Zákony projednané na 15. schůzi a komentář (7. období)

Projednaný pořad 15. schůze Senátu PČR (7. funkční období) 17. – 19. březen 2010. Audiovizuální služby, rostlinolékařská péče, dluhopisový program, elektronické registry, petice (privatizace OKD, nádražní budova v Ústí n. Orlicí, zákon o cenách, spalovna v Rybitví), posílení kontingentu v Afgánistánu na r. 2010, akční plán pro městskou mobilitu, normy pro přiznávání mezinárodní ochrany, evropská občanská iniciativa, , .. [31 tisků]

Vládní návrh zákona

220 - Změna zákona o rostlinolékařské péči

221 - Zákon o audiovizuálních mediálních službách

222 - Změna zákona o státním dluhopisovém programu - rozpočtová pravidla

223 - Zákon o státním dluhopisovém programu - úhrada schodku státního rozpočtu ČR na rok 2010

 

Poslanecký návrh zákona

224 - Změna zákona o základních registrech

225 - Změna zákona o elektronickém podpisu

 

Senátní návrh zákona

150 - Změna zákon a o provozu na pozemních komunikacích

 

Mezinárodní smlouvy

184 - Memorandum o porozumění - EUROPA

187 - Protokol ČR - Srbsko a Černá Hory o zamezení dvojího zdanění

189 - Smlouva ČR - Austrálie o sociálním zabezpečení

190 - Smlouva ČR - Čína o zamezení dvojího zdanění

191 - Smlouva ČR - Slovensko o údržbě a opravách silničních mostních objektů a silnic na hranicích

200 - Smlouva ČR - Španělsko o ochraně informací

201 - Dohoda ČR - Evropská organizace pro využívání meteorologických družic EUMETSAT

202 - Smlouva ČR - Švýcarsko o předávání osob

203 - Smlouva ČR - SA o podpoře investic

204 - Dohoda ČR - Estonsko o změně dohody o ochraně investic

207 - Smlouva ČR - Bulharsko o spolupráci v boji proti trestné činnosti

210 - Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě - el. nákladní list

 

Jiný

15 - Petice - privatizace OKD

81 - Petice - nádražní budova v Ústí n/Orlicí

174 - Petice - dodržování zákona o cenách

208 - Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2008

213 - Petice - Stop spalovně v Rybitví

216 - Zpráva o peticích za rok 2009

217 - Vládní návrh na posílení působení sil a prostředků rezortu MO v Afghánistánu v roce 2010

 

Dokumenty EU

K 078/07 - Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a VR - Akční plán pro městskou mobilitu

N 081/07 - Návrh směrnice EP a Rady - o postavení osoby požívající mezinárodní ochrany

N 082/07 - Návrh směrnice EP a Rady - o přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany

K 086/07 - Sdělení Komise EP, Radě, EHSV, ESD a ECB - Rámec EU pro řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru

K 090/07 - Zelená kniha o Evropské občanské iniciativě

 

 

Vládní návrh zákona

 

Senátní tisk č. 220 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o   rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, J. Šebesta

Transpozice směrnice 2008/61/ES na základě které lze pro jisté účely dovážet i škodlivé organismy, rostliny a jejich produkty.

 

Směrnice stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 2000/29/ES do Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat. Podmínkou pro přemisťování uvedeného materiálu bude vydání příslušného rostlinolékařského pasu pro přemísťování karanténního materiálu z ČR na území jiného členského státu EU.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 221 - Návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů. Předkladatel: Vláda, V. Riedelbauch

Zákon transponuje do našeho právního řádu směrnici 2007/65/ES. Reguluje provozovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, tj. těch služeb, kdy si divák vybírá program sám, a zároveň víceméně nově upravuje vysílání reklamy těmito provozovateli, ale i pro klasické televizní a rozhlasové vysílání.

 

- Upravuje se pořizování krátkých zpravodajských výňatků [tj. od jiných provozovatelů vysílání bez jejich vědomí] pokud je o ně "zvýšený zájem veřejnosti", (doba trvání výňatku přitom nesmí přesáhnout 90 sec).

- stanoví se podmínky tzv. "umístění produktu". Prolamuje se zákaz umístění produktu. Je-li jako takové v pořadu označeno, je při splnění stanovených podmínek dovoleno

- Redefinuje se evropské dílo a jeho podpora 1% z výnosů na podporu a 10% z celkového počtu pořadů má být evropských (tj. pořadů z členských zemí EU, popř. nečlenských pokud jsou členy úmluvy o přeshraniční TV, popř. mají-li pracovníci a výrobci převážně bydliště nebo sídlo v EU).

- nově se stanoví povinnost postupného zpřístupnění pořadů i osobám se zrakovým postižením

- Upravují se povinnosti při vysílání obchodních sdělení, při zařazování reklam
a teleshoppingu do vysílání, při vysílání sponzorovaných programů a pořadů (zde se stanoví nová povinnost oznámit sponzorování programu).

- Nově jsou upraveny pravomoci Rady stran pozastavení šíření převzatého vysílání televizního programu ze státu, který je smluvní stranou Evropské úmluvy.

- Ruší se zákaz ekonomického nebo personálního spojení mezi provozovatelem rozhl. nebo tel. vysílání (pouze digitálního) a podnikatelem sítě elektronických komunikací,

- Nejoriginálnější změnou je v §5 poslanecký pozměňovací návrh o zpoplatnění mobilů z důvodu možnosti přijímat rozhlasové vysílání ("povinnost platit rozhlasový anebo televizní poplatek z přijímače, který je nedílnou součástí koncových mobilních telekomunikačních zařízení")

 

Pozměňovací návrh schválený Senátem opravuje technické chyby a ruší zpoplatnění mobilů jako koncového telekomunikačního zařízení . Viz také http://www.skaloud.net/senat/aktuality/senatori-odmitli-poplatky-za-mobilni-telefony-18-3-2010/

Výsledek projednávání:schváleno s pozměňovacími návrhy

 

 

Senátní tisk č. 222 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 214/2009 Sb., o   státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, E. Janota

V dluhopisovén programu pro úhradu dluhu na r. 2009 se mění maximální rozsah z částky 23,6 mld. Kč na 37,68 mld. Kč, tj. o 14,08 mld. Kč.

 

Změnu zákona je zapotřebí provést v důsledku navýšení schodku rozpočtu prostřednictvím změny zákona o státním rozpočtu na r. 2009. Nedostatek prostředků státního rozpočtu byl způsoben zejména výpadkem daně z příjmu právnických a fyzických osob v důsledku krize. Státní dluh se k 31. 12. 2009 zvýší na 1 165,6 mld. Kč. Výdaje dluhové služby spojené s navrhovaným programem jsou uváděny ve výši 55.10 mld. Kč. Účinnost zákona: dnem jeho vyhlášení.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 223 - Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010 . Předkladatel: Vláda, E. Janota

Vypisuje se dluhopisový program pro úhradu dluhu na r. 2010 s maximální částkou 153,233 mld. Kč.

 

Účelem státního dluhopisového programu je úhrada části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010. Maximální rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 153 232 954 000 Kč. Předkladatel počítá se splněním závazků vyplývajících z tohoto dluhopisového programu nejpozději uplynutím 55 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Zbývající část rozpočtovaného schodku ve výši 12.67 mld. Kč bude uhrazena přijatými dlouhodobými úvěry a změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 3 mld. Kč. Účinnost zákona: dnem jeho vyhlášení.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

 

Poslanecký návrh zákona

 

Senátní tisk č. 224 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o   základních registrech . Předkladatel: Jaroslav Krupka, Tom Zajíček, Jiří Petrů

Novela posouvá termín ukončení přechodného “testovacího období” systému základních registrů z původního k 30. 6. 2011 a o 12 měsíců k 30. 6. 2012.

 

Důvod pro posun termínu se dá přičítat jednak změně vlády a jednak časovému posunu schvalovacích procesů projektů v Integrovaném operačním programu. Jedná se o základní registry a) obyvatel, b) právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci c) územní identifikace, adres a nemovitostí a d) agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (vztahujících se k přístupu k registrům).

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 225 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Jaroslav Krupka, Tom Zajíček, Jiří Petrů

V souvislosti s navrhovaným odkladem spuštění ostrého provozu základních registrů se odkládá o 18 měsíců také vydávání tzv. elektronických občanských průkazů.

 

Význam elektronických občanských průkazů vynikne až ve spojení s plným provozem základních registrů. Nadstandardní funkcí elektronického občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem má být umožnění elektronické identifikace jeho držitele při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. V novele zákona o elektronickém podpisu se také doplňuje ustanovení, že za uznávaný elektronický podpis (jehož použitím je podmíněna komunikace s orgány veřejné moci) považován rovněž zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném poskytovatelem certifikačních služeb usazeném v některém z členských států Evropské unie, byl-li kvalifikovaný certifikát vydán v rámci služby vedené v seznamu důvěryhodných certifikačních služeb.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

 

Senátní návrh zákona

 

Senátní tisk č. 150 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka, Jiřího Nedomy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Předkladatel: Jiří Žák, Jiří Nedoma, Daniela Filipiová, Alena Venhodová

Návrh prodlužuje projednávání tisku o 60 dní.

 

Obdobný návrh zákona, regulující mimo jiné provoz kamionů, rozšiřující oprávnění policisty zakázat na místě vjezd na komunikaci v případě špatné sjízdnosti a změkčující systém bodového hodnocení, byl projednán jako poslanecký návrh Sněmovnou. Ta již projednání vlastního návrhu z důvodu voleb nezvládne a proto je vyžadován čas na zapracování jeho větší části do senátního návrhu zákona.

Výsledek projednávání: prodloužena lhůta pro projednání

 

 

 

Mezinárodní smlouvy

 

Senátní tisk č. 184 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA). Předkladatel: Vláda, M. Barták

Navrhuje se aby tzv. konsolidované (vyzbrojovací) memorandum bylo nahrazeno dokumentem stejného názvu.

 

Důvodem pro opětovného sjednání konsolidovaného Memoranda bylo zrušení Západoevropské skupiny pro vyzbrojování, která vytvářela rámec pro provádění původního Memoranda. Ke zrušení skupiny došlo v souvislosti se vznikem Evropské obranné agentury tzv. EDA. Smluvní strany původního Memoranda EUROPA se shodli na tom, že spolupráce podle tohoto ujednání by měla pokračovat i po zániku skupiny, a to i pro to, že zde jsou členské státy mimo Evropskou unii. Smluvní strany původního Memoranda se z praktických důvodů dohodly, že místo pouhé novelizace sjednají nové konsolidované Memorandum. Spolupráce v rámci původního ujednání přispěla k dodržování vysoké úrovně obranného výzkumu a vývoje i v České republice.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 187 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku , který byl podepsán v Praze dne 8. září 2009. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Návrh je dodatkem k již existující smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Srbskem a Černou Horou.

 

Protokol potvrzuje připravenost Srbska i ČR vyměňovat si daňové informace o daních všeho druhu, a současně potvrzuje, že Srbsko se stalo smluvní stranou smlouvy, kterou nyní Česká republika aplikuje ve vztahu ke dvěma různým státům , tj. tedy k Srbsku a k Černé Hoře. Protokol doplňuje dosavadní text Smlouvy o zákazu diskriminace, přičemž nový text tohoto článku zajišťuje nediskriminaci pro daňové subjekty jednoho státu na území druhého státu ve vztahu ke všem ukládaným daním.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 189 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečením, podepsaná v Canbeře 16. září 2009. Předkladatel: Vláda, P. Šimerka

Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení

 

Cílem dohody je vyloučit, aby pracovník migrující mezi oběma státy platil sociální pojištění z téže činnosti jak v Austrálii, tak v České republice, a umožnit osobám, které určitou dobu bydlely a pracovaly v Austrálii, získat a zachovat si nárok na australský starobní důchod i v případě, že natrvalo opustí Austrálii.

Oproti ostatním smlouvám se zde vyskytují jistéí odlišnosti vycházející ze zvláštností australského systému:

1) v účasti na pojištění:

a) Smlouva neupravuje pojistnou povinnost samostatně výdělečně činných osob (které australský rezidenční systém jako takové samostatně nekryje),

b) u zaměstnanců se omezuje pouze na vyloučení dvojích příspěvků (australská strana nepřijala koncept pojištění migrujícího pracovníka, které by vnitrostátní zákony nezakládaly).

2) Z důchodových dávek

a) omezila Austrálie uplatnění Smlouvy pouze na své starobní důchody,

b) česká strana oproti tomu rozšířila věcný obsah i na invalidní a pozůstalostní důchody, avšak jejich přiznání podle Smlouvy (nikoli však podle českého zákona) podmínila trvalým pobytem osob na území ČR (s cílem zajištění určité vyváženosti závazků, avšak bez faktického snížení sociální ochrany)

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 190 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu , která byla podepsána v Pekingu dne 28. srpna 2009. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Smlouva nahrazuje původně platnou smlouvu mezi ČR a ČLR z roku 1987.

 

Důvodem předložení smlouvy je fakt, že původní smlouva již neodpovídá hospodářské a politické situaci v obou zemích a potřebám ve vzájemných daňových vztazích. Standardní bilaterální smlouva upravuje nejen zdaňování, vylučuje nežádoucí mezinárodní dvojí zdanění všech druhů příjmů, zajišťuje i rozdělení práva na vybrání daní mezi oba státy, upravuje zásadu rovného nakládání se subjekty obou smluvních států, umožňuje neformální řešení sporů případně vzniklých při jejím výkladu a provádění a rovněž umožňuje výměnu informací ohledně daní všeho druhu a pojmenování mezi příslušnými úřady smluvních států. Primárně zlepšuje právní jistotu daňových subjektů smluvních států, zvláště co se týče existence a výše daňové povinnosti, a jednoznačně řeší vyloučení dvojího zdanění.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 191 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o   údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko-slovenských státních hranicích. Předkladatel: Vláda, G. Slamečka

Návrh řeší současnou neexistenci smluvního vztahu na údržbu a opravy hraničních mostů a společných úseků silnic na česko-slovenských hranicích.

 

Na základě místního šetření, mostních listů a podkladů od údržbových organizací, byly vypočteny a se slovenskou stranou odsouhlaseny údržbové plochy hraničních mostů a úseků silnic a nové rozdělení údržby hraničních mostů a úseků silnic. Sjednáním Smlouvy dojde ke změnám odpovědnosti za údržbu hraničních mostů a úseků silnic. V současné době se na státních hranicích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou nachází celkem 12 mostních objektů a 4 společné úseky silnic. Z toho 1 most přes řeku Moravu na dálnici D2, 3 mosty na silnicích I. třídy, 1 most na silnici II. třídy, 5 mostů na silnicích III. tříd a 2 mosty na místních komunikacích.

Česká strana by měla zabezpečovat údržbu 19 316 m² plochy hraničních mostů na českém území, slovenská strana by měla zabezpečovat údržbu 5 030 m² plochy hraničních mostů na slovenském území.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 200 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací. Předkladatel: Vláda, J. Fischer

Návrh o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací vypracovaný v souladu se vzorovou směrnicí.

 

Smlouva byla podepsána v Madridu dne 8. října 2009 ředitelem Národního bezpečnostního úřadu Ing. Dušanem Navrátilem a Felixem Sanz Roldánem, tajemníkem státního ředitele španělského Národního zpravodajského centra. Španělská strana zajišťuje ochranu utajovaných informací na odpovídající úrovni a zachovává stejné základní principy přístupu k utajovaným informacím jako v ČR. Smlouva reflektuje obecně uznávané principy a uzance mezinárodního práva a upravuje standardní instituty v této oblasti. Roldánem, tajemníkem státního ředitele španělského Národního zpravodajského centra.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 201 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) týkající se přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic a souvisejících podmínek a s přístupem k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT). Předkladatel: Vláda, L. Miko, J. Dusík

Sjednává se dohoda mezi ČR a EUMETSAT o využívání meteorologických družic.

 

Hlavním posláním organizace EUMETSAT je zajištění nepřetržitého toku dat z meteorologických družic vyvíjených a provozovaných touto organizací nejen pro potřeby národních meteorologických služeb členských států, ale také globálního pozorovacího systému Světové meteorologické organizace.

Dohoda stanovuje podmínky, za jakých se ČR stane členským státem EUMETSAT. Podle čl. 2 se ČR zavazuje přistoupit i k Úmluvě a Protokolu a přizpůsobit svoji vnitřní legislativu tak, aby vyhovovala pravidlům a závazkům EUMETSAT, všem rozhodnutím Rady EUMETSAT. Vstupní poplatek ve výši 5 076 000,- EUR, který bude hrazen z rozpočtu Ministerstva životního prostředí a bude rozdělen do čtyř stejných splátek. Členský poplatek ve výši 2 466 140,- EUR bude v r. 2010 uhrazen z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Gestorem plnění jak Dohody Ministerstvo životního prostředí. Za bezprostřední realizaci bude, stejně jako doposud, odpovídat Český hydrometeorologický ústav, který je odborně i personálně připraven aktivity EUMETSATu v plném rozsahu podporovat a využívat.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 202 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území, podepsaná dne 17. září 2009 v Praze. Předkladatel: Vláda, M. Pecina

Smlouva stanovuje přesnější pravidla pro spolupráci obou států v oblasti předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území.

 

V případě Švýcarska nejde o tzv. zdrojovou zemi nelegální migrace. Iniciativa uzavřít smlouvu vzešla ze švýcarské strany, která usiluje o uzavření obdobných smluv se všemi státy Evropské unie.

a) předávání a přebírání občanů smluvních států: Readmisní smlouva zakotvuje závazek přijmout na území státu vlastního občana, který nesplňuje nebo přestal splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území druhého státu. Pro uplatnění žádosti o převzetí občana není stanovena žádná lhůta. Žádaný smluvní stát však má povinnost v určitých lhůtách na žádost o převzetí odpovědět a převzít svého státního občana; konkrétní lhůty jsou pak stanoveny v Protokolu. Readmisní smlouva zároveň zakotvuje i postup v případě, že smluvní strana převzala osobu, která nebyla jejím státním občanem, a to v okamžiku opuštění území žádajícího smluvního státu. Upravena je také otázka doprovodu předávané/přebírané osoby, pokud vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku (ať se jedná o mladistvého či osobu pokročilého věku) vyžaduje zvláštní pomoc, ošetřování nebo péči, resp. jsou-li vyžadována bezpečnostní opatření.

b) předávání a přebírání občanů třetích států a osob bez státní příslušnosti: Pro smluvní strany je stanovena povinnost převzít občana třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti, která nesplňuje nebo přestala splňovat podmínky pro vstup nebo pobyt na území žádajícího státu v případech, kdy tento cizinec vstoupil na její území v zásadě přímo z území žádaného státu (konkrétně do pěti dnů od opuštění území žádaného státu) nebo má platné oprávnění ke vstupu nebo pobytu vydané žádaným státem

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 203 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 18. listopadu 2009 v Rijádu. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Dohoda o vzájemné ochraně investic: ČR - Saudská Arábie

 

Ustanovení dohody obsahuje závazek nediskriminačního zacházení, zákaz vyvlastnění s výjimkou vyvlastnění na základě zákona ve veřejném zájmu a proti zaplacení náhrady a závazek volného převodu plateb nebo mechanismus řešení sporů mezi investorem a hostitelským státem.

 

Jedná se o standardní smlouva o ochraně investic s následujícími odchylkami:

a) článek 3 odst. 2. - česká strana ustoupila v politickém i ekonomickém zájmu na sjednání Dohody v požadavku na neomezené poskytnutí národního zacházení ve vztahu k investici a výnosům z investice a přijala ohraničení tohoto zacházení v souladu s právním řádem hostitelského státu. Výraz „v souladu s vnitrostátním zákonodárstvím“ má navíc Saúdská Arábie obsažený ve všech dosud sjednaných investičních dohodách, a proto nemá zájem ze své pozice ustoupit.

b) článek 1 - zahrnuje do definice investice autorská práva. Česká strana v tomto ohledu vyhověla požadavku saúdské delegace, neboť podle českého právního řádu může být stejně předmětem investice pouze ekonomické využití autorských práv.

c) v článku 5, který se týká náhrady škody, byl vypuštěn odstavec upravující náhradu škody při zabavení nebo zničení majetku ozbrojenými silami nebo orgány druhé smluvní strany. Zároveň se však české straně podařilo prosadit do definice vyvlastnění dočasná opatření, pod která mohou spadat i případy dočasného zabavení majetku ozbrojenými silami nebo orgány druhé smluvní strany.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 204 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu , která byla sjednána formou výměny nót. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Změny a ukončení dohody o ochraně investic na základě doporučení Evropské komise.

 

Ke sjednání dohody ukončující platnost původní dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic došlo na základě doporučení Evropské komise v rámci výroční zprávy hospodářského a finančního výboru o volném pohybu kapitálu za rok 2006. Členské státy Evropské unie zvážily další platnost dohod o ochraně a podpoře investic uzavřených mezi nimi navzájem.

Obsah bilaterálních investičních dohod zčásti náleží do působnosti Evropské unie, jejíž právní úprava má přednost před úpravou podle dohod o ochraně investic uzavřených mezi členskými státy. Nejasné právní prostředí v oblasti investic by mohlo způsobit nepřehlednou situaci při výkladu a použití dvoustranných investičních dohod. Podle příslušné dohody o ochraně a podpoře investic je investor oprávněn předložit spor k řešení Mezinárodnímu rozhodčímu soudu. Zároveň by však mohl předložit spor i vnitrostátnímu soudu s využitím působnosti Soudního dvora Evropského společenství v otázkách spadajících výlučně do působností EU.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 207 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti , podepsaná dne 30. listopadu 2009 v Bruselu. Předkladatel: Vláda, M. Pecina

Sjednání nové smlouvy aktualizující spolupráci v oblasti boji proti trestné činnosti.

 

Policejní spolupráce mezi Českou republikou a Bulharskou republikou je v současné době upravena Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti ze dne 17. března 1999. Sjednání nové smlouvy upravující tuto problematiku iniciovala bulharská strana, která měla v souvislosti se svým vstupem do EU zájem na zintenzivnění spolupráce s jednotlivými členskými státy. Ve srovnání s Dohodou z roku 1999 smlouva aktualizuje výčet trestných činů, jakož i dalších jednání narušujících veřejný pořádek a bezpečnost, jichž se vzájemná spolupráce bude týkat. Dále aktualizuje a doplňuje okruh forem spolupráce. Jedná se zejména zakotvení úpravy ozbrojených bezpečnostních doprovodů letadel, vysílání styčných úředníků či spolupráce v oblasti ochrany svědků.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 210 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu "Návrh na přístup České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) týkajícího se elektronického nákladního listu. Předkladatel: Vláda, G. Slamečka

Zavedení elektronického nákladního listu pro subjekty v ČR.

 

Zásadní přednost elektronického nákladního listu spočívá v možnosti, že v době, kdy dochází k předání zásilky dopravci, je možno, aby o této skutečnosti byli současně informováni všichni zúčastnění a zainteresovaní na předmětné přepravě, tj. odesílatel, dopravce a příjemce zásilky.

Tímto způsobem je možné, aby dopravce, ještě ve stádiu, kdy je možno provést potřebná opatření, mohl posoudit skutečnou skladbu zásilky, která je zaznamenána v nákladním listě CMR, a případně udělit řidiči, jako svému zástupci, instrukce k případným výhradám, které má učinit do nákladního listu CMR.

(V CMR listu se jménem dopravce potvrzuje správnost údajů v nákladním listě včetně údajů týkajících se zásilky převzaté k přepravě). Tento postup pak povede ke zkvalitnění přejímky zásilky dopravcem, a tím i ke zmenšení rizika reklamací.

Prostřednictvím Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA se k přijetí Protokolu o elektronickém nákladním listu vyjádřili i zástupci českých dopravců, kteří přijetí Protokolu dlouhodobě podporovali, na formulaci protokolu se prostřednictvím Mezinárodní unie silniční dopravy IRU podíleli a jeho přijetí vítají. Na základě tohoto vyjádření lze předpokládat pozitivní dopad přijetí Protokolu o elektronickém nákladním listu na podnikatelské prostředí.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

 

Jiný

 

Senátní tisk č. 15 - Petice občanů za dodržení podmínek privatizace OKD. Předkladatel: zástupci petentů: R. Macháček, J. Řehucký, Y. Průšová

Právní spor mezi nájemníky bytů OKD a RPG Industries SE se přesouvá na půdu Senátu

 

Petenti (zástupci nájemníků bytů OKD) sdělují:

- stát, resp. ministerstvo financí dostatečně nekontroluje dodržování usnesení vlády z 15.9.2004, resp. dodržování podmínek Smlouvy o prodeji akcií z roku 2004. Stát nečinně přihlíží, jak je 43.759 bytů vyvedeno ze společnosti OKD, a.s., v jejímž vlastnictví dle Smlouvy mely být byty do 1.9.2009, do vlastnictví jiné společnosti RPG BYTY s.r.o., a to v rozporu se Smlouvou. Nový vlastník bytů OKD odmítá uznat všechny předchozí závazky, nestará se řádně o bytový fond, k nájemníkům se chová v rozporu s dobrými mravy.

- nový majitel KARBON INVEST a.s. a Zdenek Bakala po odkoupeni opakovaně veřejně prohlašoval, ze byty prodá nájemníkům, jak jej zavazuje smlouva s FNM (Prohlášení KARBON INVEST, únor 2005), nyní však prohlašuje, že byty prodat nehodlá a takové závazky popírá

 

Druhá strana sporu , právní zástupce Bakaly právník Robert Amsterodam sděluje: "Jediné, co smlouva říká, je to, že pokud by se někdy v budoucnu ty byty prodávaly, tak mají nájemníci předkupní právo"

Rekapitulace:

Prosinec 2009 - Sněmovna nařizuje usnesením ministerstvu financí, aby navrhlo soudu předběžné opatření, které zakáže firmě RPG Industries a její dceřiné společnosti RPG Byty, jakkoli nakládat s byty OKD.Vydává druhé usnesení, podle kterého RPG porušila smlouvu z roku 2004 a má dostat sankce.

Prosinec 2009 - Ministerstvo financí podává návrh na předběžné opatření. Obvodní soud pro Prahu 1 vydává předběžné opatření proti RPG Byty.

Leden 2010 - Ministerstvo financí ukládá firmě RPG Industries pokutu 30 miliónů korun za to, že převedla byty do své dceřiné společnosti RPG Byty, čímž prý porušila smlouvu.

Únor 2010 - Bakalovi právníci podávají za RPG Byty ústavní stížnost proti usnesení Sněmovny ze 3. prosince 2009.

 

Senát ve svém usnesení konstatuje, že jen soud může rozhodnout o tom, zda Smlouva o prodeji akcií, uzavřená dne 16. září 2004 mezi Fondem národního majetku a společností Karbon invest a.s., nyní RPG Industries SE, byla nebo nebyla porušena.

Výsledek projednávání: schváleno usnesení

 

 

Senátní tisk č. 81 - Petice Proti demolici nádražní budovy v Ústí nad Orlicí. Předkladatel: O. Sommerová, Martin J. Kadrman, M. Mikolecký

Petice je reakcí na plánovou demolici historické nádražní budovy v Ústí nad Orlicí.

 

Podle petentů má Správa železničních dopravní cest (SŽDC) v úmyslu v r. 2010 realizovat stavbu s názvem „průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí", který počítá s demolicí předmětné nádražní budovy. Na jejím místě má stát kolejiště. Plán by měl zahrnuje i stavbu nové budovy na jiné straně kolejiště. Podle posledních zpráv by se budova demolovat neměla a to na základě dohody mezi petenty a SŽDC. Problémem je budoucí provozovatel budovy. Město o ní nemá zájem a nezná ani účel jejího dalšího využití. Podle náměstka SŽDC je pravděpodobné, že v roce 2011 bude zpracován projekt a budova bude do roku 2012 zrekonstruována.

 

Senát doporučuje dotčeným subjektům, Ministerstvu dopravy, Českým drahám a.s., Správě železniční dopravní cesty s.o., Městu Ústí nad Orlicí, Pardubickému kraji, Ministerstvu kultury ČR a petičnímu výboru, společně najít řešení jak se stávající budovou naložit.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 174 - Petice Rovné dodržování zákona o cenách a zákona na ochranu hospodářské soutěže . Předkladatel: R. Erlebach ( Regionální agrární rada Libereckého kraje)

Petenti v podstatě požadují dodržování cenového zákona a zákona na ochranu hospodářské soutěže.

 

Zástupce petentů požaduje:

1. Zamezení porušování zákona o cenách v neprospěch producentů mléka v ČR

2. Vymáhání cenového zákona a zákona na ochranu hospodářské soutěže, kterému jsou vystaveni živnostníci a podnikatelé České republiky i vůči obchodním řetězcům na území České republiky.

3. Informaci o důvodech absence cenových kontrol u nadnárodních obchodních řetězců působících na území ČR.

Své požadavky zdůvodňuje tím, že:

1. zemědělci prodávají mléko pod výrobními náklady, tím porušují platný zákon o cenách, aniž by byli schopni to jakkoliv ovlivnit.

2. obchodní řetězce si vynucují na svých dodavatelích zalistovací poplatky, regálné, vyžadují přímé či nepřímé peněžní a nepeněžní plnění, podíl na reklamách.

3. v současnosti nabízené ceny vybraných potravin v řadě obchodních řetězců zdaleka nemohou dosahovat a nedosahují obvyklých nákladů na pořízení téhož nebo srovnatelného zboží. Cenové kontroly " obchodních řetězců nejsou prováděny.

K této problematice byl již v Senátu (na 8 schůzi 17.6.2009) přijat Zákon o významné tržní síle a jejím zneužívání, který ukládá :

obchodníkům povinnost zaplatit za dodávky do třiceti dnů, zakazuje prodávat zboží za nižší cenu, než za jakou ho nakoupili. Dále obchodníci musí dopředu odhalit systém snižování cen, fakturovat zboží bez vedlejších poplatků, musí uvádět výrobce a jeho sídlo na výrobcích pod značkou řetězce, nesmějí nutit dodavatele, aby si na vlastní náklady odvezl neprodané zboží. Pozměňovacím návrhem přijatým v Senátu se zákon vztahuje jen na prodej zemědělských a potravinářských produktů.

Senát ve svém usnesení doporučuje ministrovi financí ČR a předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby uplatňování všech zákonů bylo předmětem systematických kontrol celé potravinářské vertikály a aby po jejich vyhodnocení a zjištění nedodržení zákonů platných pro území ČR, byla vždy vyvozena příslušná nápravná opatření v souladu s právním řádem ČR.

Výsledek projednávání: schváleno usnesení

 

 

Senátní tisk č. 208 - Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2008. Předkladatel: Vláda, J. Dusík

Zpráva se zaměřuje na stav a zátěže životního prostředí v roce 2008.

 

pozitivní zjištění:

- stav životního prostředí v České republice se od roku 2006 postupně zlepšuje

- snížení zátěží životního prostředí způsobených poklesem výroby energie, poklesem produkce některých odvětví zpracovatelského průmyslu a v menší míře rovněž snížením spotřeby energie v dopravě

negativní zjištění:

- k valita ovzduší však zůstává nevyhovující, a to zejména v hustě osídlených oblastech.

- pokračuje pokles znečišťování povrchových vod a zlepšování jejich jakosti

- stav přírodních stanovišť a evropsky významných druhů živočichů a rostlin stále není v důsledku antropogenních aktivit uspokojivý

- zrychluje se pokles náročnosti hospodářství České republiky na energii a materiály a klesá tak měrná zátěž životního prostředí na jednotku ekonomického výkonu

- znečištění ovzduší je koncentrováno do hustě zalidněných oblastí. Nejhoršími oblastmi z hlediska znečištění ovzduší zůstává Ostravsko-Karvinská oblast (zatížení průmyslem a energetikou) a aglomerace Praha a Brno (zatížení dopravní)

- cílový imisní limit pro přízemní ozon je stále překračován na většině území České republiky. V roce 2008 se jednalo o 93,8 % území, na kterém žije 69 % obyvatel. V roce 2007 se jednalo o 97 % území.

- Česká republika má dlouhodobě velmi vysoké měrné emise skleníkových plynů (14,4 t CO2 ekv. na obyv. v roce 2007), které patří k největším v EU (průměr zemí EU15 je 10,15 t CO2 ekv.)

- agregované emise skleníkových plynů v období v letech 2005–2007 mírně stoupaly, zejména v důsledku strmého nárůstu emisí z dopravy. Údaje za rok 2008 však vzhledem k režimu vykazování emisí dosud nejsou k dispozici

- téměř tři čtvrtiny typů přírodních stanovišť významných pro Evropské společenství jsou v České republice hodnoceny v nepříznivém nebo nedostatečném stavu z hlediska ochrany. Stav druhů živočichů a rostlin významných pro Evropské společenství je rovněž alarmující, stav 37 % druhů z hlediska ochrany je hodnocen jako nedostatečný a 36 % druhů jako nepříznivý

- početnost druhů ptáků zemědělské krajiny klesá, hlavní příčinou je intenzifikace zemědělství a změny ve využívání území (urbanizace, liniové stavby, fragmentace krajiny)

- nedaří se snižovat spotřebu průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, která od roku 2000 vzrostla o 46 % resp. o 15 %. Vysoká spotřeba agrochemikálií představuje riziko pro kvalitu půdy, vody a způsobuje eutrofizaci vodních nádrží

- domácí materiálová spotřeba narůstá meziročně o cca 1,5 %, více materiálů tak vstupuje do ekonomiky. Navíc stoupá materiálová závislost na zahraničí, která dosáhla 31,8 % v roce 2007 (data za rok 2008 nejsou k dispozici). Jedná se zejména o důsledek růstu spotřeby ropy a zemního plynu, u kterých je ČR téměř plně závislá na dovozu.

- roste podíl zastavěných ploch (meziročně v roce 2008 o 0,3 %) na úkor ekologicky příznivějších kategorií využití území

- produkce odpadů v letech 2007 a 2008 meziročně stoupla o 6,1 %, produkce nebezpečného odpadu stoupla v tomto období o 7 %

Senát přijal ke zprávě doporučení: aby do zprávy v následujících letech zahrnula informace o uplatňovaných ekonomických a právních nástrojích, naplňování právních předpisů a vymáhání jejich dodržování, včetně příslušné judikatury a zhodnocení efektivity uplatňovaných nástrojů.

Výsledek projednávání: vzato na vědomí s doporučením

 

 

Senátní tisk č. 213 - Petice "Stop spalovně v Rybitví". Předkladatel: R. Tichý

Petice je protestem obyvatel města Pardubic a přilehlých obcí proti opětovnému zprovozněním spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví.

 

Důvodem podání petice je podle navrhovatelů zhoršení životního prostředí dioxiny v ovzduší, ohrožení lidského zdraví a zvýšení výskytu rakovinového onemocnění, komplikace v silniční dopravě a nárůst průjezdů nákladních vozidel, při havárii velká pravděpodobnost ekologické katastrofy, pokles cen nemovitostí, domyv blízkosti spalovny jsou prakticky neprodejné.

Petenti žádají příslušné orgány státní správy, aby při rozhodování o spalovně v Rybitví upřednostnily zájem veřejný před ekonomickým zájmem soukromé firmy.

Senát ve svém usnesení konstatoval, že podle předložených podkladů se nejedná o modernizaci stávající, dnes nefunkční spalovny komunálního odpadu a čistírenských kalů, ale o výstavbu nové spalovny nebezpečných odpadů a zastupitelstvu Pardubického kraje, aby zásadně přehodnotilo proces nakládání s odpady na území Pardubického kraje a doporučil, aby byla výrazně posílena ochrana zdraví obyvatel i životního prostředí jako celku, a to především s ohledem na stanovisko ČIŽP ze dne 25. 1. 2010 a na již nyní existující značné zatížení území kraje a trvalé překračování imisních limitů v exponovaném území.

Výsledek projednávání: schváleno usnesení

 

 

Senátní tisk č. 216 - Zpráva o   peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky , jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2009 a výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2009. Předkladatel: Jaromír Jermář

Každoroční zpráva Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice o peticích doručených Senátu.

 

Senát Parlamentu České republiky obdržel v roce 2009 celkem 21 petic a 29 jiných podání od občanů, což je srovnatelné s počtem petic a podání v několika posledních letech. I v uplynulém roce byly Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice doručeny tři petice, které podepsalo více než 10 tisíc občanů. Petici č. 4/09 „proti demolici nádražní budovy v Ústí nad Orlicí“ z března 2009 podepsalo celkem 15 035 občanů; petici č. 14/09 „Za rovné dodržování zákona o cenách“ ze září 2009 mělo 16 142 podpisů a 75 603 podpisů bylo na podporu petice č. 15/09 z října 2009 nazvanou „Vzděláváním proti krizi“.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 217 - Vládní návrh na posílení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Afghánistánu v roce 2010 . Předkladatel: M. Barták

Návrh na posílení působení Českých ozbrojených sil v Afghánistánu v roce 2010

 

V souvislosti s potřebou naplnit požadavky vyplývající ze strategie velitele ISAF (International Security Assistance Force) a s ním souvisejícími výzvami generálního tajemníka NATO navrhuje ministerstvo obrany posílit vojenskou přítomnost ČR v Afghánistánu v roce 2010 vysláním sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v celkovém počtu do 55 osob.

Dále se navrhuje se vyslat do 15 osob pro výcvik Afghánské národní policie (ANP) nad rámec schváleného mandátu pro rok 2010. Výcvik bude probíhat na přilehlé policejní základně v provincii Lógar v rámci programu FDD (Focused District Development).

V návrhu je také vyslání radiolokační jednotky v počtu do 40 osob a dvou kompletů radiolokátoru ARTHUR jako prostředku včasného varování a lokalizace střílejících dělostřeleckých/raketových prostředků nepřítele k ochraně polské základny v Ghazni. Tato základna byla v minulosti několikrát ohrožena palbou protivníka. Polsko má na své základně vlastní dělostřelecké prostředky, které by byly začleněny společně s prostředkem ARTHUR do systému automatizovaného řízení palby. Jednotka by byla podřízena veliteli polské základny.

Náklady pro r. 2010 jsou v úrovni 172,55 mil. Kč

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

 

Dokumenty EU

 

Senátní tisk K 078/07 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro městskou mobilitu, COM(2009) 490, 14030/09. Předkladatel: Vláda, G. Slamečka

Akční plán pro městskou mobilitu je snahou o regulaci městských dopravních systémů pod heslem větší šetrnosti k životnímu prostředí, k větším právům cestujících a k jejich vyšší efektivitě. Tento plán je typickým příkladem aktivistických tendencí v EU.

 

Komise navrhuje řadu opatření v oblastech patřících v našich ústavních podmínkách výlučně do kompetencí městských samospráv. Akční plán požaduje ekologizaci městské dopravy (příručky, demonstrační projekty, studie o internalizaci externích nákladů), tzv. "optimalizaci městské mobility" (inteligentní dopravní a informační systémy, optimalizace nákladní dopravy, ..), nebo "zaměření na občany" (internetový cestovní portál veřejné dopravy, školení i neprofesionálních řidičů jak jezdit ekonomicky, přístup do jakýchsi blíže neurčených zelených pásem neboli ekologických zón, zvýšení ochrany práv cestujících, ..). Navrhované akce mají být realizovány prostřednictvím stávajících nástrojů a programů EU, zejména prostřednictvím otevřené metody koordinace a regulačními opatřeními (směrnice, rozhodnutí, nařízení). Komise upozorňuje, že považuje za vhodné připravit legislativní opatření pro následující oblasti: podpora šíření informací o omezení vjezdu do měst, propagace přechodu k čistým a energeticky účinným dopravním technologiím a alternativním pohonným hmotám, harmonizace pravidel pro ekologické zóny, harmonizaci dopravních informací; zlepšení dostupnosti veřejné dopravy a podpora změny chování zahrnující ekologické způsoby řízení vozidel.


Senát ve svém usnesení zdůraznil, že problematika městské dopravy spadá v ústavních podmínkách ČR do kompetence samospráv a tudíž že vláda může do výkonu pravomocí samospráv zasahovat pouze nepřímo a v omezené míře. Zastává názor že problematika městské dopravy je typickou oblastí uplatnění principu subsidiarity, neboť řešení těchto otázek se nejlépe nalezne a prosadí na úrovni měst a obcí, kde problémy vznikají. Role EK má spočívat v podpoře a šíření nástrojů nelegislativní povahy založených na dobrovolné bázi, nikoliv v navrhování právní regulace, která by se mohla setkat s překážkami v průběhu procesu implementace, její zapojení do řešení problémů městské mobility by mělo primárně vycházet z podnětů samospráv.

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU

 

 

Senátní tisk N 081/07 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení osoby požívající mezinárodní ochrany, a o obsahu poskytnuté ochrany (přepracování) , COM (2009) 551, 14863/09 . Předkladatel: Vláda, M. Pecina

Návrh přepracované směrnice na vytvoření jednotného evropského přístupu pro přiznání nároku na mezinárodní ochranu.

 

Účelem tzv. kvalifikační směrnice je vytvoření jednotného evropského přístupu pro přiznání nároku na mezinárodní ochranu. Jedná se o další krok k vytvoření společného evropského azylového systému. Již existující stejnojmenná směrnice totiž dle názoru Komise vykazuje nedostatky s ohledem na přílišnou volnost, která byla dána členským státům při implementaci. Z tohoto důvodu navrhuje Komise přepracované znění dokumentu.

Návrh této směrnice neřeší výtky, které Senát PČR již v minulosti vznesl a zároveň bez důkladnějšího zhodnocení stávající směrnice zavádí směrnici novou. To se odráží v usnesení výboru.

Senát se ve svém usnesení domnívá, že inovace stávající směrnice by měla vycházet z důsledného vyhodnocení již existujících nástrojů. Jedině za pomoci dlouhodobějšího sběru rozsáhlého množství dat je možno plně identifikovat problematické body a ty pak pokrýt komplexní úpravou. Klade důraz na rozlišení mezi azylem a doplňkovou ochranou, dvou odlišných instrumentů s odlišnou logikou. Ke každému z nich by se tak měla vázat i jiná práva pro osoby, jimž je mezinárodní ochrana přiznána.

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU

 

 

Senátní tisk N 082/07 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany (přepracování), COM (2009) 554, 14959/09. Předkladatel: Vláda, M. Pecina

Návrh směrnice o procedurálních normách při přiznávání mezinárodní ochrany.

 

Tzv. procedurální směrnice má za cíl harmonizaci řízení o mezinárodní ochraně v členských státech. Týká se tedy procedury jako takové, jejích typů či problematiky opravných prostředků. Vzhledem k tomu, že v současné době platná směrnice nesplňuje podle Komise plně svůj účel, rozhodla se vydat přepracované znění.

Pozn .: Navrhovaná směrnice zjevně usnadňuje nelegálním imigrantům průnik do EU (odůvodněné další ochranou jejich práv ). Jsou např. zrušeny některé z výjimek, které jsou obsaženy v současné směrnici, například možnost nezahrnutí ústního pohovoru v případě tzv. zrychleného řízení (kdy se zjevně jedná o neodůvodněné žádosti). Tzn., že žadatel si může vždy vymoci ústní jednání. Výrazně se rozšiřují závazky členských států pokud jde o přístup "uprchlíků" k právní pomoci. Dále základní lhůta pro rozhodování je 6 měsíců (po celou dobu je zapotřebí se o "uprchlíka" starat); odkladný účinek opravného prostředku (odvolání) se ustavuje jako obecný princip. VEU doporučuje aby se výjimky nerušily.

Podle usnesení Senátu je sladění postupu v azylovém řízení důležitým krokem na cestě k vytvoření společného evropského azylového řízení. Avšak jedině za pomoci dlouhodobějšího sběru rozsáhlého množství dat je možno plně identifikovat problematické body a ty pak pokrýt komplexní úpravou. Senát se domnívá, že omezení výjimek včetně toho, že žadatel má mít vždy možnost pohovoru a je posílen jeho přístup k právní pomoci může mít dopad na deklarovanou rychlost a menší nákladnost řízení a proto doporučuje přehodnotit výrazné omezení výjimek.

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU

 

 

Senátní tisk K 086/07 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Evropskému soudnímu dvoru a Evropské centrální bance - Rámec EU pro řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru, COM (2009) 561, 15049/09. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Evropská komise navrhuje reformu regulace finančních trhů a dohledu nad nimi, aby předešla problémů budoucích finančních krizí.

 

Toto sdělení sleduje dva cíle. Prvním je zajistit, aby všechny vnitrostátní orgány dohledu měly příslušné nástroje ke zjišťování problémů v bankách v dostatečně včasném stádiu a mohly zasáhnout s cílem obnovit finanční zdraví instituce nebo skupiny nebo zabránit dalšímu propadu. Druhým cílem je umožnit přeshraničním bankám vyhlásit úpadek, aniž by to vážně narušilo nejdůležitější bankovní služby nebo ohrozilo finanční systém jako celek. Sdělení aby mělo zahájit konzultace na toto téma mezi Komisí a členskými státy EU.

Senát ve svém stanovisku doporučuje důkladně analyzovat postavení a podmínky fungování přeshraničně působících finančních skupin, jejich minulé problémy v krátkém i dlouhém časovém horizontu. Nesouhlasí s ustavením zvláštního orgánu příslušného k řešení krize přeshraniční skupiny, neboť by to přineslo další finanční náklady, ale podporuje spíše zavedení koordinačních mechanizmů k řešení krize.

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU

 

 

Senátní tisk K 090/07 – Zelená kniha o Evropské občanské iniciativě, COM (2009) 622, 16195/09, Předkladatel: Úřad vlády ČR

Komise hledá upřesnění toho, jak konkrétně realizovat Evropskou občanskou iniciativu zakotvenou v Lisabonské smlouvě.

 

Smlouva o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy zavádí v článku 11 nový nástroj přímé demokracie, tzv. Evropskou občanskou iniciativu. Nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu členských států tak může vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila návrh k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí aktu Unie pro účely provedení Smluv. Konkrétní postup a podmínky mají být stanoveny nařízením. Předložení návrhu nařízení předchází vydání zelené knihy o Evropské občanské iniciativě, ve které Komise hledá odpověď mimo jiné na následující otázky: Jak definovat podstatné množství členských států? Jaký by měl být minimální počet podpisů v jednom členském státě, minimální věk signatářů či podoba iniciativy?

Senát ve svém usnesení sděluje, že s organizací občanské iniciativy je spojena řada rizik, kterým by měl připravovaný návrh prováděcího právního aktu předcházet, výjimkou není ani možnost zneužití občanské iniciativy radikálními hnutími a extrémními politickými silami k propagaci principů směřujících k potlačení základních lidských práv a svobod.

S ohledem na výše zmíněná rizika a nároky na organizaci kampaně zdůrazňuje význam kontroly přípustnosti občanské iniciativy ještě před registrací iniciativy a zahájením sběru podpisů.

Zastává názor, že by s ohledem na reprezentativnost zájmu Unie neměl být minimální počet členských států, z nichž mají občané podporující občanskou iniciativu pocházet, v žádném případě nižší než jedna třetina všech členských států; s ohledem na převažující politickou tradici členských států by minimální počet podpisů z jednoho členského států neměl být nižší než 1 % obyvatel daného členského státu; měla by být stanovena lhůta pro sběr podpisů, která by začala běžet až poté, kdy Komise provede kontrolu přípustnosti iniciativy; ověřování podpisů a prokazování jejich pravosti by mělo probíhat podle odpovídající legislativy jednotlivých členských států; z důvodu zachování občanského charakteru iniciativ by neměly být kampaně na jejich podporu financovány z veřejných zdrojů.

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU