financování zdravotnictví (20.10.2002)

Základním problémem zdravotnictví a nejen v České republice je, že nikdy nebude dost veřejných prostředků na zajištění takové zdravotní péče, kterou je společnost schopna konzumovat na jedné straně a poskytnout na straně druhé.

Základní podmínkou zefektivnění zdravotnictví co největší zapojení pacienta do rozhodování o svém zdraví. Kombinace povinného zdravotního pojištění, ze kterého jsou hrazeny nezbytné léčebné úkony a léky se soukromým připojištěním, či předplacenou zdravotní péčí, z nichž jsou hrazeny léčebné úkony a léky nadstandardní a zbytné, je nutným předpokladem hospodárného využívání finančních prostředků ve zdravotnictví

Dalším nezbytným předpokladem je moderní medicíně přiměřená síť výkonných nemocnic a doléčovacích zařízení a finanční zainteresovanost zdravotníků na efektivitě léčby pacientů. V konečném důsledku se měla pacientům dostávat kvalitnější a přitom levnější zdravotní péče.

Ke zlepšení rovnováhy přispěje reforma zdravotnictví. Existuje strach z jakékoliv změny jak u zainteresovaných subjektů, tak u mnohých politiků. Většina stávajících navrhovaných řešení posiluje spíše roli farmaceutických firem a zdravotních pojišťoven, které budou vždy preferovat zájmy své před zájmem občana.

Každý zdravotní systém je limitován finančními prostředky které jsou pro něj určeny. Demokratické evropské země, stejně jako Česká republika, na něj dávají 6-8 procent ze svého hrubého domácího produktu viz výdaje na zdravotnictví. HDP na hlavu je však je u nás čtvrtinový až pětinový ve srovnání s vyspělými západoevropskými státy (v paritě kupní síly je poloviční). viz GDP per capita

HDP na osobu 2000 ČR: Belgie Rakousko Německo
absol : tis.USD/oso 4,9 22,3 23,3 22,7
v paritě kupní síly 14,3 26,2 27 25,9


Nelze zajistit za čtvrtinovou hodnotu moderní zdravotní péči srovnatelnou s péčí v těchto státech, pokud je značná část materiálních vstupů (léky, přístroje atd.) nakupována za stejné ceny jako ve vyspělých státech.

Revoluce přinesla svobodu, jak nakládat se svým majetkem. Tato svoboda končí v době, kdy onemocníme. I kdybychom chtěli, nemůžeme své úspory až na výjimky legálně investovat do toho, co je pro nás v dané chvíli nejcennější - do svého zdraví.

Protože prakticky vše je hrazeno z všeobecného zdravotního pojištění, které není schopno pokrýt naši potřebu v době, kdy ji chceme uplatnit.

Tak mnozí například čekají na svou protézu kyčelního kloubu rok i více, ač by si rádi finančně přispěli a zkrátili toto období spojené pro ně s bolestmi.


Z pohledu odborníků je moderní medicína jenom jedna. Je to medicína, která na základě důkazů má nejlepší diagnostické a léčebné výsledky. Nadstandardní je pouze to, že si pacient vybere, kým, kde a kdy chce být ošetřován, a to podle mého názoru není možné nabídnout všem. Zatím si na to všude ve vyspělých státech v Evropě i za mořem lidé připlácejí, aniž je tím dotčena myšlenka občanské a mezigenerační solidarity. Pouze je tím potvrzena svoboda člověka v nemoci.
některé formulace z: Pafko MFD 16.7.2002