Rozvojové oblasti

 • kosire__4_.jpg

  Nové Košíře - urbanistická studie

  Snaha revitalizovat frekventovanou lokalitu vymezenou ulicemi Plzeňská, Jinonická, Starokošířská a Vrchlického vedla Městskou část Praha 5 k přijetí urbanistické studie, která by mohla dát impuls k obnově dané oblasti. Stejně jako příliv investic do centrální části Smíchova vytvořil multiplikační efekt obnovy, lze předpokládat, že nové projekty pomohou sehrát podobnou roli i v této lokalitě.

 • radjino_2__1_.JPG

  Radlice - Jinonice 2 Urbanistická studie

  Rozvoj území v oblasti Radlice-Jinonice v souvislosti s radlickou radiálou ukázal na nezbytnost prověření další územně plánovací dokumentací, např. urbanistickou studií.

 • radjino_1__2_.JPG

  Radlice - Jinonice 1

  Území Radlic a Jinonic je zásadně ovlivněno vedením Radlické radiály (viz doprava / Radlická radiála), která bude součástí sítě hlavních komunikací města a dle Územního plánu hl. m. Prahy má plnit funkci hlavní sběrné komunikace pro území Radlic, Jinonic a Jihozápadního města.

 • sliv05_a.jpg

  Slivenec

  Rozvojové území ve Slivenci v oblasti křížení ul. Novořeporyjské a ul. K Barrandovu. Nachází se severně od lakality U jezírka. Změna územního plánu je plánována až po r. 2010. Navrhované využití je OC (čistě obytné) OV (všeobecně obytné) a SVM (smíšené městského typu) /červené šrafování/ v oblasti navazující na zastavěné území. V severní části jsou navrhovány změny VN (služby a nerušící výroba), ZOS (ostatní bez specifikace funkční náplně) /modré šrafování/. Území je proloženo částmi se změnou na ZN (přírodní nelesní plochy) /zelené šrafování/.

 • tr01_a.JPG

  Třebonice - Řeporyje

  Rozvojové území mezi Třebonicemi a Řeproyjemi, vpravo od ul. Novořeporyjské. Na obrázku "celkový pohled" je vlevo nahoře křížení Rozvadovské spojky s Novořeporyjskou ul. (část vnějšího okruhu) a vpravo nahoře areál Tesco Zličín. Změna územního plánu je zamýšlena až po r. 2010. Navrhované využití je převážně OC (čistě obytné) OV (všeobecně obytné) a SVM (smíšené městského typu). Území je proloženo částmi se změnou na ZN (přírodní nelesní plochy) /zelené šrafování/.

 • smichovjih.JPG

  Smíchov Jih

  Urbanistická studie Smíchov - jih řeší území od ulice Ostrovského jižním směrem na Zlíchov až ke smyčce tramvajové trati v Hlubočepích. Toto území je nejvýznamnější řešené území v rámci městské části Praha 5. Význam tohoto území vyplývá zejména z těsného sousedství s celoměstským centrem, novým centrem Smíchova, Pražskou památkovou rezervací a městskou památkovou zónou.