Z03_06 Devonská

Podnět na pořízení změny Z 03/06 "DEVONSKÁ" parc.č. 981/2(část), 1665/1(část) k.ú. Hlubočepy

DRUH: změna funkčního využití ploch
PŘEDMĚT: výstavba bytového domu
PŮVODNÍ STAV ÚPn: přírodní nelesní plochy (ZN)
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: čistě obytné (OC)

A. Současný stav
Pozemek parc.č 981/2 v části Barrandovského sídliště jižně od ulice K Barrandovu se nachází na pomezí zastavěné části území a ploch zeleně (PZO). Terén je mírně svažitý severovýchodním směrem, za přístupovou komunikací v místě zahrádkové osady se směr sklonu mění na jihovýchod. Pozemek je porostlý travou, v části se stromy.

B. Stav dle ÚPn
Pozemek spadá zčásti do území s funkčním využitím pro bydlení - území čistě obytné (OC), zčásti do ploch nelesní zeleně (ZN). Leží mimo chráněné oblasti, přírodní parky a ÚSES.

C. Navrhovaná změna ÚPn
Na části pozemku je navrhovaná změna ze stávajícího funkčního využití "přírodní nelesní plochy" (ZN) na "čistě obytné" (OC).
Důvodem pro změnu ÚPn na části pozemku parc.č. 981/2 (ZN) je umožnění výstavby bytového domu s využitím části pozemku v OC a umístění stavby tak, aby byla vhodně zakomponována do dané lokality. Část pozemku, která je zahrnuta do území OC, svým nevhodným tvarem pravoúhlého trojúhelníku a velikostí je problematická pro využití. Nelze zde umístit stavbu tak, aby vhodně navazovala hmotově i architektonicky na okolní stávající zástavbu. Pozemek je přístupný z komunikace parc.č. 1665/1, navazující na ulici Devonskou a její část, přilehající k předmětnému pozemku (parc.č. 981/2), leží rovněž v území ZN. Proto součástí funkční plochy OC je i zahrnutí této přilehlé příjezdové komunikace.

Předkládaný podnět na změnu ÚPn byl kladně projednán na 5. zasedání RMČ Praha 5 dne 3.2.2004, usnesení č. 5/111/2004 a na 26. zasedání ZMČ Praha 5 dne 17.6.2004 a na zasedání ZMČ Praha 5 cne 17.6.2004.

Přiložené obrázky

  • z03__1_.JPG, 68 kB
  • z03__2_.JPG, 68 kB
  • z03.JPG, 96 kB