Z04_06 Hlubočepská

Podnět na pořízení změny Z 04/06 "HLUBOČEPSKÁ" na části pozemků parc.č. 137, 138, 19/1, k.ú. Hlubočepy

DRUH: - změna funkčního využití ploch
PŘEDMĚT: - stavby k bydlení
PŮVODNÍ STAV ÚPn: - sloužící sportu (SP)
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: - smíšené městského typu (SVM)

A. Současný stav
Pozemky se nachází v lokalitě starých Hlubočep, přístupné z ulice Malá Michnovka s návaznosti na ulici Hlubočepská. Ze SV strany hraničí s Hlubočepským potokem. Pozemky byly užívány jako zahrádky, pro sportovní účely neslouží a ani nesloužily. Výšková i situační konfigurace předmětných pozemků navíc neumožňuje realizaci otevřeného sportoviště.

B. Stav dle ÚPn
Pozemky spadají do území s funkčním využitím pro sport (SP), v části směrem k Hlubočepskému potoku do území s funkční využití pro přírodní a nelesní plochy (ZN).
Navazují přímo na území smíšené městského typu (SVM) navržené podél ulice Hlubočepská a z jižní strany na území smíšené obchodu a služeb (SVO).

C. Navrhovaná změna ÚPn
Smíšené území městského typu (SVM)
Důvodem pro změnu je skutečnost, že pozemky nejsou pro sport využívané a vlastník ani nepředpokládá je pro sport využívat. Záměrem je využít pozemky pro výstavbu domů pro bydlení a doplnit tak zástavbu tohoto typu v místě (2+ NP) - obytný soubor Malá Michnovka, Michnovka, Hlubočepský dvůr.
Funkční využití pro přírodní a nelesní plochy (ZN) na části pozemků je respektováno v nezměněném rozsahu.
Z pohledu stávající sportovní a rekreační vybavenosti uzavřené enklávy Hlubočep se jeví úbytek hypotetických sportovních ploch jako akceptovatelný.
Z hlediska urbanistického detailu umístění jednoho až dvou rodinných domů na těchto pozemcích by bylo akceptovatelné.

Předkládaný podnět na změnu ÚPn byl kladně projednán na 20. zasedání RMČ Praha 5 dne 11.5.2004, č. usnesení 20/619/2004 a na zasedání ZMČ Praha 5 cne 17.6.2004.

Přiložené obrázky

  • Z04__2_1.jpg, 88 kB
  • Z04__1_1.jpg, 79 kB
  • z04.JPG, 97 kB