Priority nizozemského předsednictví EU (21.7.2004)

Dne 21. července 2004 navštívila senátní výbor pro záležitosti evropské unie nizozemská velvyslankyně Ida L. van Veldhuizen-Rothenbücher a seznámila přítomné s prioritami nizozemského předsednictví EU. Jednání se účastnili i členové zahraničního výboru Senátu.

Priority vznikly ve spolupráci s Irským předsednictvím, jsou součástí víceletého programu, který byl schválen na konci minulého roku.

1) Rozšíření EU
Podle velvyslankyně pomůže další rozšíření zvýšit stabilitu a bezpečnost v Evropě. Sjednocená, stabilní a bezpečná Evropa bude lépe připravena na svou gblobální roli. V zájmu Evropy je aby existovala co největší oblast sdílených hodnot. Nizozemci budou jednat o přistoupení s Bulharskem a s Rumunskem. V souladu se Závěry evropské rady z prosince 2003 budou jednání ukončena v r. 2004 (pokud obě země ukončí přípravy na členství a bude patrný pokrok v jejich přípravě). Obě země budou posuzovány zvlášť. V říjnu t.r. je očekávána zpráva Komise na téma přistoupení uvedených zemí.

V prosinci se Evropská rada rozhodne, zda Turecko vyhovuje kodaňským kritériím. Pokud ano, budou započata jednání s Tureckem, jak bylo rozhodnuto na kodaňské Evropské radě v prosinci r. 2002. Nizozemská vláda bude své názory odvíjet od zprávy Evropské komise. Tato zpráva bude publikována na podzim t.r. Nizozemská vláda se domnívá že by bylo vhodné aby rozhodnutí Evropské rady bylo trvale platné a aby bylo podporováno členskými státy. Aby bylo zjednodušeno rozhodování v této oblasti, vláda se snaží zjistit s předstihem postoje jednotlivých členských států.

Podle rozhodnutí ER v červnu t.r. bude za 6 měsíců posouzen stav připravenosti Chorvatska. Nizozemsko se bude připravovat rámec pro jednání pro Evropské rady v prosinci.

2) svoboda, bezpečnost a spravedlnost
Nizozemsko bude klást důraz na závěry politických směrnic pro nadcházející roky a bude rozpracovávat dané priority stávajícího programu. Důraz bude kladen zejména na boj proti terorismu a na pokračování harmonizace azylové a imigrační politiky. V listopadu se bude na toto téma konat speciální evropský summit.

3) účinná vnější politika a zlepšení EU ve světě
Nizozemí bude pokračovat ve stávajícím programu s důrazem na čtyři oblasti:
a) Asie,
b) strategické partnerství mezi Evropou a středozemím a blízkým východem ,
c) zlepšení monohostranných postupů (např. při boji proti terorismu).
d) evropská bezpečnostní a obranná politika (bude věnována pozornost krizi v Bosně a Hercegovině).

Je plánován summit s Ruskem a s Ukrajinou, který umožní posílit vztahy s těmito sousedy.
Nizozemská vláda se bude snažit nalézt řešení tzv. zamrzlých konfliktů v jižní Evropě a na Kavkaze.

4) trvale udržitelný růst
Podle nizozemské vlády je zapotřebí zrychlit oživení evropského hospodářsví (známky oživení se objevují). Principy stability a růstu by se měly dodržovat.

Pokud jde o Lisabonskou strategii, EU se musí soustředit na realizaci závěrů Evropské rady která proběhla v březnu t.r. Pracovní skupina rady předá svou zprávu v listopadu.

Nizozemské předsednictví bude věnovat pozornost redukci administrativní zátěže firem. Dále bude spolupracovat s Komisí na základním balíčku opatření pro zjednodušení legislativy.

5) budoucí rozpočtový systém
Tato priorita - nová finanční a rozpočtová struktura, se nazývá agenda 2007. Nizozemské předsednictví považuje za důležité, aby se navázalo na stávající zásady a směrnice finančních perspektiv a aby bylo možné ukončit jednání v r. 2005. Prioritou je nový víceletý finanční a rozpočtový rámec, ten současný bude trvat do r. 2006. Komise naznačila, že by s novým balíčkem doporučení chtěla seznámit členské státy během následujících 6-ti měsíců.

Přiložené obrázky

  • 210704-1.JPG_1.jpg, 23 kB