e-volby

Zajímalo aby mne, zda byste podpořil opatření, která by umožnila hlasovaní online. A.J.

Moje odpověď

Vážený pane

Nejprve poznámka k definici pojmu: online hlasováním rozumím volby prostřednictvím elektronických prostředků tzv. e-volby, tj. elektronické hlasování, kdy volič nevolí pomocí klasického papírového hlasovacího lístku, ale svůj hlas odevzdává pomocí hlasovacího zařízení.

Pod pojmem elektronické hlasování lze chápat dva postupy - hlasování ve volební místnosti (které je již ve světě využívaná) a při volbě z domova, či z jiných lokalit.

Pokud jde o elektronické hlasování ve volební místnosti, nemám námitky a jsem schopen podpořit příslušné návrhy. Pokud jde o hlasování z domova, popř. z jiných lokalit, odvíjí se můj postoj od míry rizika zneužití e-volby.

Domnívám, že v současné době vykazují e-volby mimo volební místnosti (a to od komunálních do parlamentních) větší rizika nežli přínosy. Hlavním rizikem je možnost volby pod nátlakem a jednodušší kupování hlasů. Dále zde existuje jednodušší možnost sabotáže voleb, např. napadením počítačové sítě nebo výpadky elektrického proudu. Domnívám se dále, že nejsou k dispozici dostatečně spolehlivé postupy bránící zneužití elektronické cesty, nebo by byly příliš drahé ve srovnání s očekávanými přínosy. Nevýhodou by také mohlo být vyčleňování určité skupiny nebo skupin obyvatelstva, které nemohou nebo nechtějí využívat moderní komunikační technologie. Ohroženými skupinami jsou navíc lidé staří nebo chudší.

Potenciální výhodou by mohla být větší volební účast. Domnívám se, že u nás nejsou tak velké vzdálenosti od volebních místností, aby významně ovlivnily chuť volit. Domnívám se, že hlavní důvody pro malou účast ve volbách nebudou e-volbou odstraněny.

Pokud by k e-volbám byla vůle, bylo by pro realizaci e-voleb, po vyřešení technických problémů minimalizujících zneužití, také zapotřebí propojit ústavní principy volebního práva a prostředků elektronické komunikace. Tzn. přehodnotit ústavní hlasovací zásady, tj. zásadu tajného, svobodného, rovného a přímého hlasování. Dále, vzhledem k tomu, že základním předpokladem pro bezpečnou elektronickou komunikaci je jednoznačná identifikace komunikující osoby a její spojení s přenášenou zprávou, u které je potvrzeno, že během jejího přenosu nedošlo k její změně třetí osobu, bude zapotřebí do legislativní podoby promítnout i tuto záležitost.

Na úrovni Evropské unie není e-volba upravena. V rámci EU a jednotlivých členských zemí však existuje program e-government, který má vést k postupnému využívání nástrojů elektronické komunikace při kontaktu mezi občany a orgány veřejné správy. K tomu dochází i na obcích v ČR a termíny k zajištění této komunikace jsou dány zákonem o svobodném přístupu k informacím. Jedná se zejména o výměnu dokumentů a informací mezi obecními úřady a občany. Je pravděpodobné, že se vzrůstající důvěrou v tento druh komunikace poroste tlak na e-volby.

Škaloud