Z20_06 Na Stárce

Podnět na pořízení změny Z 20/06 "NA STÁRCE" parc.č. 614/1, 614/2, 615, 616, 617, 618, 619 část, k. ú. Košíře

DRUH: - změna funkčního využití ploch
PŘEDMĚT: - výstavba objektů k bydlení
PŮVODNÍ STAV V ÚPn: - sloužící sportu (SP) - ostatní parkoviště (DPO)
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: - čistě obytné (OC)

A. Současný stav
Na části pozemků parc.č. 614/2, 617 a 618, resp. 614/1 se nachází stávající škvárové hřiště TJ Uhelní sklady. V sousedství je vybudováno nové hřiště s travnatým povrchem a sportovní objekt. Hřiště se škvárovým povrchem je využíváno na tréninky a pro potřeby škol. Na pozemcích je dále situováno tenisové hřiště, v zimě kryté nafukovací konstrukcí. V západní části území je situovaný "tesko" objekt. Je umístěn na pozemku se samostatným parc.č. 614/4, veden na výpisu z ISKN jako budova bez č. popisného nebo evidenčního, s ukončenou platností, a je využíván pro zázemí tenisového klubu. Uvedené stavby jsou vybudovány na soukromých pozemcích.
Na části pozemků parc.č. 614/1 a 615 se nachází zpevněná plocha, určena jako odstavná plocha pro parkování.
Svažité části pozemků podél ulice Na Stárce a podél železniční trati jsou ozeleněny.

B. Stav dle ÚPn
Pozemky parc.č. 614/2, 617 a 618, resp. 614/1(část) se nachází v území s funkčním využitím pro sport a tělovýchovu (území sportu a rekreace - SP). Část pozemků parc.č. 614/1 a 615 spadá do plochy s funkčním využitím pro parkoviště a odstavné plochy ( ostatní parkoviště - DPO).

C. Navrhovaná změna ÚPn
Čistě obytné území - OC
Důvodem pro změnu je záměr vlastníků využít pozemky pro obytnou zástavbu; nachází se v těsné návaznosti na obytný soubor Šmukýřka (území čistě obytné - OC). Původní parcelace pozemků podél ulice Na Stárce odpovídá určení pro obytnou zástavbu vilového typu.
Pozemky umožňují svým tvarem a velikostí umístit budoucí obytnou zástavbu s příslušným vybavením ( i pro potřeby širšího okolí). V případě, že se prokáže budoucí potřebnost umístit parkovací plochu, je možné řešit ji v rámci nově navrhovaného využití.
Pozemky byly vráceny původním vlastníkům na základě restituce. V této souvislosti uvádí, že v rámci restituce postoupili vlastníci těchto pozemků některé své další pozemky městu a ponechaly je k veřejnému využití.
Žádost je doplněna ověřovací studií, která řeší návrh zástavby ve dvou variantách, lišící se rozsahem řešené plochy.

Na základě projednání podnětu v odborných komisích RMČ Prahy 5 došlo k jednání se zástupcem vlastníků a uživatelem pozemků (TJ Uhelní sklady).
Na základě tohoto projednání byl návrh na změnu funkčních ploch upraven tak, aby umožňoval realizaci "minimální" varianty podnětu (zástavba pouze podél ulice Na Stárce) s tím, že stávající škvárové hřiště orientované nevhodně (východ - západ) bude "pootočeno" do správné orientace (sever - jih) a mezi SP a OC vložen izolující pás zeleně (ZN).

Přiložené obrázky

  • z20__2_.JPG, 96 kB
  • z20__1_.JPG, 95 kB
  • z20.JPG, 102 kB