V Evropě jako rovnoprávný partner

Evropskou integraci chápu jako příležitost k budování svobody, otevřenosti a liberálního řádu. Považuji pro Českou republiku za výhodu být součástí prostoru, ve kterém platí svoboda pohybu osob, a v jehož rámci lze svobodně obchodovat bez cel a jiných překážek. V rámci výboru jsem vždy přispíval k prohlubování volnosti pohybu osob, zboží a služeb a k vytváření prostoru racionální spolupráce ale současně bránil nadbytečným regulacím a aktivistickým záměrům, které mohly přinést více škody nežli užitku.


Výbor pro záležitosti EU, jehož jsem členem, projednává kromě zákonů, které jsou mu přiděleny organizačním výborem i materiály, které si předem vytipuje z seznamu připravovaných legislativních aktů EU a komunikačních dokumentů (které předkládá Evropská komise). Výbor si vybírá ty, u kterých lze předpokládat významný ekonomický, administrativní nebo společenský dopad na ČR. Každý týden přichází cca 20 nových zahájených dokumentů. Tento seznam je k dispozici na týdenní reporty

Materiály které přicházejí jsou jak návrhy směrnic, tak komunikační dokumenty, ve kterých Komise sonduje pozice členských států. Řada evropských dokumentů je zatížena sociálně inženýrskými postoji, a snahou řešit problémy regulacemi. Je zde patrný silný kompromis napříč hlavními politickými směry u politiků tvořících evropské rady. Výstupy pokynů evropských rad a evropské Komise jsou analogií výstupů jakési pravo - levo - zelené evropské koaliční vlády. Je zde také velmi zjevná snaha vyhovět skupinovým zájmům - odborům a různým sdružením (např. na podporu práv imigrantů a pod.). Typické jsou následující příklady úspěchů jednotlivých uskupení z poslední doby: zelení - trestní odpovědnost v živ prostředí, přeshraniční posuzování vlivů na živ. prostředí (SEIA); socialisté: antidiskriminační směrnice; odbory: globalizační fond.

Výbor pro záležitosti EU k těmto materiálům zaujímá stanoviska a u vybraných materiálů předkládá svá usnesení plénu Senátu. To obvykle naše stanovisko podpoří..

Z poslední doby mohu citovat podporu stanovisek, které jsem inicioval - Charta spotřebitelů energie, Evropská železniční agentura, zelená kniha výkonu soudních rozhodnutí, Akční plán na zvýšení kapacity letišť, Galileo, akční plán energetické účinnosti, Energetická strategie EU, Zelená kniha energie ...

Obě komory se mohou legislativními akty EU zabývat a dávat zpětnou vazbu vládě, nebo přímo Komisi. V České republice existuje časově ohraničená parlamentní výhrada, kdy vláda musí vyčkat na případné usnesení Senátu k projednávané věci, přičemž stanovisko k vládní pozici vůči projednávanému legislativnímu aktu přijímá plénum Senátu (v Poslanecké sněmovně pro vyjádření jejího postoje k evropským dokumentům zpravidla postačuje usnesení Výboru pro evropské záležitosti). Je tedy na vládě do jaké míry zohlední stanoviska komor parlamentu. Stanoviska Senátu byla většinou respektována i když byla ve vládě koalice pod vedením socialistů.

Intenzivně jsem analyzoval evropskou ústavní smlouvu v jednotlivých jejich fázích, včetně její přeměny na Lisabonskou smlouvu a dále strategické cíle a další okolnosti směřování EU.
Svá stanoviska jsem vyjádřil v řadě vystoupení, která jsem také publikoval na svém webu.

Kam směřuje EU (26.5.2003)

Slabá místa evropské ústavy (12.11.2003)

Jsme členy EU - důvody a cíle (1.5.2004)

Výsledky voleb do Evropského parlamentu a jejich vliv na domácí scénu (25.6.2004)

Jak dál s "Ústavou pro Evropu" (6.8.2004)

Jaké změny přináší evropská ústavní smlouva (29.10.2004)

Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (23.2.2005)

Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)

Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)

 
 

Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)

Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)

 

Jako člen VEU se zúčastňují také akcí souvisejících s agendou Evropské unie a to i na půdě evropských institucí. Po ilustraci těchto aktivit uvádím mé komentované cesty z poslední doby.

Dne 11 a 12.6.2007 jsem se zúčastnil na společném parlamentním setkání o budoucnosti Evropy, viz
Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy 11-12.6.2007

Dne 14 a 15.5.2007 jsem se zúčastnil jednání COSAC (evropské výbory parlamentů) v Berlíně, viz
Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty