Zákony projednané na 13. schůzi a komentář (7. období)

Projednaný pořad 13. schůze Senátu PČR (7. funkční období) 5. listopadu 2009. Práva akcionářů, rozpočtová pravidla, vlastnictví letiště Praha-Ruzyně, Státní fond rozvoje bydlení, pedagogická činnost, bezplatné přidělování povolenek, Evropská komise a vnitrostátní parlamenty, reforma evropského finančního dohledu, .. [15 tisků]

Vládní návrh zákona

177 - Změna zákona obchodní zákoník

 

Poslanecký návrh zákona

178 - Změna zákona o rozpočtových pravidlech

179 - Návrh zákona o vlastnictví letiště

180 - Změna zákona o Státním fondu rozvoje bydlení

181 - Změna zákona o pedagogických pracovnících

 

Senátní návrh zákona

52 - Návrh zákona o zrušení rozhlasových a televizních poplatků

155 - Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami

188 - Změna zákona o rozpočtovém určení daní

 

Jiný

186 - Návrh na vyslání sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na ochranu zastupitelského úřadu ČR v Kábulu v Afghánistánu

 

Dokumenty EU

K 064/07 - Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2008 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

N 072/07 - Návrh EP a Rady - o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Společenství a o zřízení Evropského výboru pro systémová rizika

N 073/07 - Návrh EP a Rady - o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví

N 074/07 - Návrh EP a Rady - zřízení Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

N 076/07 - Návrh Rady - o pověření ECB zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika

N 075/07 - Návrh EP a Rady - o zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy

 

 

Vládní návrh zákona

 

Senátní tisk č. 177 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník , ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Předkladatel: Vláda, D. Kovářová

Novela je implementací směrnice EP a Rady o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi do národního práva.

 

Upravují se podmínky pro účast na valné hromadě. Zavádí se institut rozhodného dne, který zakládá akcionáři práva účastnit se a hlasovat na valné hromadě, doposud byl aplikovatelný jen pro zaknihované cenné papíry. Nyní bude nově umožněno aplikovat jej také ve vztahu k listinným akciím. Ruší se možnost emitenta pozastavit výkon práva nakládat s cennými papíry. Upouští se od požadavku na povinné uveřejňování oznámení o konání valné hromady v tisku s tím, že společnosti samy volí způsob jejího uveřejnění, také s možností oznámení elektronickými prostředky a také povinnost uveřejnění oznámení v Obchodním věstníku. Společnostem se umožňuje upravit hlasování s využitím elektronických prostředků nebo korespondenční hlasování. Prodlužuje se lhůta na svolání mimořádné valné hromady kótovaných společností z 15 na 21 dnů a těmto společnostem se nově ukládá komunikovat s akcionáři elektronickými prostředky. Členům představenstva se umožňuje zastupovat akcionáře při hlasování na valné hromadě.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Poslanecký návrh zákona

 

Senátní tisk č. 178 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Miroslav Kalousek

Zpřesnění textu zákona tak, aby odpovídal požadavkům na průkazné finanční toky.

 

Návrh zákona má technický charakter, zpřísňuje definice např. konečného rozpočtu, profilujícího údaje apod. Novela také omezuje vládní oprávnění rozhodnout o převodu konkrétních prostředků z rezervních fondů z rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa pouze na případ, že jde o rezervy vzniklé podle tohoto ustanovení „ve znění účinném ode dne 7. září 2004 do 29. února 2008“. Z příjmových účtů státního rozpočtu bude možné vracet daně podle zákona o správě daní a poplatků a pokuty, případně jejich části, existuje-li k vracení právní důvod. Takto bude možné vracet i daně a pokuty, případně jejich části i v letech, která následují po rozpočtovém roce, ve kterém došlo k jejich přijetí do státního rozpočtu.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 179 - Návrh zákona o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně . Předkladatel: Bohuslav Sobotka

Zákon stanovuje výlučné vlastnictví státu nebo jeho organizací k letišti Praha – Ruzyně, jakož i veškerým nemovitostem a zařízením k němu náležejícím, které slouží ke vzletům a přistávání letadel.

 

Poslanecký návrh přináší ustanovení, že vymezený majetek, konkrétně tedy letiště Praha – Ruzyně, může být pouze ve vlastnictví České republiky nebo právnických osob se sídlem na jejím území, v nichž má stát stoprocentní majetkovou účast. Návrh zákona zakazuje převod uvedeného majetku ve prospěch jiných subjektů, než jsou uvedené právnické osoby. V současné době je letiště Praha – Ruzyně ve vlastnictví akciové společnosti Letiště Praha, a.s., která je plně ovládaná státem.Předchozí vláda M. Topolánka rozhodla o privatizaci společnosti jako celku. Výběrové řízení by mělo zaručit vstup strategického partnera a přísun nutných investic. Senát se domnívá, že návrh zákona v podobě poslanecké předlohy narušuje rovnováhu mezi výkonnou a zákonodárnou mocí, neboť zasahuje do výhradní pravomoci vlády.

Výsledek projednávání: zamítnuto

 

 

Senátní tisk č. 180 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o   Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů . Předkladatel: Zdeňka Horníková

Návrh požaduje, aby příjmy Fondu byly rozšířeny o pravidelnou dotaci ze státního rozpočtu a bylo rozšířeno použití prostředků Fondu i ke krytí části provozních nákladů v bytech určených pro sociální bydlení.

 

Fond bydlení nemá ze zákona zajištěné peníze pro své fungování. Příjmem SFRB se staly jen příležitostné převody peněz z bývalého Fondu národního majetku v celkovém objemu 33 miliard Kč. Poslední z těchto převodů se uskutečnil v roce 2005. SFRB má své závazky ve výši 1,45 miliardy Kč kryté. V roce 2010 již prostředky na programy schválené vládou a sněmovnou již mít nebude, mohl by využít jen rezervní fond. Pokud je žádoucí aby v dalších letech měl fond zajištěné prostředky (což SFRB zdůvodňuje pokračováním programu Panel, pro zateplení domů a krytím části provozních nákladů v bytech určených pro sociální bydlení), měl by být fond doplněn.

Senát zúžil původní poslanecký návrh, podle něhož by měl fond bydlení dostávat z rozpočtu každoroční příspěvky "nejméně" v takové výši, kolik budou představovat schválené výdaje fondu na nenávratné dotace. Pozměňovací návrh určuje aby fond dostával od roku 2011 dotace ze státního rozpočtu jen za uzavřené smlouvy na podporu oprav a modernizace bytových domů.

Výsledek projednávání: vráceno s pozměňovacími návrhy

 

 

Senátní tisk č. 181 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Walter Bartoš

Novela zákona prodlužuje dobu, v níž fyzická osoba, která nemá odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, může vykonávat povolání pedagogického pracovníka.

 

Stávající právní úprava ukládá pedagogickým pracovníkům, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci, zahájit nejpozději do konce roku 2009, tj. do pěti let od účinnosti zákona, studium k jejímu získání. Návrh zákona prodlužuje tuto lhůtu o dalších pět let do 2014. Důvodem změny je velké množství pedagogických pracovníků bez požadované odborné kvalifikace (cca 20%), kteří by byli bez výše uvedené úpravy nuceni přestat na konci roku 2009 vykonávat přímou pedagogickou činnost. Důsledkem by byl kolaps určitých typů škol a školských zařízení.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

 

Senátní návrh zákona

 

Senátní tisk č. 52, 2. čtení - Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů. Předkladatel: Richard Svoboda

Předloha navrhuje, zrušit institut rozhlasových a televizních poplatků a odpovědnost za financování veřejnoprávních médií převádí na stát.

 

Návrh ruší neefektivní systém výběru koncesionářských poplatků a nahrazuje je mandatorním odvodem části výnosů, cca 3 % inkasa DPH na účet České televize a Českého rozhlasu. Důvodem předlohy je dle předkladatelů, vedle nutnosti hradit za veřejnoprávní službu poplatek, což neodpovídá současným trendům i fakt, že poplatky jsou povinni hradit i ti občané, kteří jsou mimo dosah signálu veřejnoprávních médií, případně ti, kteří o obsah veřejnoprávních médií nemají zájem a také samotná výše poplatku. Samotný výběr poplatků je nesystémový a pro stát drahý. Senát doporučil předkladatelům dopracovat původní návrh zapracováním pozměňovacích návrhů diskutovaných plénem tak, aby kromě poplatků byla zákonem řešena mimo jiné i větší samostatnost a nezávislost veřejnoprávních médií.

Výsledek projednávání: vráceno výborům k novému projednání

 

 

Senátní tisk č. 155, 2. čtení - Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Bise a Petra Pakosty, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů. Předkladatel: Jiří Bis

Novela zákona koriguje v červenci 2009 schválené znění zákona a posouvá termín pro předložení potřebných podkladů pro bezplatné přidělení povolenek o tři měsíce na 30. červen 2010.

 

Senátní návrh zákona reaguje schválenou novelu zákona o spotřebních daních (z 9. schůze Senátu) a přijal doprovodné usnesení, o tom, že časová omezení uvedená v části páté předlohy, která se týká zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů neodpovídají reálným možnostem výrobců elektřiny. Navrhovaná novela tento nedostatek odstraňuje.

