Etická komise min. obrany a co děláte v Senátu (15.5.2012)

Senátorský klub ODS navrhl bývalého senátora ODS Jiřího Lišku do Etické komise Ministerstva obrany. Senát však volí dva členy Etické komise. Kdo by podle Vás měl byt druhým členem? A jak to, že je o Vás celkově tak málo slyšet, co je Vaší naplní v senátu?

Božena G

 

Moje odpověď

 

Vážená paní

Níže odpovídám na Vaše tři otázky

 

1) Etická komise

Nejprve krátká rekapitulace. Etické komise České republiky (podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu) má posuzovat odmítnuté žádosti o uznání statutu bojovníka proti komunismu.

Komise má devět členů; po dvou členech volí a odvolává Poslanecká sněmovna, Senát, vláda a Rada Ústavu pro studium totalitních režimů, jednoho člena jmenuje a odvolává prezident republiky; předsedu Komise volí a odvolává vláda z členů volených vládou. Členové Komise jsou voleni na funkční období pěti let. Komise spolupracuje s Ústavem pro studium totalitních režimů a s Archivem bezpečnostních složek, které jí na vyžádání poskytují nezbyté podklady a informace.

Senát volí dva členy Etické komise. Vzhledem k tomu, že klub ODS není v Senátu sám, považoval za přirozené, že dalšího člena komise budou nominovat i jiné kluby. Jedna nominace za náš klub se nám zdála postačující. Další nominanti z jiných klubů byli: Jiří Florian (navrhovatel: Senátorský klub KDU-ČSL), Jan Kudrna a Miloš Rejchrt (Senátorský klub ČSSD). Jiří Liška, kterého nominovala ODS a který se jako senátor spolupodílel na vzniku a prosazení zákona o třetím, protikomunistickém odboji, zvolen nebyl. Svou roli zřejmě sehrála většina socialistů v Senátu.

2) jak to, že je o Vás celkově tak málo slyšet

Věnuji většinu své práce legislativnímu procesu, to považuji za mou prvořadou povinnost. Tato činnost je poměrně rozsáhlá ale není tak mediálně viditelná, viz níže bod 3). Je samozřejmé, že každý politik by měl komunikovat se svými voliči, to činím. Své názory a analýzy sděluji občanům prostřednictvím svého webu a svých vystoupení v plénu Senátu, popř. mailem na vyžádání, nebo na osobních schůzkách. Asi se shodneme, že pojem "slyšet politika", znamená zejména slyšet ho v médiích.

Zkusme si zrekapitulovat, kdy je o daném politikovi slyšet a jakou šanci má být slyšet. Je to obvykle tehdy, kdy je buď navíc v exekutivě (ministr, hejtman, ředitel nějaké instituc .. ) a je žádán kvůli svým názorům v rámci svých exekutivních rozhodnutí (kde lze vždy nalézt nějakou mediálně žádoucí kontroverzi), nebo rád používá silná slova, popř. má za sebou nějaké zajímavé skandály (ať již skutečné nebo fiktivní), popřípadě se jedná o nějakou kombinaci předchozích případů.

Samozřejmě, že lze politika také slyšet, pokud se nějak výrazně podílí na přípravě zákonů a dostatečně to v médiích prezentuje. Ty důležité zákony vyžadují komplexní přípravu a rozsáhlé připomínkové řízení prostřednictvím ministerstev a dalších dotčených orgánů. Obvykle se tedy zákonodárce může legislativně zviditelnit na těch jednodušších a mediálně viditelnějších případech. Ty mediálně zajímavé jsou většinou pseudoproblémy, které jsou již obvykle přiměřeně řešeny, ale jisté požadavky na jejich změny ze strany médií nebo některých zájmových skupin, jsou schopny vyvolávat emoce - např. registrované partnerství, euthanazie, lidská práva, rasismus, atd. Na tyto otázky mám své názory, ale média pro ně mají lepší nosiče.

Někdy poslanci i senátoři vycházejí vstříc i tendenci vnímat práci politika počtem podaných legislativních návrhů . To má však svou odvrácenou stranou - tradiční problém české normotvorby - nadbytečná produkce a novelizace zákonů, a z toho vyplývající nesrozumitelnost a zaplevelení právního řádu. Přestože i já jsem přišel s vlastními legislativními iniciativami a řadu dalších jsem podpořil, stále intenzivněji vnímám, že legislativní tvořivost, odůvodňovaná ať již ohledem na voliče regionu nebo na "bohulibé" skupinové zájmy, přináší více škody nežli užitku. viz také http://www.skaloud.net/clanky/o-legislativnim-aktivismu-aneb-co-jste-udelali-pro-sve-volice-20-12-2006/

Senátor může být také být slyšet (a vidět) při různých akcích , při kontaktu s veřejnosti, při zahajování provozu toho či onoho. Tyto aktivity jsem do r. 2010 dokumentoval ve svém fotogalerii - viz

2010 http://www.skaloud.net/fotogalerie//fotoset-67/

2009 http://www.skaloud.net/fotogalerie//fotoset-66/

2008 http://www.skaloud.net/fotogalerie//fotoset-65/

Zde jsem byl většinou přítomen. Přiměřený výskyt politika na veřejnosti je žádoucí, ale měl by být přiměřený, aby měl dostatek času také na vlastní práci.

3) co je Vaší naplní v senátu?

V senátu mám několik rolí. Jsem místopředsedou Výboru pro záležitosti EU, členem podvýboru pro energetiku (Hospodářského výboru), členem Komise pro Ústavu a parlamentní procedury a místopředsedou našeho senátního klubu.

Jako člen výboru a podvýboru bývám zpravodajem senátních tisků. Většinou se zabývám záležitostmi týkajícími se energetiky a dopravy a to ať již jde o naše zákony, nebo směrnice, nařízení a komunikační dokumenty vycházející z Evropské Komise. Z poslední doby jsou to např. zdanění energetických produktů, energetická účinnost, jednotný dopravní prostor v EU, jaderné palivo, evropské energetické vize do r. 2020 i do r. 2050, různé ekobalíčky, ekodesign, zakázky, spotřeba enegie, atd. K těmto podkladům vytvářím zprávy a usnesení, které obhajuji na výboru a poté na plénu. Samozřejmě se také podrobně seznamuji i s materiály, které mají na starosti i mí kolegové tak, abych mohl příležitostně modifikovat usnesení směrem, který považuji za správný. Evropské tisky bývají často velmi rozsáhlé. K těmto materiálům si vytvářím své analýzy i za pomoci expertů a některé z nich uplatňuji na svém webu.

Co by místopředseda klubu koordinuji jednání o stanoviscích k jednotlivým zákonům. Na toto jednání je zapotřebí se připravit, čtu většinu předkladů zákonů přicházejících ze sněmovny, stanovisek legislativců, u některých i související diskuse ve sněmovně a u řady z nich si provádím vlastní analýzy. Stručný výtah z této přípravy jsem pravidelně aktualizoval na svých stránkách http://www.skaloud.net/senat/projednane-zakony/ . Stačí si otevřít kterýkoliv z nich, aby byl patrný rozsah posuzovaných podkladů.

Mimoto s předstihem sleduji přípravu některých důležitých zákonů a komunikuje s předkladateli.

Nedomnívám se, že povinností politika je být za každou cenu vidět (kromě předvolebních kampaní). Politika se v současné době stává divadlem, jakousi mediální reality show. Samozřejmě, že bych do ní dovedl zapojit, média nám často kladou otázky a pokud bych používal povrchní, expresivní a osobní soudy jistě bych byl citován častěji. Dávám ale přednost smysluplnější práci.

 .