Priority britského předsednictví (13.7.2005)

Dne 13. července 2005 navštívila senátní výbor pro záležitosti evropské unie britská velvyslankyně Linda Duffield a seznámila přítomné s prioritami britského předsednictví EU. Podobně jako program lucemburského předsednictví vychází britský program z Víceletého strategického programu na léta 2004-2006 a z pracovního programu Lucemburska a Velké Británie (z prosince 2004).

Na úvod se britská velvyslankyně zmínila o tom, že se Evropská rada dva týdny po neúspěchu referend o euroústavě nedobrala k cíli pokud jde o dohodu o rozpočtu pro následující Finanční perspektivu. To způsobilo ve členských státech nejistotu. Na druhé straně vyslovila naději na dohodu slovy britského premiéra (která pronesl v Evropském parlamentu 23. června) "Každá krize přináší nové příležitosti". Podle ní je zde příležitost pro Evropu, pokud jí máme odvahu zvednout. Neschválení referenda ve Francii a Nizozemí je jasné poselství, že EU se příliš vzdálila od svých občanů a jejich každodenního života. Existuje mnoho faktorů, které hrají pro občany důležitou roli, a které jdou za euroústavu. Mezi tyto faktory patří pracovní místa, penze, životní úroveň, globalizace a bezpečnost. Vláda británie cítí že EU by se měla soustředit na nové výzvy které přináší globální ekonomika, na vytváření pracovních míst a na bezpečnost

Velká Británie si vytyčila tyto priority:
1. Hospodářská reforma a sociální spravedlnost
2. Role Evropy ve světě
3. Bezpečnost a stabilita


1. Hospodářská reforma a sociální spravedlnost

Zlepšení regulatorního rámce: na základě iniciativy šesti států (Ir, Niz, Luc, Rak a Fin) chce Británie učinit pokrok v těchto třech oblastech: zlepšení procesu formulování politiky prostřednictvím lepších konzultací a odhadu dopadů nařízení a směrnic; redukovat objem a komplexnost EU legislativy; zrevidovat dopad a výsledky současné legislativy
Směrnice o službách: Británie považuje směrnici za příležitost k největšímu zdokonalení vnitřního trhu od jeho vzniku
Finanční služby: implementace a vymáhání, potřeba udržení konkurenceschopnosti v tomto sektoru
Životní prostředí a udržitelný rozvoj: za britského předsednictví začne debata o revizi Strategie EU pro udržitelný rozvoj
REACH (regulace oběhu chemických látek [(Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals]): nařízení by mělo podporovat zdraví, životní prostředí ale i konkurenceschopnost
EU-USA: hledání oblastí pro konkrétní spolupráci a činnost, zejména posílení hospodářského partnerství; pokrok na základě summitu EU-USA za lucemburského předsednictví a pokrok při zdolávání bariér v oblasti obchodu a investic

2. Role Evropy ve světě

Rozvojová agenda z Dohá: Británie podporuje závěry současného kola jednání z Doha (WTO), uskutečňování závěrů konference by mělo vést ke globálnímu hospodářskému růstu, včetně lepšího přístupu na trh pro rozvojové země, zejména pro nejchudší státy, a který bude odrážet rozvojové cíle tisíciletí
Afrika: do roku 2010 zdvojnásobit pomoc ze strany EU a do roku 2015 dosáhnout cíle stanoveného OSN 0,7 % HDP; dlouhodobá globální strategie vůči Africe
Pokrok v oblasti klimatických změn: režim po roce 2012 - větší spolupráce s klíčovými partnery na světové úrovni, rozšíření obchodování s emisemi v rámci EU i na emise z letadel
Reforma obchodu s cukrem: posílit širší cíle v oblasti obchodu a rozvoje, součástí reformy musí být řešení, které jsou akceptovatelná pro státy AKP (Afrika, Karibik, Pacifik)
Rusko a Ukrajina. Rusko: partnerství na základě společných evropských hodnot odrážející zájmy EU ve společném sousedství. Ukrajina: pokračování v rozvoji vztahů na základě kroků učiněných za lucemburského předsednictví
Blízký Východ: další pokračování spolupráce s USA a ostatními partnery. EU bude nadále podporovat činnost J. Wolfensohna, monitorovat volby do palestinské Legislativní rady a reformovat donorské struktury
Irák: podpora přechodu v Iráku na základě úspěšné konference uspořádané EU a USA
Středomoří: u příležitosti 10. výročí Barcelonského procesu podpora reformního úsilí v regionu

3. Bezpečnost a stabilita

Boj proti terorismu: pokrok směrem ke splnění závazků Haagského akčního programu a Akčního plánu EU pro boj s terorismem; zvýšení bezpečnosti na vnějších hranicích EU a bezpečnosti cestovních dokumentů
Rozšíření: zahájení přístupových rozhovorů s Tureckem 3. října, příprava na vstup Bulharska a Rumunska k 1. lednu 2007, připravenost k zahájení přístupových rozhovorů s Chorvatskem poté, co splní podmínky.


>> oficiální stránka britského předsednictví EU