Z13_06 Miroslava Hamra

Podnět na pořízení změny Z 13/06 "HAMRA" parc.č. 1017/8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,34 38 k.ú. Hlubočepy

DRUH: - změna funkčního využití ploch
PŘEDMĚT: - stávající stavby a výstavba nových staveb k bydlení
PŮVODNÍ STAV ÚPn: - sady a zahrady (PZO)
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: - čistě obytné (OC)

A. Současný stav
Území se starší i novou zástavbou po stranách páteřní přístupové komunikace je vklíněno do masivu lesního porostu území Prokopského a Dalejského parku a klesá poměrně prudce do údolí. Většina pozemků slouží účelu bydlení vzhledem k tomu, že dle předcházejícího ÚPn lokalita spadala do území s funkcí pro bydlení (OC). Přístupová komunikace - ulice Miroslava Hamra - nemá standardní parametry ani kvalitu provedení.

B. Stav dle ÚPn
Celá lokalita spadá po schválení v současné době platného ÚPn do území s funkčním využitím pro zahrádky a zahrádkové osady (PZO).

C. Navrhovaná změna ÚPn
Území čistě obytné (OC)
Důvodem pro změnu je skutečnost, že území je zastavěno obytnými objekty a většina pozemků slouží bydlení a původní zařazení do území s funkcí pro bydlení (OC) dle předcházejícího ÚPn z r.1994 odpovídalo skutečnému využití území.
Podnět na změnu ÚPn byl podán poprvé v roce 2002, překážkou byla stávající komunikace s nestandardními parametry a nevyjasněné vlastnické vztahy ke komunikaci.
Z toho důvodu založili vlastníci pozemků, na kterých se komunikace nachází, "Sdružení Miroslava Hamra". Realizovaná komunikace (vzhledem k možným dosažitelným parametrům vyplývajících z konfigurace terénu) bude s omezením veřejné přístupnosti. Sdružení obyvatel bude zároveň udržovat provoz a údržbu této komunikace.

Přiložené obrázky

  • Z13__2_1.jpg, 72 kB
  • Z13__1_1.jpg, 66 kB
  • z13.JPG, 87 kB