Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (7. období)

Projednaný pořad 11. schůze Senátu PČR (7. funkční období) 7. – 8. října 2009. Práva a povinnosti cestujících v želez. dopravě, stavební zákon (podzemní stavby), náprava nekompatibility zákona o EIA, právo na informace o životním prostředí, cenové regulace, ochrana přírody a krajiny, povodňové dluhopisy, veřejné zakázky (černá listina), posun účinnosti realizace státních maturit, urychlení výstavby dopravní infrastruktury, zpráva ÚOOÚ a ČNB, volba mpř. dozorčí rady SZIF, .. [35 tisků]

Vládní návrh zákona

161 - Změna zákona o dráhách

162 - Změna zákona o územním plánování

163 - Změna zákona o posuzování vlivů ŽP

164 - Změna zákona o právu na informace o ŽP

165 - Změna zákona o cenách

166 - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

167 - Zákon o státním dluhopisovém programu - záplavy 2009

 

Poslanecký návrh zákona

156 - Změna zákona o veřejných zakázkách

157 - Změna zákona o jednacím řádu PS

158 - Změna školského zákona

159 - Zákon o urychlení výstavby infrastruktury

160 - Změna zákona o vysokých školách

 

Senátní návrh zákona

30 - Změna Ústavy (projednávání zákonů)

31 - Změna zákona o jednacím řádu PS

32 - Změna zákona o jednacím řádu Senátu

52 - Zákon o zrušení rozhlasových a televizních poplatků

56 - Změna zákona o vysokých školách

70 - Změna zákona o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu

79 - Změna zákona o úpravě vztahů a vypořádání nároků v družstvech

150 - Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích

155 - Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami

 

Mezinárodní smlouvy

80 - Dohoda ČR - Kanada o ochraně investic

97 - Dohoda ČR - Turecko o ochraně investic

98 - Dohoda ČR - Makedonie o ochraně investic

104 - Smlouva ČR - Řecko o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací

105 - Dohoda ČR - Uruguay o ochraně investic

149 - Ukončení Dohody ČR a Maltou o ochraně investic

315 - Změna Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie a změna Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie

316 - Dohoda o plánování šíření zemského digitálního rádiového a televizního vysílání v Regionu 1

 

Jiný

77 - Výroční zpráva UOOU 2008

124 - Zpráva ČNB o dohledu za rok 2008

175 - Kandidáti - místopředseda dozorčí rady SZIF

 

Dokumenty EU

K 052/07 - Sdělení Komise EP a Radě - Prostor svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům

M 061/07 - Návrh rámcového rozhodnutí Rady - o právu na tlumočení a překlad při trestním řízení

N 065/07 - Návrh nařízení EP a Rady - o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu

 

 

Vládní návrh zákona

 

Senátní tisk č. 161 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách , ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: vláda, G. Slámečka

Zákon zajišťuje adaptaci nařízení EP a Rady č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, které tvoří součást tzv. třetího železničního balíčku.

 

Návrh zakotvuje povinnost dopravce, který provozuje veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze regionální, zveřejnit každoročně zprávu o kvalitě poskytovaných služeb za uplynulý rok a tuto zprávu poskytnout Evropské železniční agentuře.

Dále se stanovují se výjimky, které Česká republika hodlá uplatnit z aplikace těch povinností dopravců upravených v nařízení, jež by železniční dopravci nebyli za současného stavu schopni plnit vůbec nebo jen s nepřiměřeně vysokými finančními náklady, a dále těch povinností, jejichž plnění by za současného stavu postupného budování a obnovy železniční sítě nebylo spravedlivé (samo nařízení v článku 2 počítá s tím, že členské státy mohou použití některých práv cestujících na svém území omezit). Výjimka se vztahuje v zásadě na dvě oblasti, na povinné používání počítačových informačních a rezervačních systémů, jejichž parametry ještě nebyly na úrovni Evropské unie stanoveny (náklady na dopravce lze tedy jen obtížně vyčíslit) a na některé povinnosti dopravce v případě zpoždění či zrušení vlaku.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 162 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) . Předkladatel: vláda, G. Slámečka, R. Vondruška

Zákon vyjímá z povinnosti stavebníka dokládat vlastnické nebo jiné právo k nemovitostem u podzemních staveb.

 

Návrh zákona stanoví výjimku z povinných dokladů, které je nutno přiložit k žádosti o stavební povolení, pokud jde o podzemní stavby, které mají charakter veřejně prospěšné stavby, jež funkčně a konstrukčně nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s provozem na něm a nemohou mít ani jinak vliv na jeho využití ke stanovenému účelu. Při splnění těchto podmínek nemusí stavebník, na rozdíl od jiných staveb, prokazovat stavebnímu úřadu vlastnické nebo jiné právo provést stavbu nebo jiné opatření ke stavbě.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 163 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,       o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Předkladatel: vláda, L. Miko

Návrh napravuje nekompatibilitu stávajícího zákona s EIA směrnicí ES. Změna se týká zejména zajištění přístupu všem subjektům z řad tzv. dotčené veřejnosti.

 

Návrh reaguje na to, že Evropská komise již rozhodla o podání žaloby u Evropského soudního dvora proti České republice z důvodu nesouladu české právní úpravy s ustanovením směrnice EIA. Problémem bylo zajištění přístupu k právní ochraně všem subjektům z řad takzvané dotčené veřejnosti, které se zúčastnily procesu EIA; řešení uvedené v návrhu ministerstvo konzultovalo přímo s Evropskou komisí, která sdělila, že by se jeho přijetím dosáhlo nápravy nekompatibility s EIA směrnicí a soudní řízení by bylo zastaveno.

Předložený vládní návrh zákona zajišťuje plnou transpozici výše uvedené směrnice, tím že:

- zakládá aktivní žalobní legitimaci občanským sdružením a obecně prospěšným společnostem, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví a kulturních památek a dále obcím dotčeným posuzovaným záměrem vůči správním rozhodnutím za podmínky, že tyto subjekty řádně podaly písemné vyjádření k dokumentaci nebo posudku, jež jsou předmětem posuzování v procesu EIA,

- nepodmiňuje uplatnění žaloby proti rozhodnutím vydaným ve správních řízeních účastenstvím v nich,

- žalobu lze podat jen z důvodů porušení zákona č. 100/2001 Sb. a jen vůči navazujícím správním rozhodnutím, které obsahují výsledky procesu EIA,

- podané žalobě se ze zákona odnímá odkladný účinek.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 164 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb.,        o právu na informace o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením . Předkladatel: vláda, L. Miko

Harmonizuje náš zákon s požadavky evropské směrnice o zřízení infrastruktury pro prostorové informace.

 

Novelizace rozšiřuje stávající formy informací poskytované podle tohoto zákona o informace prostorové, jednak transponuje do našeho právního řádu příslušnou legislativu EU. Návrh především vytváří právní podklad pro vznik Národního geoportálu jako informačního systému veřejné správy, který umožní centrální přístup k veškerým prostorovým datům na území České republiky. To by mělo přispívat ke kvalitnější tvorbě politik majících vliv na životní prostředí. Součástí návrhu zákona je i vyvolaná novela zákona o zeměměřictví.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 165 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách , ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: vláda, E. Janota

Upravuje zmocnění Ministerstva financí ohledně vydávání prováděcích předpisů a rozšiřuje se okruh cenových zásahů podle předpisů ES.

 

Nová úprava má napravit nedostatky ve zmocnění Ministerstva financí vydávat prováděcí právní předpisy, neboť v souladu s ústavním pořádkem je nezbytné, aby procesní postupy týkající se cenových kontrol byly v plné míře obsahem samotného zákona a nikoliv jen vyhlášky. Dále se rozšiřuje okruh cenových zásahů na případy, kdy to vyžadují předpisy ES (např. nařízení Komise č. 657/2008). Ve druhé části návrhu je též novelizován zákon o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, přičemž změny se týkají zejména regulace cen ve zdravotnictví.

 

- doplňuje se oprávnění regulovat ceny, vyžaduje–li to veřejný zájem spočívající v udržení vyváženého postavení prodávajícího a kupujícího u zboží zcela nebo zčásti dotovaného z prostředků státního rozpočtu

- nepřiměřeným majetkovým prospěchem u regulovaných cen na straně prodávajícího bude zahrnutí neoprávněných nákladů nebo nepřiměřeného zisku, jehož výsledkem bude vyšší cena

- cenová regulace se má výslovně vztahovat i na ceny nájmu nemovitostí a služeb s jejich používáním spojených;

- stanoví se povinnost při nabídce a prodeji zájezdů uvádět konečnou cenu zájezdu, která má být zaplacena

- transpozice směrnici 98 Evropského společenství, v ceně výrobků se musí objevit veškeré daně a poplatky, a tím nesmí být spotřebitel klamán dodatečným dopočítáváním daní a poplatků.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 166 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: vláda, L. Miko

Upravuje kompetence některých orgánů ochrany přírody založené poslední novelou zákona č. 114/1992 Sb.

 

Hlavní motivací předložené vládní novely zákona o ochraně přírody a krajiny je upravit kompetence některých orgánů ochrany přírody založené poslední novelou zákona č. 114/1992 Sb., tak aby nedošlo k absenci či duplicitě výkonu státní správy. Součásti návrhu je i nová příloha s výčtem národních parků a chráněných krajinných oblastí se svými sídly, správními obvody a citací zřizovacích právních předpisů.

Hlavní změny jsou následující:

- svěřuje výkon státní správy ve věcech ochrany přírody a krajiny v národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách, které se nacházejí mimo chráněné krajinné oblasti a národní parky, správám chráněných krajinných oblastí,

- zakládá působnost krajských úřadů vydávat stanoviska ke koncepcím a záměrům, které mohou významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, ukládat kompenzační opatření a informovat o nich Ministerstvo životního prostředí,

- aktualizuje přílohu zákona s výčtem národních parků a chráněných krajinných oblastí.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 167 - Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 . Předkladatel: vláda, E. Janota

Vydání dluhopisů na úhradu povodňových škod v r. 2009 ve výši 7 mld Kč.

 

Podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, lze vydávat státní dluhopisy na základě zvláštního zákona o státním dluhopisovém programu nebo na základě zvláštního zákona, který pověřuje ministerstvo vydat státní dluhopisy. Zvláštní zákon musí stanovit účel, rozsah a maximální dobu splatnosti.

Postoupený zákon řeší zabezpečení finančních prostředků na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009.

 

Maximální rozsah dluhopisového programu je podle předloženého návrhu zákona 7 mld. Kč s lhůtou splatnosti nejpozději do 35 let od účinnosti zákona.

Výsledek projednávání: nezabývat se

 

 

 

Poslanecký návrh zákona

 

Senátní tisk č. 156 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Předkladatel: Miloslav Vlček

Transponuje směrnici 2007/66/ES do právního řádu České republiky, týká se oblasti zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek a doplnění o některých změny, např. zavedení "černé listiny".

 

Poslanecký návrh zákona je zkrácenou verzí vládního návrhu novely zákona o veřejných zakázkách předloženého Poslanecké sněmovně (tisk PS č. 833).

Základní kostru tvoří transpozice uvedené směrnice. Návrh je doplněn o novelu koncesního zákona,

V novele se

- upravuje řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (vymezuje se proti čemu lze podat návrh na přezkoumání, stanoví se, kdo jsou účastníci řízení, podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele koncesní smlouvy se spojuje se složením kauce),

- upravují se správní delikty,

- zavádí se rejstřík osob se zákazem plnění koncesních smluv ("černá listina"),

- v příloze se vymezuje, co je stavební činnost,

- novela zákona o rozpočtových pravidlech upravuje možnost vracet daně a pokuty i v letech, které následují po rozpočtovém roce, ve kterém byly tyto vybrány.

 

Přestože je paralelně s tímto poslaneckým v 1. čtení v PS projednáván vládní návrh zákona, který důsledněji transponuje uvedené směrnice, Senát se rozhodl místo zamítnutí poslaneckého návrhu pro variantu jeho doplnění o pozměňující návrhy upřesňující terminologii zákona.

Výsledek projednávání: schváleno s pozměňovacími návrhy

 

 

Senátní tisk č. 157 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Bohuslav Sobotka

Návrh zkracuje, v souvislosti s možností předčasných voleb, vymezení minimální doby, kterou musí mít k dispozici výbory PS k projednání přikázané kapitoly návrhu zákona o státním rozpočtu.

 

Podle platného znění jednacího řádu PS je minimální doba k projednání přikázané kapitoly návrhu zákona o státním rozpočtu ve výborech 30 dnů. Tato doba nelze, na rozdíl od projednávání jiných návrhů zákonů zkrátit. Délka této lhůty však, dle předkladatelů, vyvolává riziko, že se zákon o státním rozpočtu nepodaří PS schválit před začátkem rozpočtového roku a stát tak vstoupí do rozpočtového provizoria. Vzhledem k tomu, že Senát považuje návrh za interní záležitostí PS rozhodl se návrhem zákona nezabývat.

Výsledek projednávání: nezabývat se

 

 

Senátní tisk č. 158 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Walter Bartoš

Poslanecký návrh odsouvá účinnost realizace státních maturit z  původního termínu 31. srpna 2009 na 1. září 2010.

 

Smyslem návrhu zákona je odklad nových maturit o jeden rok. Přesněji o tento jeden rok se zkracuje stávající dvouletá náběhová fáze. Přijetí zákona ve znění postoupeném Sněmovnou by tedy založilo následující časový harmonogram:

- v probíhajícím školním roce 2009/2010 se maturitní zkoušky uskuteční podle „starého modelu“;

- v příštím školním roce 2010/2011 by již proběhla nová maturita, ovšem pouze se dvěma povinnými zkouškami v rámci společné části – k českému jazyku by si žák zvolil jako druhý zkušební předmět buď cizí jazyk, nebo matematiku. Zároveň se v této náběhové fázi umožňuje, aby žák vykonal z téhož předmětu povinnou zkoušku v základní a nepovinnou ve vyšší úrovni obtížnosti;

- od školního roku 2011/2012 by se již konala maturitní zkouška tak, jak je popsána v § 77 až 79 školského zákona, v platném znění (tedy tři povinné zkoušky v rámci společné části – český jazyk, cizí jazyk a třetí povinná zkouška z výběru matematika/občanský a společenskovědní základ/informatika, z něhož si žáci budou moci svobodně zvolit pouze za předpokladu, že ředitel školy nerozhodne jinak).

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 159 - Návrh zákona o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury . Předkladatel: Jindřich Valouch

Poslanecký návrh zákona se snaží legislativním aktem urychlit výstavbu dopravní a technické infrastruktury.

 

Mezi změny, které předloha navrhuje je např. - stavební úřad ve správních řízeních týkajících se výstavby dopravní a technické infrastruktury by měl být povinen vydat rozhodnutí, nejpozději do 120 dnů od zahájení řízení. Dále, pokud nedojde do 30-ti dnů od návrhu k uzavření smlouvy, která zajišťuje možnost výstavby a provozu dopravní a technické infrastruktury zřídí vyvlastňovací úřad věcné břemeno umožňující neprodleně zahájit výstavbu. Podle některých některá ustanovení návrhu hraničí s ústavností. Pochybnosti by měl odstranit senátní pozměňovací návrh. Ten zejména vylučuje automatické označení dopravních a technických staveb za stavby prováděné ve veřejném zájmu, neboť zkoumání veřejného zájmu přísluší exekutivě, nikoliv moci zákonodárné. Rovněž se vypouští úprava spočívající ve vymezení speciálních krátkých lhůt pro stavební úřady pro vydávání územních a stavebních rozhodnutí a úprava, která tyto úřady pověřovala rozhodování o předběžných otázkách a námitkách, které nespadají do jejich působnosti.

Kromě pochybností o ústavní konformitě uvedených ustanovení byly na místě i pochybnosti o jejich účelnosti, neboť by vedly k velkému, až nadměrnému zatížení správních úřadů s výsledkem nikoliv zrychlujícím rozhodování, ale snižujícím jeho kvalitu.

Rovněž byla odstraněna možnost, aby stavební úřad vydal stavební povolení ještě předtím, než mu stavebník doloží, že příslušným pozemkům nebo stavbám získal práva, která mu umožňují provést liniovou stavbu. Toto ustanovení zjevně nadměrně zasahovalo do ochrany práv vlastníka.

Výsledek projednávání: schváleno s pozměňovacími návrhy

 

 

Senátní tisk č. 160 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o   vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ( zákon o vysokých školách ), ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Ladislav Skopal

Poslanecký návrh zákona mění s účinností k 1. září 2009 dosavadní název “Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně” na “Mendelova univerzita v Brně”.

 

Důvodem ke změně je rozsáhlé množství studijních oborů, které v současné době univerzita nabízí, než jenom zemědělské a lesnické. V rámci celé univerzity v roce 2008 studovalo pouze 9 % studentů v zemědělských studijních oborech, 7 % v lesnických oborech a plných 84 % posluchačů ve studijních programech jiného zaměření (ekonomické, správní, informatické, technické, pedagogické aj.). Struktura akademických pracovníků neodpovídá výlučně zemědělskému zaměření, jejich odborný růst probíhá ve značném podílu v odlišných vědních disciplinách, stejně jako publikační aktivita a zapojení do výzkumné a tvůrčí činnosti, z pohledu identifikace univerzity nevystihuje současný název aktuální zaměření univerzity. Tento stav znevýhodňuje univerzitu z hlediska zájmu uchazečů o studium.

 

Zákon o vysokých školách připouští dva legislativní postupy jak dosáhnout změny názvu vysoké školy (a) původní veřejnou vysokou školu zákon ruší a zřizuje novou, se stanovením přechodných práv a povinností (b) vysokou školu ponechává, jen zákonem stanovuje nové znění názvu, a změnu promítá i do přílohy č. 1 zákona o vysokých školách. Vzhledem k tomu, že poslanecký návrh zákona byl směsí obou variant, a tudíž v podobě legislativně nevhodné, Senát pozměňovacími návrhy novelu upravil s použitím jednodušší , druhé varianty změny názvu.

Výsledek projednávání: schváleno s pozměňovacími návrhy

 

 

 

Senátní návrh zákona

 

Senátní tisk č. 30, 2. čtení - Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky , ve znění pozdějších ústavních zákonů. Předkladatel: Soňa Paukrtová

Návrh je řadou legislativních opatření, která by měla zabránila překotnému tempu procesu normotvorby, a která by měla změnit parametry legislativního procesu v obou komorách Parlamentu tak, aby prioritou se stalo nikoliv množství přijímaných zákonů, ale jejich kvalita.

 

Novela Ústavy prošla v rámci 1. čtení projednáváním výbory Senátu. Vzhledem k připomínkám se navrhovatelka rozhodla původní návrh zákona přepracovat. Z důvodu nezvládnutí znovu projednání přepracovaného návrhu výbory Senátu k termínu jednání 11. schůze Senátu, požádala o odročení projednání senátního tisku a jeho znovu zařazení na pořad schůze Senátu do 31. 12. 2009.

 

Detaily návrhu změny Ústavy (tisk č. 30) a dalších návazných změn jednacích řádu Senátu a sněmovny (následující tisky č. 31 a 32) jsou popsány v rámci jejich prvého projednánání na

http://www.skaloud.net/senat/projednane-zakony/zakony-projednane-na-5-schuzi-a-komentar/

Výsledek projednávání: odročeno jednání

 

 

Senátní tisk č. 31, 2. čtení - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny , ve znění pozdějších. Předkladatel: Soňa Paukrtová

Návrh rručí institut rozhlasového a televizního poplatku.ozpracovává výše uvedený návrh změny Ústavy.

 

Viz výše uvedený senátní tisk č. 30.

Výsledek projednávání: odročeno jednání

 

 

Senátní tisk č. 32, 2. čtení - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu , ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Soňa Paukrtová

Návrh rozpracovává výše uvedený návrh změny Ústavy.

 

Viz výše uvedený senátní tisk č. 30.

Výsledek projednávání: odročeno jednání

 

 

Senátní tisk č. 52, 2. čtení - Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů. Předkladatel: Richard Svoboda

Návrh ruší institut rozhlasového a televizního poplatku.

 

Výpadek poplatku se navrhuje kompenzovat veřejnoprávním médiím ve stoprocentní výši jejich inkasa odvodem části výnosů daně z přidané hodnoty. Návrh ruší neefektivní systém výběru koncesionářských poplatků a nahrazuje je mandatorním odvodem části výnosů, cca 3 % inkasa DPH na účet České televize a Českého rozhlasu.

Zákon byl projednán v přikázaných výborech Senátu. Navrhovatel požádal o prodloužení lhůty pro 2. čtení do 5. listopadu 2010.

