Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (7. období)

Projednaný pořad 8. schůze Senátu PČR (7. funkční období) 17. – 18. 6. 2009. Podmínky v advokacii, domácí násilí, změny v příspěvku na péči, obchod s vojenským materiálem, dluhopisový program, zkrácení doby odepisování majetku, slevy na pojistném soc. zabezpečení, změny v insolvenčním řízení, zákon významné tržní síle a jejím zneužití, opatření na podporu hospodářského růstu a sociální stability, střet zájmů (vyjmutí ředitelů a ved. zaměstanaců škol), návrh na zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, zpráva o činnosti veřejného ochránce práv, návrh na působení vojenských sil v zahraničí pro rok 2010, .. [26 tisků]

Vládní návrh zákona

82 - Změna Obchodního zákoníku a dalších zákonů

83 - Změna zákona o advokacii

84 - Zákon o volném pohybu služeb

85 - Změna zákonů v návaznosti na zákon o volném pohybu služeb

87 - Změna Občanského soudního řádu

88 - Změna zákona o sociálních službách

89 - Změna zákona o obchodu s vojenským materiálem

90 - Zákon o dluhopisovém programu

92 - Změna zákona o daních z příjmů

93 - Změna zákona pojistném na sociálním zabezpečení

94 - Změna insolvenčního zákona a zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

99 - Změna zákona o kapitálovém trhu

100 - Změny zákonů v souvisejících se zákonem o základních registrech

 

Poslanecký návrh zákona

86 - Zákon o tržní síle a jejím zneužití

91 - Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability

96 - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

106 - Změna zákona o střetu zájmů

 

Návrh zákona zastupitelstvem VÚSC

95 - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

 

Mezinárodní smlouvy

54 - Protokol ČR - KLDR o změně dohody o ochraně investic

57 - Dohoda ČR – Dánsko o podpoře a ochraně investic, ukončení platnosti

 

Jiný

55 - Zpráva o vývoji EU v roce 2008

66 - Zpráva o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2008

107 - Působení sil a prostředků min. obrany v zahraničních operacích v r. 2010

108 - Státní vyznamenání

 

Dokumenty EU

N 036/07 - Návrh směrnice Rady - o správní spolupráci v oblasti daní

 

 

 

Vládní návrh zákona

 

Senátní tisk č. 82 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, D. Kolářová

Novela je transpozicí tzv. Druhé směrnice Rady č. 77/1991 "o koordinaci ochranných opatřeních při zakládání akciových společností".

 

Novela obchodního zákoníku zjednodušuje oceňování vkladů při zvýšení základního kapitálu, zmírňují se dosud velmi přísná pravidla nabývání vlastních akcií a finanční asistence se dostala z režimu zakázané operace, která způsobuje neplatnost právních úkonů, do režimu povolené operace. Finanční asistencí je poskytování finančních prostředků (půjček, úvěrů a záloh) obchodními společnostmi třetí osobě za účelem nabytí jejich vlastních akcií nebo obchodních podílů. Změna zákona o evropské společnosti obsahuje zrušení ustanovení omezující uzavírání transakcí s jejími představiteli, resp.zakazující poskytování půjček či úvěrů těmto osobám. Změna občanského zákoníku odstraňuje dosud platnou zásadu, aby statutární sídlo právnické osoby bylo shodné s jejím skutečným sídlem, tedy místem, kde je její správa a kde se veřejnost může s právnickou osobou stýkat.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 83 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii , ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Předkladatel: Vláda, D. Kolářová

Novela odstraňuje nedostatky stávající právní úpravy a zavádí nová pravidla týkající se výkonu advokacie.

 

Zákon zpřesňuje úpravu podmínky vysokoškolského vzdělání pro zápis do seznamu advokátních koncipientů tím, že stanovuje výslovný požadavek, aby jinak získané právnické vzdělání svým obsahem a rozsahem odpovídalo vzdělání získanému studiem v magisterském studijním programu v oboru práva na vysoké škole. Umožňuje výkon vědecké, pedagogické, literární, publicistické nebo umělecké činnosti v pracovním poměru. Zavádí možnost výkonu advokacie prostřednictvím zahraniční společnosti rovněž pro “tuzemské” advokáty, když podle současné právní úpravy mohly zahraniční společnosti poskytovat právní služby na území ČR pouze prostřednictvím usazených evropských advokátů. Zavádí se povinnost advokátů zaměstnávajících koncipienty platit pravidelné roční odvody do nově vzniklého fondu pro jejich vzdělávání. Nařizuje nově povinnosti advokátních koncipientů zúčastnit se vzdělávacích akcí stanovených stavovským předpisem pořádaných Českou advokátní komorou.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 84 - Návrh zákona o volném pohybu služeb . Předkladatel: Vláda, V. Tošovský

Zákon provádí směrnici 1006/123ES o službách na vnitřním trhu do českého právního řádu.

 

Zákon upravuje podmínky poskytování služeb která by měla zejména odstranit rozdílné, nepřiměřené a neopodstatněné požadavky v povolovacích režimech. Týká se to zejména vyloučení požadavku na opětovné prokazování předpokladů pro povolení k poskytování služeb v případech, kdy požadavky byly již splněny v jiném členském státě; stanovení jednotných kontaktních míst pro poskytování informací ohledně podmínek podnikání v oblasti služeb; zavádí se procedura „tichého souhlasu“ jako nástroje, který chrání poskytovatele služeb před nečinností státního orgánu, jehož důsledkem je potvrzení o vzniku oprávnění a nepřípustnost přezkumu při vzniku oprávnění uplynutím lhůty; zjednodušují se postupy prodlužování povolení. Zákon se nevztahuje na některé typy služeb či činností, které provádějí banky, na poskytování investičních služeb, na shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, na provozování pojištění nebo zajišťovací činnosti, na provozování činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a provozování institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, na loterie, sázky a jiné podobné hry, na služby elektronických komunikací a na služby rozhlasových a televizních vysílání.

Výsledek projednávání: schváleno s doprovodným usnesením

 

 

Senátní tisk č. 85 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb . Předkladatel: Vláda, D. Kolářová

Novela transponuje směrnici EU o službách do dalších právních předpisů.

 

Návrh novelizuje 36 právních předpisů, ve kterých se provádí principy uvedené v předchozím zákoně. Jedná se o změnu zákonů o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, o státní památkové péči, o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, o geologických pracích, o metrologii, o živnostenských úřadech kde se stanoví, že funkci jednotných kontaktních míst budou vykonávat obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady, o ochraně přírody a krajiny, o daňovém poradenství, o zeměměřictví, o lesích, atd.

Senát souhlasil s návrhem na doprovodné usnesení VEU k oběma souvisejícím tiskům ve kterém se žádá vláda, aby v zájmu zachování konkurenceschopnosti českých podnikatelů v oblasti služeb v souvislosti se vstupem uvedené směrnice sledovala dodržování transpoziční lhůty směrnice a způsob jejího provedení ostatními členskými státy EU a aby v případě nedodržení transpoziční lhůty nebo zjištění nesprávné implementace směrnice jiným členským státem EU podnikla veškeré kroky k nápravě zjištěného stavu, včetně informování Evropské komise o zjištěných skutečnostech.

Výsledek projednávání: schváleno s doprovodným usnesením

 

 

Senátní tisk č. 87 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád , ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Předkladatel: Vláda, D. Kolářová

Novela upravuje ustanovení občanského soudního řádu týkající se domácího násilí.

 

Zákon reaguje na to, že u stávajícího institutu předběžného opatření souvisejícího s domácím násilím (vykázání ze společného obydlí, zákaz navazování kontaktů s oprávněným) některé právní formulace vyvolávají interpretační potíže. Změny se týkají místní příslušnosti soudu, náležitosti návrhu, demonstračního výčtu zákazů ukládaných násilníkovi (navíc bude zákaz zdržování se ve společném obydlí, zákaz vstupu a zdržování se v bezprostředním okolí navrhovatele, povinnost zdržet se nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele) nebo reformulace vyhlášení předběžného opatření.

Projednáním Poslaneckou sněmovnou byla k původnímu vládnímu návrhu přijata řada pozměňovacích návrhů souvisejících s elektronizací justice, nezabavitelných částek na účtech peněžního ústavu, změn napravující některé nedostatky souhrnné novely a řízení o určení data narození nebo úmrtí i vynětí stanovených nemovitostí z výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Senát k předložené novele nepřijal žádné usnesení, neschválil komplexní pozměňovací návrh očistit původní vládní návrh o sněmovnou přijaté pozměňovací návrhy přímo s návrhem nesouvisející.

Výsledek projednávání: nepřijato usnesení

 

 

Senátní tisk č. 88 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Předkladatel: Vláda, P. Šimerka

Novela zavádí opatření k lepšímu využívání příspěvku na péči, a to jak na straně oprávněných osob, tak na straně institucí, které o ně pečují.

                    

Návrh, pokud jde o příspěvek na péči, přesněji vymezuje nárok stanovením okruhu subjektů, které mohou potřebnou pomoc poskytovat. Rozšiřuje možnost přístupu dětí s metabolickými nebo jinými zdravotními postiženími interního charakteru k uznání závislosti na péči k jiné osobě k získání příspěvku. Dle původní, vládní úpravy mělo dojít k plošnému snížení příspěvku na péči prvního stupně lehké závislosti u osob starších 18 let z 2000 korun na 800 korun měsíčně (částka vzešlá ze šetření), ale současně se měl zvýšit příspěvek na péči u čtvrtého stupně, nejvyšší závislosti, z dosavadních 11 na 12 tisíc měsíčně, z důvodu zohlednění vyšších nákladů péče o osoby nejvíce závislé na pomoci jiné osoby nebo jiných osob. Poslanecká sněmovna schválila trvání stávající výše příspěvku v prvním stupni nebo u osob starších 18 let, ale s účinností od 1. ledna 2010 a dále změnila způsob výplaty příspěvku - polovina částky hotovostně a druhá část věcnou formou externímu subjektu, který na základě výběrového řízení vybere MPSV. Kombinovaná výplata se nepoužije v případě nedostupnosti potřebných služeb v daném regionu a nebo pokud bude péče zajišťována výhradně a řádně osobami blízkými.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 89 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, V. Tošovský

Novela reviduje oblast provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem s primárním cílem snížit administrativní zátěž podnikatelů.

 

Návrh zavádí tzv. eurolicenci, na základě které bude podnikatel moci obchodovat s vymezeným okruhem zboží ve vztahu k členským státům EU, bez nutnosti žádat o licenci pro každou obchodní smlouvu zvlášť. O prováděných obchodech bude následně informovat kontrolní orgány. Podnikatelé tak budou ušetřeni většího počtu licenčních řízení a současně zůstane zachován prostor pro kontrolu nad prováděním zahraničního obchodu s vojenským materiálem státem. Nebudou také požadovány doklady, které si může správní úřad obstarat sám, nebude požadováno předložení účetní závěrky ověřené auditorem, podávat žádosti bude možné i elektronickou cestou. Informační povinnost podnikatele o uskutečněných obchodech bude povinnost vykazovat pouze dvakrát ročně namísto čtvrtletně.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 90 - Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Přijetí novely umožní emitovat dluhopisy na úhradu části deficitu státního rozpočtu pro r. 2009.

 

Podle zákona 190/2004 Sb. o dluhopisech, lze vydávat státní dluhopisy na základě zvláštního zákona o státním dluhopisovém programu nebo na základě zvláštního zákona, který pověřuje ministerstvo vydat státní dluhopisy. Tento zákon řeší zabezpečení finančních prostředků na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2009. Maximální rozsah dluhopisového programu je podle vládního návrhu zákona 23,6 mld Kč s lhůtou splatnosti nejpozději do 55 let od účinnosti zákona. V návrhu zákona se rovněž novelizuje zákon o rozpočtových pravidlech a to tak, že se umožňuje k překonání nesouladu mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu činit opatření až do výše 15% celkových výdajů státního rozpočtu, o proti dosavadním 6%.

Pozn.: ve schváleném loňském rozpočtu, který připravila minulá vláda M. Topolánka se počítalo se schodkem asi 38,1 miliardy korun. Poslanci jej ale v listopadu navýšili zhruba na 52,2 miliardy korun, aby stát měl dostatek finančních prostředků na výplatu důchodů. Dne 3.1.2010 premiér Fischer sdělil, že schodek roku 2009 dosáhl 195 mld Kč. Jde o výpočet k 30. prosinci.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 92 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů , ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Zkracuje se doba odpisování zcela nového hmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2009 do 30. června 2010, zatříděného v prvních dvou odpisových skupinách.

 

Změna zákona o daních z příjmů je jedním z protikrizových opatření vlády s cílem stimulovat poplatníky k pořízení hmotného majetku zatříděného v prvních dvou odpisových skupinách. Doba odpisování v první skupině se zkracuje ze tří let na 12 měsíců, ve druhé skupině má být odpisování zkráceno z pěti let na 24 měsíců, přičemž první rok má být odpisová sazba 60 % pořizovací ceny a druhý rok 40 %. Zkracuje se též doba nájmu při pořízení majetku formou finančního leasingu.

 

Poslanecká sněmovna připojila k návrhu vlády další pozměňovací návrhy týkající se daní z příjmů a dvě novely jiných zákonů: osvobozují se příjmy spořitelních a úvěrních družstev z úroků a jiných výnosů z vkladů u bank; dosavadní osvobození od daně z příjmů právnických osob týkající se převodu podílu mateřské společnosti a osvobození příjmů z dividend, které plynou dceřiné společnosti, se napříště bude vztahovat i na společnost, která je daňovým rezidentem Norska a Islandu; za podíly na zisku pro účely ustanovení o zdrojích příjmů se nebudou považovat zjištěné rozdíly sjednaných cen a úroků hrazených daňovému rezidentu jiného členského státu Evropské unie a dalších států, které tvoří Evropský hospodářský prostor; do základu daně se nebude zahrnovat rozdíl mezi hodnotou majetkových podílů stanovených podle jiného právního předpisu o transformaci družstev a vyplacenou částkou podle dohody mezi povinnou a oprávněnou osobou; hmotný majetek bude oprávněna odpisovat i organizace zřízená územním samosprávným celkem příslušná s tímto majetkem zřizovatele hospodařit; pro příjem ze sankcí ze závazkových vztahů se stanovuje zvláštní sazba daně ve výši 15 %; řeší se postup rezidentů členských států EU a dalších států EHS při započítávání některých příjmů ze zdrojů plynoucích z území ČR; ze základu daně se vyjímají příjmy ze závislé činnosti plynoucí ze země, s níž Česká republika uzavřela dohodu o zamezení dvojího zdanění.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 93 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti , ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Vláda, P. Šimerka

Provádí se slevy na pojistném sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které platí zaměstnavatelé.

 

Uvedená změna zákona je jedním z protikrizových opatření vlády s cílem podpory zaměstnanosti prostřednictvím slev na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které jsou podle platné právní úpravy povinni platit zaměstnavatelé.

Sleva se navrhuje jako degresivní, aby byla podpořena zaměstnanost především u zaměstnanců s nižšími mzdami; jako horní hranice mzdy pro možnost uplatnění slevy na pojistném se navrhuje 1,15 násobek průměrné mzdy. Navržené slevy snižují celkové náklady práce u největšího počtu zaměstnanců, tj. zaměstnanců s nižšími a průměrnými mzdami, kteří v případě ztráty zaměstnání jsou nejvíce ohroženi dopady krize. Těmito opatřeními se sníží i potřeba výplat sociálních dávek, které by jinak v důsledku nezaměstnanosti musely být z veřejných rozpočtů vypláceny. Opatření se navrhují jako dočasná, s koncem roku 2011.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 94 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) , ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, např. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele . Předkladatel: Vláda, D. Kovářová, P. Šimerka

Novela zjednodušuje a zpřístupňuje nelikvidační instituty insolvenčního řízení pro co nejširší okruh dlužníků, zejména podporuje tzv. malou reorganizaci.

 

Nové změny v insolvenčním zákoně představují větší ochranu pro firmy, které se v období probíhající hospodářské krize mohou dostat do vážných problémů. Novela zákona má pomoci společnostem, které vykazují předluženost jen v důsledku časově omezených výkyvů trhu.

Jedná se o následující opatření: firma sama na sebe nebude muset podat při předlužení insolvenční návrh a kvůli úhradě pohledávek začít automaticky rozprodávat svůj majetek, firmy by měly mít možnost odkladu platit dlužné částky pojistného na sociální zabezpečení za své zaměstnance po dobu tříměsíčního moratoria, které chrání podnik v insolvenci před věřiteli a úpadkem. Věřitelé dlužníka budou mít po dobu moratoria zákonem omezené možnosti jednostranného započítávání svých pohledávek proti vzájemným pohledávkám dlužníka. Zpřesňují se zákonem stanovené povinnosti využívat znalecké posudky v insolvenčním řízení. Oddlužení formou splátkového kanceláře u dlužníka, jehož další majetek slouží k zajištění pohledávek věřitelů, nepovede automaticky ke zpeněžení zajištěného majetku. Nově bude mít dlužník a věřitelé možnost závazně navrhnout soudu osobu insolvenčního správce již v předloženém reorganizačním plánu.

V zákoně o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele jsou změny následující:

Stát bude při platební neschopnosti zaměstnavatele vyplácet podporu zaměstnancům dlužníka již v době trvání předběžného moratoria. Touto úpravou by se měla zvýšit míra ochrany zaměstnanců před sociálními dopady krizového stavu jejich zaměstnavatele. Pohledávky dlužníkových zaměstnanců mají být nadále postaveny na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Do rozhodného období se nově navrhuje zahrnout jak kalendářní měsíc, ve kterém bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení, tak i 3 kalendářní měsíce předcházejí tomuto měsíci a 3 kalendářní měsíce následující po tomto měsíci.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 99 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu , ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Předkladatel: Vláda, E. Janota

Novela implementuje do národní legislativy směrnice ES, které se vztahují k poskytování finančních služeb.

 

Novela zavádí povinnosti, které musí plnit emitent, jehož cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, upravuje nabývání účastí na některých subjektech finančního trhu a konkretizuje tzv. “eligible assets”, (způsobilá aktiva - produkty finančního trhu do kterých mohou investovat standardní fondy kolektivního investování např. financování infrastruktury). Sjednocuje se tak složení majetku fondů v celé Evropské unii, a zabraňuje investování do rizikových aktiv. U nabývání kvalifikovaných účastí se upřesňují a prohlubují pravidla pro schvalování nabývání a zvyšování kvalifikovaných účastí na některých subjektech kapitálového trhu nebo jejich ovládnutí (banky, obchodníci s cennými papíry a záložny) s cílem stabilizace finančních trhů. Dále se sjednocují kritéria pro posuzování žádosti o souhlas s nabytím nebo zvýšením účasti nebo ovládnutím osoby a stanoví se maximální lhůta, během níž musí Česká národní banka o udělení souhlasu rozhodnout. Již tradičně je upravena povinnost uveřejňovat prospekt při přijímání k obchodování nebo při veřejné nabídce a dále se nově garantuje i průběžné informování v podobě tzv. “čtvrtletních zpráv” neboli mezitímních zpráv statutárního orgánu emitenta, které uveřejňuje v mezidobí mezi výroční a pololetní zprávou .

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 100 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech . Předkladatel: Vláda, M. Pecina

Návrh zákona mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základním registru obyvatel, zákona o základním registru osob, zákona o základním registru územní identifikace.

 

Nejdůležitější změny souvisí s určením, které údaje může a musí příslušný orgán veřejné moci získávat z registru k výkonu působnosti podle toho kterého zákona. Které další údaje a které údaje historické (ve tvaru předcházejícím současný stav) lze využít z agendových informačních systémů. Změny se týkají živnostenského zákona, o zeměměřických a katastrálních orgánech, o státní statistické službě, o pobytu cizinců na území ČR, o občanských průkazech, o obcích, o informačních systémech veřejné správy, o správních poplatcích a stavebního zákona. Věcné řešení obsažené v návrzích zákonů o základních registrech se promítá do navrhovaných 180 novel uvedených zákonů. Z informačního systému evidence obyvatel budou nadále poskytovány jen údaje tzv. "historické" a údaje, které nejsou vedeny v základním registru obyvatel. Údaje o cizincích se nadále nepovedou v informačním systému evidence obyvatel, ale budou nadále poskytovány z cizineckého informačního systému. Zachovává se již dříve implementovaná zásada ochrany osobních údajů, že údaje mohou být využívány pouze v nezbytném rozsahu pro plnění konkrétního úkolu veřejné správy.

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

 

Poslanecký návrh zákona

 

Senátní tisk č. 86 - Návrh zákona o významné tržní síle a jejím zneužití . Předkladatel: Poslanecká sněmovna, zástupce skupiny poslanců Ladislav Skopal

Zákon vymezuje novou skutkovou podstatu "zneužití významné tržní síly" a vytváří nástroje pro posuzování tohoto skutku a pro jeho zamezení.

 

Návrh ukládá obchodníkům povinnost zaplatit za dodávky do třiceti dnů, zakazuje prodávat zboží za nižší cenu, než za jakou ho nakoupili. Dále obchodníci musí dopředu odhalit systém snižování cen, fakturovat zboží bez vedlejších poplatků, musí uvádět výrobce a jeho sídlo na výrobcích pod značkou řetězce, nesmějí nutit dodavatele, aby si na vlastní náklady odvezl neprodané zboží.

Pozměňovacím návrhem přijatým v Senátu se zákona vztahuje jen na prodej zemědělských a potravinářských produktů.

pozn.: Pokusů uzákonit bič na obchodní řetězce bylo v českém Parlamentu nespočet. Toto je první úspěšný pokus. Tento návrh nebyl doporučen vládou. Výtky směřují k tomu, že porušuje principy hospodářské soutěže, vytváří ochranářský systém a omezuje možnost tržního vyjednávání. Dá se také očekávat, že bude vytěsňovat malé české dodavatele, v jejichž prospěch byl původně navržen. Odborníci se většinou shodují na to, že nebude mít na postavení dodavatelů vůči maloobchodním řetězcům podstatný dopad a mine se z velké části účinkem. Zákon nabývá platnosti od 1.2.2010.

Výsledek projednávání: schváleno s pozměňovacími návrhy

 

 

Senátní tisk č. 91 - Návrh zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability . Předkladatel: Poslanecká sněmovna, zástupce skupiny poslanců Jiří Paroubek

Jedná se o soubor opatření ke zmírnění dopadů hospodářské krize na Českou republiku.

 

Komplexní pozměňovací návrh byl přijat ve sněmovně na základě kompromisu mezi ČSSD a ODS. Obsahuje opatření, z nichž některá jsou preferována jednou a jiná druhou stranou. Některá jsou zaměřena na obnovu růstu hrubého domácího produktu, jiná pak na posílení "sociálních jistot" občanů. Jedná se o následující opatření:

- obnovení progresivního zdanění příjmů fyzických osob

- zvýšení základní osobní slevy na dani (snížení daně) u daně z příjmů fyzických osob

- navrácení sazby daně z příjmů právnických osob na úroveň roku 2008

- dočasné zvýšení a zrychlení odpisů hmotného majetku

- pokles snížené sazby daně z přidané hodnoty (DPH)

- prodloužení podpůrčí doby a zvýšení podpory v nezaměstnanosti

- úprava systému tzv. zelených karet a další změny ve státní politice zaměstnanosti

- zvýšení ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

- zvýšení náhrad za pojištěné vklady u bank

- zrušení karenční doby v prvních třech dnech nemoci

- zvýšení přídavku na dítě

- zvýšení příspěvku na bydlení

- úprava stávajícího tempa deregulace nájemného z bytu

- opatření k podpoře automobilového průmyslu (možnost vlády zavést šrotovné)

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

Senátní tisk č. 96 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Předkladatel: Poslanecká sněmovna, zástupce skupiny Soňa Marková

Návrh komunistických poslanců ruší v úplném znění úhrady tzv. regulačních zdravotnických poplatků.

 

Společně s touto novelou projednala Poslanecká sněmovna i další novelu totožného zákona, navrhovanou zastupiteli Moravskoslezského kraje, která stávající okruhu výjimek z povinnosti platit regulační poplatky rozšiřuje. Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu (VZSP) byly proto obě tyto novely projednávány současně. Senát v konečném znění přijal k senátním tiskům č. 95 a č. 96 shodné usnesení ve znění komplexního pozměňovacího návrhu VZSP.

Navrhuje se zachování regulačních poplatků v současně platné podobě, snadnější dostupnost generik (cenově přístupnější varianty ověřených léků, které obsahují stejné léčivo) s předpokladem úspor 2 mld. Kč, aniž by to jakkoliv finančně zatížilo pacienty. Novelizuje se i oblast možností očkování. Zdarma bude možné se nechat očkovat proti vzteklině, proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách, proti tuberkulóze včetně přeočkování dětí od dovršení jedenáctého do dovršení dvanáctého roku věku atp. Ceny úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely se snižují o pět procent.

Výsledek projednávání: schváleno s pozměňovacími návrhy

 

 

Senátní tisk č. 106 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů , ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Poslanecká sněmovna, zástupce skupiny Ondřej Liška

Novela vyjímá z okruhu veřejných funkcionářů definovaného zákonem ředitele a vedoucí zaměstnance škol.

 

Konkrétní vyjmutí se z dikce zákona o střetu zájmů se vztahuje na pracovníky 2. až 4. stupně řízení ve školách a školských zařízeních zřizovaných jako příspěvkové organizace státem a územními samosprávními celky. Zařazení těchto pracovníků do okruhu veřejných funkcionářů, na něž se vztahuje znění zákona o střetu zájmů je neopodstatnělé a nadbytečné, vzhledem k tomu, že tyto osoby nerozhodují o významných věcech ve veřejném zájmu. Senát také doprovodným usnesením vyzval vládu ČR, aby do doby pozbytí platnosti zákona č. 159/2006 Sb. předložila nový zákon o střetu zájmů.

Výsledek projednávání: schváleno s pozměňovacími návrhy a doprovodným usnesením

 

 

 

Návrh zákona zastupitelstvem VÚSC

 

Senátní tisk č. 95 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel: Moravskoslezský kraj, zástupce Karel Konečný

Návrh zastupitelů Moravskoslezského kraje na zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, Poslaneckou sněmovnou opravený, vyjímající z plátců poplatků děti a mládež do 19 let, důchodce a další vybrané skupiny občanů.

 

komentář: viz. senátní tisk č. 96

Výsledek projednávání: schváleno s pozměňovacími návrhy

 

 

 

Mezinárodní smlouvy

 

Senátní tisk č. 54 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic , podepsaný dne 17. prosince 2008 v Pchjongjangu. Předkladatel: Vláda, M. Kalousek, E. Janota

Protokol mezi oběma vládami dává do souladu platné znění dohody s harmonizačními klauzulemi, schválenými Evropskou komisí.

 

Dodatek novelizuje čl. 3 dohody, Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod, ČR nebude povinna poskytovat korejským investorům a jejich investicím výhodnější zacházení než které poskytuje ostatním investorům a investicím z členských zemí EU nebo z třetích zemí na základě ostatních smluv sjednaných Evropským společenstvím. Upravuje také čl. 6, ČR jako členu celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu umožní přijímat opatření v oblasti volného pohybu kapitálu a omezit volný převod plateb. Čl. 8, Řešení sporů mezi smluvní stranou a investorem a investorem druhé smluvní strany, ČR navrhuje zakotvit prameny práva, na jejichž základě bude arbitrážní tribunál rozhodovat případný spor mezi investorem a hostitelským státem. Neprovedení této „aktualizace“ dohody by hrozilo žalobou se strany EK pro porušení komunitárního práva, obdobně jako v nedávné době v případě Rakouska a Švédska.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

Senátní tisk č. 57 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dánským královstvím o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic , podepsané dne 6. března 1991 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót. Předkladatel: Vláda, M. Kalousek, E. Janota

Stávající dohoda se částečně překrývá s komunitárním právem EU, které má před mezinárodně smluvní úpravou členských států přednost.

 

Evropské komise, v rámci výroční zprávy hospodářského a finančního výboru o volném pohybu kapitálu za rok 2006 doporučila členským státům EU, aby zvážily další platnost dohod o ochraně a podpoře investic uzavřených mezi členskými státy navzájem.

Výsledek projednávání: souhlas s ratifikací

 

 

 

Jiný

 

Senátní tisk č. 55 - Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2008 . Předkladatel: Vláda, A. Vondra, Š. Füle

Zpráva je výčtem nejpodstatnějších závěrů činností institucí EU za minulý rok , tedy od ledna do prosince 2008, za slovinského a francouzského předsednictví. Zpráva je předkládána v době českého předsednictví EU, ale nehodnotí jej.

                      

V oblasti ekonomiky podnikla EU kroky, aby zabránila a zhroucení finančního systému, přijatý akční plán států eurozóny, poskytl společný rámec pro záchranné balíčky jednotlivých zemí, zejména na rekapitalizaci bank a vládní garance na dluhy bank. Členské státy se také shodly na koordinovaném zvýšení limitu pojištění vkladů drobných střadatelů na minimálně 50.000 Eur. Evropská komise zveřejnila tzv. evropský plán hospodářské obnovy zaměřený na podporu růstu a zaměstnanosti v EU a představila ozdravný balíček ve formě návrhů tří nařízení upravujících čerpání strukturálních fondů, jejichž cílem je urychlení čerpání prostředků a rozšíření okruhu uznatelných nákladů o investice do zateplování bytového fondu.

Od 1. ledna 2008 zavedly Euro Malta a Kypr, v červenci pak schválila Rada EU přijetí Eura Slovenskem k 1. lednu 2009, eurozóna se tak rozšířila na současných 16 členů. EU přijala také tzv. klimaticko-energetický balíček, jímž se členské státy zavazují ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě EU na 20 %, zlepšení energetické účinnosti o 20 % a vytyčují cíl náhrady 10 % spotřeby fosilních paliv v dopravě s bio palivy nebo jinými obnovitelnými palivy do roku 2020.

 

EU sehrála významnou roli při řešení ozbrojeného konfliktu mezi Ruskem a Gruzií, přijetím šestibodového mírového plánu, kterým bylo dosaženo příměří a stažení ruských vojsk z části gruzínského území s výjimkou separatistických regionů jižní Osetie a Abcházie, vytvořen post zvláštního představitele pro krizi v Gruzii a rozmístěna monitorovací mise EU. EU soustavně zdůrazňuje principiální podporu suverenitě a teritoriální integraci Gruzie.

 

EU podepsala stabilizační a asociační dohody se Srbskem a s Bosnou a Hercegovinou a ratifikovala stejnou dohodu s Albánií. U Černé Hory, která v prosinci již formálně požádala o členství, ještě ratifikace pokračuje. V roce 2008 probíhala ratifikace Lisabonské smlouvy jednotlivými členskými státy. Vedle Irska, (aktuálně: ratifikace ukončena) a České republiky nebyla ratifikace formálně dokončena také v Německu (aktuálně: ratifikace ukončena) a v Polsku, kde taktéž smlouva nebyla po schválení Parlamentem podepsána prezidentem.

Výsledek projednávání: vzato na vědomí

 

 

Senátní tisk č. 66 - Souhrnná zpráva o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2008 . Předkladatel: veřejný ochránce práv Otakar Motejl

Závěrečná zpráva ombudsmana za rok 2008 obsahuje jak právní analýzy konkrétních řešených případů tak i řadu podnětů legislativního charakteru. Nově se zpráva podrobněji věnuje aktivitám ochránce při připomínkování právních předpisů a jeho působení v řízení před Ústavním soudem.

 

Zpráva je rozdělena do sedmi hlavních částí. První část tvoří obecné informace o hospodaření kanceláře veřejného ochránce práv a údaje o mezinárodních aktivitách ochránce. Druhá část zprávy je věnována vztahům s ústavními orgány, zvláštním oprávněním ochránce a jeho účastí v řízení před Ústavním soudem, dále informuje o své činnosti v připomínkových řízeních. Třetí část pak tvoří statistické údaje a prezentace poznatků z jednotlivých oblastí státní správy. Ve čtvrté části předkládá ochránce informaci o výsledcích svých systematických návštěv zařízení, v nichž se nacházejí osoby omezené na svobodě. Pátá část je zaměřena specificky na otázku sociálního vyloučení a diskriminace, a to s ohledem na probíhající legislativní proces ve věci tzv. antidiskriminačního zákona, který má nově ochránci svěřit výkon působnosti ve věcech práva na rovné zacházení a ochranu před diskriminací. Šestá část obsahuje zevšeobecnění nejzávažnějších problémů a současně se v ní ochránce pokouší nastínit možnosti jejich řešení. Zároveň v této části ochránce reaguje na to, jakým způsobem byla reflektována jeho legislativní doporučení z let předcházejících. Sedmou částí je závěrečné shrnutí.

viz také

http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/cinnost/zpravy.php&doc=1473

Výsledek projednávání: vzato na vědomí

 

 

Senátní tisk č. 107 - Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2010 . Předkladatel: Vláda, M. Barták, J. Kohout

Návrh působení vojenských sil v zahraničních operacích pro rok 2010 je vládou předkládán v dostatečném časovém předstihu a již předjednán politickými stranami .

 

Oproti roku 2009 návrh počítá s nižším počtem nasazených vojáků (o sto osob), tzn. mandát na rok 2010 je pro 1 098 osob. Snižuje se také objem výše finančního zabezpečení. V Kosovu je předpoklad zachování početního stavu kontingentu v rozsahu do 550 osob. V souladu s rozhodnutími Severoatlantické rady bude iniciálně nasazen náš největší kontingent právě v Kosovu. Stejný rozsah nasazení jako v roce 2009 zůstane zachován v Čadu a na Sinajském poloostrově v počtu max. do pěti a do tří osob. Nově se předpokládá působení v rámci proti pirátské operace EU ATALANTA u somálského pobřeží, a to vysláním do tří osob na operační velitelství v Northwoodu ve Velké Británii. Další novou operací je operace EU ALTEA v Bosně a Hercegovině, s návrhem vyslání max. dvou osob. Do operace ISAF v Afghánistánu se navrhuje vyslat v roce 2010 celkem do 535 osob se zaměřením především na rekonstrukci a výcvik. Jádrem působení v Afghánistánu bude i nadále provinční rekonstrukční tým v provincii Lógar.

Výsledek projednávání: vysloven souhlas

 

 

Senátní tisk č. 108 - Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání . Předkladatel: Organizační výbor Senátu, zástupce J. Jermář

Senát předkládá prezidentu republiky návrhy na udělení či propůjčení státních vyznamenání.

 

Návrh vznikl na základě doporučení Podvýboru pro státní vyznamenání a usnesením Organizačního výboru .

Detailněji viz.:

http://www.skaloud.net/senat/aktuality/navrh-senatu-pcr-na-udeleni-statnich-vyznamenani-18-6-2009

Výsledek projednávání: schváleno

 

 

 

Dokumenty EU

 

Senátní tisk N036/07 - Návrh směrnice Rady - o správní spolupráci v oblasti daní , COM (2009) 29, 6035/09

Předložený návrh, který nahrazuje směrnici 77/799/EHS, upravuje výměnu informací v oblasti přímých daní mezi správci daně členských států EU.

 

Cílem změny směrnice je zejména zvýšení efektivity mezinárodní spolupráce s ohledem na stále rostoucí výskyt mezinárodních schémat daňových úniků, zpřesňuje a zjednodušuje postupy upravené ve stávající směrnici 77/799/EHS, a to na základě dosavadních zkušeností členských států EU.

 

Směrnice upravuje výměnu informací v oblasti přímých daní mezi správci daně členských států EU, rozšiřuje působnost výměny informací(dopadá na všechny daně, na které již nedopadá jiný předpis DPH, spotřební daně) a vymezuje systém orgánů poskytujících pomoc podle specifických funkcí (centrální a ostatní). Dále sjednocuje formát pro předávání informací při automatické výměně, dává možnost zahraniční úřední osoby vykonávat pravomoci domácí, výslovně zakazuje odepřít informaci z důvodu nedostatku domácího zájmu a možnosti využít informace k nedaňovým účelům a mimo jiné zřizuje Výbor pro administrativní spolupráci v oblasti daní.

 

Senát ve svém usnesení předloženém výborem pro záležitosti EU souhlasí s nutností efektivní a fungující spolupráce daňových správ členských států, která však není podmíněna pouze legislativním rámcem, ale také např. vůlí dotčených subjektů ke spolupráci. Nesouhlasí také s jakýmikoli kroky, které by vedly k harmonizaci přímých daní. Domnívá se, že není žádoucí, aby byly pravomoci v rámci daňové spolupráce prováděny výbory Komise, neboť tak dochází k obcházení zásady jednomyslného přijímání opatření v daňové oblasti, a navíc je zcela vyloučeno zapojení národních parlamentů v rámci procesu předběžné kontroly tvorby práva EU.

Výsledek projednávání: schváleno stanovisko VEU