Změna jednacího řádu senátu umožní kontrolu vlády při jednání o návrzích a dokumentech EU (20.4.2004)

Senát schválil svůj nový jednací řád kterým reaguje na vstup do EU. To mu umožňuje zahájit systematickou a včasnou parlamentní kontrolu vlády při jednání o návrzích a dokumentech EU. Tímto jednacím řádem komora zároveň rozpracovává Čl. 10b Ústavy České republiky, která mu umožňuje vyjadřovat se k připravovaným rozhodnutím evropských legislativních orgánů. Vyjádření k takovýmto připravovaným rozhodnutím, podle ústavy, stanoví jednací řády obou komor. Jednací řád v podobném smyslu měnila i sněmovna.

Nejdůležitější změna jednacího řádu Senátu se týká části dvanácté s názvem "Součinnost Senátu s vládou v otázkách souvisejících se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii"

Podle ní Jedná Senát o

a) zprávě
o vývoji Evropské unie v uplynulém období a jejím dalším rozvoji, kterou vláda předkládá nejméně jednou ročně,

b) zprávě o přejímání závazků vyplývajících z členství v Evropské unii do právního řádu, především o provádění legislativních aktů vyžadujících transpozici, kterou vláda předkládá nejméně jednou ročně,

c) předběžné informaci vlády o pořadu jednání Evropské rady a následné informaci o jeho výsledcích,

d) informaci vlády o zahájení a průběhu jednání o změně smluv, na nichž je založena Evropská unie,

e) návrzích legislativních aktů Evropské unie, které vláda předkládá bez zbytečného odkladu po té, co jsou jí postoupeny Evropskou komisí či jiným orgánem Evropské unie,

f) předběžných stanoviscích, které mu vláda předkládá k návrhům legislativních aktů Evropské unie.

Senát také jedná o návrzích závazných opatření orgánů Evropské unie, aktuálních informacích a stanoviscích vlády k legislativním aktům či jiným dokumentům Evropské unie, včetně informací o stavu jejich projednávání, které mu předkládá vláda ze své iniciativy nebo na žádost Senátu či jeho výboru pověřeného projednáváním návrhu legislativních aktů a závazných opatření orgánů Evropské unie

Tato předběžná stanoviska a záměry vlády a EU může horní komora s předstihem projednat a posoudit. To umožní alespoň částečně předem varovat před případnými riziky a vyslat varovné signály jak vládě, tak veřejnosti.

>>>změny jednacích řádů Poslanecké sněmovny a Senátu