Parky na Praze 5

K ekonomice budování a údržby parků. Pokud jde o parky a městskou zeleň, prostředky, které na ně každoročně vynakládá MČ5 jsou velmi vysoké.

Např. v r. 2005 na městskou zeleň vynaložila 74 Mil Kč, což je významný podíl rozpočtu. Porovnáme-li jeho největší položky: školství 177 mil, sociální věci a zdravotnictví 100 mil, zeleň 75 mil, bytové hospodářství 72 mil, je vidět, že si zeleň nestojí špatně.

Jako příklad vysokých investičních nákladů v minulých letech lze uvést Arbesovo náměstí (2001): 9 500 000,- rekonstrukce celého náměstí, Dětský ostrov (2002): 13 000 000,- rekonstrukce celého prostoru Dětského ostrova, vybudování dětských hřišť, Náměstí 14. října (2003): 6 000 000,- Kč – celková rekonstrukce náměstí, část kolem objektu metra, Husovy sady, opěrná zeď a cestní síť (2003): 4 000 000,- Kč – rekonstrukce opěrné zdi a cesty směrem na Černý vrch, Dětské hřiště Butovická (2003): 4 500 000,- Kč – rekonstrukce celého hřiště a parku, hřiště pro nejmenší děti, skateboardová sestava , ... To jsou ty největší náklady, ale i zařízení menšího parčíku vyjde kolem milionu Kč

Pokud jde o průběžné roční náklady na údržbu, ty se již v současné době pohybují v úrovni 35 mil. Kč ročně (sekání trávníků, jarní a podzimní výhrab listí, sběr a odvoz odpadků, řez keřů, prořez a kácení stromů, péče o trvalkové a letničkové záhony, údržba technických prvků a parkového mobiliáře, parkových fontán a ploch dětských hřišť).

Každý další park tyto náklady zvyšuje. Nejzávažnějším problémem nejsou jen ceny pozemků, které by mohla MČ od soukromníků vykoupit a zřídit na nich další parky, ale také průběžné náklady na údržbu, které se poté stávají trvalou součástí rozpočtu.

Je parků dost nebo málo?
Na území Prahy 5 se nachází cca 100 ploch zeleně o které pečuje odbor městské zeleně. Mezi ně patří velké parky, menší parčíky i malé zelené plochy. Mezi nejdůležitější patří: Park Sacre Coeur, Park Portheimka, Arbesovo náměstí, Park Klamovka, Park Santoška, Park Vrch Mrázovka, Park Sady Na Skalce, Park Husovy sady, Park na náměstí 14. října, Park Předpolí Dětského ostrova, Park Dienzenhofferovy sady, Park U Zdravotního střediska.

Podle počtu lidí, které lze v parcích potkat lze usuzovat, že parků je relativně dost. Přesto si lze představit i další zlepšení situace, např. tím, že budou kratší docházkové vzdálenosti a příjemnější upravené prostředí pro posezení dospělých. Další parky budou samozřejmě dále budovány, tak jak budou k dispozici další prostředky

Parky jsou jednou z priorit městské části a jsou do nich investovány značné částky. V současné době má Městská část Praha 5 v úmyslu na Barrandově využit plochy lesíka u Misijního střediska. Tyto plochy jsou z poloviny ve vlastnictví hl.m. Prahy a MČ Praha 5 požádala o jejich svěření. V budoucnu by právě zde měl vzniknout prostor parkově upravené zeleně doplněný novým hřištěm pro děti a hřištěm na minigolf. Je pouze otázkou času, kdy rozhodne hl.m. Praha o převodu pozemku na MČ Praha 5 a začlenění do investičního programu. Jiný plánovaný park je při ulici Bochovská. Záměr má za cíl vytvořit z přilehlé plochy park určený nejširší veřejnosti pro aktivní i pasivní rekreaci. Dalším velkým projektem je obnova parku Na Cibulce.

Prostředky na budování a údržbu parků na Praze 5 jsou podle mého názoru vyvážené.

Úpravy hlavních parků v posledních letech
Park Sacre Coeur – tento park prošel v minulých 6 letech velmi významnou změnou, ze zcela zanedbané plochy obývané bezdomovci a využívané jako skládka se stal velice reprezentativní a vyhledávaný park s velkým dětským hřištěm, ovocným sadem, mnoha novými stromy, zajímavými záhony a květnatými loukami, novým mobiliářem a plochami trávníků pro posezení a pikniky. Postupně se park doplňuje o nové stromy a keře, další lavičky a herní plochy.

Park Portheimka – tento park postupně prochází rekonstrukcí, v minulých letech byl doplněn mobiliář a přesunuta a zprovozněna barokní fontána, v letošním roce proběhla instalace umělé závlahy, zemního osvětlení parku a položení nového travního drnu. Do parku bylo taktéž vysázeno množství nových stromů a keřů, ve výsadbách se bude na podzim roku 2006 pokračovat.

Arbesovo náměstí – v roce 2000 byla zahájena kompletní rekonstrukce parku na Arbesově náměstí, z původního zanedbaného prostoru byl vytvořen atraktivní park s kašnou a záhony, který je využíván především k odpočinku a posezení. V celém parku byly vybudovány nové cesty, osazeny lavičky, doprostřed parku je umístěna fontána, celý park je doplněn okrasnými keři a letničkovými záhony.

Park Klamovka – v průběhu minulých 8 let park Klamovka prochází postupnou rekonstrukcí, postupně se obnovuje cestní síť , opravily se opěrné zdi okolo parku, vysazují se nové stromy, ve středu parku bylo vybudováno odpočívadlo s pískovištěm, byl rekonstruován negotický altán, v minulém roce prošly rekonstrukcí i sochy umístěné v tomto parku.

Park Santoška - Park Santoška postupně prochází rekonstrukcí, obnovuje se cestní síť, stromové i keřové patro,v horní části parku bylo vybudováno dětské hřiště, v letošním roce se provádí oprava odvodňovacích systémů parku.

Náměstí Kinských – V roce 2002 byla ve střední části náměstí Kinských vybudována fontána „ Propadliště času“ a rekonstruován prostor kolem ní. Tato fontána patří mezi nejhezčí a nejzajímavější moderní fontány v celé Praze.

Park Vrch Mrázovka – od roku 2002 probíhá rekonstrukce parku Vrch Mrázovka, původně se jednalo o téměř neprostupné houštiny s množstvím černých skládek, svůj úkryt zde nacházeli pouze bezdomovci a odvážní pejskaři. Dnes je již park Mrázovka reprezentativním parkem s novými cestami, schodišti, krásným dřevěným zábradlím a novými sadovými úpravami v dolní části. Je zde hřiště pro míčové hry, sportovní plocha pro větší děti, hřiště na petanque a v současné době byla zahájena výstavba dětského hřiště pro malé děti. Z parku Mrázovka je dobrý výhled na Prahu a stává se vyhledávaným prostorem nejenom pro místní obyvatele, ale i pro návštěvníky Prahy a to i díky blízkosti památníku Bertramka.

Park Sady Na Skalce – v parku Sady Na Skalce bylo vybudováno jezírko, byla opravena cestní síť, doplněn nový mobiliář.

Park Husovy sady – v Husových sadech byla rekonstruována opěrná zeď a cesta vedoucí do horní části parku a na Černý vrch. V dolní části parku bylo vybudováno hřiště na míčové hry a rekonstruováno dětské hřiště. Park byl doplněn mobiliářem.

Park na náměstí 14. října – v tomto parku byla provedena rekonstrukce parčíku kolem objektu metra, byly zde vysázeny nové stromy, vytvořeny květinové záhony, instalováno nové oplocení a obnovena cestní síť, v druhé části parku byla postupně zrekonstruována Medvědí fontána.

Park Předpolí Dětského ostrova – tento park byl v roce 2003 kompletně zrekonstruován, byla zde obnovena cestní síť vysázeny nové stromy, keře a záhony růží, doplněny nové lavičky.

Park Dienzenhofferovy sady – do tohoto parku byl doplněn nový mobiliář, zprovozněna fontána a jsou zde postupně vysazovány mladé stromy.

Park U Zdravotního střediska – v roce 2004 byla zahájena údržba parku kolem Zdravotního střediska v Hlubočepích, z původně zanedbaného houští se nyní vynořila stará, velice zajímavě založená zahrada se spoustou vzrostlých stromů a souvislým pokryvem břečťanu.