Třináctý soudce ústavního soudu (29.7.2004)

Senát PČR na své 17. schůzi dne 29. července 2004 dal souhlas se jmenováním (ve smyslu ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústavy ČR a § 6 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu) paní JUDr. Ivanu Janů, novou soudkyní Ústavního soudu ČR. Vyslovit souhlas s touto volbou doporučil plénu svým usnesením Ústavně právní výbor Senátu PČR i Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. V tajné volbě její kandidaturu podpořilo 59 z 61 přítomných senátorů.

Ivana Janů absolvovala právnickou fakultu University Karlovy v Praze v r. 1972. Doktorátu práv v oboru mezinárodního práva veřejného dosáhla v r. 1974.

Vletech 1973-1983 pracovala ve Výzkumném ústavu vodohospodářském v Praze, v oblasti vodohospodářské legislativy a legislativy týkající se životního prostředí. V letech 1983-1989 pracovala jako vedoucí podnikový právník u stavební organizace Instav Praha.

V letech 1978-1989 působila jako soudce přísedící u Obvodního soudu pro Prahu 6. V listopadu 1989 byla kooptována do České národní rady, a následně kandidovala a byla zvolena ve dvojích parlamentních volbách.

Za trvání svého poslaneckého mandátu pracovala v ústavně právním výboru, mandátovém a imunitním výboru a od r. 1992 jako místopředsedkyně zahraničního výboru. Zúčastnila se prací na současné Ústavě České republiky, jako členka parlamentní komise pro tvorbu ústavy.

V listopadu 1993 byla jmenována prezidentem republiky Václavem Havlem soudkyní a místopředsedkyní Ústavního soudu České republiky, pověřena vedením zahraničních styků Ústavního soudu ČR.

V červnu 2001 byla zvolena Valným shromážděním OSN soudkyní ad litem Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY), poté co odpracovala osm let ze svého desetiletého mandátu soudce Ústavního soudu. V současné době pracuje na svém druhém případu, jehož ukončení se předpokládá v létě 2004

Přiložené obrázky

  • 290704-1.JPG_1.jpg, 27 kB