Z28_06 Na vyhlídce

Podnět na zadání změny Z 28/06 "NA VYHLÍDCE" parc.č. 677(část) k.ú. Košíře

DRUH: - změna funkčního využití ploch
PŘEDMĚT: - stavba k bydlení
PŮVODNÍ STAV V ÚPn: - přírodní nelesní plochy (ZN)
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: - na části pozemku čistě obytné (OC)

A. Současný stav
Pozemek se nachází v obytné zástavbě Na Šmukýřce, sverovzápadně od ulic Nad Turbovou a Na Stárce, jižní část klesá k ulici K zastávce. Navazuje na soubor obytných staveb, který tvoří čtyři skupiny obytných domů o čtyřech nadzemních podlažích s podkrovím v šikmé střeše. Pozemek je rovinné části zatravněn, severní stráň je pokryta stromovou zelení. Od nepojmenované příjezdové komunikaci je oddělen pozemkem parc.č. 689/1 (v území OC).

B. Stav dle ÚPn
Pozemek o výměře 1756m2 padá do území "přírodní nelesní plochy" (ZN) s funkčním využitím trvalé travní porosty. Lokalita leží mimo Přírodní park Košíře-Motol a mimo ÚSES.

C. Navrhovaná změna ÚPn
Předmětem podnětu na pořízení změny územního plánu je změna funkčního využití rovinné části pozemku (1282m2) pro bydlení - změna na čistě obytné území - OC.

Pozemek měl původně trojnásobnou výměru; část připadla pro výstavbu bytových domů a přiléhající komunikaci, část do vlastnictví státu (v současnosti parc.č. 689/1). Takto upravený pozemek byl vrácen potomkům původních vlastníků v rámci restitučních nároků.
Důvodem pro změnu funkčního využití je skutečnost, že pozemek leží v těsné návaznosti na zmíněnou obytnou zástavbu, která v nedávné minulosti rozšířila obytný soubor Šmukýřka. Ze situace je patrné, že rovinná část pozemku svou polohou, tvarem a velikostí ideálně možňuje doplnit tuto zástavbu.
Jižní, svažitá část pozemku, podobně jako ostatní pozemky vlastníků v této lokalitě, zůstává v zeleni.
Žádost je doplněna ověřovací studií.

Přiložené obrázky

  • z28__1_.JPG, 106 kB
  • z28__2_.JPG, 106 kB
  • z28.JPG, 107 kB