Petice ke zrušení dvoutřídky ''Na Farkáně''

Vážený pane kolego, dovoluji se na Vás obrátit a současně Vám předat petici týkající se zrušení školy Na Farkáně v Praze 5, která se nachází ve Vašem volebním regionu.

Z obsahu petice vyplývá, že se pisatelé obrátili na všechny kompetentní místa, aj de nám především o tom, vážený pane kolego, abyste vahou svého mandátu přispět k urychlení zaujetíj jeich stanoviska a byl nápomocen při řešení této záležitosti.

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

Mgr. Daniel Kroupa místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR
V Praze dne 3. července 2003 Čj. 7301/03

Příloha: 031 Farkáň vstup
Moje odpověď


Vážený pane senátore,
dne 7. července 2003 jsem od Vás obdržel petici rodičů proti zrušení dvoutřídky Na Farkáně, odloučeného pracoviště ZŠ U Santošky 1/1007, Praha 5 – Smíchov.
Petici k vyjádření obdržela MČ Praha 5 dne 27. května 2003. Rada MČ Praha 5 odsouhlasila dne 3. června 2003 záměr zrušení odloučeného pracoviště Na Farkáně (č. usnes. 803) a vzala na vědomí odpověď starosty MČ Praha 5 Jančíka na petici k uvedené věci (č. usnes. 808). Zastupitelstvo MČ Praha 5 na svém 7. zasedání dne 19. června 2003 rozhodnutí Rady MČ Praha 5 hlasováním souhlasně potvrdilo. Následně bylo po ověření usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 petentům standardní písemnou formou doručen text odpovědi městské části na petici.

Jako jeden ze zastupitelů MČ Praha 5 jsem se již před samotným zasedáním zastupitelstva zajímal o samotný text petice, ale i argumenty městské části, které ji vedly k záměru uvedenou dvoutřídku zrušit. Hlavní argumenty byly následující:
Městská část Praha 5 vynakládá nejvíce prostředků ze svého rozpočtu právě na školství (v roce 2003 to bylo 27,2 % rozpočtu MČ). Odbor školství a tělovýchovy MČ zpracoval koncepční materiál „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy mateřských škol a základních škol MČ Praha 5“. Na základě tohoto materiálu a na základě rozboru stávajícího stavu školství na území městské části je v současné době řešena i optimalizace počtu školských zařízení. Zastupitelstvo MČ Praha 5 schválilo na svém zasedání dne 17. dubna 2003 v souladu s tímto dlouhodobým záměrem např. i zrušení dvou odloučených pracovišť mateřských školek V Úvalu a U Nesypky.
Provoz uvedených odloučených pracovišť i ZŠ Na Farkáně je považován za nerentabilní, tato pracoviště, jsou v nevyhovujícím technickém a hygienickém stavu. Dále není kapacitně naplněna hlavní budova ZŠ U Santošky 1. Vedení MČ vidí jako účinnější variantu investice finančních prostředků do hlavní budovy, tedy do zázemí (jídelny, družiny , klubu, tělocvičny i pomůcek) většiny žáků školy.

Důležitým mezníkem pro podání návrhu na zrušení ze strany vedení ZŠ U Santošky 1, bylo rozpočtové řízení I. na rok 2003, které se konalo 5. května 2003 na Odboru školství MHMP, za účasti uvedeného vedení školy a zástupců zřizovatele. Výsledkem řízení bylo krácení tzv. přímých investičních prostředků oproti původnímu předběžnému rozpočtu a to v přímé návaznosti na počet žáků. Ředitelce ZŠ U Santošky bylo ze strany MHMP doporučeno sloučení tříd a optimalizace stavu pedagogických i správních pracovníků.

celá odpověď: 032 Far