Senátní volby 2008 - Dopis voličům (20.8.2008)

Vážení spoluobčané,


předstupuji před Vás po šestiletém aktivním působení v Senátu a předchozím působení v komunální politice, kdy jsem byl starostou městské části Praha 5. Po dobu své činnosti v komunální politice jsem se vždy zasazoval o zdravý rozvoj regionu a ochranu práv občanů. V Senátu pak navíc i o kvalitu zákonů a pečlivé posouzení jejich možných důsledků.

Hlavním těžištěm práce senátora je legislativní činnost. Jako člen a později místopředseda Výboru pro záležitosti Evropské unie jsem se podílel na posuzování toho, co EU pro občany připravuje. Dnes se evropské předpisy dotýkají více nežli poloviny národní legislativy. Jako místopředseda našeho politického klubu v Senátu se v jeho rámci věnuji koordinaci přípravy senátní legislativy. Při zákonodárné činnosti jsem své postoje uplatnil v řadě návrhů a vstupů v rozličných oblastech od energetiky přes životní prostředí až po lidská práva.

Jinou oblastí práce je komunikace s voliči v rámci mého obvodu. Zde jsem se podílel na řešení mnoha konkrétních problémů v lokalitě, ať již těch s širším dopadem (odpady, doprava nebo bezpečnost), tak ryze individuálních. Na mou senátní kancelář se obracely stovky občanů. Poznal jsem mnoho životních příběhů lidí, kterým jsem pomáhal vyřešit jejich problém.

V poslední době se v Praze i v městských částech příslušejících senátnímu obvodu mnohé změnilo k lepšímu. Podařilo se např. uskutečnit nebo zahájit důležité infrastrukturní stavby. Tyto úspěchy ani dílčí kroky se neobešly bez Vaší důvěry a podpory. Vždy před námi však budou další otázky a výzvy, k jejichž řešení chci svými zkušenostmi, znalostmi a odhodláním přispět.

Česká ekonomika má šanci rychle dohnat středně bohaté země Evropy. Předpokládá to ovšem hospodářský růst založený na zdravějších základech s nižšími nároky na státní rozpočet nežli dnes. Potřebujeme moderní daňový, sociální a důchodový systém, zdravé státní finance, menší, ale výkonný úřednický aparát a fungující veřejné služby a soudy. To vše má vliv na naší konkurenceschopnost a na růst blahobytu. Zdravý rozvoj, respektující práva občanů je zárukou prosperity, ze které mohou těžit všichni.

Svou roli v politice vnímám jako veřejnou službu. Domnívám se, že v Senátu je nutné se soustředit zejména na kvalitu zákonů, na pečlivé posouzení jejich možných důsledků a na prosazování vymahatelnosti práva v každodenní realitě. Chci nadále podporovat funkční a úsporný stát, konkurenceschopnost, vzdělávání a pozici ČR v EU jako rovnoprávného partnera. Nadále chci pomáhat lidem, kteří se na mě budou se svými problémy obracet a v závažných případech se i přímo podílet na jejich řešení. Mé dveře budou i nadále otevřeny.
podpis