Zákony projednané na 12. schůzi a komentář (7. období)

Projednaný pořad 12. schůze Senátu PČR (7. funkční období) 5. října 2010. Janotův balíček (opatření ke snížení deficitu státního rozpočtu), zákon o platu (snížení platu ústavních činitelů), .. [2 tisky]

Vládní návrh zákona

172 - Novela zákonů k úsporám státního rozpočtu na rok 2010

173 - Zákon o platu

 

 

Vládní návrh zákona

 

Senátní tisk č. 172 - Novela zákonů k úsporám státního rozpočtu na rok 2010 . Předkladatel: Vláda, E. Janota, P. Šimerka, D. Jurásková

Návrh zákona je tzv. Janotovým balíčkem“, souborem opatření v oblasti daňové, pojistného a v oblasti veřejného zdravotního pojištění, s cílem maximálně snížit deficit státního rozpočtu v návaznosti na globální ekonomickou krizi. Opatření jsou navrhována jako dočasná, roční.

 

Změny obsažené v balíčku budou platné od 1. 1. 2010 tzn., že u daní z příjmů budou platit až za daňové období 2010.

 

V oblasti daně z příjmů se u pravují paušály pro odpisy výdajů procentem z příjmů u OSVČ. U zemědělské činnosti a u řemesel zůstává paušál 80 %. U ostatních živností se snižuje z 60 % na 40 %. Tato sazba platí i u svobodných povolání. Daňová progrese nebyla schválena.

V oblasti p ojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění se z vyšuje horní hranice vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění ze 48 násobku na 72 násobek průměrné mzdy. Pro rok 2010 se ruší sleva na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele. V oblasti d aně z přidané hodnoty se obě sazby zvyšují o 1 %, tj. na 10 %, respektive na 20 %.

 

V oblasti d aně z nemovitostí se z ákladní sazby zvyšují dvojnásobně s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, travních porostů a rybníků s intenzivním chovem ryb. Do 30. 11 2009 musí obce vydat závaznou vyhlášku, kterou mohou zvýšit základní sazbu daně nebo místní koeficient.

V oblasti s potřební daně se z vyšují sazby daně u benzínu o 1 Kč/l, tj. na 1840 Kč za kubík, u motorové nafty o 1 Kč/l, tj. na 7 665 Kč za kubík, a dále se upravují spotřební daně u směsí minerálních olejů, u lihu o 2000 Kč na hl etanolu, tj. na 28 500 Kč, u pěstitelského pálení se daň zvyšuje o 1 000 Kč na hl, tj. na 14 300 Kč/hl., u piva se zvyšuje základní sazba o 8 Kč/hl a dále se zvyšují vedlejší sazby podle množství výroby za rok, u tabákových výrobků se procentní část nezvyšuje, pevná část daně se zvyšuje o 0,04 Kč/kus, tj. na 1,07 Kč/kus, u tabáku ke kouření a ostatního tabáku se sazba zvyšuje o 60 Kč/kg, tj. na 1340 Kč/kg.

 

V oblasti sociální , je nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40. Výše přídavku na dítě činí za kalendářní měsíc, jde-li o nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 500 Kč, od 6 do 15 let 610 Kč a od 15 do 26 let 700 Kč. Dílčí změny byly provedeny i u nemocenského pojištění. S enát tento balíček opatření schválil, vědom si naléhavosti snížení katastrofální úrovně deficitu státního rozpočtu, bez pozměňovacích návrhů .

 

V doprovodném usnesení upozornil Senát na výraznou nerovnováhu legislativních opatření v neprospěch omezení výdajové stránky rozpočtu. Zadluženost by se měla napříště snižovat zejména omezením výdajů státního rozpočtu a ne zvyšováním daní . Vyzval v ládu, aby v případě příznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu využila nově získané prostředky zejména na snížení schodku státního rozpočtu.

Výsledek projednávání: schváleno s doprovodným usnesením

 

 

Senátní tisk č. 173 - Zákon o   platu . Předkladatel: Vláda, P. Šimerka

Změna zákona o platu snižuje platy ústavních činitelů v příštím roce o čtyři procenta .

 

Předloženým návrhem zákona má být zajištěno, aby u vymezeného okruhu představitelů státní moci a některých státních orgánů, u soudců a státních zástupců došlo v roce 2010 ke snížení platů o 4 %. V důvodové zprávě k vládnímu návrhu zákona bylo k navrhované změně jen velmi obecně uvedeno, že „vlivem současné celosvětové hospodářské krize se navrhuje v rámci úsporných opatření výdajové stránky státního rozpočtu na rok 2010 snížit platy (respektive platovou základnu) o 4 % jak pro představitele státní moci a soudce, tak pro státní zástupce“. Z hlediska finančních dopadů pak důvodová zpráva uváděla, že v zákoně č. 236/1995 Sb. se snížení platové základny týká cca 3 500 představitelů státní moci a soudců, což by v roce 2010 znamenalo úsporu výdajů státního rozpočtu ve výši cca 95,5 mil. Kč, a v zákoně č. 201/1997 Sb. se snížení platové základny týká cca 1 300 státních zástupců, což by v roce 2010 znamenalo úsporu výdajů státního rozpočtu ve výši cca 31,2 mil. Kč, celková úspora by tedy představovala cca 126,7 mil. Kč.

 

Navrhovaná úprava se má týkat následujících osob: členů vlády, prezidenta republiky, soudců Ústavního soudu, členů, viceprezidenta a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, členů, místopředsedy a předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členů, místopředsedy a předsedy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členů a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu, soudců okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. D8le státních zástupců, prezidentu NKÚ, Veřejného ochránce práv, předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, předsedy Českého statistického úřadu, předsedy Energetického regulačního úřadu

 

Senát pro obtížnou aplikovatelnost odmítl poslaneckou sněmovnou navrhované zdanění náhrad prezidenta, členů vlády, zákonodárců nebo soudců. Ministerstvo financí upozornilo na neaplikovatelnost novely vzhledem k nejednoznačnosti toho , které náhrady mají podléhat dani.

V současné době náhrady zákonodárců dani nepodléhají. Ústavně-právní výbor Senátu uvažoval nahradit nezdanění náhrad větším snížením platů, ale tím by došlo k finančnímu poškození soudců, jejichž náhrady jsou na rozdíl od zákonodárců koncipovány jinak a novela by tak byla pravděpodobně zpochybněna u Ústavního soudu. Senát tak doporučil v rámci novely o platech schválit doprovodnou novelu zákona o daních z příjmů, která ruší zdanění náhrad, které zavádí jiná daňová novela v rámci úsporného balíčku.

Výsledek projednávání: schváleno s pozměňovacími návrhy