Z12_06 Na Klamovce

Podnět na pořízení změny Z 12/06 "NA KLAMOVCE" parc.č. 4015, 4014/1, 4014/2 k.ú. Smíchov

DRUH: - změna funkčního využití ploch
PŘEDMĚT: - nové stavby k bydlení
PŮVODNÍ STAV ÚPn : - školská zařízení(VVS) -12/VS/5 (ZŠ), plochy sloužící sportu(SP)
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: - čistě obytné (OC)

A. Současný stav
V současné době se na předmětné ploše nachází tenisové kurty s hřištěm a zděný objekt SK Smíchov, pozemky jsou využívány přechodně k různým účelům (vrakoviště s pneuservisem, autobazar s vrakovištěm, dočasné stavby). Sousedící parkové plochy jsou zachovány.

B. Stav dle ÚPn
Předmětné pozemky součástí území s funkčním využitím pro školská zařízení - plocha veřejného vybavení (VVS - mateřské, základní střední školy) a pro sport a tělovýchovu (SP).
Dle výkresu ÚPn č.25 a seznamu veřejně prospěšných staveb (VPS) je území určeno pro VPS vedenou pod č. 12/VS/5 - ZŠ Pobělohorská.

C. Navrhovaná změna ÚPn
Území čistě obytné (OC)
Důvodem pro změnu ÚPn je záměr využít pozemky pro kvalitní bytovou zástavbu, při zachování rozsahu stávajících hřišť a respektování stávajících ploch zeleně, zejména parku Klamovka.
Žádost je doložena urbanisticko - architektonickou studií řešení lokality.
 

Přiložené obrázky

  • Z12__2_1.jpg, 74 kB
  • Z12__1_1.jpg, 73 kB
  • z12.JPG, 104 kB