Z05_06 Grafická

Podnět na pořízení změny Z 05/06 "GRAFICKÁ" parc.č. 3097, 3098/1, 3098/2, část 4875/1 a 3463/3 k.ú. Smíchov

DRUH: - změna funkčního využití ploch
PŘEDMĚT: - ubytování hotelového typu, administrativa
PŮVODNÍ STAV ÚPn: - služeb a nerušící výroby (VN) NAVRHOVANÁ ZMĚNA: - smíšené obchodu a služeb (SVO)

A. Současný stav
Jedná se území areálu bývalé tiskárny Grafoprint, který v současné době neslouží již své původní funkci. Nachází se na nároží ulic Grafická a Kmochova, v exponované poloze nad terénními terasami severně od ulice Plzeňská. V těsné blízkosti nezastavěného území, dotčeného stavbou Strahovského tunelu.

B. Stav dle ÚPn
Areál bývalé tiskárny se nachází v území s funkčním využitím pro "služby a nerušící výrobu" (VN), v návaznosti na území s funkčním využitím pro obchod a služby (SVO) a bydlení (OV).
Území je součástí památkové zóny Smíchova.

C. Navrhovaná změna ÚPn
Smíšené území obchodu a služeb (SVO)
Záměrem je vytvoření hodnotnější funkční náplně na předmětném území, odpovídající poloze tohoto území s vazbou na rozšiřující se centrum Smíchova a danou návazností na parkové plochy. Z tohoto důvodu by byla změna územního plánu ze stávajícího VN na SVO přínosem pro tuto lokalitu.
Představou investora je využít toto území v navrhované funkční náplni pro přechodné ubytování hotelového typu, bytové, obchodní a administrativní plochy, plochy pro kulturu,sport a relaxaci.
K objasnění základních urbanistických, objemových a provozních dat řešeného prostoru je žádost doložena ověřovací studii "Polyfunkční centrum Grafická".
Realizace zástavby území dle návrhu žadatele bude přínosem pro tuto lokalitu, neboť se předpokládá obnova dopravního propojení Grafická - Holečkova a doplnění urbanistické struktury. Při zpracování zadání změny bude MČ P5 požadovat řešení přilehlých parkových ploch, včetně umístění hřiště.

Předkládaný podnět na změnu ÚPn byl kladně projednán na 20. zasedání RMČ Praha 5 dne 11.5.2004, č. usnesení 20/620/2004 a na zasedání ZMČ Praha 5 cne 17.6.2004.

Přiložené obrázky

  • z05__1_.jpg, 91 kB
  • z05.jpg, 91 kB
  • z05__2_.jpg, 98 kB