Změna zákona (8.12.2005)

Na své osmé schůzi dne 8.12.2005 Senát schválil změny v zákoně "o informačních systémech veřejné správy" (senátní tisk č. 181). Přijaté pozměňovací návrhy mají význam v tom, že posouvají zákon ve směru elektronizace některých činností státu, tak jak jej preferuje ODS. Ta vychází z iniciativy sdružení eStat.cz, která se dlouhodobě zabývá projekty na elektronizaci státní správy, jejíž zásady uvádí tzv.„e-Government Act“ (Zrovnoprávnění listinné formy dokumentů s elektronickými, komplexní systém centrálních registrů dat, data z centrálního registru si může sáhnout kterýkoli úřad v republice, který bude mít oprávnění....). Hlavni změny, které přinášejí přijaté návrhy k senátnímu tisku č. 181 jsou - liberalizace, konkurence a služba pro občana na jednom místě.

Liberalizace
Ověřené výstupy mohou vydávat subjekty, které jsou oprávněny provádět vidimaci a legalizaci podle nového zákona o ověřováni, který byl letos v Senátu. Výstupy mohou vydávat samozřejmě také orgány veřejné moci, které získají k této činnosti souhlas od Ministerstva Vnitra za splnění bezpečnostních, organizačních a personálních předpokladu a dále osoby, které k této činnosti získají koncesi. Je tak upraveno navrhované postavení České pošty a Hospodářské komory. Respektive se jim v této činnosti nebude bránit, ale budou muset získat koncesi a nebudou mít tak zákonem garantovaný příjem.

Konkurence
Do vydáváni ověřených výstupů z ISVS (informační systémy veřejné správy) je zavedena soutěž, kdy si příslušný subjekt oprávněný vydávat ověřené výstupy bude moci stanovit poplatek za každý i započatý list od 5 Kč do 50 Kč.

Služba pro občana na jednom místě
Změnou zvláštních předpisu je umožněno, aby oprávněné subjekty mohly vydávat výpisy ze základních registru formou ověřených výstupů.
Jedná se o:
- katastr nemovitostí
- trestní rejstřík
- obchodní rejstřík
- živnostenský rejstřík

Pokud budou pozměňovací návrhy přijaty i sněmovnou, bude si moci občan přijít pro příslušný výpis buď na obec k notáři či k jinému oprávněnému subjektu. Pokud by k této navržené změně nedošlo, mohly by být vydávány takto max. výpisy z trestního rejstříku a možná z obchodního rejstříku. Záleželo by také na vůli správce příslušného registru, zda by chtěl umožnit oprávněným subjektům vydávání ověřených výstupů a připravit se tak o část výnosů.


Několik poznámek k vládnímu předkladu zákona
Smyslem návrhu zákona je podle navrhovatele (Ministerstva informatiky ČR) vytvořit z jednotlivých dosud neobyčejně heterogenních informačních systémů orgánů veřejné správy jediný funkční a kooperující celek, což by následně mělo vést k výraznému zefektivnění elektronických služeb veřejné správy a plnohodnotnému zavedení služeb takzvaného e-governmentu.

Záměr předkladatele se však plně nezdařil. Tomu odpovídala délka i způsob projednání návrhu zákona v PS PČR. V podstatě se totiž nejedná o novelu zákona, ale o zákon téměř zcela nový. Není pochyb o tom, že je třeba urychlit práce na zavedení služeb e-governmentu, ale způsob jakým tak činí Ministerstvo informatiky je zcela nekoncepční a nesystémový. Důvodem může být pravděpodobně neochota ministerstev a jiných orgánů veřejné moci spolupracovat na jednotném a systematickém prosazování informačních technologií do výkonu veřejné moci, protože

a) nechtějí omezit „své“ rozpočtové kapitoly tvořené pro výdaje v oblasti nákupu informačních technologií ve prospěch celku a
b) nechtějí být koordinováni ze strany „pouhého - sobě rovného“ ministerstva informatiky.

To jen podtrhuje oprávněnost návrhu ODS na zrušení ministerstva informatiky a přenesení koordinační a koncepční role v oblasti informačních technologií na úroveň premiéra /úřadu vlády/ a výkonné-realizační na ministerstvo vnitra jako orgán odpovědný za všeobecný výkon veřejné správy ve státě.

Výhody pro Českou poštu
Jiným nesouladem v původním předkladu zákona je skutečnost, že institucí, která měla podle ministerského návrhu oprávnění poskytovat výpisy z rejstříků a registrů /jako např. katastr nemovitostí/, byla stanovena jen Česká pošta a notáři, když většina agend, kde je nutný výpis z takových rejstříků a registrů se odehrává na samosprávných úřadech. Ty byly do návrhu zákona doplněny až po zásahu v PS PČR (avšak bez možnosti službu zpoplatnit). Možným důvodem tohoto „úzkého“ ministerského návrhu oprávněných osob k poskytování výpisů je skutečnost, že Česká pošta je organizací přímo řízenou ministerstvem informatiky a nachází se v trvalých ekonomických problémech, které by snad mohlo takové oprávnění „vylepšit“.