Novela zákona posouvá termín pro předložení potřebných podkladů pro bezplatné přidělení povolenek o tři měsíce na 30. června 2010, tak aby výrobci elektřiny mohli dodržet uvedená časová omezení. K novému datu 30. června 2010 existuje větší šance, že již bude k dispozici konečná verze směrnice o emisních limitech, platných od roku 2016. Dále o dva roky zkracuje dobu, dokdy se má investovat alespoň polovina tržní hodnoty povolenek, a to na 31. 12 2019. Nové znění také garantuje bezplatné povolenky výrobcům tepla na vytápění s cílem zajistit přijatelnou cenu tepla pro obyvatelstvo a konkurenceschopnost výrobců tepla na trhu.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 188, 1 čtení - Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vítězslava Jonáše, Jiřího Bise, Tomáše Julínka, Petra Víchy, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům ( zákon o rozpočtovém určení daní ), ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vítězslav Jonáš

Novela kompenzuje znevýhodnění krajů a obcí v důsledku umístění velkých výroben elektřiny na jejich území.

 

Návrh je reakcí na opakované připomínky obcí a krajů, do jejichž rozpočtu podle současné právní úpravy nespadají žádné podíly výnosu z daně z elektřiny. Část daně z elektřiny by měla přinést krajům a obcím každoročně stabilní a zákonem zaručený objem finančních prostředků a umožnila by tak lépe plánovat svůj rozvoj bez nahodilých a nenárokových dotací a grantů od elektrárenských společností. Princip je uplatňovaný v mnoha zemích EU. Z každé vyrobené MWh netto elektřiny se převádí příspěvek obcím 1,5 Kč a krajům 6 Kč. V případě elektráren s havarijním pásmem, by se dopad týkal většího okruhu obcí než jen těch v bezprostřední blízkosti. Zde se navrhuje aby se 90% příspěvku kraje tj. 5,4 Kč z MWh převádělo obcím v tomto havarijním pásmu. Účinnost novely je předpokládána od začátku roku 2011.

Výsledek projednávání: přikázáno výborům k projednání; zkrácena lhůta pro projednání ve výborech o 30 dnů

 

 

 

Dokumenty EU

 

Senátní tisk K 064/07 - Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2008 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty , COM (2009) 343, 12061/09 Předkladatel: Vláda, Š. Füle

Komise ve své zprávě hodnotí vzájemné vztahy s národními parlamenty

členských zemí EU.

 

Již čtvrtým rokem Komise hodnotí vzájemné vztahy s národními parlamenty (NP) členských zemí EU. Zaměřuje se na tyto tři roviny:

- přímá komunikace národních parlamentů s Komisí v rámci tzv. Barrosovy iniciativy - do přímé komunikace s Komisí se NP zapojují rok od roku více: v roce 2008 jí zaslaly 200 stanovisek (dvakrát více než v předcházejících dvou letech);

- pravidelné návštěvy předsedy Komise a ostatních členů Kolegia ve vnitrostátních parlamentech a na meziparlamentních jednáních;

- výhled do budoucna po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy.

 

Český Senát se stejně tak jako v minulých letech řadí mezi nejaktivnější komory, spolu s francouzským Senátem, německou Spolkovou radou, Sněmovnu lordů a švédským Riksdagem.

 

Senát ve svém usnesení ke zprávě sděluje následující: doufá, že Komise bude v novém funkčním období podrobněji dokládat soulad návrhů právních aktů EU s principem subsidiarity, a zároveň dále zdokonalí obsahovou stránku svých reakcí na podněty národních parlamentů. Dále považuje za vhodné, aby Konference evropských výborů národních parlamentů (COSAC) fungovala coby koordinační platforma při provádění testů subsidiarity i po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Senát se politováním seznámil s velmi stručnou reakcí Komise na usnesení Senátu k výroční zprávě o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty za rok 2007, které obsahovalo konkrétní připomínky, na něž se Senát nedočkal odezvy.

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU

 

 

Senátní tisky N 072/07 - 076/07 Reforma evropského finančního dohledu . Předkladatel: Vláda, E. Janota

Pět legislativních návrhů, které mají provést reformu evropského finančního dohledu.

Evropská komise v září 2009 předložila Radě a Evropskému parlamentu 5 legislativních návrhů, které mají provést reformu evropského finančního dohledu dle doporučení zprávy skupiny odborníků na vysoké úrovni pro finanční dohled v EU pod vedením bývalého šéfa Mezinárodního měnového fondu Jacquese de Larosière z února 2009. Komise navrhuje vytvoření nové dvoupilířové konstrukce v podobě Evropského výboru pro systémová rizika a Evropského systému orgánů finančního dohledu, jehož součástí budou 3 „staronové“ evropské orgány dohledu. Jejich postavení a pravomoci jsou upřesňovány během podzimu tak, aby mohly být uvedeny v život během roku 2010.

 

Senátní tisk N 072/07 - Návrh EP a Rady o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Společenství a o zřízení Evropského výboru pro systémová rizika , COM (2009) 499, 13648/09

 

Na makro úrovni Komise navrhuje vytvořit Evropský výbor pro systémová rizika (angl. European Systemic Risk Board, ESRB), který má sledovat a posuzovat makroekonomický vývoj a stav finančního systému jako celku s cílem identifikovat potenciální hrozby pro finanční stabilitu.

 

Senátní tisk N 073/07 - Návrh EP a Rady o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví , COM (2009) 501, 13652/09

 

Senátní tisk N 074/07 - Návrh EP a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění , COM (2009) 502, 13653/09

 

Senátní tisk N 075/07 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy , COM (2009) 503, 13654/09

 

Návrhy tří uvedených nařízení o zřízení jednotlivých evropských orgánů dohledu mají obdobnou strukturu (a shodnou důvodovou zprávu). Pro dohled nad finančním trhem Komise navrhuje Evropský systém orgánů finančního dohledu, tvořený vnitrostátními orgány finančního dohledu a třemi novými sektorovými orgány s právní subjektivitou, které mají vzniknout z dosavadních 3 evropských výborů třetí úrovně Lamfalussyho procesu: Evropský orgán pro bankovnictví (angl. European Banking Authority – EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (angl. European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry (angl. European Securities Authority – ESA).

Nové orgány dohledu mají plnit následující funkce:

- vpracování technických norem (standardů):

- zajišťování jednotného uplatňování předpisů Společenství,

- zajišťování příslušných opatření v mimořádných situacích,

- řešení sporů mezi vnitrostátními orgány dohledu,

- organizování Kolegií orgánů dohledu,

- zajišťování společné kultury dohledu (delegování úkolů a povinností a srovnávací hodnocení),

- posuzování tržního vývoje: evropské dohledové orgány mají monitorovat a vyhodnocovat vývoj na trhu a upozorňovat na případná rizika.

- mezinárodní a poradní úlohu

- Sběr informací: evropské dohledové orgány mají sbírat všechny informace potřebné k vykonávání svých kompetencí, a to nejen od národních orgánů dohledu, ale v případě nutnosti přímo od finančních institucí.

 

 

Senátní tisk N 076/07 - Návrh Rady o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika , COM (2009) 500, 13645/09

 

Pověření určuje, že členy generální rady Evropského výboru pro systémová rizika (ESRB) jsou prezident a viceprezident Evropské centrální banky (ECB). ECB zajišťuje sekretariát ESRB, přípravu jeho zasedání, shromažďování a zpracovávání informací, včetně statistických informací, příprav analýz apod.

Sekretariát může požadovat od evropských orgánů dohledu a v určených případech od vnitrostátních orgánů dohledu, národních centrálních bank nebo jiných orgánů členských států informace v jednotlivé, souhrnné nebo obecné podobě, které se vztahují k finančním institucím nebo trhům a jsou relevantní z hlediska úkolů ESRB.

 

Senát ve své souhrnné zprávě k pěti uvedeným materiálům uvádí: domnívá se že zřízení dohledového rámce je prevencí před možnými příštími problémy na finančních trzích. Uznává budoucí přínos Evropského výboru pro systémová rizika, který bude bdít nad funkčností celého evropského finančního systému, předběžně varovat a vydávat doporučení při náznaku systémového selhání. Je však také přesvědčen, že každodenní dohled nad finančním trhem musí zůstat v rukou národních dohledových orgánů. Je proto je nezbytné, aby při definování role a pravomocí evropských orgánů dohledu byl přesně vymezen jejich rozsah, neboť nesmí v žádném případě dojít k zásahu do fiskální odpovědnosti členských států ani být ohroženo postavení a nezávislost národních dohledových orgánů. Definováním pravomocí evropských dohledových orgánů nesmí dojít k oddělení pravomoci a odpovědnosti, Evropské dohledové orgány by neměly disponovat pravomocí vydávat individuální rozhodnutí určená jednotlivým finančním institucím, ale jejich doporučení mají být adresována přímo národním orgánům dohledu. Senát pozitivně hodnotí vytvoření smíšeného výboru evropských orgánů dohledu, který má umožnit spolupráci evropských dohledových orgánů.

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU