Zákony projednané na 14. schůzi a komentář (7. období)

Projednaný pořad 14. schůze Senátu PČR (7. funkční období) 10. – 11. prosince 2009. Prevence závažných havárií, spotřební daně, životní minimum, krajské referendum, petice (vzděláváním proti krizi), výroční zprávy ČTÚ, ÚSTR, .. [25 tisků]

Vládní návrh zákona

194 - Změna zákona o prevenci závažných havárií

195 - Změna zákona o dani z přidané hodnoty

197 - Změna zákona o spotřební daně

198 - Změna zákona o požadavcích na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh

 

Poslanecký návrh zákona

193 - Změna zákona o životním a existenčním minimu

199 - Zákon o krajském referendu

 

Senátní návrh zákona

30 - Změna Ústavy (projednávání zákonů)

31 - Změna Jednacího řádu PS

32 - Změna Jednacího řádu Senátu

52 - Zákon o zrušení rozhlasových a televizních poplatků

188 - Změna zákona o rozpočtovém určení daní

 

Mezinárodní smlouvy

151 - Ukončení platnosti Dohody mezi ČR a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic

152 - Změna Dohody mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic

168 - Dohoda mezi ČR a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic

169 - Změna Dohody mezi ČR a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic

171 - Změna Dohody mezi ČR a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

 

Jiný

101 - Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2008

176 - Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2008

182 - Petice "Vzděláváním proti krizi"

205 - Pravidla hospodaření SK pro rok 2010

206 - Informace komisí Senátu o činnosti

 

Senátní návrh zákona schválený v PS

196 - Zákon o odškodnění

 

Dokumenty EU

K 047/07 - Sdělení Komise - o pokroku dosaženém v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum

K 057/07 - Zelená kniha - Podpora vzdělávací mobility mladých lidí

K 070/07 - Sdělení Komise - Posílení mezinárodního financování pro změnu klimatu: evropský návrh pro kodaňskou dohodu

 

 

Vládní návrh zákona

 

Senátní tisk č. 194 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, J. Dusík

Návrh zapracovává příslušné právní předpisy ES v oblasti prevence závažných havárií s cílem přispět ke zvýšení průmyslové bezpečnosti.

 

Novela upravuje oblast politiky územního plánování udržováním příslušných vzdáleností mezi objekty nebo zařízeními a obytnými oblastmi, způsob podávání hlášení o závažných haváriích a zajišťuje přijetí budoucích preventivních opatření. Mění i zpřístupnění informací o schválené bezpečnostní dokumentaci a o vnějším havarijním plánu. V návaznosti na přijatá opatření v oblasti hlášení závažné havárie a zajištění přijetí budoucích preventivních opatření zahrnuje novela i ustanovení týkající se správních deliktů a pokuty při neplnění těchto ustanovení zákona.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 195 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty , ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Návrh zákona v souvislosti s transpozicí směrnice EU určuje místo plnění při poskytování služeb, způsoby vracení daně a předkládání souhrnných hlášení o dodání zboží a poskytnutí některých služeb do jiných členských států.

 

Primární změnou novely je určení místa plnění při poskytování služeb osobám povinným k dani, tzn. podnikatelům a firmám. Nově se budou tyto služby zdaňovat ve státě, kde má příjemce služby sídlo, místo podnikání, případně provozovnu, která službu poskytuje. Přiznání k dani, daňová povinnost a platba daně se přenáší na příjemce služeb. Zavádí se povinnost poskytovatelů služeb vykázat tyto služby v souhrnném hlášení. Pravidla při poskytování služby osobám nepovinným k dani, tzn. soukromým osobám, se nemění. Upravují se ustanovení o vrácení daně osobám registrovaným k DPH v členských státech, jejich podávání a vyřizování žádosti výlučně elektronickou cestou. Žadatel bude podávat žádost o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu spravovaného daňovou administrativou v členském státě, ve kterém je registrován k dani.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 197 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních , ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 676/2007 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Novela transponuje směrnici Rady 2008/118/ES, o obecné úpravě spotřebních daní. Upravuje se fungování elektronického kontrolního systému v rámci dopravy mezi členskými státy EU u vybraných výrobků podléhajících spotřební dani.

 

Systém nahrazuje v současné době používané papírové průvodní doklady elektronickými tak, aby byla zabezpečena lepší kontrola a řízení dopravy ve vybraných výrobcích v režimu podmíněného osvobození od daně v rámci EU.

Sněmovna navrhla osvobodit od daně tabákové výrobky pro zkoušky jejich kvality za podmínky, že budou při testech spotřebovány, zničeny nebo znehodnoceny. Daň se nebude muset platit rovněž za tabákové výrobky, které odebere jako vzorky celní úřad. Senát navrhl snížit na původní úroveň spotřební daň u piva, která se dle poslaneckého znění zákona měla od 1. 1. 2010 zvýšit o 50 haléřů na půllitr. Proti zvýšení daně pro příští rok, kterou přinesl vládní protikrizový balíček, protestovali představitelé malých pivovarů. Senát se také postavil proti poslaneckému doplnění vládní novely, podle něhož by podnikatelé, kteří plní některé zkapalněné ropné plyny do tlakových nádob o hmotnosti náplně do 40 kilogramů včetně, museli používat investičně náročné měřicí systémy.

V doprovodném usnesení Senát vyzval ministerstvo financí k administrativním i legislativním opatřením proti daňovým únikům při nakládání se zkapalněnými ropnými plyny.

Výsledek projednávání: vráceno s pozměňovacími návrhy a s doprovodným usnesením

 

 

Senátní tisk č. 198 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh . Předkladatel: Vláda, V. Tošovský

Evropské nařízení zvyšující požadavky na bezpečnost výrobků uváděných na trh.

 

Hlavním smyslem nařízení je zajistit, aby výrobky, na které se vztahuje volný pohyb zboží, splňovaly požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví, spotřebitele a životního prostředí, a to při současné eliminaci překážek tomuto volnému pohybu bránících nad míru povolenou evropskými harmonizačními právními předpisy. Za tím účelem stanoví nařízení pravidla pro akreditaci, dozor nad trhem, kontrolu výrobků ze třetích zemí, jakož i podmínky pro použití značky CE.

V souvislosti s nařízením se novelizují příslušné právní předpisy, konkrétně o zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon o rostlinné péči, zákon o hnojivech, zákon o obecné bezpečnosti výrobků a zákon o České obchodní inspekci. V doprovodném usnesení Senát žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby v co nejkratší době předložilo vládě a do zkráceného legislativního procesu další novelizaci zákona o technických požadavcích na výrobky, která odstraní právní nejistotu plynoucí z projednávaného návrhu zákona v oblasti akreditace. Postoupené znění zákona totiž neobsahuje pojistku, že pokud není provádění akreditace zabezpečeno akreditující osobou, zabezpečuje ji Úřad pro technickou normalizaci. Dikcí návrhu je ustanovena působnost pro oblast akreditace jen pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a není známo, zda je v krajním případě schopno (materiálně, technicky, personálně apod.) zabezpečit její provádění v plném rozsahu.

Výsledek projednávání: schváleno s doprovodným usnesením

 

 

 

Poslanecký návrh zákona

 

Senátní tisk č. 193 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu , ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Anna Čurdová

Novela zákona zpřesňuje pojem náhrada škody a náhrada nemajetkové újmy.

 

Pro účely posuzování, zda příjmy osob dosahují částek životního minima nebo existenčního minima, jsou v zákoně o životním a existenčním minimu vyloučeny příjmy z přijatých náhrad škod a náhrad nemajetkových újem.

Podle navrhovatelů však není zcela zřejmé, zda jsou v pojmech „přijaté náhrady škody, náhrady nemajetkové újmy“ zahrnuty i náhrady škod ze smírných ujednání nebo přiznané Evropským soudem pro lidská práva nebo jinou mezinárodní institucí.

Z návrhu bude zřejmé, že příjmy v podobě přijaté náhrady škody a nemajetkové újmy přiznané Evropským soudem pro lidská práva nebo vzniklé na základě smírného urovnání, nejsou zahrnovány do částek životního minima nebo existenčního minima a jsou osvobozeny od daně z příjmu.

Senát konstatoval, že uvedená problematika byla již legislativně upravena v roce 2003. Problém vidí i v pojmech, navrhovaných předkladatelem, které nejsou v souladu s Listinou základních práv a svobod. Z těchto důvodů Senát vrátil zákon Poslanecké sněmovně k projednání zpět s pozměňovacím návrhem, který stanoví, že výše uvedené náhrady škody se vůbec za příjem nepovažují a tudíž není nutné návrhem dotčené zákony měnit.

Výsledek projednávání: vráceno s pozměňovacími návrhy

 

 

Senátní tisk č. 199 - Návrh zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů. Předkladatel: Bohuslav Sobotka

Návrh zavádí do našeho právního řádu institut krajského referenda.

 

Zákon je adaptací dosavadní právní úpravy místního referenda. Předlohou se stal návrh Zlínského kraje z roku 2005 na vydání zákona o krajském referendu a komplexního pozměňovacího návrhu Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny. Vymezuje se okruh otázek, o kterých krajské referendum lze a nelze konat. Oprávnění hlasovat v krajském referendu za splnění stanovených podmínek by měl mít stejný okruh osob, který je oprávněn volit do zastupitelstev krajů. Konání krajského referenda bude výkonem samosprávy, kraje budou konání krajského referenda plně zabezpečovat a náklady na jejich provedení hradit ze svého rozpočtu. Dle dosavadní právní úpravy je možné konat referendum nejvýše na území obce. Senát zamítl návrh zákona z důvodu jeho neúčelnosti.

Výsledek projednávání: zamítnuto

 

 

 

Senátní návrh zákona

 

Senátní tisk č. 30, 2 čtení - Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky , ve znění pozdějších ústavních zákonů. Předkladatel: Soňa Paukrtová

Novela Ústavy a na ní navazující novely jednacích řádů obou komor Parlamentu ČR představují řadu legislativních opatření, která by měla zabránila překotnému tempu procesu normotvorby, a která by měla změnit parametry legislativního procesu v obou komorách Parlamentu tak, aby prioritou se stalo nikoliv množství přijímaných zákonů, ale jejich kvalita.

 

Senátem schválené návrhy zákonů upravují počet zákonodárců oprávněných k zákonné iniciativě z jednoho na deset. Zákony budou moci i nadále předkládat senátoři, zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku a vláda. Vládě se navrhuje umožnit vyjádřit se ke všem zákonům a pozměňovacím návrhům ve lhůtě třiceti dní, poté bude považováno její stanovisko za kladné.

K návrhu zákona nebo pozměňovacímu návrhu, který výrazným způsobem omezuje příjmy a navyšuje výdaje schváleného státního rozpočtu bude vyžadováno i vyjádření vlády. Pokud s návrhem vyjádří kabinet svůj nesouhlas, a předkladatelé přesto budou trvat na projednání, bude nutné projednání hospodářským výborem. Upravuje se doba Senátu k projednání zákona na šedesát dní.

Pozměňovací návrhy přednesené při projednávání PS nesmí mít zásadní vliv na základní znění zákona. V případě odmítnutí zákona Senátem nebo prezidentem budou o jeho znovu schválení hlasovat nově obě parlamentní komory.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 31, 2 čtení - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny , ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Soňa Paukrtová

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 32, 2 čtení - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu , ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Soňa Paukrtová

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 52, 2 čtení - Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů. Předkladatel: Richard Svoboda

Návrh ruší institut rozhlasového a televizního poplatku.

 

Navrhovatelé platbu poplatku domácnostmi ruší a nahrazují příjem mandatorním výdajem státu, tak že o jeho výši bude rozhodovat Poslanecká sněmovna. Argumentem pro novelizaci je samotný výběr poplatků, který se jeví předkladatelům jako nesystémový a finančně náročný. Senát k tisku nepřijal žádné usnesení, argumenty předkladatelů shledává opodstatněnými a doporučuje se problematice i nadále věnovat a řešit ji.

Výsledek projednávání: nepřijat žádný návrh

 

 

Senátní tisk č. 188, 2 čtení - Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vítězslava Jonáše, Jiřího Bise, Tomáše Julínka, Petra Víchy, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o   rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům ( zákon o rozpočtovém určení daní ), ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vítězslav Jonáš

Návrh kompenzuje znevýhodnění krajů a obcí plynoucí z umístění velkých výroben elektřiny, jaderných a uhelných elektráren, na jejich území.

 

Návrh je reakcí na opakované připomínky obcí a krajů, do jejichž rozpočtu podle současné právní úpravy nespadají žádné podíly výnosu z daně z elektřiny. Část daně z elektřiny by měla přinést krajům a obcím každoročně stabilní a zákonem zaručený objem finančních prostředků a umožnila by tak lépe plánovat svůj rozvoj bez nahodilých a nenárokových dotací a grantů od elektrárenských společností. Princip je uplatňovaný v mnoha zemích EU. Z každé vyrobené MWh netto elektřiny se převádí příspěvek obcím 1,5 Kč a krajům 6 Kč. V případě elektráren s havarijním pásmem, by se dopad týkal většího okruhu obcí než jen těch v bezprostřední blízkosti. Zde se navrhuje aby se 90% příspěvku kraje tj. 5,4 Kč z MWh převádělo obcím v tomto havarijním pásmu. Účinnost novely je předpokládána od začátku roku 2011.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Mezinárodní smlouvy

 

Senátní tisk č. 151 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic , podepsané dne 4. května 1993 v Praze, která byla sjednána výměnou nót. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Po vstupu ČR do EU se staly dohody o ochraně a podpoře investic uzavřené mezi členskými státy EU nadbytečnými.

 

Vnitrostátní právo členských zemí EU a komunitární právo zajišťují investorům z ostatních členských zemí úroveň ochrany investic srovnatelnou se zárukami vyplývajícími z dvoustranných investičních dohod. Dohoda mezi ČR a Republikou Slovinsko o ukončení platnosti byla sjednána výměnou verbálních nót. Návrhová nóta ČR z 7.1.2009 a následující odpovědní nóta RS z 8.7.2009 vytvořily Dohodu, která vstoupí v platnost 30-tý den po datu druhé nóty oznamující ukončení vnitrostátní schvalovací procedury nezbytné pro vstup této dohody v platnost. K tomuto datu bude ukončena platnost Dohody mezi ČR a RS o podpoře a ochraně investic z 4. 5. 1993.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 152 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o změně Dohody mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic podepsané dne 17. dubna 2002 v Sarajevu. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Uvedení do souladu dohody o ochraně investic s právem ES/EU.

 

Protokol o změně dohody o ochraně investic mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou z 17. 4. 2002 byl podepsán dne 9. 6. 2009 v Sarajevu. Vláda ČR vyslovila souhlas s jeho sjednáním usnesením č. 925 dne 23. 7. 2008. ČR je povinna na základě čl. 307 Smlouvy o založení ES uvést do souladu s právem ES/EU všechny své mezinárodně právní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v EU. Změna dohody je výsledkem jednání ČR s EK o kompatibilitě dohod o ochraně investic s komunitárním právem. V případě nedodržení závazku vyplývající z čl. 307 hrozí ČR řízení s výslednou pokutou a penálem do dne odstranění nedostatku.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 168 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic , podepsaná dne 29. srpna 2009 v Tbilisi. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Uvedení do souladu dohody o ochraně investic s právem ES/EU.

 

Dohoda se shoduje s tzv. vzorovou dohodou o podpoře a ochraně investic, schválenou usnesením Vlády č. 303 ze dne 7. 4. 1999. Dohoda rovněž obsahuje tzv. harmonizační klauzule, které zajišťují soulad této dohody s komunitárním právem v oblastech, jež náleží do výlučné působnosti EU. Text těchto ustanovení byl odsouhlasen EK, která se k jejich návrhu vyslovila během bilatelárních konzultací o změně dohod o ochraně a podpoře investic, které ČR uzavřela před svým vstupem do EU s nečlenskými státy EU a které byly shledány jako neslučitelné s komunitárním právem.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 169 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic , podepsané dne 15. ledna 1997 v Praze Předkladatel: Vláda, E. Janota

Uvedení do souladu dohody o ochraně investic s právem ES/EU.

 

Protokol o změně dohody o ochraně investic mezi ČR a Uzbeckou republikou z 15. 1. 1997 byl podepsán dne 24. 8. 2009 v Taškentu. Vláda ČR vyslovila souhlas s jeho sjednáním usnesením č. 300 dne 28. 3. 2007.

ČR je povinna na základě čl. 307 Smlouvy o založení ES uvést do souladu s právem ES/EU všechny své mezinárodně právní závazky , do kterých vstoupila před svým členstvím v EU. Změna dohody je výsledkem jednání ČR s EK o kompatibilitě dohod o ochraně investic s komunitárním právem. V případě nedodržení závazku vyplývající z čl. 307 hrozí ČR řízení s výslednou pokutou a penálem do dne odstranění nedostatku.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 171 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic , podepsaný dne 20. srpna 2009 v Praze. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Uvedení do souladu dohody o ochraně investic s právem ES/EU.

 

Protokol o změně dohody o ochraně investic mezi ČR a Guatemalskou republikou z 8. 7. 2003 byl podepsán dne 20. 8. 2009 v Praze. Vláda ČR vyslovila souhlas s jeho sjednáním usnesením č. 798 dne 22. 6. 2009.

ČR je povinna na základě čl. 307 Smlouvy o založení ES uvést do souladu s právem ES/EU všechny své mezinárodně právní závazky , do kterých vstoupila před svým členstvím v EU. Změna dohody je výsledkem jednání ČR s EK o kompatibilitě dohod o ochraně investic s komunitárním právem. V případě nedodržení závazku vyplývající z čl. 307 hrozí ČR řízení s výslednou pokutou a penálem do dne odstranění nedostatku.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

 

Jiný

 

Senátní tisk č. 101 - Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2008 . Předkladatel: předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2008.

 

Aktivity úřadu zahrnovaly širokou škálu standardních úkolù, odpovídajících kompetencím a povinnostem úřadu. Zpráva v jednotlivých částech prezentuje výsledky činnosti Úřadu v souladu s požadavky zákona o elektronických komunikacích. Velká pozornost byla věnována procesu přechodu na digitální zemské vysílání. Úřad za spolupráce dotčených stran připravil finální návrh Nařízení vlády, kterým byl vládou vydán v květnu 2008. Úřad také pokračoval v zapojení do procesu projednávání návrhu Evropské komise na revizi právního a regulačního rámce pro elektronické komunikace. Pozornost byla věnována i racionalizaci vlastní činnosti úřadu. Byly zahájeny procesní analýzy jednotlivých oblastí jeho činnosti . Zlepšováno bylo uplatnění informačních a komunikačních technologií, pokračovaly práce na integraci informačních systémù ČTÚ.

Výsledek projednávání: vzato na vědomí

 

 

Senátní tisk č. 176 - Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2008 . Předkladatel: Naděžda Kavalírová

Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2008.

 

Ústav pro studium totalitních režimů zkoumá období komunistické totalitní moci, antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost KSČ i dalších organizací založených na její ideologii.

Analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu.

Získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování odporu a převádí převzaté dokumenty do elektronické podoby. Šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse. Výroční zpráva mapuje realizované aktivity.

Výsledek projednávání: vzato na vědomí

 

 

Senátní tisk č. 182 - Petice " Vzděláváním proti krizi ". Předkladatel: František Dobšík (zástupce petentů).

Petice je výzvou, aby krácení výdajů státu v souvislosti s ekonomickou krizí se co nejméně dotklo sektoru školství.

 

Obsahem petice je žádost vládě a ústavním orgánům, aby při rozhodováni o podobě státního rozpočtu absolventi škol a učilišť mohli úspěšně obstát na trhu práce.

Dále požaduje aby podmínky práce učitelů a ostatních školských pracovníků byly důstojné a motivační, aby zajišťovaly odpovídající prestiž tomuto povolání.

Plénum se ztotožnilo s usnesením Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu, ve kterém se konstatuje, že problematikou petice se zabýval Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR na svém jednání k návrhu státního rozpočtu na rok 2010 a navrhl posílit výdajový blok regionálního školství o částku 3,4 mld. Kč na běžné výdaje pro mzdy a odvody a navýšení ostatních běžných výdajů o 280 000 tis. Kč a dále, že vytváření důstojných a motivačních podmínek pro práci učitelů a ostatních školských pracovníků, zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání žáků a studentů je v kompetenci ministerstva školství.

Výsledek projednávání: vzato na vědomí

 

 

Senátní tisk č. 205 - Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2010 . Předkladatel: předseda hospodářského výboru Senátu Jan Hajda

Senát schválil p ravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2010.

 

Pro hospodaření klubů je pro rok 2010 stanovena pevná měsíční částka 31.850 Kč a na každého jednoho člena měsíčně částka 4.615 Kč.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 206 - Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2009 .

Senát pro své 7. funkční období zřídil sedm stálých komisí a jednu dočasnou komisi. Zpráva mapuje jejich činnost.

 

Senát uložil svým usnesením č. 15 z 26. listopadu 2008, aby jedenkrát ročně informovaly o plnění stanovených úkolů. Zprávy o činnosti přednesli zástupci Stálých komisí Senátu - pro krajany žijící v zahraničí, pro ochranu soukromí, pro podporu demokracie ve světě, pro práci Kanceláře Senátu, pro rozvoj venkova, pro sdělovací prostředky, pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury. Dále zástupci Volební komise a Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy. Stručný popis zpráv je na stenozáznamu na senátním webu http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=7&IS=4261&D=11.12.2009#b10114

Výsledek projednávání: vzato na vědomí

 

 

 

Senátní návrh zákona schválený v PS

 

Senátní tisk č. 196 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky . Předkladatel: Jiří Liška

Novela zákona upravuje současné znění zákona, ruší překážku odškodnění těch obětí, které již byly odškodněny dle jiného právního předpisu.

 

Stávající dikce zákona přiznává návrh na odškodnění pouze těm pozůstalým po zabitých a zraněných nebo znásilněným osobám, které již dříve nebyly odškodněny podle jiného právního předpisu. Většina obětí okupace tak na odškodnění nemá nárok, neboť podle tehdejšího občanského zákoníku dostali bolestné nebo náhrady škody na majetku, pozůstalí obětí pohřebné a nezletilé děti obětí výživné. Návrh ruší překážku dalšího odškodnění. Současný nárok je snížen o všechny částky, které byly již dříve vyplaceny. Sněmovna k návrhu schválila pozměňovací návrh, kterým se prodlužuje lhůtu k podání žádosti.

Výsledek projednávání: nezabývat se

 

 

 

Dokumenty EU

 

Senátní tisk K 047/07 - Sdělení Komise Radě, EP, EHSV a VR - o pokroku dosaženém v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum , COM (2009) 209, 9374/09. Předkladatel: Vláda, M. Kopicová

Sdělení Komise popisuje stav sedmého rámcového programu pro výzkum.

 

Všechna sdělení komise se předpokládá reakce členských států, náměty nebo výhrady. Cílem sedmého rámcového programu pro výzkum je pomoci vybudovat Evropský výzkumný prostor, tj. evropský vnitřní trh pro výzkum, vědu a technologii.

Sdělení bude základem pro konzultace, které EK povede s nezávislou expertní skupinou s termínem vyhodnocení jaro 2010. Zjištění budou významná nejen pro možnou revizi 7.RP, ale mají také značný vliv na počínající diskuze o budoucích finančních rámcích EU, na Lisabonskou strategii po roce 2010 a na další rámcový program.

Rámcové programy jsou prováděny prostřednictvím tzv. zvláštních programů vypracovaných pro jednotlivé oblasti vědeckých a výzkumných činností. Tyto zvláštní programy navrhuje Komise a přijímá je Rada kvalifikovanou většinou. Mezi ně patří - Evropský výzkumný prostor (EVP), Evropská rada pro výzkum, Evropský inovační a technologický institut (EITI), Finanční nástroj pro sdílení rizik (FNSR), Akce „Marie Curie“.

 

Senát se ve svém usnesení shodl, že investice do výzkumu a inovace na národní i evropské úrovni jsou důležitým nástrojem pro překonání hospodářské krize. Dále zdůraznil nutnost dlouhodobé systémové podpory zvyšování aktivní účasti českých vědců, vědeckých týmů a vědeckých institucí na rámcových programech.

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU

 

 

Senátní tisk K 057/07 - Zelená kniha - Podpora vzdělávací mobility mladých lidí , COM (2009) 329, 11968/09.   Předkladatel: Vláda, M. Kopicová

V tomto dokumentu Komise vyzývá zúčastněné subjekty, aby vyjádřily své názory na to, jakým směrem by se měla politika EU v oblasti mobility nadále ubírat.

 

Komise v zelené knize vychází z předpokladu, že studijní mobilita nejen významně přispívá k osobnímu rozvoji mladých lidí a posiluje jejich šance na získání kvalitního zaměstnání, ale je také účinným nástrojem v boji s xenofobií, izolacionizmem a protekcionizmem, které se začínají v současné době silněji projevovat. Zelená pokrývá mobilitu od středních přes vysoké školy až po výměny dobrovolníků či stáže. Komise považuje za důležité, aby se mobilita stala běžnou a uznávanou součástí studijních programů. Zabývá se též otázkou financování příslušných programů mobility či otázkou posílení spolupráce s podnikatelským sektorem. Mezi stávající programy patří: Comenius, Erasmus, Leonardo da vinci, Grundtvig, Průřezový program (transversal programme) a Jean Monnet.

 

Senát se ve svém usnesení domnívá, že ambiciózní cíl, aby do roku 2020 absolvovalo v zahraničí studijní nebo odborně vzdělávací pobyt alespoň 20 % lidí, kteří dokončí své vysokoškolské vzdělání v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání, bude obtížně realizovatelný. Zejména v důsledku vysoké finanční náročnosti, rozdílnosti vzdělávacích systémů a kvality výuky jazyků. Při stanovování strategií pro rozvoj mobility mladých by se EK měla zaměřit na cíle spíše kvalitativní než kvantitativní povahy. Zároveň by při rozhodování o nastavení programů mobility měla EK zvážit přínos mobility pro jednotlivé studijní obory a programy odborné přípravy. EK by měla směřovat konkrétní opatření také ke zlepšení jazykových kompetencí mladých lidí a naplňování zásad obsažených v Úmluvě o uznávání kvalifikací týkající se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu.

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU

 

 

Senátní tisk K 070/07 - Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a VR - Posílení mezinárodního financování pro změnu klimatu: evropský návrh pro kodaňskou dohodu , COM (2009) 475, 13183/09 . Předkladatel: Vláda, E. Janota

Sdělení EK nastiňuje částky, které bude potřeba na financování plánovaného snižování emisí.

 

Fórum největších světových ekonomik zahrnující i nejdůležitější rozvojové země, v červenci 2009 na vrcholné schůzce v Aquile uznalo, že zvyšování celosvětové průměrné teploty by nemělo přesáhnout 2°C. Úkolem konference v Kodani bude, aby tento cíl převedla na konkrétní závazky jednotlivých zemí ohledně snižování emisí skleníkových plynů.

 

Komise odhaduje, že by finanční prostředky na opatření pro přizpůsobení se klimatickým změnám a jejich zmírňování v rozvojových zemích mohly dosáhnout zhruba 100 miliard EUR ročně do roku 2020. Domácí soukromé a veřejné finance by mohly přispět mezi 20-40%, trh s uhlíkem přibližně 40% a mezinárodní veřejné finanční prostředky by mohly přispět zbylou částkou. Po roce 2020 by se měla tato suma navyšovat zhruba o 22 až 50 miliard EUR ročně.

 

Do financování by měly být zapojeny i hospodářsky vyspělejší rozvojové země. Nejméně rozvinuté země by měly být zproštěny veškerých finančních závazků. Počínaje rokem 2013 by měly být příspěvky z veřejných rozpočtů rozděleny na základě schopnosti platit (tzv. kritérium DPH) a na základě odpovědnosti za emise. Na základě těchto předpokladů by podíl EU byl přibližně mezi 10% (pokud by jediným kritériem byly emise) a 30% (pokud by jediným kritériem byla schopnost platit) v závislosti na váze připisované těmto dvěma kritériím. To by odpovídalo částce 0,5 – 2,1 miliard EUR ročně pro období 2010-2012.

 

Senát konstatuje ve svém usnesení obavy z vynakládání značných veřejných finančních prostředků na boj se změnami klimatu, aniž by byla prokázána efektivita opatření ve vztahu k vynaloženým finančním nákladům a z toho důvodu vyzývá EK, aby věnovala další úsilí na důkladné prověření informací a výsledků vědeckých výzkumů, které jsou směrodatné pro další kroky Evropské unie v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Apeluje také na EK, aby brala v potaz i názory zpochybňující lidské aktivity jako hlavní příčinu změny klimatu a komunikovala i se zastánci ostatních názorových proudů týkajících se této problematiky.

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU