Z25_06 Jinonická

Podnět na pořízení změny Z 25/06 "JINONICKÁ" 1106, 1107,1108, 1109, 1110, 1437, 1437, 1438 k.ú. Košíře

DRUH: - změna funkčního využití ploch
PŘEDMĚT: - obnovení původní funkce (bydlení)
PŮVODNÍ STAV ÚPn: - lesní porosty(LR)
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: - čistě obytné (OC)

A. Současný stav
Předmětné pozemky se nachází při ulici Jinonická, na úpatí západního svahu rozsáhlého zeleného pásu "Nad Popelkami".
V současné době se na pozemcích žadatele parc.č. 1107 a 1109 nachází zbořeniště původního rodinného domu, který byl v padesátých letech vlastníkům násilně odebrán a demolován proti jejich vůli. Na pozemku parc.č. 1437 se nachází dům s č.pop. 765/15 po realizované rekonstrukci, pozemek parc.č. 1438 za domem slouží jako zahrada. Pozemek parc.č. 1106 není zastavěn. Volné pozemky jsou zarostlé neudržovanou zelení. Pozemky nejsou dle výpisu z LV lesními, jsou vedeny jako zastavěné pozemky a zahrady. Vlastnící pozemků parc.č. 1107, 1108, 1109 a 1110 jsou zároveň majiteli pozemku parc.č. 2027, který ponechávají pro účely veřejně přístupné zeleně.

B. Stav dle ÚPn
Pozemky jsou součástí území s funkčním využitím pro porosty lesního charakteru a trvalé travní porosty (LR). Lokalita je součástí Přírodního parku Košíře - Motol. Pozemky leží mimo ÚSES.

C. Navrhovaná změna ÚPn
Území čistě obytné (OC)
Posuzovaný podnět na změnu ÚPn byl podán na pozemky parc.č. 1107,1108, 1109, 1110 k.ú. Košíře opětovně a důvodem je záměr vlastníka využít pozemky pro obytnou zástavbu.
Podnět na změnu ÚPn podaný již v roce 2001, s kterým MČ Praha 5 vyjádřila souhlas v usnesení ZMČ Z 20/6/2001 ze dne 20.9.2001, byl z procesu pořizování změn vyřazen bez doložení pregnantního zdůvodnění.
Předkládaný rozsah území doporučený ke změně ÚPn je upraven a korigován na základě posouzení předmětné lokality v urbanistických souvislostech a s ohledem na navazující biokoridor.

Přiložené obrázky

  • z25__1_.JPG, 62 kB
  • z25__2_.JPG, 62 kB
  • z25.JPG, 97 kB