Z09_06 přístav Smíchov

Podnět na pořízení změny Z 09/06 "PŘÍSTAV SMÍCHOV" na skupině pozemků, k.ú. Smíchov

DRUH: - změna funkčního využití ploch
PŘEDMĚT: - nové stavby
PŮVODNÍ STAV V ÚPn: - přístavy a přístaviště (DPR, VOP)
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: - smíšené území městského typu (SVM), přístavy a přístaviště (DPR)

A. Současný stav
Návrh změny se týká území východně od ul. Strakonická v místě rozšíření pásu území mezi komunikací a pobřežní hranou přístavního bazénu. Na jihu je území vymezeno stávajícím vjezdem v úrovni cca ulice Rozkošného, na severu výjezdem z přístavu v úrovni ulice Moulíkova. Výškový rozdíl mezi komunikací a přístavem je 4-5m. V jižní části jsou přízemní budovy skladů, v severní části je plocha pro skladování sypkých materiálů.

B. Stav dle ÚPn
Předmětná část území přístavu spadá do území s funkčním využitím pro přístavy a zařízení sloužící lodní dopravě, stavby a zařízení pro provoz a údržbu (DPR - přístavy a přístaviště) a pro vodní plochy, přístaviště (VOP), které však zasahují i do zpevněných plochy pobřeží (na základě chyby v katastrální mapě).
Území se nachází v ploše VRÚ Smíchov-jih (v současné době podán v rámci Z-06 podnět na zrušení části VRÚ z iniciace MČ Pha 5).
Území leží mimo hranice ÚSES, vnější hranice regionálního biocentra R2/21 ustupuje za západní břeh Císařské louky.

C. Navrhovaná změna ÚPn
- změna z DPR na SVM (celkem 17 964m2)
- změna z VOP na DPR (posunutí rozhraní ploch dle skutečnosti)
Parkování je řešeno v suterénech na úrovni Q20, při využití technických patření na úrovni Q100. Součástí návrhu je pěší lávka na Císařskou louku v prodloužení ulice Moulíkova.
Funkční plocha DPR zůstane zachována v rozsahu nezbytném pro provoz přístavu Smíchov, tj. v prostoru od jižního vjezdu v pásu o šířce min. 10m od pobřežní hrany přístavního bazénu v celé délce až po severní vjezd. V jižní části je plocha DPR rozšířena na min. 20m v délce cca 100m, obdobně v severní části v délce cca 50m pro možnost otočení vozidel.
Zůstane zachována ochranná funkce přístavu pro období zvýšených průtoků a ledochodu. Pro posílení a zlepšení ochranné funkce přístavu jsou budovány nové dalby přístavy při východním břehu přístavního bazénu, přístupné z ochranné hráze na Císařské louce (pro 1. část vydáno ÚR). Tímto opatřením je ochranná funkce přístavu plnohodnotně a na dostatečné technické úrovni zabezpečena.
Návrh změny vychází z čistopisu US Smíchov-jih.
Žádost je doplněna ověřovací studií.

Důvodem pro podání podnětu na změnu ÚPn jsou změny, které nastaly ve využití areálu, tak i v roli, kterou předmětné území má v této části Prahy. Poloha při komunikaci Strakonická, objem lodní dopravy a dnešní stav budov areálu vytvářejí situaci, která je neuspokojivá a neperspektivní.
Záměr přeměny dnešního areálu přístavu vychází z cílů zpracované US Smíchov-jih, přestavby a regenerace území Smíchova, kterými jsou užší sepjetí urbanistické struktury s prostorem řeky, revitalizace nábřeží a prodloužení pobřežního promenádního pásu jižním směrem ve vazbě na atraktivity rozvojového území jižního Smíchova a Císařské louky.

Přiložené obrázky

  • z09__1_.JPG, 99 kB
  • z09__2_.JPG, 99 kB
  • z09.JPG, 91 kB