Obnova parku „Na Cibulce“ (4.4.2004)

Na základě objednávky od MHMP - odboru městské zeleně byla zpracována krajinářsko-architektonická studie obnovy parku Na Cibulce. Cílem bylo získat koncept obnovy významné památky na území HMP za vzniku plně funkčního prostoru. Studie má být východiskem pro legislativní a správní změny nutné k realizaci obnovy parku a je základem pro územně plánovací a projektovou práci.

Park Cibulka dal vybudovat u stejnojmenné usedlosti v rozmezí let 1818 - 24 Leopold Linhart Thun-Hohenstein. Pro založení parku anglického typu skýtali pozemky obklopující usedlost upravenou v empírový zámeček ideální podmínky. Zakladatel je také dokázal dokonale uplatnit, když do zvlněného terénu (s převýšením cca 50m) s několika potoky, lesíky a háji, poli a lukami volně přecházejícími v té do okolní krajiny vložil systém cest, potoků využil k napájení rybníčků a dopřál bohatší úpravu plochám v okolí usedlosti i v okolí doplňkových staveb a soch.
Druhá polovina 20. století přinesla naprostou změnu charakteru parku, kdy do té doby čitelná prostorová skladba zanikla v náletové zeleni a v nově vysázených lesních porostech. Areál parku dnes představuje (s výjimkou zarostlých ovocných sadů mezi usedlostí a Čínským pavilonem) souvislý lesní porost.
Změnil se též charakter okolí. Areál usedlosti i s parkem se stal součástí složité urbanistické struktury Motolského údolí a bezprostředně navazuje na obytnou zástavbu Košíř a Motola a na funkčně různorodé plochy zeleně Přírodního parku Košíře - Motol.
Vzhledem k památkové hodnotě založení romantického krajinářského parku ve formě okrasného statku je cílem obnovy v první řadě obnovení základních prostorových a urbanistických vazeb, průhledů a dominant a také obnovení komponovaných prostorů u drobných staveb. S tím souvisí i návrh zásahů do porostů, řešení cestní sítě a řešení vodních prvků včetně koryta potoka.

Z hlediska územního plánu spadá území řešené spadá do ploch s funkčním využitím pro památkově chráněné plochy (QPP), lesní porosty (LR) , rozvojové plochy pak do území s funkčním využitím pro zahrádky a zahrádkové osady s využitím po r. 2010 na parky a bydlení (PZO/PP/OC), suché poldry (SUP), stavby a zařízení sloužící železničnímu provozu (DZ1), parkoviště, odstavné plochy a parkoviště P+R (DPO, DPZ). Je součástí přírodního parku Košíře - Motol. Celé řešené území spadá do celoměstského systému zeleně, vyjma rozvojových území. Plochou parku vede ÚSES (územní systém ekologické stability).

Z celkové analýzy vyplývá několik požadavků na urbanistické řešení obnovy parku a jeho významu ve funkční, ekologické a prostorové struktuře města:

1) obnova vizuální souvislosti parku a širšího okolí, obnova významu kompozičních akcentů parku (obnova objektů, zásahy do porostů, uvolnění okolí a průhledů

- stabilizace hlavních vstupů do parku - obnova návštěvnosti parku:
- dotvoření vstupu od ul. Plzeňská (MHD, parkoviště), úprava suchého poldru na pobytovou louku,
- úprava neprostupných porostů mezi potokem a ul. Plzeňská
- úprava vstupu ze čtvrti V Cibulkách (od MHD, info pavilon, občerstvení v bývalé hájovně, možnost krátkodobého parkování)
- úprava vstupu kolem usedlosti Cibulka - uvolnění ploch zahrádkové kolonie, vytvoření pobytové louky s dětským hřištěm

2) poloha areálu parku v soustavě PP Košíře-Motol vyžaduje napojení na propojovací pěší trasy v severojižním směru - z Barrandova přes Prokopské údolí a Vidouli na Stahovský hřbet, tj.
- historická cesta kolem západního cípu Vidouleod železniční zastávky po hraně svahu do údolí pod statkem na ul. Plzeňskou
- historická cesta z Butovic přes Jinonice a východně kolem Vidoule (potřeba propojení popsaných tras pod tratí)
- cyklistická trasa ve směru S-V - vést mimo park ulicí Nad Hliníkem, ve směru V-Z je tradiční v trase pěší cesty pod skalami Vidoule

3) zvýšení pobytové a rekreační atraktivnosti parku (oprava drobné architektury, radikální otevření lesních porostů do volných ploch, doplnění cestní sítě, krajinářské dotvoření parku)

4) vytvořit nárazníkovou zónu parku vůči nejbližším plochám obytné zástavby (v parku nelze připustit pohybové a sportovně rekreační činnosti) - realizovat pobytovou louku mezi cestou pod Vidoucí a tratí

Pod vlivem obnovy parku budou dále tyto plochy navazující na území parku:
prostor mezi Motolským potokem a parkem, sportovní areál při ul. Nad Hliníkem, okraj parku při ul. U lesíka, u bývalé myslivny, v blízkosti rozhledny, plocha zahrádkové kolonie.
Principy řešení vyplývající ze širších souvislostí jsou uvedeny také v příloze (širší vztahy).
Pro funkci parku je nezbytná rekonstrukce a využití areálu statku Cibulka.

Přiložené obrázky

  • cibulkapark.jpg, 136 kB
  • cibulkapark2.jpg, 172 kB
  • cibulkapark3.jpg, 179 kB
  • cibulkapark4.jpg, 157 kB