Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (7. období)

Projednaný pořad 10. schůze Senátu PČR (7. funkční období) 11. září 2009. Rozšíření ustanovení Ústavy o možnost za které je možné rozpustit sněmovnu (prezident, demise vlády a 3/5 většina poslanců), náhrady mezd při volbách, .. [3 tisky]

Vládní návrh zákona

154 - Změna zákona o volbách

 

Senátní návrh zákona

153 - Změna Ústavy ČR (rozpouštění sněmovny)

 

Mezinárodní smlouvy

102 - Dohoda ČR-Albánie o boji proti trestné činnosti

 

 

Vládní návrh zákona

 

Senátní tisk č. 154 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Předkladatel: vláda, M. Pecina

Novela zákona o volbách právně zakotvuje nárok na náhradu mzdy a volna pro členy okrskové volební komise.

 

Dle stávající právní úpravy náleží členovi okrskové volební komise za výkon jeho funkce pouze zvláštní odměna, podle zákoníku práce má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, avšak nemá nárok na náhradu mzdy nebo platu. Návrh deklaruje členu okrskové volební komise nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího se zaměstnance. Člen volební komise, osoba samostatně výdělečně činná, bude mít nárok na paušální náhradu ušlého výdělku.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

 

Senátní návrh zákona

 

Senátní tisk č. 153 - Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky , ve znění pozdějších ústavních zákonů. Předkladatel: Jiří Žák

Novela rozšiřuje ustanovení Ústavy o možnost za jaké je na prezidentu republiky, aby rozhodl o rozpuštění Poslanecké sněmovny a to v důsledku demise vlády se souhlasem třípětinové většiny všech poslanců.

 

Předložený návrh ústavního zákona nabízí novou ústavní cestu k zajištění předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. Je koncipován jako přímá novela čl. 35 Ústavy, který doplňuje postup rozpouštění Poslanecké sněmovny. Základem pro její zpracování se stal senátní návrh novely čl. 35 Ústavy podaný Senátem Poslanecké sněmovně v srpnu 2006, viz.

http://www.skaloud.net/senat/aktuality/senat-schvalil-zmenu-ustavy/

 

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

 

Mezinárodní smlouvy

 

Senátní tisk č. 102 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti , podepsaná dne 27. dubna 2009 v Praze. Předkladatel: vláda, M. Pecina

Dohoda mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, byla podepsána 27. dubna 2009 v Praze.

 

Smluvní akt bude poskytovat policejním a celním orgánům obou států potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci v boji proti nejzávažnějším formám trestné činnosti, stanovovat základní pravidla pro jejich přímé kontakty a zásady nakládání s předávanými informacemi. Dohoda je sjednána jako mezivládní, dle vnitrostátního právního řádu se jedná o smlouvu prezidentské kategorie.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací