Z17_06 Barrandov

Podnět na pořízení změny Z 17/06 "BARRANDOV" parc.č. 1798/17, 1798/21,24, k.ú. Hlubočepy

DRUH: - změna funkčního využití ploch
PŘEDMĚT: - sjednocení ploch několika funkcí
PŮVODNÍ STAV V ÚPn: - školská zařízení (VVS - č. 11/VS/5) plochy sloužící sportu (SP), všeobecně obytné (část OV)
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: - smíšené obchodu a služeb (SVO) smíšené městského typu (SVM) zachování VVS - č.11/VS/5

A. Současný stav
Pozemky parc.č.1798/17, 1798/21 a 1798/24 se nachází v nezastavěné části, ale návaznosti na novou výstavbu Barrandovského sídliště. Terén pozemků je mírně svažitý severním směrem a je zatravněn.

B. Stav dle ÚPn
Výše uvedené pozemky se nacházejí v území s funkčním využitím pro školská zařízení (VVS), sport (SP) a pro bydlení (OV). Plocha VVS (o celkové výměře 5880 m2) je dle ÚPn v soupisu území určených pro veřejně prospěšné stavby (VPS) a to pro stavbu č. 11/VS/5 -mateřská škola Praha 5 - Barrandov. Navrhovaná plocha změny ÚPn je situovaná v území zatím blokovaném tzv. "podmíněností staveb", viz podnět na změnu ÚPn pod pořadovým číslem 15/06.

C. Navrhovaná změna ÚPn
Území smíšené obchodu a služeb (SVO), území smíšené městského typu (SVM) se zachováním části území pro veřejné vybavení (VVS).
Navrhovaná plocha SVM obklopuje ponechanou plochu VVS (2500m2) a využívá ji pro umístění polyfunkčních objektů s tím, že školská stavba může být jejich součástí.
Důvodem navržené změny je sjednocení současně funkčně roztříštěné plochy území. Do zastavovacího schématu, který lépe vyhoví záměrům jak majitelů pozemků, tak budoucím investorům a umožní lepší rozvoj celé lokality. Zakomponování plochy VVS do polyfunkční plochy SVM umožní zachování veřejné stavby č. 11/VS/5 a její realizace může být součástí výstavby polyfunkčního objektu za i bez účasti obce.
Sportovní plochy jsou v lokalitě realizovány na několika dalších místech. V ploše SVM bude ponechán prostor pro oddechové a rekreační aktivity.

Přiložené obrázky

  • z17__1_.JPG, 72 kB
  • z17__2_.JPG, 73 kB
  • z17.JPG, 77 kB