Informace vládního zmocněnce pro zastupování české republiky před soudním dvorem EU (1.12.2010)

Dne 1.12.2010 byl senátní výbor pro záležitosti EU seznámen vládním zmocněncem se stavem případů které jsou aktuálně vedeny proti ČR v rámci porušení práva EU.

Do působnosti vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem EU spadají všechna řízení před Soudním dvorem EU, resp. v případě řízení o porušení práva EU též řízení ve fázi před Evropskou komisí. Nejdůležitější z hlediska členského státu jsou řízení o porušení práva EU a řízení o předběžných otázkách.

 

 

Celkem bylo proti ČR ode dne vstupu do EU zahájeno 488 řízení.

Z toho jich 439 bylo zastaveno (splněné podmínky).

Ve fázi formálního upozornění je - 19 řízení

Ve fázi odůvodněného stanoviska - 21 řízení

Ve fázi odsuzujícího rozsudku proti ČR - 12 řízení

Ve fázi žaloby před Soudním dvorem EU - 1 řízení (dosud čekáme doručení 4 žalob)

 

 

Nejproblematičtější aktuální řízení o porušení práva EU z hlediska České republiky jsou následující:

 

Zaměstnanecké penzijní pojištění (gesce: Ministerstvo financí)

Řízení je již ve fázi tzv. vynucovacího řízení za neprovedení rozsudku, na jehož konci hrozí sankce. Dosud však nebyla přijata potřebná právní úprava k provedení rozsudku Soudního dvora EU z ledna 2010, kterým byla ČR odsouzena za nedostatečné provedení směrnice o zaměstnaneckém penzijním pojištění. Pokud nebude přijata urychleně potřebná právní úprava, hrozí riziko další žaloby a uložení sankce.

 

Směrnice EIA- posuzování vlivů na životní prostředí (gesce: Ministerstvo životního prostředí)

Řízení je již ve fázi tzv. vynucovacího řízení za neprovedení rozsudku, na jehož konci hrozí sankce. Rozsudkem byla Česká republika odsouzena za nedostatečné provedení části směrnice EIA týkající se přístupu veřejnosti k soudní ochraně. Novelu z prosince 2009 považuje Komise za nedostatečnou. Namítá, že v důsledku přechodných ustanovení této novely některé části veřejnosti stále nemají přístup k soudní ochraně ve vztahu k určitým již zahájeným procesům EIA.

 

Vojenské dopravní letouny CASA (gesce: Ministerstvo obrany)

Komise rozhodla o podání žaloby - jde o „první kolo“ žaloby k Soudnímu dvoru EU, tj. výsledkem nebude uložení sankce. Žaloba dosud nebyla doručena.

Komise namítá porušení směrnice o veřejných zakázkách v důsledku přímého nákupu vojenských letounů. Česká republika se odvolává na výjimku danou primárním právem. Použití uvedeného ustanovení závisí primárně na definování národních bezpečnostních zájmů, které nadále plně spadá do kompetence členských států. Dle Komise však má tato výjimka velmi limitované použití. V případě, že Soudní dvůr EU dá zapravdu Komisi, ovlivní to významně budoucí aplikaci možnosti využít výjimku předvídanou primárním právem nejen v případě ČR, ale všech členských států.

 

Řízení za nepřijetí právní úpravy k provedení směrnic přijatých legislativním postupem.

Dne 11. listopadu 2010 přijala Evropská komise sdělení o aplikaci ustanovení Lisabonské smlouvy, podle kterého je možné uložit členskému státu v určitých případech za neprovedení včasné transpozice některých unijních směrnic sankci již v „prvním kole“ řízení před Soudním dvorem EU (dosud bylo potřeba dvou navazujících rozsudků, nyní je možné uložit citelnou finanční sankci hned prvním rozsudkem). Podstatně se tak zkracuje doba, ve které je možné očekávat uložení finanční sankce, a tím se velmi zvyšuje riziko jejího skutečného uložení.

 

S ohledem na dlouhodobý vysoký transpoziční deficit ČR lze očekávat, že v nejbližší době bude ČR takovému řízení čelit. Komise ve svém sdělení oznámila, že začne dotčené ustanovení Lisabonské smlouvy ihned využívat a pokutu bude navrhovat systematicky v každém z předmětných řízení. Je proto potřeba, aby rezorty věnovaly včasné transpozici dotčeného typu unijních směrnic zvýšenou pozornost a ČR se tak vyhnula placení pokut v řádech milionů Kč.