Z27_06 Nad Cibulkami

Podnět na pořízení změny Z 27/06 "NAD CIBULKAMI" parc.č. 1837/1, 1837/11 k. ú. Košíře

DRUH: - změna funkčního využití ploch
PŘEDMĚT: - stavby k bydlení
PŮVODNÍ STAV V ÚPn: - lesní porosty (LR), čistě obytné (OC)
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: - čistě obytné (OC)

A. Současný stav
Pozemky parc. č. 1837/1, 1837/11, jejichž část je předmětem změny územního plánu se nachází v obytném souboru Šmukýřka. Z jižní a jihovýchodní strany bezprostředně navazují na obytnou zástavbu bytového družstava v ulici Naskové - Vejražkova. Ze severní strany je lemuje jednokolejná železniční trať Praha-Smíchov - Hostivice. Stávající zástavbu tvoří tři skupiny bytových domů o třech nadzemnícu podlažích. Volný prostor v bezprostředné návaznosti na domy je parkově upraven, pozemky parc. č. 1837/1, 1837/11 jsou neudržované, zčásti oplocené, postupně zarůstající křovinami. Plocha kolem domů má zpevněný povrch.
Pozemky nejsou dle výpisu z ISKN lesní a zeleň nemá charakter lesa.

B. Stav dle ÚPn
Pozemky parc.č. 1837/1 (6824m2) a 1837/11 (1694m2) spadají zčásti do území s funkčním využitím pro bydlení (OC), zčásti do ploch zeleně s funkčním využitím pro lesní porosty (LR).

C. Navrhovaná změna ÚPn
Předmětem podnětu na pořízení změny územního plánu je změna funkčního využití části pozemků na čistě obytné území - OC. Z celkové plochy pozemků se v ploše LR nachází 7899m2, ze které je pro změnu uvažováno celkem 6050m2. V ploše LR je nadále ponechán pás zeleně podél tratě. Požadovanou změnou dojde pouze k zúžení pásu zeleně na předmětných pozemcích. Izolační funkce plní i zeleň na pozemku dráhy.

Důvodem pro změnu funkčního využití je skutečnost, že nezastavěné části původního pozemku mohly být v rámci restitučních nároků vráceny potomkům původních vlastníků.
Pozemky jsou součástí území, na kterém jsou realizovány bytové domy a proto je záměrem vlastníků využít je pro rozšíření obytné zástavby.
V této souvislosti je uvedeno, že vlastníci pozemků ponechávají v okolí další pozemky v LR, popř. v zeleni pro veřejné využití (např. parc.č. 1748/1 při ulici Smolíkova, další ve stráni nad ul. Jinonická), pozemek parc. č. 1837/9 jako nástupní prostor k bytovým domům byl postoupen také pro veřejné využití.
Žádost je doplněna ověřovací studií. Navržena je dostavba dvou skupin bytových domů, umístěných po stranách stávající zástavby s přístupem z ulice Naskové a Vejražkova (dle úmístění příslušné skupiny domů). Domy obdobného objemu a stejné výšky jsou navrhované s cílem vytvořit přirozenou vazbu na stávající zástavbu.
Rozsah úbytku ploch LR byl po projednání v komisích redukován.

Přiložené obrázky

  • z27__1_.JPG, 98 kB
  • z27__2_.JPG, 99 kB
  • z27.JPG, 106 kB