Z02_06 U Vojanky

Podnět na pořízení změny Z 02/06 "U VOJANKY" č. parc. 1054/2,1, 1055 k. ú. KOŠÍŘE

DRUH: -změna funkčního využití ploch
PŘEDMĚT: -výstavba objektů k bydlení
PŮVODNÍ STAV V ÚPn: -lesní porosty (LR)
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: -čistě obytné (OC)

A. Současný stav
Pozemky se nachází v obytné enklávě "U Vojanky", přístupné z komunikace stejného jména. Jsou situované na jižním svahu, porostlé vzrostlou zelení.

B. Stav dle ÚPn
Pozemky nacházejí v ploše s funkcí lesní porosty. Předmětná lokalita je součástí Přírodního parku Košíře - Motol. Pozemky leží mimo ÚSES.

C. Navrhovaná změna ÚPn
Území čistě obytné (OC)
Důvodem k pořízení změny je skutečnost, že pozemky nacházející se v obydlené oblasti, byly původně určené pro zástavbu, což je evidentní z tvaru a parcelace pozemků.
Objekty plynule doplní nezastavěnou proluku ve stávající uliční zástavbě.

Předkládaný podnět na změnu ÚPn byl kladně projednán na 48. zasedání RMČ Praha 5 dne 9.12.2003, usnesení č. 48/1610/2003 a na zasedání ZMČ Praha 5 cne 17.6.2004.

Přiložené obrázky

  • Z02__2_1.jpg, 103 kB
  • Z02__1_1.jpg, 103 kB
  • Z02__3_1.jpg, 109 kB