Z18_06 Na Zatlance

Podnět na pořízení změny Z 18/06 "NA ZATLANCE" parc.č. 2308, 2309/ 2,3, 2310/ 2,6-13 k.ú. Smíchov

DRUH: - změna funkčního využití ploch
PŘEDMĚT: - nové stavby k bydlení
PŮVODNÍ STAV ÚPn: - veřejné vybavení (VVS - 6/VS/5)
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: - všeobecně obytné (OV)

A. Současný stav
Areál, kterého součástí jsou předmětné pozemky, se nachází na severozápadním nároží ulic Na Zatlance a Ostrovského. V současné době zde sídlí zkušební stanice a Centrum výzkumu a vývoje společnosti Thermo King, která své sídlo přesouvá do jiné lokality.

B. Stav dle ÚPn
Většina předmětných pozemků spadá do plochy s funkčním využitím pro veřejné vybavení - VVS - mateřské, základní a střední školy. Dle výkresu ÚPn č.25 a seznamu veřejně prospěšných staveb (VPS) je území určeno pro VPS vedenou pod č. 6/VS/5 - střední škola, mateřská škola Na Zatlance - Ostrovského.
Funkční využití pozemků parc.č. 2310/2,13 je pro bytové stavby (v území čistě obytném - OC) a parkové plochy (PP).

C. Navrhovaná změna ÚPn
Území všeobecně obytné (OV)
Důvodem pro změnu je záměr využít pozemky pro obytnou zástavbu. Doplněním zástavby nároží dojde k ucelení urbanistické struktury v místě. Uzavře se blok nové zástavby v ulici Ostrovského. Návazné plochy zeleně nejsou změnou dotčeny a v návrhu zástavby budou zohledněny.
Žádost je doplněna ověřovací studií.

Nárožní poloha území na frekventované dopravní křižovatce není vhodná pro umístění jakéhokoliv školského zařízení a požadavek na rezervaci plochy, jak vyplynulo z projednávání žádosti, pominul.

Přiložené obrázky

  • Z18__2_1.jpg, 81 kB
  • Z18__1_1.jpg, 81 kB
  • z18.JPG, 97 kB