Prezentace priorit Min. průmyslu a obchodu (8.1.2003)

Dne 8.1.2003 se v rámci jednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu uskutečnila prezentace priorit Ministerstva průmyslu a obchodu, přednesená ministrem Rusnokem. Po prezentaci se konala diskuse.

Úvodní část a hlavní body z oblasti podpory podnikání byly následující:

úlohy MPO v nastávajícím období
- navázat na předchozí koncepční činnost a současně utlumit operativu a řešení jednotlivostí
- oprostit se od ambicí ovlivňovat veškeré hospodářské dění a plněji respektovat tržní charakter ekonomiky
- soustředit se na vytváření příznivých podmínek pro podnikání (včetně programového ovlivňování některých procesů - využití rozvojových programů)
- na to navázat legislativní činnost
- výkon kompetenčně svěřených akcionářských práv, dořešení zbývajících privatizačních procesů
- Efektivní (tzn. prorůstové) využití omezených prostředků státního rozpočtu, vč. koordinace ve prospěch zajištění kofinancování pro využití prostředků ze zdrojů EU.
- zabezpečení bezproblémového vstupu do EU


Politiky v působnosti MPO
- střednědobá resortní politika Ministerstva průmyslu a obchodu od roku 2004
- koncepce průmyslové politiky a spolu s ní připravený Akční program k posílení konkurenceschopnosti průmyslu ČR
- politika podpory malého a středního podnikání na období do roku 2004
- proexportní politika
- energetická politika
- surovinová politika
- koncepce spotřebitelské politiky
na léta 2001 až 2005


Priority rezortu MPO
1. Zlepšeni podnikatelského prostředi
2. Podpora investováni
3. Podpora exportu
4. Podpora malého a středniho podnikáni
5. Aktualizace energetické politiky
6. Dokončeni privatizace
7. Připrava na vstup do EU


Zlepšení podnikatelského prostředí
- právní úprava podnikání
- hospodářská soutěž
- daně
- podpora výzkumu a vývoje
- přistup k financím
- rozvoj lidských zdrojů


Materiál "Vyhodnoceni podnikatelského prostředi a návrh na jeho zdokonalení" byl zpracován MPO ve spolupráci s hospodářskou komorou a Svazem průmyslu a dopravy. Vládě ČR bude předložen do konce ledna 2003.


Příkady návrhů závěrů pro zlepšení podnikatelského prostředí:


V gesci Ministerstva průmyslu a obchodu

Aktualizovat politiku podpory MSP, zvýšit tuto podporu a její dostupnost a upřesnit zaměření a strukturu agentur zabývajících se podporou podnikání. Vytvořit podmínky pro maximální využití zdrojů Evropské unie ke kofinancování programů na podporu rozvoje podnikání v ČR.

Novelou zákona zdokonalit systém investičních pobídek a upravit ho zejména z hlediska potřeb monitorování veřejné podpory pro EU a lepší vymahatelnosti závazků investorů. rozšířením Programu podpory českých subdodavatelů napomáhat vyššímu zapojení domácích dodavatelů do dodavatelských řetězců ve státem podporovaných projektech investorů.

V gesci Ministerstva spravedlnosti

Zpracovat legislativní úpravu problematiky úpadku s využitím doporučení Evropské komise a Světové banky, která by odstranila zdlouhavost a formalismus postupu a více napomohla zachování zdravých částí podniku v úpadku.

Legislativně zajistit urychlení zápisu do obchodního rejstříku. Změny v zápisech rejstříkové agendy řešit formou tiskopisových návrhů s předem stanovenými přílohami a s účinkem zápisu v řádu dní.

V gesci Ministerstva práce a sociálních věcí

Upravit pracovní právo tak, aby představovalo moderní způsob ochrany zaměstnanců a nevystavovalo přitom zaměstnavatele nepřiměřené zátěží, ve svých důsledcích bránící vytváření pracovních míst. Vytvořit podmínky pro přiměřenou flexibilitu pracovní síly na trhu práce.

Přehodnotit systém nemocenských dávek a navrhnout jeho parametry tak, aby se zamezilo rozšířenému zneužívání tohoto systému některými příjmovými skupinami.

Přiložené obrázky

  • 080103-1.JPG, 16 kB