Z29_06 Motol Na Hliníku

Podnět na pořízení změny Z 29/06 "MOTOL" parc.č. 381/1, 381/2, 484/3 (části) k.ú. Motol, 1881/1, 1882/1(části) k.ú. Košíře

DRUH: - změna funkčního využití ploch
PŘEDMĚT: - rozšíření sportovních ploch
PŮVODNÍ STAV V ÚPn: - přírodní nelesní plochy (ZN)
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: - plochy sloužící sportu (SP)

A. Současný stav
Navrhovaný sportovní a oddychový areál je situován na místě stávajícího sportovního areálu "Na Hliníku" při jižní straně ulice Plzeňská. Podstatnou část zabírá vyrovnaná plocha hřiště na kopanou se škvárovým povrchem. Při západní a jižní hranici se terén zvedá a tvoří svah. Drobné stavby jsou v špatném technickém stavu.
Návrh nového uspořádání sportoviště přesáhne rozsah stávajícího území. Rozšíření je navrženo jihovýchodním směrem k ulici Nad Hliníkem.
Areál z jižní strany sousedí s dalšími plochami sportu s tenisovými kurty, na východní straně s rozlehlým parkem usedlosti Cibulka.

B. Stav dle ÚPn
Navrhovaný sportovní areál je situován z podstatné části na plochách s funkcí sportu (SP).
Na severní straně směrem k ulici Plzeňská zasahuje do území smíšeného obchodu a služeb (SVO), kde je umístění sportovních zařízení v souladu s funkcí. V jižní části zasahuje do přírodních nelesních ploch s funkcí trvalé travní porostv (ZN).

C. Navrhovaná změna ÚPn
Území sloužící spotu (SP)

Důvody iniciace: Stávající plocha určená územním plánem hlavního města Prahy pro sportovní využití nemá odpovídající rozměry pro provozování kopané na organizované úrovni. Z toho důvodu je využití stávajícího škvárového hřiště při ulici Plzeňské problematické. Rada městské části Prahy 5 usnesením č. 16/438/2004 ze dne 6.4.2004 proto schválila záměr na realizaci multifunkčního areálu - otevřeného sportoviště, kdy uvnitř oválu pro závody chrtů bude umístěno hřiště, které svými rozměry umožní nejenom provozování plnohodnotného hřiště na kopanou, ale zároveň i hřiště pro rugby, kterých je v Praze naprosto nedostatečný počet.

Žádost je doplněna ověřovací studií. Výstavba areálu zajistí potřebné činnosti. Pro veřejnou část (diváci a návštěvníci areálu): parking, stravování, sledování závodů, aktivní odpočinek. Pro neveřejnou část (sportovci, psi a doprovod): Zázemí, tréninkové možnosti, závodní činnost, parking. Hřiště bude doplněno budovami se zázemím a hledištěm diváků. V podzemním podlaží tribuny budě řešeno technické zázemí a parkování. Dopravní napojení je možné na komunikaci Plzeňská.

Původní navržený rozsah úbytku ploch ZN a QPP byl po projednání v komisi životního prostředí výrazně korigován. Navrhovaný sportovní areál zasahoval i do ploch s funkcí historické zahrady (QPP), po úpravě návrhu na základě projednání v KŽP plochy QPP zůstanou nedotčené a zásah do ZN je minimalizován a omezen pouze na část pozemků parc.č. 381/1 a 484/3, k.ú. Motol.

Přiložené obrázky

  • z29__1_.JPG, 68 kB
  • z29__2_.JPG, 69 kB
  • z29.JPG, 93 kB