Závěry ze setkání starostů, primátorů a hejtmanů (6.5.2003)

Dne 6.5.2003 se uskutečnilo v jednacím sále Senátu jednání Starostů, primátrů a hejtmanů, zvolených za Občanskou demokratickou stranu. Toto jednání inicioval senátní klub ODS.

Starostové, primátoři a hejtmani, zvoleni za Občanskou demokratickou stranu přijali na svém jednání dne 6. 5. 2003 tyto závěry

1. Reforma veřejné správy nesplnila slibovaná očekávání. Výkon veřejné správy se většinou nepřiblížil občanům, jednání na úřadech se nezjednodušila, počet úředníků a agend se nesnížil. Finanční náklady na reformu jsou vysoké, přenos některých kompetencí není finančně zajištěn a veřejná správa musí být dotována z vlastních rozpočtů obcí.

2. Nezbytně nutné je znovu přehodnotit současný stav. S přesunem kompetencí především na kraje v oblasti školství a zdravotnictví (ale i dalších oblastech), je nutné převést také odpovídající finanční prostředky a zároveň snížit počet pracovníků na těch ministerstvech, odkud jsou kompetence přesunuty.

3. Při přípravě rozpočtu na příští rok, ale také při novelizaci zákona o rozpočtovém určení daní je nezbytné posílit rozpočty obcí vykonávajících tzv. přenesenou působnost. V systému přerorozdělování daní je nutné posílit motivační složku navýšením daňových výnosů v závislosti na daňových příjmech v dané obci.

4. Zásadně odmítáme vládní návrh zákona o rozpočtovém určení daní, který neřeší problémy veřejné správy, ale naopak je prohlubuje. Návrh tohoto zákona zásadním způsobem ohrožuje existenci soukromého školství, nepomáhá řešení akutních problémů v systému fungování středního školství a brání v rychlé přípravě financování projektů ze strukturálních fondů.

5. Celková reforma veřejných financí je nutná a musí vést k přímé motivaci zastupitelstev krajů, měst a obcí na podpoře rozvoje území. Měla by obsahovat prvky, vyrovnávající rozdíly v důležitých oblastech života společnosti tak, aby uvnitř ČR nevznikalo 14 států a musí rovněž bránit nesmyslnému a neefektivnímu zadlužování rozpočtů, a to jak obcí, krajů tak i státu.

6. Žádáme dále zavedení povinnosti pro předkladatele návrhů zákonů uvádět v komentáři finanční nároky nikoli jen na státní rozpočet, ale na celkové veřejné finance, tedy i obce a kraje.

7. Trvajícím úkolem pro všechny stupně veřejné správy musí být snaha omezovat byrokracii a zjednodušovat občanům život.

8. Pokračujícím úkolem je koordinace zahraniční politiky s výstupem na obce, města a kraje s cílem prosazovat jejich zájmy i v mezinárodním měřítku.
 
 

Přiložené obrázky

  • 0605-1.JPG, 29 kB