Z22_06 Plzeňská

Podnět na pořízení změny Z 22/06 "PLZEŇSKÁ" parc.č. 2832/1, 2833/1, 2834/1 k.ú. Smíchov

DRUH: - změna funkčního využití ploch
PŘEDMĚT: - výstavba polyfunkčního domu
PŮVODNÍ STAV ÚPn: izolační zeleň (IZ)
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: - smíšené území městského jádra (SMJ)

A. Současný stav
Předmětná plocha je v současné době nezastavěná, částečně vyklizená po staveništním zařízení, které sloužilo pro dokončovanou výstavbu druhého mostního tělesa městského okruhu a navazujících tunelů Mrázovka. Část pozemků je dnes využita pro dočasné odlehčování vedení jednoho pruhu Plzeňské ulice ve směru do centra.
Výměra stávající funkční plochy IZ je 2450 m2.

B. Stav dle ÚPn
Pozemky s funkcí izolační zeleně (IZ), určené pro výsadbu travních porostů a dřevin.

C. Navrhovaná změna Upnu
Území smíšené městského jádra (SMJ)
Záměr vlastníka využít pozemky pro zástavbu je prezentován urbanisticko - architektonickou studií. Navržen je městský polyfunkční dům s garážemi v suterénu domu tak, aby byl v souladu s již realizovanými dopravními stavbami. V rámci zástavby je v přijatelném rozsahu řešen i podíl zeleně.
Pro centrální část Smíchova byla zpracována v r.1996 urbanistická studie, která měla za cíl koordinovat a prověřit připravované investice. V místě křížení městského okruhu s ulicí Plzeňskou byla navržena možnost zastavění mimoúrovňové křižovatky - plochy předmětných parcel, nacházejících se v oblouku sjezdové rampy. Do ÚPn nebyl návrh využití těchto pozemků převzat z důvodu neujasněnosti dopravně provozních etap během výstavby přemostění, nájezdových ramp a šířkového uspořádání Plzeňské ulice, který již pominul

Přiložené obrázky

  • Z22__2_1.jpg, 95 kB
  • Z22__1_1.jpg, 95 kB
  • z22.JPG, 101 kB