Z16_06 Pod Žvahovem

Podnět na pořízení zadání změny Z 16/06 "POD ŽVAHOVEM" parc.č. 110/4(část) k. ú. Hlubočepy

DRUH: - změna funkčního využití ploch
PŘEDMĚT: - stavba k bydlení
PŮVODNÍ STAV V ÚPn: - sady a zahrady (PSZ)
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: - čistě obytné (OC)

A. Současný stav
Na pozemku parc.č 110/4 o výměře 854 m2, který vznikl oddělením z pozemku 110/1, se nachází zahrada. Přístupen je z ulice Pod Žvahovem přes další pozemek žadatele. Pozvolná svažitost pozemku se zvětšuje směrem k Dalejskému potoku, který tvoří jihozápadní hranici pozemku. V okolí je zástavba rodinnými domy, soustředěná podél ulice.

B. Stav dle ÚPn
Pozemek parc.č. 110/4 se nachází v území s funkčním využitím pro sady a zahrady (PSZ). Lokalita, ve které se předmětný pozemek leží mimo hranici ÚSES, který je veden korytem.

C. Navrhovaná změna ÚPn
Čistě obytné území - OC
Uvedený pozemek se nachází v těsné návaznosti na okolní obytnou zástavbu (území čistě obytné - OC). Umožňuje svým tvarem a velikostí umístit budoucí obytný dům, přístupný přes pozemek č. parc. 110/5 ve vlastnictví žadatelů.
Důvodem pro změnu využití pozemku je výstavba rodinného domu.
Podnět na změnu nepatrně většího rozsahu byl již předložen v rámci změn ÚPn Z-05, se kterým MČ Praha 5 souhlasila usnesením ZMČ Praha 5 č. Z 3/58/2003. Na základě nesouhlasného stanoviska DOSS bylo však projednávání změny ukončeno. Žadatelům, až na základě osobního dotazu, bylo doporučeno změnit rozsah požadované změny (úprava jižní hranice navrhované změny) a podat žádost jako nový podnět změny ÚPn, přestože korekce změny je v kompetenci pořizovatele na základě připomínek DOSS.

Přiložené obrázky

  • Z16__2_1.jpg, 105 kB
  • Z16__1_1.jpg, 105 kB
  • z16.JPG, 105 kB