Lisabonska smlouva. Paklize projde US, podporite ji? (4.9.2008)

Jiri KK:
 
Lisabonska smlouva. Paklize projde US, podporite ji ? Ano/Ne prosim.


RNDr. Miroslav Škaloud
:

Vážený pane,
Hlasování se bude odehrávat v parlamentu a nikoliv předem na webu. Do poslední chvíle se mohou měnit okolnosti, nebo informace které je zapotřebí vzít v úvahu při rozhodování, naposledy pak přímo na jednání dané komory. Neodpovídám proto předem jak budu hlasovat, ale sdělím Vám svůj názor na smlouvu

Smlouva se mi nelíbí z následujících důvodů
Je v ní vágní vymezení pravomocí Evropské unie, nejsou jasné hranice, kam až bude zasahovat evropské právo.
Dochází k dalšímu omezování státní suverenity za situace, kdy členské státy ztrácejí právo veta ve 181 oblastech právní regulace namísto dosavadních 137 oblastí. Ve větší míře bude tedy možné přehlasovávat a nerespektovat národní pozice vzešlé z vnitrostátní debaty mezi vládou a parlamentem (k tomu nemá EU dostatečný svébytný zdroj legitimity - evropský politický národ, který by ji k tomu opravňoval).
Na rozdíl od stávajícího stavu, kdy členské státy svěřují Evropské unii pravomoci mezinárodní smlouvou, pak nyní podle tzv. přechodové klauzule a doložky flexibility bude možno tyto unijní pravomoci měnit nebo fakticky rozšiřovat pouze dohodou unijních orgánů.

podrobněji
Přestože již v současné době je v platných smlouvách zakódována postupná integrace a prostor pro expanzi evropské regulace, Lisabonská smlouva ji podstatně urychlí a rozšíří do nových oblastí. Odstranění pilířů spolu s prointegračním směřováním Evropského soudního dvora jen usnadní další harmonizaci práva včetně trestního.
Koncept sdílených pravomocí otevírá další prostor k široké, předem obtížně identifikovatelné unijní normotvorbě. Spolu se zásadou přednosti unijního práva se bude přenášet řešení řady politických otázek, které patří do demokratické stranické soutěže, na technokratické rozhodování na nadnárodní úrovni.

Rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou bude dále omezovat vliv národní legislativy na řadu oblastí – energetika, azyl a migrace, policejní spolupráce. Bude jen otázkou času, kdy dojde k omezování daňové konkurence a samostatné hospodářské politiky pod heslem „nenarušování hospodářské soutěže“.

Smlouva v řadě případů poskytuje volnou ruku k přijímání opatření nad rámec deklarovaných unijních kompetencí a dále umožňuje tzv. zjednodušený postup pro přijímání změn primárního unijního práva prostřednictvím exekutivního aktu Rady bez účasti národních parlamentů. EU bude postupně přebírat zahraniční a obrannou politiku členských států.

Charta práv, zahrnutá do smlouvy, směšuje politické deklarace se závaznými součástmi evropského práva. Proklamativní a aspirační výroky nejsou vynutitelné, čímž bude hodnota práv občanských a politických degradována. Tímto mixem se také vytváří předpoklady k interpretačnímu chaosu.

Unie se vydává sociálně regulačním směrem. Pojetí vnitřního trhu je ve smlouvě zestručněno na konstatování, že Unie vytvoří vnitřní trh, zatímco cíle sociální jsou vypočítávány podrobně.

Smlouvou se zabývám poněkud více, nežli mí kolegové a řadu podrobnějších stanovisek naleznete na mých stránkách, např. na
  tříděná stanoviska - EU

S pozdravem M. Škaloud