Novela živnostenského zákona s ohledem na zastavárny (29.1.2004)

Senát schválil změny živnostenského zákona, které napomohou řešit jeden z problémů hl. m. Prahy týkající se bezpečnosti - provoz nočních zastaváren. Podle údajů policie tyto provozovny využívají do značné míry lichváři a zloději a v noci jsou jeho zákazníky hlavně narkomani. Dosud podle současných zákonů mohli policisté kontrolovat pouze zboží v regálech. Bazary ale schovávají většinu kradeného zboží v jiných místnostech. Dále když se policistům podařilo zajistit kradené předměty, měli obvykle zhoršenou možnost zloděje vypátrat kvůli nedostatečné identifikaci. Provozovatel bazaru nemusel uvádět, od koho vykupoval. Novela požaduje identifikaci zákazníka a policii umožňuje vstupovat do všech místností provozovny. Opatření tohoto druhu byla občany opakovaně požadována. Novela se dostala do parlamentu z iniciativy hl. m. Prahy.detaily projednávaného tisku jsou uvedeny níže


Senát schválil na své 13. schůzi dne 29. ledna 2004 novelu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisůPředkladatel zákona: Zastupitelstvo hl. m. Prahy, radní Rudolf Blažek
senátní tisk č. 253
navazuje na sněmovní tisk č. 107


Předmět zákona:
Zastupitelstvo hl. m. Prahy návrhem této novely reagovalo na základě obecného poznatku, Praha nevyjímaje, že zastavárny se velmi často stávají místy odbytu kradených věcí.
Provozovat zastavárnu, živnost ohlašovací volnou, může každá osoba způsobilá provozovat živnost dle živnostenského zákona, bez jakýchkoliv kvalifikačních předpokladů na ni kladených. Provozovatel zastavárny (zástavní věřitel) a vlastník věci nebo jeho zástupce, oprávněný cizí věc zastavit (zástavní dlužník) jsou povinni mezi sebou uzavřít smluvní vztah (zástavní smlouva) na základě §31 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání a na základě ustavení §156 obch. zákoníku, nicméně živnostenský zákon nestanovuje povinnost podnikatele ověřovat si totožnost vlastníka věci dle legitimního a věrohodného dokladu. Pokud kontrolnímu orgánu zdokladuje provozovatel zastavárny tyto smlouvy a není mu prokázáno, že ví o tom, že předmětné zboží je kradené, není ho v těchto případech možné usvědčit z trestného činu podílnictví. Snahou této novely, která v projednáním v PS PČR nabyla ještě detailnějších změn, je především zprůhlednění fungování této živnosti a pochopitelně zabránění prvotní trestné činnosti s výsledkem jednoduchého odbytiště.

Novela:
- omezuje zneužívání zastavárenské činnost k páchání trestného činu
- ukládá živnostníkům provozujícím tuto činnost za povinnost ověřit totožnost osoby, která zboží dává do zástavy

Členění novely zákona:
část první - změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
část druhá - změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
část třetí - změna zákona č. 283/1991 Sb. o Policii ČR, ve znění zákona č. 326/1992 Sb.
část čtvrtá - účinnost

Změny projednané v Poslanecké sněmovně PČR:
Návrh Zastupitelstva hl. m. Prahy, který prošel projednáním v PS řešil jen ujednání §31 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, s tím, že specifikoval jaké náležitosti má mít zástavní smlouva, aby se stala řádným dokladem prokazující způsob nabytí zboží.
- §31, ŽZ je nově nadepsán "Povinnosti podnikatele"
- §31, ŽZ, nově se vkládá odst. 4
obecně: podnikateli je ukládána povinnost, pokud jde o nákup použitého zboží nebo o zboží bez dokladu nabytí, přijímaní tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy - před přijetím smluvního vztahu - identifikovat jeho účastníky (zástavní dlužníky) a předmět smluvního vztahu a těchto skutečnostech vést evidenci,
- §31, ŽZ, nově se vkládá odst. 5
obecně: stanovuje co se rozumí pro účely tohoto zákona "identifikací účastníků":
- u fyzické osoby zjištění jejího jména a příjmení, případně všech jmen a příjmení, data narození, trvalého nebo jiného pobytu, jejich ověření z příslušného dokladu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále specifikace příslušného dokladu totožnosti, včetně uvedení orgánu a státu, který jej vydal,
- u právnické osoby zjištění obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, jejího sídla, identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí, a identifikace fyzické osoby podle písmene a), jednající jménem této právnické osoby v daném smluvním vztahu.
- §31, ŽZ, nově se vkládá odst. 6
obecně: stanovuje se rozumí "identifikací předmětu smluvního vztahu", tedy název výrobku, značka, výrobní číslo
- §31, ŽZ, nově se vkládá odst. 7
obecně: zavádí se možnost ověření nebo zjištění údajů také dálkovým přenosem (pokud je zaručena identifikace dle zvláštního předpisu; zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). Identifikační údaje o zástavním dlužníku i předmětu zástavy je podnikatel povinen archivovat 5 let ode dne uzavření smlouvy.
- §31, ŽZ, nově se vkládá odst. 8
obecně: pokud zástavní dlužník nechce přistoupit na podmínky identifikace dané zákonem nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout ho do zástavy ani zprostředkovat jeho nákup,
- §65, ŽZ, nově se vkládá odst. 2
obecně: nově se umožňuje živnostenskému úřadu uložit podnikateli za porušení povinností vyplývajících z §31 pokuta až do výše Kč 1 000 000,-. Výše pokuty se tedy zvyšuje z Kč 1 00 000,- na již uvedený Kč 1 000 000,-.
- §10 odst. 6 zákona na ochranu spotřebitele doplnění
obecně: v zástavárně nesmí být v místě, určeném k prodeji, uloženy předměty, které k prodeji určeny nejsou
- §16, zákona na ochranu spotřebitele, nově se vkládá odst. 4
obecně: na žádost orgánů dozoru nebo Policie v mezích jejích oprávnění je prodávající povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu o nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování nebo nákupu či přijetí do zástavy, předložit identifikační údaje podle zvláštního právního předpisu,
- §20d, zákona o Policii ČR, doplnění
obecně: změna zákona o Policii České republiky tak, že v ustanovení o oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven (§ 20d) rozšířila oprávnění policistů vstupovat i do ostatních prostor (kde probíhá nákup použitého zboží, zboží bez dokladu nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy)

Finanční dopady:
Novela nevyvolá dodatečné nároky na státní rozpočet.

Účinnost novely:
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Projednávání novely zákona Senátem PČŘ:
Podstatným legislativním problémem tohoto návrhu zákona, na který upozornil legislativní odbor Kanceláře Senátu, je opomenutí promítnout nezbytné změny, ke kterým došlo v důsledku vložení nových odstavců 4 - 8 do § 31 živnostenského zákona, prakticky v posledním čtení, na samý závěr projednávání tohoto návrhu zákona v Poslanecké sněmovně. Hospodářským výborem a Výborem pro obranu a bezpečnost předložené a Senátem schválené pozměňovací návrhy tyto nedostatky odstranily.

Hlasování Senátu PČR k novele zákona:
registrováno 43 senátorů, kvorum 22, pro 43, proti nikdo

Senát PČR tímto hlasování vyslovil souhlas vrátit tento návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů zpět do PS PČR.

Přiložené obrázky

  • 290104-1.JPG_1.jpg, 23 kB