V tomto případě Komise ani nedodala studii dopadů, která má být standardem při navrhování směrnic.

 

Podle zákona č. 393/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, je za ekodesign bráno „zohlednění dopadů výrobků na životní prostředí do konstrukce výrobku s cílem snížit negativní dopady výrobku na životní prostředí během jeho celého životního cyklu“. Požadavky na ekodesign vytváří orgány Evropské komise a jsou závazné pro všechny členské státy. Jediné konkrétní ustanovení Směrnice se týká pouze toho, co je vhodné vzít v úvahu při posuzování ekodesignu (např. možnost recyklace, předpokládané emise, spotřeba materiálu apod.).

 

V návrhu směrnice je řada velmi povšechných a nic neříkajících tvrzení vytvářených navíc prostřednictvím nedefinovaných pojmů jako např.: "ekonomická únosnost", nebo "snížení použitelnosti" či "dopady na spotřebu energie" atp.

 

Komentář : Uvedená směrnice je typickým aktivistickým řešením, s tím, že Komise si vytváří prostor aby bez dohody se členskými státy mohla stanovit rozsah své regulace. Navíc se Komise nezatěžuje stanovit negativní dopady svého návrhu ačkoliv je k tomu povinna.  

 

Stanovisko VEU :   ve svém usnesení se shoduje s požadavkem vlády, aby byla vyjasněna definice pojmu „výrobků spojených se spotřebou energie“ a definice pojmu „dopad na spotřebu energie“ a doporučuje vládě požadovat od Evropské komise kvantifikaci sociálních, ekonomických a environmentálních dopadů rozšíření směrnice.

 

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU

 

 

Senátní tisk č. N 126//06   Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady pozměňující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících , COM (2008) 464, 12217/08

 

Cílem návrhu směrnice je zajistit dodatečné příjmy zejména studiovým hudebníkům a výkonným umělcům prodloužením doby ochrany zvukových nahrávek na 95 let či zřízením speciálního fondu, z nějž by mohli umělci tyto prostředky čerpat.

 

V současnosti je doba ochrany zvukových nahrávek v EU 50 let. V dokumentu je navrženo prodloužení této doby na 95 let, čímž by Evropská unie srovnala délku trvání ochrany s USA. Komise počítá s tím, že v takovém případě by z toho profitovali jak výkonní umělci, kterým se nyní vzhledem k prodlužující se délce dožití může stát, že v pozdní fázi svého života přijdou o peníze z nahrávek, na nichž participovali jako mladší, tak nahrávací společnosti.

Návrh pozměňující směrnici v sobě též obsahuje zřízení účelového fondu, ze kterého by plynuly doplňkové odměny studiovým hudebníkům. Do fondu by byly odváděny prostředky nahrávacími společnostmi, a to ve výši 20% z hrubých příjmů z nahrávek, u kterých by došlo k rozšíření ochrany. Od této povinnosti by byly osvobozeny menší společnosti, jejichž celkové roční příjmy nepřesáhnou 2 miliony EUR. Jednou z možností, jak zabezpečit to, že se peníze dostanou k výkonným umělcům, je svěřit péči o fond kolektivním správcům práv, kteří již nyní opatrují např. prostředky ze šíření nahrávek v rádiích.

 

Stanovisko VEU : ve svém usnesení podporuje obecný cíl návrhu, kterým je podpora výkonných umělců avšak nepovažuje předložený návrh za koncepční řešení současných problémů, jelikož v konečném důsledku nepovede ke zlepšení situace výkonných umělců. Stejně tak nepovažuje za smysluplné prodloužit dobu ochrany hudebních nahrávek na 95 let, jak je navrženo, a to s ohledem na to, že většině výkonných umělců z peněz generovaných z jimi vytvořených děl připadne pouze marginální podíl. Domnívá se, že postavení výkonných umělců by mohla, spíše než prodloužení ochrany jejich děl na dobu vysoce překračující průměrnou míru dožití, napomoci odlišná podoba smluv, které tito uzavírají s nahrávacími společnostmi. Dále   považuje návrh Komise s ohledem na jeho rozsah za diskriminační proto, že jsou chráněny pouze zvukové nahrávky, a nikoliv audiovize. Dopadovou studii pokládá za neobjektivní.

 

 

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU

 

 

Senátní tisk č. N 132//06 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, COM (2008) 580, 13531/08

 

Prodloužení regulace maximální výše ceny za příchozí a odchozí hovor v roamingu.

 

Na základě nařízení (ES) č. 717/2007 jsou s účinností od července 2007 do června 2010 regulovány velkoobchodní ceny hlasového roamingu a operátoři jsou zároveň povinni nabízet svým účastníkům tzv. eurotarif (regulace maximální výše ceny za příchozí a odchozí hovor) s vyšší transparentností, informováním o výši ceny hovoru při jeho uskutečňování z jiné členské země. Návrh Komise prodlužuje tuto regulaci cen za volání v mezinárodním roamingu do roku 2013, rozšiřuje regulaci na ceny SMS zpráv a datových služeb (včetně MMS zpráv).

 

Stanovisko VEU : připouští, že trh roamingovými službami může vykazovat určitá specifika, díky nimž výše cen za tyto služby zůstává působením přirozených tržních mechanizmů do jisté míry neovlivněna. Domnívá se však, že takové selhání trhu musí být vždy řádně prokázáno v analýze dopadů předcházející jakémukoli regulačnímu zásahu a požaduje, aby před zaváděním jakýchkoliv dalších regulací byla provedena detailní analýza efektivnosti regulace současné a jejích dopadů na tržní prostředí v oblasti elektronických služeb

 

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU