U Trojice - Holečkova ul

Podnět na pořízení změny „Z 08/07HOLEČKOVA“ č. parc. 3151/9 k.ú. Smíchov

Současný stav
Pozemek č.parc. 3151/9 k.ú. Smíchov je součástí areálu společnosti Povodí Vltavy v ulici Holečkova se sídlem generálního ředitelství Povodí Vltavy.

Areál se nachází v území s funkcí ostatní zvláštní bez specifikace funkční náplně a uvedený pozemek již neslouží původnímu využití (PZA).

Navrhovaná změna
Navrhovaná je změna ze stávajícího funkčního využití zahradnictví (PZA) na ZOS.

Důvodem pro změnu je záměr úpravy areálu společnosti s realizací stavby Správní budovy se spisovnami a parkoviště.

Posouzení
Změna je doporučena k odsouhlasení.
Předkládaný podnět na změnu ÚPn byl kladně projednán na 28. zasedání ZMČ Praha 5 dne 16.2.2006.