Radlice - Jinonice 1

Území Radlic a Jinonic je zásadně ovlivněno vedením Radlické radiály (viz doprava / Radlická radiála), která bude součástí sítě hlavních komunikací města a dle Územního plánu hl. m. Prahy má plnit funkci hlavní sběrné komunikace pro území Radlic, Jinonic a Jihozápadního města.

Základním požadavkem a cílem Urbanistické studie Radlice - Jinonice je dořešení, projednání a odsouhlasení konečné trasy Radlické radiály zastupitelstvy dotčených městských částí, dořešení urbanistických vztahů, problematiky dopravy, technické infrastruktury, dopadů a vlivů na životní prostředí v souvisejícím území.
Projednané a schválená urbanistická studie bude podkladem pro změny a úpravy Územního plánu hl. m. Prahy, který významnou část území související s trasou Radlické radiály v současné podobě vymezuje jako „velké rozvojové území“ se všemi důsledky pro rozvoj území (stavební uzávěra). Cílem je tedy komplexní prověření podmínek a možností rozvoje území tak, aby byl umožněn rozvoj, přestavba a regenerace s ohledem na stabilizovanou trasu a technické řešení Radlické radiály.
Do řešeného území je zahrnuta i trasa Radlické radiály v tunelu pod masivem Dívčích hradů a její vyústění v oblasti Zlíchova.
Řešení Urbanistické studie Radlice – Jinonice mělo směrovat k překonání prostorových bariér v místě, kde východní část Radlického údolí bezprostředně navazuje na rozvojové plochy v severní části nádraží ČD Smíchov.

V mapce je oranžovou barvou vyznačena městská varianta Radlické radiály. Její část bez výplně představuje tunel. Bílou barvou je označeno řešené území. Šrafované oblasti představují změnu územního plánu která bude platná po r. 2010. Zelené šrafování ZN = přírodní nelesní plochy, PP = parky a parkově upravené plochy, červené šrafování OC = čistě obytné území, tmavě červené šrafování SVM = smíšené území městského typu, modré šrafování ZVS = vysoké školy a vysokoškolské koleje (platí již v současné době pro tmavé oblasti v levé části oblasti) a ZOS = ostatní bez specifikace funkční náplně. Největší část změny po r. 2010 patří ZVS a ZOS. ZOS představuje např. zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, sportovní zařízení, vysoké školy a vysokoškolské koleje, multifunkční kulturní a zábavní zařízení, stavby pro administrativu, technologické a vědecké parky.

Přiložené obrázky

  • radjino_1__1_.JPG, 155 kB
  • radjino_1__2_.JPG, 143 kB
  • radjino_1.JPG, 115 kB