Senát schválil nový okruh posuzování vlivů na životní prostředí (12.2.2004)

Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí mají být v souladu s evropskými směrnicemi navíc celostátní a regionální koncepce rozvoje. Změnu má umožnit novela, kterou schválil Senát rozdílem pouhých dvou hlasů. S novelou, proti níž během více než hodinové debaty vystupovali hlavně zástupci ODS, nakonec souhlasilo 34 z 63 přítomných senátorů. Součástí diskuse byly i pochybnosti o správném vyvážení ochrany životního prostředí a rozvojem společnosti a zvyšování životní úrovně obyvatel.

Domnívám se, že ochrana životního prostředí by měla existovat jen do té míry, aby zákonnou normou eliminované negativní dopady nepřevážily ty pozitivní. Důsledkem této nerovnováhy je brždění, zpomalení a značné prodražení staveb, které by vznikaly rychleji a laciněji (a to i při zajištění ochrany přírody stávajícími zákony).

Nové unijní normy opět o něco více komplikují náš rozvoj. Západoevropské státy, státy EU, vytvořily tyto normy až poté, co dosáhly jistého rozvoje a konkurenceschopnosti, ke které my směřujeme. Pro jejich dostižení je zde opět další překážka. Navíc posuzování vlivu nad rámec směrnic EU, které se vláda touto novelou zavádí je byrokratické, lehce zneužitelné a nekonečné. Takové je již dnes např. řízení EIA, stavební řízení a další. Pro nově zahrnované řízení pro velké územní celky to vede k tomu, že se projednává jejich řízení tak dlouho až to, co má být zahrnuto, se odsouvá, z projednávání vypouští, územní celky se dělí, lokality se vynechávají apod., neboť už dnes najít shodu, kompromis je téměř nemožné pro fundamentalistické námitky některých, především těch, kteří je mají ke všemu. S takovým přístupem by naši předkové těžko postavili železnice, přehrady, rybníky, elektrárny i komunikace.

Detaily projednávaného zákona:


Senát schválil na své 13. schůzi dne 29. ledna 2004 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a některé související zákonyPředkladatel zákona: Vláda ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Libor Ambrozek
senátní tisk č. 258
navazuje na sněmovní tisk č. 354


Předmět zákona:
Novela zákona byla Poslaneckou sněmovnou schválena 12. prosince 2003 a jejím cílem je v první řadě transpozice a tím dosažení souladu s novými směrnicemi EU o tzv. strategickém posuzování SEA vlivů na životní prostředí (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42 ES ze 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí) v rámci českého právního řádu.

Současná právní úprava daná zákonem č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvoje koncepcí a programů na životní prostředí, požadavky výše uvedených směrnice nesplňovala. Byla omezena pouze na posuzování některých koncepcí zpracovávaných ústředními orgány a předmětem posuzování vlivů na životní prostředí byla nově koncepce regionální a za jistých podmínek i některé koncepce lokální. Ani z procesního hlediska nebyly požadavky evropské legislativy prozatím zcela splněny, například způsob zapojení úřadů. Vláda navrhla touto novelou současnou úpravu implemetnace směrnic EU do zák. č. 244/1992 Sb. zrušit a implementaci výše uvedených směrnic zapracovat znovu a jen do zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Tento zákon se tak stává jediným právním předpisem pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí, jak v oblasti konkrétních záměrů, tak v oblasti koncepcí.

V České republice je posuzování koncepcí a strategických záměrů realizováno již od roku 1992, doby vzniku první právní podoby zákona, ve které byla zahrnuta i kapitola a ustanovení, týkající se posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon ale nestanovil přesné procesní procedury, jak takové posuzování má probíhat. Čas a praxe vytvořily jakýsi koncensus realizací určitých postupů. Tato zákonem neurčená "pravidla", která do této doby fungují, jsou z větší míry totožné s tím, jak byla celá tato problematika upravena evropskou směrnicí (výše uvedenou z roku 2001). V těchto domácích podmínkách jsem tedy měli oproti státům EU náskok. Senát PČR dostal k projednával další z nadstandardních novel zákona. Nadstandardní ve snaze zpřísnit již tak EU dostatečně zpřísněné.

Novela:
- nově definuje předmět posuzování, a to především výčtem oborů, v nichž koncepce posuzování podléhají, v porovnání s platnou právní úpravou se přesně upravuje postup při posuzování koncepcí. Zvláštní ustanovení se navrhuje pro posuzování územních plánů. Návrh zde respektuje fakt, že podrobná procesní pravidla pro posuzování plánovací dokumentace jsou obsažena ve stavebním zákoně.
- v souladu se zněním směrnice 2001/42 ES a s Úmluvou o posuzování vlivu na životní prostředí přesahující hranice státu se do zákona vkládají ustanovení o tzv. mezistátním posuzování koncepcí. Další navrhované změny zákona se týkají problematiky posuzování jednotlivých záměrů, jsou spíše technického charakteru a reflektují dosavadní zkušenosti s aplikací tohoto zákona v praxi.
- v oblasti posuzování záměrů obsahuje několik případů, v nich česká právní úprava zůstává nekompatibilní se směrnicí Rady Evropských společenství 85/337 o posuzování vlivů určitých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí.

Problematické okruhy vládní novely:
- skutečnost, že na základě dosavadní praxe Ministerstvo životního prostředí navrhuje prodloužit některé lhůty, které mají především správní úřady k provedení nejrůznějších úkonů v obou fázích onoho procesu posuzování. Proces posuzování vlivu, ať už investičních záměrů, staveb anebo koncepcí na životní prostředí je věcí jistě nesmírně důležitou, ale měla by mít také své limity.

- změna, k níž dochází při mezistátním nebo tzv. přes hraničním posuzování vlivů. Současný stav je takový, že ČR se podrobí požadavku na takovéto mezinárodní posuzování, ale má na to, žádá-li o to nějaký zahraniční subjekt prostřednictvím svých státních orgánů, v zákoně určitý filtr (k takovému posuzování totiž dojde pouze tehdy, vysloví-li s tím souhlas Ministerstvo zahraničních věcí). V takovém případě podle současného stavu samozřejmě nese náklady s tímto procesem navíc spojené stát, nikoliv investor. Tato novela přináší změnu, vzdání se takového to filtru, který v současné době představuje souhlas Ministerstva zahraničních věcí, protože není v souladu s dohodnutými pravidly hry v rámci EU. Vláda však v souvislosti s touto nezbytnou a potřebnou změnou žádá, aby byla nejvýznamnější část nákladů tohoto procesu, nastane-li, nově přenesena na investora a ne tak jak to platilo ve stávající právní úpravě, na stát.

- změna formulace, která se týká požadované odborné praxe pro licencované odborníky, kteří se posuzováním vlivů na životní prostředí zabývají. Nová formulace, ukládá, žadateli o licenci splnit podmínku 3-leté praxe v oboru. Existuje na první pohled riziko, že taková překážka vstupu do odvětví může znamenat jisté obranářství cechovního typu konkrétní skupiny lidí, které pro absenci praxe přímo v tomto oboru nikdy neumožní počet uchazečů o tuto profesi rozšířit.

Finanční dopady:
Ekonomické dopady návrhu novely zákona č. 100/2001 Sb. představují zejména zvýšení výdajů státního rozpočtu a územních rozpočtů na administrativní zabezpečení vyhodnocení a smluvní zajištění zpracování posudků autorizovanou osobou k návrhům koncepcí. Zpracování posudku je zajišťováno autorizovanou osobou a financované zpracovatelem koncepce - orgánem veřejné správy.

Účinnost novely:
Zákon nabývá účinnosti dne 1. května 2004.

Hlasování senátorů ODS k novele zákona:
pro nikdo, proti 12, zdržel se 6

Hlasování Senátu PČR k novele zákona:
registrováno 63 senátorů, kvorum 32, pro 34, proti 15

Senát PČR tímto hlasování vyslovil souhlas s Vládou předloženým návrhem.