Výsledek projednávání: odročeno jednání

 

 

Senátní tisk č. 56, 2. čtení - Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Hálka, Richarda Svobody, Soni Paukrtové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Jan Hálek

Novela zákona o vysokých školách upravuje pracovní poměr akademických pracovníků.

 

Navrhuje se, aby pracovní poměr akademických pracovníků bylo možné sjednat na dobu určitou, zpravidla v délce 5 let, s tím, jej lze smluvně garantovat opakovaně nebo dohodou obou stran prodlužovat na dobu i delší než je 5 let.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 79 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech , ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Jiří Liška

Novela prodlužuje platnost promlčecích lhůt pro vypořádání majetkových podílů bývalých JZD oprávněným osobám o dalších pět let.

 

V souvislosti s navracením zemědělského majetku původním vlastníkům byly v případě JZD, oprávněným osobám vypočítány individuální majetkové podíly, které měly být vypořádány do 90 dnů pro skupinu osob ujímajících se hospodaření. Postupně také do 7 let pro skupinu osob, která nezačala se svým majetkovým podílem zemědělsky podnikat a zároveň své podíly nesvěřila transformujícímu se družstvu. Část těchto podílů dosud nebyla vypořádána. Návrh prodlužuje o 5 let promlčecí lhůtu vypořádání. Novela tím předchází případným žalobám oprávněných osob u našich i mezinárodních soudů.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 150 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka, Jiřího Nedomy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Předkladatel: Jiří Žák

Předkládaná novela má především za cíl modifikovat stávající systém bodového hodnocení a to v podobě zvýšení maximálního počtu možných získaných bodů z 12 na 18.

 

Dále zakládá informační povinnost obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti již při dosažení 12 bodů řidičem vozidla. Návrh rovněž přináší i některé změny směřující ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jako je zpřesnění podmínek provozu nákladních vozidel a jízdních souprav a doplnění oprávnění Policie ČR o možnost reagovat na aktuální situaci ve sjízdnosti komunikací. Součástí návrhu je též doplnění pojmového aparátu zákona o nové definice pojmů.

 

Senátní návrh řeší problematiku ve stejném rozsahu jako v současné době Poslaneckou sněmovnou projednávané další tři novely a paralelně přichází i s novelou zákona i garant, Ministerstvo dopravy. Senátní garanční výbor pro zemědělství, hospodářství a dopravu proto doporučil odročit projednání senátního návrhu zákona do 31. ledna 2010. Navrhovatel se s jeho stanoviskem ztotožnil.

Výsledek projednávání: odročeno jednání

 

 

Senátní tisk č. 155 - Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Bise a Petra Pakosty, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých. Předkladatel: Jiří Bis

Novela zákona posouvá termín pro předložení potřebných podkladů pro bezplatné přidělení povolenek o tři měsíce na 30. června 2010.

 

Senátní návrh zákona reaguje schválenou novelu zákona o spotřebních daních (z 9. schůze Senátu) a přijal doprovodné usnesení, o tom, že časová omezení uvedená v části páté předlohy, která se týká zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů neodpovídají reálným možnostem výrobců elektřiny. Navrhovaná novela tento nedostatek odstraňuje.

Novela zákona posouvá termín pro předložení potřebných podkladů pro bezplatné přidělení povolenek o tři měsíce na 30. června 2010, tak aby výrobci elektřiny mohli dodržet uvedená časová omezení. K novému datu 30. června 2010 existuje větší šance, že již bude k dispozici konečná verze směrnice o emisních limitech, platných od roku 2016. Dále o dva roky zkracuje dobu, dokdy se má investovat alespoň polovina tržní hodnoty povolenek, a to na 31. 12 2019. Nové znění také garantuje bezplatné povolenky výrobcům tepla na vytápění s cílem zajistit přijatelnou cenu tepla pro obyvatelstvo a konkurenceschopnost výrobců tepla na trhu.

Výsledek projednávání: přikázáno výborům k projednání

 

 

 

Mezinárodní smlouvy

 

Senátní tisk č. 80 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o   podpoře a ochraně investic , podepsaná dne 6. května 2009 v Praze . Předkladatel: Vláda, E. Janota

Dohoda nahrazuje dosud platnou investiční dohodu s Kanadou z roku 1990.

 

Dohoda byla vypracována v návaznosti na článek 307 Smlouvy o založení ES a nahrazuje dosud platnou investiční dohodu s Kanadou z roku 1990.

Dohody o ochraně a podpoře investic, zaručuje na jedné straně zahraničním investorům vysokou míru ochrany jejich investic, zároveň však na druhé straně podrobnější úpravou jednotlivých ustanovení dohody zpřesňuje závazky hostitelského státu, a tím omezují rizika sporu vyplývající z dohody.

 

Kanada požadovala, aby rozhodčí řízení bylo otevřeno veřejnosti a třetí strany měly do řízení přístup. Česká republika tomuto návrhu nakloněna nebyla, neboť v zásadě neodpovídá zvyklostem mezinárodních rozhodčích řízení, která jsou vedena neveřejně a informace o jejich průběhu lze poskytnout jen se souhlasem obou stran arbitráže. V zájmu dosažení dohody se však podařilo nalézt vzájemně přijatelný kompromis, který zohledňuje jak zájmy Kanady, tak České republiky. Rozhodčí řízení tedy bude v zásadě neveřejné, žalovaná smluvní strana však může po konzultaci s investorem rozhodnout, že je ve veřejném zájmu řízení otevřít.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 97 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic , podepsaná dne 29. dubna 2009 v Praze . Předkladatel: Vláda, E. Janota

Dohoda byla vypracována v návaznosti na článek 307 Smlouvy o založení E S a nahrazuje dosud platnou investiční dohodu s Tureckem.

 

V článku 1 byla upravena definice investice, která nyní označuje pouze investice přímé podle definice Mezinárodního měnového fondu. V článku 2, podpora a ochrana investic, je samostatně upravena část týkající se národního zacházení a doložky nejvyšších výhod, která váže na komunitární právo. Do článku 5, převody, byla vložena harmonizační klauzule, která umožní České republice jako členu ES provádět opatření přijatá Radou EU a omezit volný převod plateb ve vztahu k investorům druhé smluvní strany, aniž by však zároveň porušovala závazky vyplývající z dohody o ochraně investic. V dohodě je také upřesněna a doplněna problematika řešení sporu mezi smluvními stranami s limitujícími možnostmi investorů obrátit se v případě sporu na Mezinárodní středisko pro řešení sporů s investicemi. Ustanovení jsou sjednána jako reciproční.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 98 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Makedonskou republikou měnící Dohodu mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic , podepsaný dne 5. května 2009 v Bruselu. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Dohoda byla vypracována v návaznosti na článek 307 Smlouvy o založení E S.

 

V dohodě je respektován článek 3, národní zacházení, a doložka nejvyšších výhod s garancí, že Česká republika nebude povinna poskytovat makedonským investorům a jejich investicím výhodnější zacházení, než které poskytuje ostatním investorům a jejich investicím z členských zemí Evropské unie nebo ze třetích zemí na základě mezinárodních smluv uzavřených Evropskou unií i se třetími státy. Článek 6, převody, Česká republika může přijmout opatření v oblasti volného pohybu kapitálu a omezit volný převod plateb, aniž by tak porušovala závazky vyplývající z dohody o ochraně investic. V článku 8, řešení sporu, se zavádí půlroční lhůta pro smírné řešení sporu mezi investorem a hostitelským státem, která je dostatečně dlouhá jak pro jednání objemu soudního řešení sporu, tak i pro přípravu právní ochrany žalovaného státu. Dle článku 10 je Česká republika oprávněna přijímat opatření na ochranu svých bezpečnostních zájmů.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 104 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací . Předkladatel: Vláda, J. Fišer

Smlouva byla sjednána v souladu se vzorovou směrnicí EU o návrzích smluv o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

 

Smlouva byla podepsána v Praze dne 14. května letošního roku mezi ředitelem Národního bezpečnostního úřadu Ing. Dušanem Navrátilem a ředitelem Joint Intelligence Division panem Konstantinem Petrovlasem. Smlouva reflektuje obecně uznávané principy a uzance mezinárodního práva, upravuje standardní instituty v oblasti ochrany utajovaných informací, jako je rovnocennost stupňů utajení, podmínky přístupu k utajovaným informacím a nakládání s nimi, předávání utajovaných informací, uznávání bezpečnostních oprávnění, spolupráci mezi bezpečnostními úřady obou zemí, režim utajovaných smluv, režim návštěv vyžadujících přístup k utajovaným informacím, princip původce, který sám rozhodne, zdali bude informace poskytnuta, či ne.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 105 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic , podepsaný dne 15. května 2009 v Praze. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Předložený protokol harmonizuje dohodu o ochraně investic s Uruguayí z roku 1996 se závazky vyplývajícími z členství ČR v EU.

 

Povinnost harmonizace vyplývá z čl. 307 Smlouvy o založení ES. V článku 3, doložka nejvyšších výhod, se rozšiřuje výjimka ze závazků mezinárodního zacházení a doložky nejvyšších výhod. ČR nebude povinna poskytnout uruguayským investorům a jejich investicím lepší zacházení, než které poskytuje investorům z EU nebo které poskytuje investorům ze třetích států na základě mezinárodních smluv uzavřených mezi EU a příslušným třetím státem. Na konci článku 4, převody, se vkládají nové odstavce na jejichž základě budou obě smluvní strany oprávněny omezit volný pohyb kapitálu, pokud kupř. hrozí vážné potíže s platební bilancí. Kromě harmonizačních klauzulí byla upravena také definice pojmu volně směnitelná měna v čl. I dohody, kdy s ohledem na zavedení evropské měnové jednotky byla z definice vyřazena německá marka a francouzský frank a oba tyto pojmy byly nahrazeny termínem euro.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 149 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic , podepsané dne 9. dubna 2002 ve Valletě, která byla sjednána formou výměny nót. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Dohoda mezi ČR a Maltou o ukončení platnosti uvedené Dohody byla sjednána ve zjednodušené formě výměnou verbálních nót.

 

 

ČR předložila Maltě návrh na ukončení platnosti česko-maltské investiční smlouvy v návaznosti na doporučení Evropské komise, která v rámci výroční zprávy hospodářského a finančního výboru o volném pohybu kapitálu za rok 2006 doporučila členským státům, aby zvážily další platnost dohod o ochraně a podpoře investic uzavřenými mezi členskými státy navzájem. Důvodem je skutečnost, že obsah investičních dohod je částečně překrýván komunitárním právem, které má před mezinárodní smluvní úpravou přednost. Maltská nóta ze dne 17. března 2009 byla reakcí na návrh ČR z 5. 1. 2009. Ke dni ukončení platnosti Dohody se na existující investice nebude po dobu dalších deseti let vztahovat ochrana podle česko-maltské investiční dohody. Zrušení této lhůty eliminuje riziko případného mezinárodního rozhodčího řízení, které dlouho investor zahájit proti druhé smluvní straně po dobu dalších deseti let.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 315 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie a změna Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie . Předkladatel: Vláda, M. Říman, V. Tošovský

Návrh změn reaguje na změny přijaté na konferencích telekomunikační unie.

 

Změny reagují na poslední konferenci telekomunikační unie, která se konala v Ženevě (1992), a dále na setkání vládních zmocněnců v Kjótu (1994), v Minneapolis (1998), v Marrakéši (2002) a v Antalyi (2006). Mění se procesní záležitosti, organizační změny při konání konferencí, formálně se upravuje text, definice, práva a povinnosti, zpřesňují se jednotlivé úkoly, které z ústavy nebo z úmluvy vyplývají. Z hlediska zájmu ČR nedochází k žádnému posunu směrem k její neakceptovatelnosti.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 316 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Regionální dohoda o plánování šíření zemského digitálního rádiového a televizního vysílání v Regionu 1 (v té části regionu 1, která se nachází západně od 170° východní délky a severně od 40° jižní šířky, kromě teritoria Mongolska) a v Íránské islámské republice v kmitočtových pásmech 174-230 MHz a 470-862 MHz, a Protokolu týkajícího se revize některých částí Regionální dohody pro Evropskou rozhlasovou oblast (Stockholm, 1961). Předkladatel: Vláda, M. Říman, V. Tošovský  

Dohoda byla přijata v souvislosti s šířením digitálního signálu, podepsána 17. června 2006 v Ženevě na regionálně radiokomunikační konferenci.

 

Významná je změna plánování kmitočtových pásem, tak aby umožňovala zavádění digitálních technologií, a proto jsou součástí těch změn v dohodách i kmitočtové plány pro digitální a analogová televizní vysílání a příslušné technické a regulační postupy. Požadavky ČR na radiové kmitočty pro digitální vysílání byly do tohoto plánu zařazeny. Na základě výsledků ženevské konference konané v r. 2006 byl připraven a schválen tzv. technický plán přechodu analogového televizního vysílání na digitální vysílání. K technickému plánu přechodu úspěšně přešly všechny zainteresované subjekty, zejména stávající televizní stanice.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

 

Jiný

 

Senátní tisk č. 77 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2008 . Předkladatel: šéf úřadu, Igor Němec

Zákonná povinnost Úřadu pro ochranu osobních údajů je informovat Senát o své roční činnosti.

 

Zpráva obsahuje dvě novinky kdy jsou vybrané případy chronologicky zdokumentované s průběhem kontroly od začátku až do vyústění, i s případnou sankcí. Letošní zpráva s věnuje problematice umísťováním kamerových systémů a nově zpracování genetických informací. Dále pak tradičním tématům, jako je justice, zdravotnictví, nevyžádaná obchodní sdělení a oblasti ochrany spotřebitele. Výdaje úřadu loni činily 89 milionů korun, úřad má 92 zaměstnanců.

Výsledek projednávání: vzato na vědomí

http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/51884/44097

 

 

Senátní tisk č. 124 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2008 . Předkladatel: guvernér Zdeněk Tůma

Zpráva informuje o roce 2008, což bylo období zasaženém krizí. ČNB hledá řešení, jak do budoucna snížit negativní dopady krizí, např. regulací, dohledem, případně budováním nových institucí.

 

Ze zprávy vyplývá, že tuzemské banky, ale i dlužníci, měli minimální expozici vůči kurzovému riziku - nepůjčovali si v zahraničních měnách. ČNB v období finanční krize zajišťovala tzv. dodávací facilitu, tj. prostředky pro případ strukturálních problémů s likviditou bank, tj. kdy některé banky ji měly přebytek a jiné nedostatek.

V ČR byl dostatek kapitálu, a to i s ohledem na celkem slušnou výkonnost české ekonomiky, která se promítla i do finančním sektoru a vytvářela poměrně dobrý kapitálový polštář. Díky tomu jsme procházeli krizí vcelku slušně.

Zpráva dále zdůrazňuje akcent na potřebu větší mezinárodní spolupráce. Ta v současné době směřuje k zakládání nových evropských institucí, a k debatě o tom, zda by měla mít nějaká globální instituce, jako třeba Mezinárodní měnový fond, nové pravomoci. Domácí důraz je kladen na integraci dohledů, což by snížilo počet dohledových institucí v Evropě a usnadnilo i mezinárodní spolupráci.

Výsledek projednávání: vzato na vědomí

http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/52485/44592

 

 

Senátní tisk č. 175 - Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu . Předkladatel: Tomáš Grulich

Senát tak zvolil za místopředsedu SZIF senátora Pavla Eyberta.

 

Volební komise Senátu obdržela ve lhůtě stanovené usnesením organizačního řádu dva návrhy - senátní klub ODS navrhl senátora Pavla Eyberta a senátní klub ČSSD senátora Jana Hajdu. V první volbě v prvním kole se pro senátora Eyberta vyslovilo 37 senátorů a pro senátora Hajdu 34 senátorů. Při odevzdaných 73 lístcích, bylo kvórum 37 hlasů.

Výsledek projednávání: zvolen

 

 

 

Dokumenty EU

 

Senátní tisk K 052/07 - Sdělení Komise: Prostor svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům , COM (2009) 262, 11060/09 Předkladatel: vláda, D. Kovářová

Rozsáhlé doporučení evropské Komise, jakým směrem by se dále ubírat oblast justice a vnitra v EU. Týká se zejména azylu a migrace.

 

Stockholmský program, vytyčuje směr pro další pětileté období budování prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Jsou v něm obsažena témata, jako je azyl a migrace, justiční spolupráce či boj proti terorismu. Program vychází z úzce souvisejícího Haagského programu. V rámci ochrany hranic Komise podporuje zásadní roli agentury Frontex, předkládá zavedení společného evropského víza (k zajištění rovného zacházení s žadateli o mezinárodní ochranu) a navrhuje uvažovat o mechanismu koordinovaného přesidlování osob, které požívají ochrany, mezi členskými státy.

 

Senát požaduje, aby Stockholmský program obsahoval jasné a realistické harmonogramy pro budování informačních systémů. Podporuje budování systému elektronické registrace vstupů a výstupů, programů registrovaných cestujících i zřízení nové agentury pro řízení velkých informačních systémů v této oblasti. Nedoporučuje v kontextu ochrany státních hranic aktivity, které by vedly k vytvoření „Evropské pohraniční policie“. Nepovažuje nástroj vnitřního přesídlování uznaných uprchlíků ze států pod migračním tlakem do jiných zemí EU, za efektivní dlouhodobé řešení. Nepovažuje za vhodné přijetí společného evropského schengenského víza, které by nebylo založeno na státní příslušnosti žadatele o vízum.

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU

 

 

Senátní tisk M 061/07 - Návrh Rady: o právu na tlumočení a překlad při trestním řízení , COM (2009) 338, 11917/09 Předkladatel: vláda, D. Kovářová

Harmonizace práva na tlumočení v trestním řízení.

 

Návrh rámcového rozhodnutí o právu na tlumočení a překlad je první ze série plánovaných legislativních nástrojů, za pomoci kterých chce Evropská komise harmonizovat jistá procedurální práva v trestním řízení. Dokument tak obsahuje úpravu tlumočení a překladu v případech, že osoba nerozumí jazyku řízení, které je proti ní vedeno.

Senát považuje za nezbytné před přijetím rámcového rozhodnutí jednoznačně doložit soulad návrhu s principem subsidiarity, a to i s ohledem na požadavek nezbytnosti přijetí předpisu, který vyplývá z čl. 31 odst. 1 Smlouvy o EU

Senát zdůrazňuje potřebu vyvarovat se dikce, která umožňuje nejednoznačný výklad. Dále doporučuje přezkoumat a zvážit rozsah navrhované povinnosti státu k úhradě nákladů na tlumočení a překlad. Považuje za nadbytečná ta ustanovení návrhu, která požadují zaručení práva na odvolání se proti rozhodnutí, že tlumočení není potřebné, tím spíše, že v České republice procesní institut rozhodnutí o překladu neexistuje. Podporuje minimalizaci finančních nákladů, snížení administrativní náročnosti a omezení rizika průtahů v trestním řízení.

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU

 

Senátní tisk N 065/07 - Návrh nařízení EP a Rady: o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu , COM (2009) 363, 11892/09 Předkladatel: vláda, V. Tošovský

Návrh nařízení které by mělo napomoci lépe zvládat krize při dodávkách zemního plynu.

 

Návrh nařízení o opatřeních na zabezpečení dodávek plynu Komise předkládá jako reakci na plynovou krizi z ledna 2009. Cílem předpisu je ustavení jednotného krizového managementu ve všech členských státech EU. Otázky vyvolávají spíše formální aspekty tohoto návrhu: právní základ a forma nařízení, a dále široce vymezené pravomoci Evropské komise.

 

Senát ve svém usnesení vítá návrh nařízení o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu jako patřičnou reakci na ukrajinsko-ruský konflikt z ledna 2009 a na to navazující přerušení dodávek plynu do střední a východní Evropy. Domnívá se, že cíle navrhovaných opatření může lépe naplnit směrnice, která by zajistila lepší zohlednění národních specifik jednotlivých členských států, a že tato směrnice by měla být založena na čl. 100 Smlouvy o založení ES, který poskytuje právní základ pro opatření v případě vzniku závažných potíží v zásobování s určitými výrobky, což odpovídá předmětné situaci. Navrhuje zvážit snížení limitních stavů pro ukazatel N-1, který popisuje schopnost kapacity plynárenské soustavy dodávat plyn pro maximální poptávku v oblasti výpočtu v případě narušení největší infrastruktury, a naopak zvýšení limitu, dle kterého může Komise vyhlásit stav nouze pro Společenství. Dále klade důraz na investice do rozvoje plynárenských přepravních soustav a výstavbu interkonektorů mezi členskými státy.

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU