Priority belgického předsednictví EU (19.7.2010)

Dne 14. 7.2010 navštívila senátní výbor pro záležitosti EU velvyslankyně Belgie v ČR J. E. Renilde Loeckx a seznámila přítomné s prioritami belgického předsednictví v Radě EU.

Belgické předsednictví charakterizuje svých pět hlavních směrů následovně :

1. Reakce na ekonomickou krizi - příprava opatření ke zvýšení dohledu nad finančními trhy.

2. Sociální koheze a boj proti chudobě.

3. Životní prostředí a klimatické změny - příprava na prosincové zasedání klimatické konference OSN   v Cancúnu.

4. Oblast práva a vnitřních záležitostí - implementace tzv. Stockholmského programu.

5. Vnější vztahy - pokračování politiky rozšiřování EU a rozjezd evropské služby pro vnější činnost

 

Níže jsou uvedené prioritní témata podrobněji.

 

1. Reakce na ekonomickou krizi: Příprava opatření ke zvýšení dohledu nad finančními trhy.

[Tackling the ongoing economic crisis: Preparing measures to increase the surveillance of financial markets]

Belgické předsednictví má v úmyslu spoluvytvářet novou architekturu pro dohled nad finančním sektorem a zvýšit ochranu spotřebitelů a investorů. Plánuje opatření k zajištění finanční stability a k překonání hlavních problémů EU jako je ztráta konkurenceschopnosti některých ekonomik, obtíže se stabilizací veřejných financí a se získáváním zdrojů pro financování boje proti změnám klimatu. Cílem je také lepší koordinace hospodářských politik a vyšší rozpočtová kázeň v členských státech.

Konkrétně má Belgie v plánu zahájit víceletý akční plán reformy finančních služeb. Do konce roku chce schválit nový systém finančního dohledu sestávající ze tří institucí mikrodohledu a jednoho orgánu  pro kontrolu rizik na makro úrovni. Na základě práce Basilejského výboru by měla být stanovena nová pravidla kapitálové přiměřenosti.

 

2. sociální soudržnost a boj proti chudobě.

[Social cohesion and fight against powerty]

V rámci této oblasti Belgie hodlá pokračovat v implementaci opatření týkající se podpory a zlepšení zdraví a bezpečnosti těhotných pracovnic, pokročit v debatě o směrnici o pracovní době, o přenositelnosti důchodů a více propracovat uplatňování zásad rovného zacházení. Dále má v úmyslu pokračování v jednáních o směrnici týkající se přeshraničního poskytování zdravotní péče a v práci na návrhu nařízení týkající se informací o potravinách pro spotřebitele. Chce se také soustředit se na řízení rizik ohrožení veřejného zdraví (iniciované pandemií chřipky) a připravit evropskou konferenci Úmluvy o kontrole tabáku. V rámci boje proti chudobě se Belgie hodlá zaměřit na dětskou chudobu, bezdomovectví a všeobecný přístup ke kvalitní zdravotní péči. Tato priorita souvisí i s ustanovením roku 2010 evropským rokem boje proti chudobě.

 

3. Životní prostředí a klimatické změny: příprava na prosincové zasedání klimatické konference OSN   v Cancúnu.

[Environment and climate change: Prepating the December UN climate conference in Cancún]

Belgie bude koordinovat zájmy EU v rozhovorech po Kodaňském summitu týkajících se "boje proti klimatickým změnám". Na listopadovém setkání Rámcové úmluvy o klimatických změnách v Cancúnu chce prosadit „zřetelný pokrok" jak v redukci CO2 tak i v závazcích na jejich podporu ze strany rozvojových zemí.

Vedle toho chce belgické vedení EU podpořit přechod k „zelené ekonomice" mimo jiné  prostřednictvím selektivních daní. Cílem je i konsensus v evropské legislativě umožňující členským státům získat zpět náklady na odstranění externalit silniční dopravy od jejich uživatelů. EU se bude pod belgickým předsednictvím připravovat na 10. konferenci účastníků Úmluvy o biologické diverzitě v říjnu v Nagoyi. Předpokládá se prosazování opatření proti invazivním nepůvodním druhům, omezování nezákonného těžení dřeva a kritérií pro používání biomasy. Belgie hodlá věnovat pozornost závěrům Rady pro životní prostředí o geneticky modifikovaných organizmech.

 

4. Oblast práva a vnitřních záležitostí: Implementace tzv. Stockholmského programu.

[Justice and home affairs: Implementing so-called Stockholm Programme]

Během předsednictví bude pokračovat implementace víceletého Stockholmského programu (na léta 2010-2014). V oblasti justiční spolupráce bude EU usilovat o vzájemné uznávání soudních rozhodnutí. Měla by být zahájena vyjednávání s Radou Evropy o přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech.

Pokračovat bude i vývoj společné migrační politiky. Do roku 2012 má být podle Stockholmského programu implementována společná azylová procedura a jednotný status pro osoby pod mezinárodní ochranou. Prioritou je posílení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích "Frontex" a boj proti obchodu s lidmi.

 

5. Vnější vztahy: pokračování politiky rozšiřování EU a rozjezd evropské služby pro vnější činnost.

[Extermal relatinon: Continuing with the EU´s enlargement policy and putting in place the European External Action Service]

Předsednictví bude vytvářet Evropskou službu vnější akce. V červnu se Vysoké představitelce podařilo se zástupci evropských institucí vyjednat kompromis o jejím fungování. Diplomatický sbor EU by měl zahájit svou činnost již na podzim. Hlavními úkoly předsednictví jsou nábor personálu na všech úrovních této služby a transformace delegací EU.

Belgické předsednictví chce dále usilovat o jednotný hlas EU v G20. V programu zdůrazňuje jednotný postoj EU k reformám mezinárodních finančních institucí, především Mezinárodního měnového fondu.

Důležitou roli bude hrát proces rozšiřování. Do konce roku by mohlo přístupová jednání uzavřít Chorvatsko a Island pravděpodobně zahájí formální rozhovory o členství. Pokračovat budou jednání s Tureckem. EU zhodnotí zahájení rozhovorů s Makedonií a v rámci stabilizačního a asociačního procesu by měla pokročit příprava dalších států západního Balkánu na zahájení vstupních rozhovorů.

 

Stránky belgického předsednictví lze nalézt na www.eutrio.be

 
Na snímku - belgická velvyslankyně J. E. Renilde Loeckx.

Přiložené obrázky

  • 100719_Loeckx.JPG, 114 kB